หนังสือเตรียมสอบราชการไทย *จำหน่ายแนวข้อสอบราชการไทย *รวบรวมจากทีมงานวิชาการมืออาชีพ *เนื้อหาตรงประเด็นกับเรื่องที่ออกข้อสอบ
space
space
space
space

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 128 อัตราวันที่ 10-22 กพ 63

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2563 รวม 128 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 22 กุมภาพันธ์ 2563
ที่มา : www.sobthaigov.com
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อ
1. หลักสูตร 3 ปี
รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ม.3 หรือเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2561 และ 2562 จำนวน 55 คน
โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 และพนักงานช่างระดับ 2 รรช. ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย มีสัญชาติไทย
- จบการศึกษาชั้น ม.3 หรือเทียบเท่าในปีการศึกษา 2561 และ 2562
- ทางโรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณารับเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติสามารถเข้าเรียนและฝึกวิชาทหารของกรมการรักษาดินแดนได้เท่านั้น
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
- รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
- สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
- ไม่มีรอยสักใดๆบนร่างกาย
- ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้

2. หลักสูตรพิเศษ 1 ปี
รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวช. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 40 คน
โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 2 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย มีสัญชาติไทย
- จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง หรือไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
- รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
- สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
- ไม่มีลายสักบนร่างกาย
- ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้
3. หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า)
รับสมัครนักเรียนที่จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือไฟฟ้ากำลัง จำนวน 33 คน
โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานช่างระดับ 3 ให้ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศชาย มีสัญชาติไทย
- จบการศึกษาระดีบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง
- ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. และ น้ำหนักไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100
- รอบอกเมื่อหายใจออกเต็มที่ไม่น้อยกว่า 74 cm
- สายตาปกติ ไม่สั้น ไม่เอียง ไม่บอดสี
- ไม่มีลายสักบนร่างกาย
- ไม่กลัวความสูง และปฏิบัติงานบนที่สูงได้

กำหนดการรับสมัคร
- รับสมัคร : 10 - 22 ก.พ. 63
- ประกาศเลขที่สอบ : 5 มี.ค. 63
- สอบข้อเขียน : 8 มี.ค. 63
- ประกาศผลสอบข้อเขียน : 17 มี.ค. 63
- ทดสอบว่ายน้ำและตรวจประวัติ : 31 มี.ค. 63
- ตรวจโรค : 1 เม.ย. 63
- ทดสอบสมรรถภาพ : 2 - 3 เม.ย. 63
- สอบสัมภาษณ์ : 22 - 24 เม.ย. 63
- ประกาศผลสอบ : 30 เม.ย. 63
- เปิดภาคเรียน : 18 พ.ค. 63

การรับสมัครสอบ
รับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 10 - 22 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://peaevs.thaijobjob.com/
รายละเอียดไฟล์ประกาศ
หลักสูตร 3 ปี คลิ๊ก
หลักสูตรพิเศษ 1 ปี คลิ๊ก
หลักสูตรช่างเฉพาะทาง คลิ๊ก

สนใจแแนวข้อสอบคลิ๊กด้านล่างหรือสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.sobthaigov.com
แนวข้อสอบโรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
1 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  ชุดที่ 1
4 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  ชุดที่ 2
5 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์
6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
9.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
แนวข้อสอบโรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ม.3
1 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 สรุปเนื้อหาคณิตศาสตร์
3 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  ชุดที่ 1
4 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์  ชุดที่ 2
5 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์
6 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
7 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
8 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
9.เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - P051 - เชาวน์ปัญญาและความถนัด Aptitude
แนวข้อสอบโรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วุฒิ ปวช.
1 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
3 ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้ากำลัง
4 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
5 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
6 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
7 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า
8 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
9 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
11 แนวข้อสอบระบบไฟฟ้ากำลัง
12 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

แนวข้อสอบโรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปวส.
1 โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
3 ความรู้เรื่องระบบไฟฟ้ากำลัง
4 หลักการพื้นฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า
5 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง
6 ไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้า
7 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไฟฟ้า
8 เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า
9 แนวข้อสอบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
10 แนวข้อสอบหลักการเบื้องต้นในการออกแบบระบบไฟฟ้า
11 แนวข้อสอบระบบไฟฟ้ากำลัง
12 แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ  Personality  Test
13 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
MP3 - ถาม-ตอบ งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ดูรายละเอียดและสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.sobthaigov.com
หรือติดต่อที่ Line ID : 11ek11


Create Date : 06 กุมภาพันธ์ 2563
Last Update : 9 กุมภาพันธ์ 2563 11:48:37 น. 0 comments
Counter : 63 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

สมาชิกหมายเลข 5585962
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 5585962's blog to your web]
space
space
space
space
space