+++ ความล้มเหลว เป็นก้าวแรกของชัยชนะ+++ศรีกรม
Group Blog
 
All Blogs
 

เรือนหอ ตามประเพณีของไทย จะมีประเพณีอย่างหนึ่งที่เคยปฏิบัติสืบ ๆ กันมา เมื่อชายอายุย่างเข้าวัยพอสมควรแล้ว ก็จะบวชในบวรพุทธศาสนา เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ หลังจากนั้นก็จะหาคู่ครอง เพื่อเริ่มต้นชีวิตครอบครัวใหม่

ในการแต่งงาน ตามกฎหมายของไทย ก็จะมีบัญญัติไว้เกี่ยวกับเรื่องการหมั้น มีสินสอดทองหมั้นในการไปสู่ขอก่อน แต่ก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องมีการหมั้นเสมอไป บางรายอาจจะไปสู่ขออยู่กินด้วยกันเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องมีการหมั้นหมาย

มีทรัพย์สินอีกประเภทหนึ่งที่ไม่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายคือ " เรือนหอ" และไม่มีการบังคับว่า การหมั้นแล้วจะต้องมีเรือนหออีกด้วย

กรณีที่คู่บ่าวสาวเมื่อมีการหมั้นแล้ว บางรายอาจจะมีการสร้างเรือนหอไว้ก่อนแต่งงานตามประเพณี เพื่อไว้เป็นเรือนรักหลักจากมีการแต่งงานแล้ว

เรือนหอ คือ เคหสถานซึ่งคู่สมรสจะใช้เป็นที่อยู่กินด้วยเมื่อทำการสใรสแล้ว ซึ่งตามธรรมเนียมเรือนหอนี้ต้องทำให้แล้วเสร็จก่อนวันทำการมงคล จึงเป็นสถานที่ที่คู่บ่าวสาวจะอยู่ร่วมกันหลังจากมีการแต่งงงานกันตามประเพณีแล้ว ตามปกติแล้วเรือนหอจะเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายจะต้องเป็นฝ่ายดำเนินการ และจะต้องมีก่อนการแต่งงานตามประเพณี หากมีการก่อสร้างในภายหลังจะไม่เรียกว่า "เรือนหอ"

มีปัญหาว่า...หากคู่บ่าวสาวหลังจากแต่งงานกันตามประเพณีและมีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ต่อมาเกิดเหตุการณ์...เตียงหัก...เกิดขึ้น ชีวิตครอบครัวล้มสลาย มีอันจะต้องแยกทางกัน...เรือนหอจะเป็นทรัพย์สินของฝ่ายใด

ตามประเพณีไทย เรือนหอจะเป็นทรัพย์สินที่ฝ่ายชายจะสร้างขึ้น เพื่อไว้เป็นสถานทที่อยู่ของคู่บ่าวสาวหลังจากมีการแต่งงานกันแล้ว จึงถือว่า เป็นทรัพย์สินของฝ่ายชายที่มีก่อนการสมรส จึงเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของฝ่ายชาย จึงต้องตกเป็นกรรมสิทธิ์ของฝ่ายชาย

ถ้าเป็นกรณีที่ฝ่ายชายไปสร้างในที่ดินของฝ่ายหญิงโดยญาติฝ่ายหญิงอนุญาตให้สร้าง เรือนหอดังกล่าวก็ไม่เป็นส่วนควบของที่ดิน ฝ่ายชายก็สามารถรื้อออกจากที่ดินได้

อย่างไรก็ดี ถ้าเรือนที่สามีภริยาใช้อยู่กินด้วยกันนี้ สร้างขึ้นโดยชายและหญิงเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายร่วมกันเรือนนี้ไม่ใช่ " เรือนหอ " เช่น โจทก์จำเลยร่วมกนนำสัมภาระและลงทุนปลูกสร้าเรือนขึ้น ๑ หลังในระหว่างหมั้น แต่ไม่ได้ความพอที่จะชี้ได้ว่าสัมภาระใดเป็นของฝ่ายใด ทั้งไม่ได้ความว่าแต่ละฝ่ายได้มีส่วนเป็นเจ้าของอยู่กินเกินกว่าครึ่ง ดังนี้ ต้องถือว่า โจทก์ จำเลย มีส่วนเป็นเจ้าของเรือนรายนี้เท่า ๆ กัน(ฎีกาที่ ๖๔๐/๒๔๙๔)

นอกจากนี้มีตัวอย่างเช่น..มารดาหญิงรับเงินจากชายเป็นค่าเรือนหอ โดยมารดาหญิงพูดยกเรือนให้เป็นเรือนหอ คู่สมรสอยู่ด้วยกันในเรือนนี้ เรือนนี้ตกเป็นสินเดิมของชาย แม้จะไม่มีหนังสือยกให้ (ฏีกาที่ ๑๖๙๓/๒๕๐๐)

แต่ในปัจจุบัน เหตุการณ์อาจเปลี่ยนแปลงไป เพราะหนุ่มสาวปัจจุบัน ต่างร่วมแรงร่วมใจกันซื้อบ้านด้วยกันก่อนล่วงหน้าที่จะแต่งงานกันเสียอีก การที่หนุ่มสาวร่วมกันซื้อบ้านไว้ล่วงหน้าโดยไม่ได้มีการหมั้นหมาย หรือสู่ขอกันก่อนตามประเพณี การที่บุคคลทั้งสองร่วมกันซื้อบ้านไว้ก่อนแต่งงานกันตามประเพณี  บ้านหลังดังกล่าว จึงไม่ใช่ "เรือนหอ" แต่อย่างใด
 

Create Date : 13 ตุลาคม 2559    
Last Update : 13 ตุลาคม 2559 13:18:55 น.
Counter : 558 Pageviews.  

การปรับปรุงหลักสูตร

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ได้ร่วมกับคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ไปตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามแผนการปรับปรุงของหน่วยงานนำร่อง เพื่อติดผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของหน่วยงานที่ดำเนินการ

หลังจากที่มีการประเมินผลตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร(TQA)หน่วยงานนำร่องแล้ว อาจารย์ที่ปรึกษาก็จะให้คะแนน แล้วนำมาวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง(OFI) เพื่อนำมาจัดทำแผนการปรับปรุง และดำเนินการตามแผนดังกล่าวในช่วงระยะเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นจะนำประเด็นโอกาสในการปรับปรุง ไปบรรจุไว้แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ ๔ ปีฯต่อไป

การจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงพัฒนาองค์กรครั้งนี้ เป็นแผนพัฒนาปรับปรุงการรับฟังเสียงลูกค้าด้านการพัฒนาบุคลากร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และความปรารถนาของผู้ใช้บริการด้านการพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมที่จะต้องดำเนินการได้แก่ การตั้งคณะทำงาน รวบรวมข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และความปรารถนาของผู้ใช้บริการ นำมาดำเนินการวิเคราะห์และสรุปความต้องการ นำข้อมูลไปดำเนินการปรับปรุงและสร้างหลักสูตร จัดโครงการอบรมตามหลักสูตร และประเมินผลความพึงพอใจของการอบรมตามหลักสูตร

จากการติดตามประเมินผลฯหน่วยงานนำร่อง ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความต้องการ ความคาดหวัง และความปรารถนาของลูกค้าแล้ว อยู่ในระหว่างดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และนำข้อมูลดังกล่าวมาสร้างและปรับปรุงหลักสูตรบางหลักสูตรใหม่ เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์และบริบทขององค์กร

ในการดำเนินการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรใหม่่ ได้ดำเนินการเทียบเคียงกับหลักสูตรของหน่วยงานที่มีภารกิจเช่นเดียวกัน ในเรื่อง ระยะเวลาที่อบรม เนื้อหาหลักสูตร วิทยากร และการบริหารจัดการหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร มีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อนำมาเปรียบเทียบ และเติมเต็มในส่วนที่บกพร่อง โดยคำนึงสมรรถนะของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรดังกล่าว

มีการสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาว่า...มีขั้นตอนในการสร้างหลักสูตรแต่ละหลักสูตรอย่างไร ?

อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำว่า...จะต้องดูกลุ่มเป้าหมายว่ามีหน้าที่ และความรับผิดชอบในด้านใด ในการปฏิบัติงานจะต้องมีองค์ความรู้ด้านใดบ้าง จะต้องใช้สมรรถนะด้านใด นอกจากนี้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวจะต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างไร หลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องประกอบไปด้วยเนื้อหาทางวิชาการ ด้านจริยธรรม หากกลุ่มเป้าหมายเป็นระดับบริหาร จะต้องมีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร บริหารคน บริหารเงิน และด้านยุทธศาสตร์อีกด้วย

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำหลักสูตร ได้ให้รายละเอียดการจัดทำหลักสูตรว่า..เริ่มต้นจะมีการทบทวนหลักสูตรเก่า หลังจากนั้นจะรวบรวมแบบประเมินของผู้เข้ารับการอบรมเอามาวิเคราะห์ว่าหลักสูตร หัวข้อวิชาใดควรมีการปรับปรุง หรือยกเลิก นอกจากนี้ยังจะต้องไปเปรียบเทียบกับหลักสูตรของหน่วยงานอื่น ที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ว่าแต่ละหลักสูตรได้บรรจุวิชาใดในหลักสูตรบ้าง วิทยากรมาจากสถาบันใด เพื่อเป็นการเทียบเคียง

หลังจากนั้นจะนำผลมาเข้าสู่ที่ประชุมคณะทำงาน แล้วนำเสนอคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตร หากเห็นชอบ ก็จะนำเสนอผู้บริหารให้ประกาศใช้หลักสูตรดังกล่าว เพื่อใช้ในการอบรมของสถาบันฯต่อไป

นอกจากนี้ หน่วยงานควรจะมีประวัติการฝึกอบรมของบุคลากรในสังกัดไว้ให้ครบถ้วน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว และหน่วยงานจะต้องมีแผนพัฒนาบุคลาการประจำปีให้ชัดเจน แต่ละปีจะพัฒนาบุคลากรกลุ่มใด ในเรื่องใด ซึ่งจะเป็นการพัฒนาบุคลากรได้อย่างต่อเนื่อง และทั่วถึงอีกด้วย
 

Create Date : 13 ตุลาคม 2559    
Last Update : 13 ตุลาคม 2559 12:36:35 น.
Counter : 367 Pageviews.  

อานุภาพของศีล

 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 ได้พาครอบครัวไปทำบุญใส่บาตรที่วัดมัชฌันติการาม(น้อย)เชิงสะพานพระราม ๗ ใกล้บ้านพัก ครอบครัวเราจะไปประจำในวันพระ และวันสำคัญประจำศาสนา และวันนี้ก็เป็นวันพระสุดท้ายก่อนจะถึงวันออกพรรษา

วันนี้จะเป็นพิเศษกว่าทุกครั้ง เพราะลูกสาวทั้งสาวคนได้พร้อมกันมาร่วมทำบุญด้วย นอกจากใส่บาตรและทำบุญค่าน้ำค่าไฟ และกัณฑ์เทศน์แล้ว เราจะช่วยยกสำรับภัตตาหารพร้อมญาติโยมที่มาร่วมทำบุญ อันเป็นการร่วมขนขวายในการทำบุญอีกทางหนึ่งด้วย

พิธีการจะเริ่มโดยมัคทายกจะนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล รับศีล หลังจากพระสงฆ์จะสวดบทถวายพรพระ หลังจากนั้น มัคทายกจะกล่าวคำถวายข้าวพระพุทธ คำถวายภัตตาหาร ช่วงที่พระคุณเจ้าฉันภัตตาหารเช้า จะมีการเทศน์ ๑ กัณฑ์ เป็นประจำทุกวันพระ

วันนี้ก็เช่นกัน มีพระคุณเจ้า ๑ รูป เป็นองค์เทศน์ เรื่อง อานุสงค์การรักษาศีล ซึ่งท่านได้พรรณาถึงอานุสงค์ของรักษาศีล 5 ไว้โดยสรุปว่า...

ศีลเป็นพื้นฐานของความดี ศีลเป็นประธานของทุกสิ่ง คนเราจะไปสู่งสุคติได้ ก็เพราะศีล คนจะรวยเงินทอง และไปนิพพานได้ก็เพราะศีล

ศีลธรรมนำส่งให้สูง ศีธรรมลนำผดุงให้สวย ศีลธรรมนำให้คนรวย ศีลธรรมทำให้คนรอด...

หากประชาชนมีศีลแล้ว จะทำให้สังคมมีความสุขสงบ ไม่ต้องมีตำรวจ ไม่ต้องมีเรือนจำ และไม่มีอาชญากรรมดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน...

หลังจากท่านเจ้าอาวาสจะนำพาญาติโยมนั่งสมาธิเป็นเวลา 5 นาที เสร็จแล้วกล่าวคำแผ่เมตตา พระคุณเจ้ากล่าวคำอนุโมทนา ญาติกราบลาพระ และรับประทานอาหารร่วมกัน เป็นเสร็จพิธี

หากมีโอกาส เราควรจะนำพาครอบครัวเข้าวัด เพื่อกล่อมเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบ ร่มเย็น จิตใจจะได้โปร่งใส สบาย ทำให้ครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขตลอดไป!!!
 

Create Date : 13 ตุลาคม 2559    
Last Update : 13 ตุลาคม 2559 11:58:35 น.
Counter : 420 Pageviews.  

ปัญหา

ปัญหา คือ สิ่งที่มาขัดขวาง ทำให้เราไม่ได้รับการตอบสนองตามที่เราต้องการ หรือ สภาวการณ์ที่เราไม่อยากให้มี ให้เป็น แต่ก็เกิดขึ้นมาโดยเราไม่ต้องการ

  ปัญหามี 2 ประเภท คือ ปัญหาที่เราควบคุมได้ และปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้

 ปัญหาที่เราควบคุมได้ จะเกี่ยวข้องกับตัวเรา หรือ สิ่งที่เราสามารถทำได้ด้วยตัวเอง ปัญหาประเภทนี้เราสามารถที่จะแก้ไขให้เป็นไปตามที่เราต้องการ

 ปัญหาที่เราควบคุมไม่ได้ เป็นปัญหาทีเกี่ยวข้องกับคนอื่น ต้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา และเราไม่มีอำนาจที่จะไปกำกับ ควบคุมเขาได้ การแก้ไขปัญหาจึงค่อนข้างลำบาก...เป็นเรื่องยาก

 เมื่อเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องใดก็ตาม หากเกิดมีปัญหาขึ้นมา เราก็ควรจะแยกให้ออกว่าเป็นปัญหาประเภทใด ใครจะมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ไขได้บ้าง

ปัญหาบางปัญหา เราสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง เช่น ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ สุข และความเดือดร้อนทางด้านจิตใจ ปัญหาประเภทนี้เราจะต้องหันมาแก้ไขภายในคือจิตใจของเราเป็นหลัก บางปัญหาต้องลด ละ เลิก เราก็ต้องหันมาแก้ไขตนเอง

บางปัญหา เป็นปัญหาทางโลก ซึ่งควบคุมไม่ได้  ซึ่งต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่น คนผู้มีอำนาจ มีบารมี เข้ามาร่วมแก้ไข ปัญหาเหล่านี้ เราต้องพึ่งคนอื่นเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหาด้วย เมื่อผลเป็นประการใด...เราควรทำใจ ควรปล่อยวาง ถ้าเราทำตามหน้าที่สุดความสามารถ..

อย่างไรก็ตาม ปัญหา คือบ่อเกิดปัญญา ยามมีปัญหาจะทำให้เราต้องความคิด ความไตร่ตรองพิจารณา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว พิจารณาถึงผลดี ผลเสีย ประโยชน์ หรือ ไร้ประโยชน์

เพราะปัญหา (ทุกข์) นี่เอง เป็นสาเหตุที่ทำให้พระพุทธองค์ต้องออกผนวช เพื่อหาทางหลุดพ้น จนบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

การมีปัญหา จึงไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไป กลับเป็นหนทางที่จะนำเราไปสู่ความเป็นอริยบุคคลได้

ผู้รักความก้าวหน้าในชีวิตทั้งหลาย จึงควรจะเป็น...คนรักความก้าวหน้า และเป็นรักปัญหาอุปสรรค และอยู่กับปัญหาและอปุสรรค อย่างมีความสุข...!!!!
 

Create Date : 08 กันยายน 2559    
Last Update : 8 กันยายน 2559 13:30:19 น.
Counter : 440 Pageviews.  

ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

   เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ได้มีโอกาสร่วมกับคณะนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารระดับสูง (นบส.) ไปดูงานที่อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นหมู่บ้านตัวอย่าง

  จากการพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้าน ได้รับทราบว่า กว่าที่จะพัฒนาหมู่บ้านมาได้ถึงจุดนี้ต้อง ฝ่าฟันกับอุปสรรคมากมาย เดิมหมู่บ้านแห่งนี้ ชาวบ้านติดสุรา เล่นการพนัน มีหนี้สินกันทุกครัวเรือน เด็กที่ไปศึกษนอกพื้นที่ เมื่อจบการศึกษาแล้ว ก็ไม่หวลคืนกับมาถิ่นบ้านเดิมตัวเอง

  ผู้ใหญ่บ้านคนดังกล่าว ต้องมาปรับเปลี่ยนทัศนคติชาวบ้านใหม่หมด โดยเริ่มจากการลดละ เลิกอบายมุข ทั้งหลาย ได้แก่ การเล่นการพนัน การติดสุรา และหันมาประหยัดกัน โดยเริ่มจากการจัดทำบัญชีรายจ่ายในครัวเรือน การเลิกเล่นการพนัน ซึ่งพยายามค่อย ๆ เปลี่ยนทัศนคติของชาวบ้าน

   มีการจัดตั้งกลุมออมทรัพย์ขึ้นมา โดยให้แต่ละครัวเรือนมีการนำเงินออมเข้ากองทุนของหมู่บ้าน นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการทำสวนยาง เป็นสวนยางผสม ปลูกพืชอย่างอื่นมาแทรกด้วย มีการเลี้ยงไก หมู และปลา เอาพื้นที่บางส่วนทำเป็นสระน้ำ เพื่อนำผลผลิตมาเป็นรายได้ โดยกลุ่มออมทรัพย์ของหมู่บ้านหาตลาดมารองรับพืชผลผลิตดังกล่าว

   การทำสวนยางในระยะหลัง เกิดวิกฤตราคายางตกต่ำ ทำให้ชาวสวนยางตกอยู่ในภาวะชะงักงัน ต้องแบกภาระหนี้สิน ต้องส่งรถ ส่งหนี้ธนาคารต่าง ๆ ที่กู้มาลงทุนในการทำสวนยางดังกล่าว

    ให้แต่ละครัวเรือน ทำบัญชีรายจ่ายครัวเรือน เพื่อให้ทราบว่า แต่ละเดือนมีรายจ่ายอย่างไรบ้าง สิ่งไหนไม่จำเป็นต้องพยายามหักร่ายจ่ายที่ไม่จำเป็นออก พยายามหารายได้เพิ่ม เพื่อเป็นการลดค่าใช้ของแต่ละครัวเรือน

     นอกจากนี้ ยังมีการหาอาชีพมาเสริม โดยสร้างงานให้กับชาวบ้าน เช่น มีการรับตัดเย็บเสื้อผ้า มาให้กลุ่มสตรีและทำขนมที่ชาวบ้านมีฝีมือช่วยกันทำ กลุ่มออมทรัพย์ หาตลาดรองรับ  ทำเป็นรายได้เสริมจากการขายน้ำยาง

     ในสวนยางนอกจากปลูกยางแล้ว มีการปลูกพืชระยะสั้นที่กินได้ ปลูกไผ่ตง เพื่อนำหน่อไม้มาขาย และแปรรูปเป็นหน่อไม้ดอง ออกขายที่ตลาดสดของอำเภอ ส่วนลำต้นไผ่ ก็นำไปขายให้กับงานก่อสร้าง และโรงงานทำไม้เสียบลูกชิ้น ...นำเป็นนโยบายที่สุดยอดจริงๆๆ

     ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้หมู่บ้านดังกล่าวปลอดอบายมุข หนี้สินครัวเรือนลดลง การทะเลาะวิวาทในชุมชนลดลง มีความรัก ความสามัคคีกันมากขึ้น เพราะทุกคนต่างร่วมมือร่วมใจ เพื่อให้ชุมชนมีความเข็มแข็ง และพึ่งตนเองได้...เป็นหมู่บ้านตัวอย่างของอำเภอ จังหวัด และระดับประเทศ...ขอปรบมือให้กับท่านผู้นำคนนี้จริง ๆ...

      การที่ประเทศจะมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จะต้องเริ่มจากหมู่บ้านและชุมชนก่อน ต้องให้ชุมชนเข็มแข็ง พึ่งตนเองได้ ความั่งคง และความมั่งคั่งก็จะตามมา
 

Create Date : 06 กันยายน 2559    
Last Update : 7 กันยายน 2559 16:18:18 น.
Counter : 340 Pageviews.  

1  2  3  4  5  

Valentine's Month


 
สมาชิกหมายเลข 3206122
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
Friends' blogs
[Add สมาชิกหมายเลข 3206122's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.