หนังสือเตรียมสอบราชการไทย *จำหน่ายแนวข้อสอบราชการไทย *รวบรวมจากทีมงานวิชาการมืออาชีพ *เนื้อหาตรงประเด็นกับเรื่องที่ออกข้อสอบ
space
space
space
space

หนังสือสอบ-แนวข้อสอบ กรมทางหลวง 64
เเนวข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมทางหลวง 2564

ข้อสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมทางหลวง64
หนังสือเตรียมสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมทางหลวง 2564 มีทั้งหมด 2 แบบ
1. แบบไฟล์ PDF 399 บาท (ส่งทางอีเมลล์ ) ได้รับภายใน 1-2 ชั่วโมง
2. แบบหนังสือ 699 บาท+แถมฟรี MP3  (ส่ง EMS ฟรีค่าจัดส่ง ) ได้รับภายใน 1-3 วันทำการ แจ้งสั่งซื้อแบบหนังสือผ่านทาง Line ID: 11ek11
 
สารบัญ เนื้อหา หนังสือสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ กรมทางหลวง 2564
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535
4 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติทางหลวง  พ.ศ. 2535
5 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
6 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
7 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
8 การนำเสนอข้อมูลสถิติ
9 สรุปวิชาคณิตศาสตร์เบื้องต้น
10 ถาม - ตอบ การจัดทำ การวิเคราะห์ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล
11 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
12 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
13 แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535

ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณเอกชัย กุลชาติ
เบอร์โทร  : 086-3116798
ไอดีไลน์  : 11ek11


เเนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง 2564

 ข้อสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง64
หนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง 2564 มีทั้งหมด 2 แบบ
1. แบบไฟล์ PDF 399 บาท (ส่งทางอีเมลล์ ) ได้รับภายใน 1-2 ชั่วโมง
2. แบบหนังสือ 699 บาท+แถมฟรี MP3  (ส่ง EMS ฟรีค่าจัดส่ง ) ได้รับภายใน 1-3 วันทำการ แจ้งสั่งซื้อแบบหนังสือผ่านทาง Line ID: 11ek11
 
สารบัญ เนื้อหา หนังสือสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมทางหลวง 2564
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
4 สรุป + แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
5 สาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
6 สรุป + แนวข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ 2544
7 การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
8 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
9 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการวางแผนเชิงกลยุทธ์
10 การวางแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผล
11 แนวข้อสอบการบริหารงานบุคคลากร
MP3 - P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535

ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณเอกชัย กุลชาติ
เบอร์โทร  : 086-3116798
ไอดีไลน์  : 11ek11


เเนวข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 2564

 ข้อสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง64
หนังสือเตรียมสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 2564 มีทั้งหมด 2 แบบ
1. แบบไฟล์ PDF 399 บาท (ส่งทางอีเมลล์ ) ได้รับภายใน 1-2 ชั่วโมง
2. แบบหนังสือ 699 บาท+แถมฟรี MP3  (ส่ง EMS ฟรีค่าจัดส่ง ) ได้รับภายใน 1-3 วันทำการ แจ้งสั่งซื้อแบบหนังสือผ่านทาง Line ID: 11ek11
 
สารบัญ เนื้อหา หนังสือสอบนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 2564
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
4 ความรู้เกี่ยวกับ Concrete Technology
5 ถาม - ตอบ เรื่องวิศวกรรมสำรวจและออกแบบ
6 การเตรียมงานก่อสร้าง
7 การประมาณราคาก่อสร้าง
8 การออกแบบโครงสร้างถนนลาดยาง
9 ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
10 ถาม – ตอบ  โครงสร้างและคอนกรีต
11 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
12 แนวข้อสอบนายช่างโยธา  ชุดที่  1
MP3 - P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535

ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณเอกชัย กุลชาติ
เบอร์โทร  : 086-3116798
ไอดีไลน์  : 11ek11
เเนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 2564

 ข้อสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมทางหลวง64
หนังสือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 2564 มีทั้งหมด 2 แบบ
1. แบบไฟล์ PDF 399 บาท (ส่งทางอีเมลล์ ) ได้รับภายใน 1-2 ชั่วโมง
2. แบบหนังสือ 699 บาท+แถมฟรี MP3  (ส่ง EMS ฟรีค่าจัดส่ง ) ได้รับภายใน 1-3 วันทำการ แจ้งสั่งซื้อแบบหนังสือผ่านทาง Line ID: 11ek11
 
สารบัญ เนื้อหา หนังสือสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 2564
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
4 ระบบการควบคุมอัตโนมัติ Automatic Control System
5 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า electrical Circuit
6 แนวข้อสอบระบบไฟฟ้ากำลัง Power System
7 แนวข้อสอบงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น (อัตนัย)
8 ความรู้เกี่ยวกับ ระบบโทรคมนาคม และการสื่อสาร
9 หลักการส่งวิทยุกระจายเสียง
10 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
11 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายใยแก้วนำแสง
12 ความรู้เกี่ยวกับโครงข่ายสายโทรคมนาคม?
13 การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
14 ความรู้เกี่ยวกับระบบความเย็นและเครื่องปรับอากาศ
MP3 - P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535

ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณเอกชัย กุลชาติ
เบอร์โทร  : 086-3116798
ไอดีไลน์  : 11ek11


เเนวข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 2564

 ข้อสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมทางหลวง64
หนังสือเตรียมสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 2564 มีทั้งหมด 2 แบบ
1. แบบไฟล์ PDF 399 บาท (ส่งทางอีเมลล์ ) ได้รับภายใน 1-2 ชั่วโมง
2. แบบหนังสือ 699 บาท+แถมฟรี MP3  (ส่ง EMS ฟรีค่าจัดส่ง ) ได้รับภายใน 1-3 วันทำการ แจ้งสั่งซื้อแบบหนังสือผ่านทาง Line ID: 11ek11
 
สารบัญ เนื้อหา หนังสือสอบนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 2564
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
4 หลักการทำงานของเครื่องยนต์
5 เครื่องยนต์เล็กและหลักการทำงาน
6 การไหลของน้ำในท่อ Hydraulic
7 กลศาสตร์ของวัสดุ( Strength of Materials )
8 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล
9 แนวข้อสอบความรู้ด้านเครื่องยนต์
10 แนวข้อสอบการไหลภายในท่อง  Hydraulic
11 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
MP3 - P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535

ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณเอกชัย กุลชาติ
เบอร์โทร  : 086-3116798
ไอดีไลน์  : 11ek11

เเนวข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 2564

 ข้อสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมทางหลวง64
หนังสือเตรียมสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 2564 มีทั้งหมด 2 แบบ
1. แบบไฟล์ PDF 399 บาท (ส่งทางอีเมลล์ ) ได้รับภายใน 1-2 ชั่วโมง
2. แบบหนังสือ 699 บาท+แถมฟรี MP3  (ส่ง EMS ฟรีค่าจัดส่ง ) ได้รับภายใน 1-3 วันทำการ แจ้งสั่งซื้อแบบหนังสือผ่านทาง Line ID: 11ek11
 
สารบัญ เนื้อหา หนังสือสอบนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน กรมทางหลวง 2564
1 ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง
2 แนวข้อสอบเกี่ยวกับกรมทางหลวง
3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสำรวจ
4 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (Construction Survey)
5 ความรู้เบื้องต้นของระบบภูมิสารสนเทศ GIS
6 ความรู้ด้านแผนที่ การสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ GPS
8 การคำนวณโครงข่ายและวงรอบ
9 การจัดทำแผนที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์
10 การประมาณราคาก่อสร้าง
11 ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์
12 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์และการทำแผนที่ (ถาม -ตอบ)
13 ถาม – ตอบ  ภาพถ่ายทางอากาศ
14 แนวข้อสอบการควบคุม การบริหารงานก่อสร้าง
15 แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ
16 แนวข้อสอบการสำรวจรังวัดแผนที่และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
MP3 - P009 - พรบ.ทางหลวง พ.ศ.2535

ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณเอกชัย กุลชาติ
เบอร์โทร  : 086-3116798
ไอดีไลน์  : 11ek11Create Date : 14 มกราคม 2564
Last Update : 14 มกราคม 2564 8:20:38 น. 0 comments
Counter : 24 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

สมาชิกหมายเลข 5585962
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 5585962's blog to your web]
space
space
space
space
space