หนังสือเตรียมสอบราชการไทย *จำหน่ายแนวข้อสอบราชการไทย *รวบรวมจากทีมงานวิชาการมืออาชีพ *เนื้อหาตรงประเด็นกับเรื่องที่ออกข้อสอบ
space
space
space
space

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 266 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 ก.พ. 63
กรมสรรพากร เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 266 อัตรา สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 กุมภาพันธ์ 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 150 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
2. ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 80 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
3. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 15 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
4. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 7 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
5. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 8 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.
6. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
อัตราเงินเดือน 15,000 - 16500 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง 6 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาบริหารธุรกิจ และเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของ ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://tax.thaijobjob.com/

รายละเอียดไฟล์ประการรับสมัคร: https://drive.google.com/open?id=1cEbLVCEGmwKxIGvH8oXxxHTFICTZ0and

!!! สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบและดูรายละเอียดเนื้อหาแนวข้อสอบได้ที่ด้านล่าง !!!
**แนวข้อสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563**
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations Structure
3 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
6 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
8 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
10 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
MP3 - สรุปวิชาภาษาอังกฤษ

**แนวข้อสอบนิติกรปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563**
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations Structure
3 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
6 แนวข้อสอบกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
7 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
8 แนวข้อสอบกฎหมายอาญา
9 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
10 แนวข้อสอบ พรบ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
MP3 - สรุปวิชาภาษาอังกฤษ

**แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563**
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations Structure
3 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
6 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร
7 แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
8 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
11 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MP3 - สรุปวิชาภาษาอังกฤษ

**แนวข้อสอบนักจัดการทั่วไปปฎิบัติการ กรมสรรพากร 2563**
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations Structure
3 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
6 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
7 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
8 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
11 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MP3 - สรุปวิชาภาษาอังกฤษ

**แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมสรรพากร 2563**
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations Structure
3 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
6 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
7 แนวข้อสอบโครงสร้างและกการจัดการฐานข้อมูล
8 หลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
9 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
10 ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
11 การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
MP3 - สรุปวิชาภาษาอังกฤษ

**แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมสรรพากร 2563**
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
2 โครงสร้างของบทสนทนา Conversations Structure
3 วิธีจำคำศัพท์และการเดาคำศัพท์ภาษาอังกฤษ Vocabulary
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ การใช้ Reading
5 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคม การเมือง เศรษฐกิจ
6 หลักการบัญชีเบื้องต้น
7 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
8 ถาม-ตอบ ความรู้เกี่ยวกบประมวลรัษฎากร
9 ความรู้ทางด้านการเงินการคลังภาครัฐ  งบประมาณ บัญชี และการพัสดุ
10 สรุป  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
11 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
12 แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
MP3 - สรุปวิชาภาษาอังกฤษ

สามารถค้นหาแนวข้อสอบที่ต้องการเพิ่มเติมได้ที่ //www.sobthaigov.com
สอบถามแนวข้อสอบโดยตรงที่ Line ID : 11ek11Create Date : 28 มกราคม 2563
Last Update : 28 มกราคม 2563 10:13:37 น. 1 comments
Counter : 54 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

 


โดย: สมาชิกหมายเลข 5715106 วันที่: 28 มกราคม 2563 เวลา:10:45:40 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

สมาชิกหมายเลข 5585962
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 5585962's blog to your web]
space
space
space
space
space