หนังสือเตรียมสอบราชการไทย *จำหน่ายแนวข้อสอบราชการไทย *รวบรวมจากทีมงานวิชาการมืออาชีพ *เนื้อหาตรงประเด็นกับเรื่องที่ออกข้อสอบ
space
space
space
space

กทม เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 958 อัตราถึงวันที่ 4 ก.พ. 2563
กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครสอบเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 958 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน จำนวน 9 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 130 อัตรา
4. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
5. เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน จำนวน 11 อัตรา
6. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 170 อัตรา
7. เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา
8. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
9. เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
11. เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
12. เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
13. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน จำนวน 52 อัตรา
14. เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน จำนวน 5 อัตรา
15. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
16. เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
17. นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 33 อัตรา
18. นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน จำนวน 6 อัตรา
19. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน จำนวน 4 อัตรา
20. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 78 อัตรา
21. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน จำนวน 56 อัตรา
22. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
23. พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน จำนวน 10 อัตรา
24. พนักงานปกครองปฏิบัติงาน จำนวน 50 อัตรา
25. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน จำนวน 25 อัตรา
26. โภชนาการปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
1. เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา
2. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จำนวน 25 อัตรา
3. นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
4. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
5. นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
6. นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
7. นักโภชนาการปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
8. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
10. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
11. นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 23 อัตรา
12. มัณฑนากรปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
13. นักวิชาการคลังปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
14. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 19 อัตรา
15. นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
16. นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
17. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
18. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
19. นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) จำนวน 10 อัตรา
20. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
21. วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
22. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 45 อัตรา
23. สถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 11 อัตรา

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2563 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://ksb.bangkok.go.th/

รายละเอียดไฟล์ประกาศรับสมัครดูที่นี่ คลิ๊ก

สนใจรายละเอียดและสั่งซื้อแนวข้อสอบตามตำแหน่ง คลิ๊กด้านล่าง

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้เกี่ยวพฤกษศาสตร์ อนุกรมวิธานพืช
3 พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร
4 เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร + แนวข้อสอบ
5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
6 ถาม - ตอบ การจัดการดินและน้ำ
7 ถาม - ตอบ ความรู้เรื่องดิน ปุ๋ย และการปรับปรุงบำรุงดิน
8 ถาม-ตอบ ศัตรูพืชและการกำจัดศัตรูพืช
9 แนวข้อสอบเรื่องการขยายพันธุ์พืช
10 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการเกษตร
11 แนวข้อสอบ  พืชไร  การปรับปรุงพันธ์พืช  วิจัยงานการเกษตร
12 แนวข้อสอบความสำคัญของการเกษตร
13 แนวข้อสอบพนักงานการเกษตร
MP3 - P008 - พืช การปรับปรุงพันธ์พืช วิจัยงานการเกษตร

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3 แนวข้อสอบข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเรื่องวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2529
4 ข้อสอบระเบียบ กทม. ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การตรวจเงิน พ.ศ.2530
5 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6 หลักการบัญชีเบื้องต้น
7 ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน งบประมาณ
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสอบบัญชี
9 การจัดทำงบการเงินและงบประมาณ
10 แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบหลักการบัญชี
12 แนวข้อสอบการเงินและบัญชี
13 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 1
14 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชุด 2
MP3 - P005 - ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 คำศัพท์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
4 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
6 การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ การจัดเก็บสำรองข้อมูล
7 การรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย
8 จริยธรรม และ พรบ.คอมพิวเตอร์
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
10 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
11 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 แนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (office)
14 แนวข้อสอบระบบปฎิบัติการทางคอมพวเตอร์
MP3 - P017 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 ข้อสอบ กทม.ว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546
4 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
5 พระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
6 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
7 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ
8 สรุปงานระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไข 2548
9 สรุป  พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
10แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560
11ระเบียบกทม.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่งเงิน  และการตรวจเงิน พ.ศ. 2455 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
12 แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555
13 แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
14 แนวข้อสอบความรู้งานธุรการ
15 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
16 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
MP3 - P065 - สรุประเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
3 หลักการประชาสัมพันธ์
4 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
5 ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการประชาสัมพันธ์
6 หลักการสื่อสาร
7 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักประชาสัมพันธ์
8 หลักการและทฤษฎีการติดต่อสื่อสาร
9 ความรู้เกี่ยวกับการจัดแสดงและนิทรรศการ
10 สื่อในการจัดนิทรรศการ
11 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
12 แนวข้อสอบความรู้เรื่องการประชาสัมพันธ์
13 พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
14 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
MP3 - หลักการประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ระเบียบกทม.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนําส่งเงิน  และการตรวจเงิน พ.ศ. 2455 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.  ระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551
4 สรุปพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5 แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
6 ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS
7 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
8 พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
10 ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุ
11 ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
12 การทำทะเบียนเบิกจ่ายพัสดุ
13 ระเบียบการจัดหา การจัดซื้อ จัดจ้าง
14 แนวข้อสอบงานพัสดุและสารบรรณ
15 แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุ
MP3 - P026 - แนวข้อสอบระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ GFMIS

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
3 ถาม-ตอบ ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4 การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์
5 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตการ (Quality Control)
6 ถาม - ตอบ เครื่องมือทางทางวิทยาศาสตร์?
7 ถาม- ตอบ ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
8 ถาม-ตอบ การควบคุมคุณภาพและการทดสอบ
9 แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
10 แนวข้อสอบการควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัติการ
11 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
12 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535
13 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
14 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
15 แนวข้อสอบ  พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  พ.ศ. ๒๕๓๕
16 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
MP3 - P031 - แนวข้อสอบพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมศิลปะ)  กรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 สรุปวิชาทัศนศิลป์
3 สรุปวิชาทัศนศิลป์
4 การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
5 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
6 กิจกรรมนันทนาการ
7 องค์ประกอบของศิลปะ+แนวข้อสอบ
8 ความรู้เรื่องการออกแบบ
9 ความรู้เบื้องต้นในการวาดเส้น
10 แนวข้อสอบวิชาศิลปศึกษา
11 แนวข้อสอบความรู้ทางศิลปะ
12 แนวข้อสอบวิชาทัศนศิลป์
MP3 - P004 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกทม.และบุคลากรกทม.พ.ศ.2554

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน (ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์)  กรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์+ถามตอบ
3 องค์ประกอบของศิลปะ+แนวข้อสอบ
4 หลักการประกอบอาหาร
5 การจัดการอาหาร
6 ความรู้เกี่ยวกับอาหารไทย
7 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์
8 แนวข้อสอบอาหารและโภชนาการ
9 แนวข้อสอบความรู้ทางศิลปะ ชุด 1
10 แนวข้อสอบความรู้ทางศิลปะ ชุด 2
MP3 - P004 - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกทม.และบุคลากรกทม.พ.ศ.2554

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
3 แนวข้อสอบ  พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
4 สรุปพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
5 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ.2550
6 ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ (Introduction of Statistical)
7 การใช้สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
8 สถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
9 การใช้ โปรแกรม SPSS เบื้องต้น
10 การประมวลผลข้อมูล
11 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรม  spss
12 แนวข้อสอบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
13 แนวข้อสอบการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน
14 แนวข้อสอบ Microsoft Excel  จากสนามสอบจริง
15 แนวข้อสอบคำนวณสถิติเบื้องต้น
16 แนวข้อสอบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำฐานข้อมูล
MP3 - P017 – พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  กรุงเทพมหานคร (กทม.) 2563
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ถาม-ตอบ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
3 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
4 แนวข้อสอบความรู้ทั่วไปกรมควบคุมโรค
5 โรคและการป้องกันโรคของสัตว์
6 แนวข้อสอบระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค
7 หลักการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม
8 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
9 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม
10 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
11 แนวข้อสอบ พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
12 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
13 พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
14 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
15 สรุป + แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
MP3 - P043 – การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร (กทม) 2563
1 ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
2 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ
3 ความสามารถทางด้านเหตุผล
4 ความสามารถด้านภาษาไทย
5 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
6 แนวข้อสอบ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7 แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8 แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
9 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม. พ.ศ. 2554
10 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และแก้ไขเพิ่มเติม
11 แนวข้อสอบระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ.2546
12 แนวข้อสอบหลักธรรมมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
MP3 - สรุปสาระสำคัญ+แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

ติดต่อสั่งซื้อแนวข้อสอบได้ที่ Line ID : 11ek11
สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.sobthaigov.com


Create Date : 03 กุมภาพันธ์ 2563
Last Update : 14 กุมภาพันธ์ 2563 18:18:35 น. 0 comments
Counter : 62 Pageviews.
(โหวต blog นี้) 

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
space

สมาชิกหมายเลข 5585962
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


space
space
[Add สมาชิกหมายเลข 5585962's blog to your web]
space
space
space
space
space