รวบรวมเนื้อหาธรรมะดีๆ รูปภาพสวยๆ

กำหนดการวันวิสาขบูชา พิธีอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต ๑๒ รูป พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ รอบมหาธรรมกายเจดีย์

วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สภาธรรมกายสากล / อุโบสถ วัดพระธรรมกาย / มหาธรรมกายเจดีย์

วันวิสาขบูชาเป็นวันที่พวกเราเหล่าพุทธบริษัทควรจะได้ได้ชักชวนชาวโลกให้มาเจริญพุทธานุสติ ระลึกถึงหนทางการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้าย หันมาศึกษาหลักธรรมที่ทรงประทานไว้ เป็นดังประทีปธรรมนำทางชีวิตที่ถูกต้องไปสู่สวรรค์นิพพาน เราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันนั่งสมาธิ(Meditation)เพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายซึ่งเป็นกายแห่งการตรัสรู้ธรรม ทุกท่านควรจะหาโอกาสได้ไปจุดประทีป เดินเวียนประทักษิณรอบพุทธเจดีย์ที่ตนเคารพนับถือเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ให้ภายนอกได้สว่างด้วยแสงเทียน ภายในสว่างด้วยแสงธรรม

พิธีภาคเช้า ตักบาตร ณ บ้านแก้วเรือนทองของคุณยายฯ
๐๖.๐๐ น. คณะสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
๐๖.๔๐ น. เริ่มพิธีตักบาตร
- พิธีกร นำอาราธนาศีล ๕ / ประธานสงฆ์ ให้ศีล
- ประธานพิธีตักบาตร นำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
- พระภิกษุ – สามเณรให้พร / แปรแถวบิณฑบาต
๐๘.๐๐ น. เสร็จพิธีตักบาตร

พิธีภาคสาย ปฏิบัติธรรม / พิธีถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๐๘.๔๐–๐๙.๐๐ น. สาธุชนร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐–๐๙.๒๕ น. พิธีกรสร้างบรรยากาศ
๐๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
* พิธีกร นำกราบ พระประธาน / ประธานสงฆ์
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
- นำบูชาพระรัตนตรัย / นำนั่งสมาธิ
๑๐.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
- รับถวายปัจจัยบูชาธรรม
* พิธีกร นำกราบประธานสงฆ์
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์เดินทางกลับ
๑๑.๐๐ น. พิธีกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน
๑๑.๑๕ น. เสร็จพิธีภาคเช้า

พิธีภาคบ่าย พิธีอุปสมบทสามเณร อุทิศชีวิต ๑๒ รูป ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย
๑๓.๑๕ น. บิดา – มารดาและเจ้าภาพ พร้อมภายในศาลาดุสิต
๑๓.๓๐ น. พิธีถวายผ้าไตร และบาตร แด่สามเณร ณ ศาลาดุสิต
๑๔.๐๐ น. พระธรรมกิตติวงศ์ พระอุปัชฌาย์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- พิธีขอสรณคมน์ และศีล / พิธีขอนิสสัย และขออุปสมบท / พิธีรับอนุศาสน์
๑๕.๓๐ น. เสร็จพิธีอุปสมบทอุทิศชีวิต
๑๖.๓๐-๑๗.๔๕ น. สาธุชนผู้มีบุญ ทำภารกิจส่วนตัว แล้วเดินทางไปร่วมพิธีจุดวิสาขประทีป

พิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์
๑๗.๔๕ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธี
- จุดไฟฤกษ์ / *พิธีกร นำกราบประธานสงฆ์
- นำบูชาพระรัตนตรัย “โยโส ภควา ....... สัมพุทโธ” (กราบ ๓ ครั้ง)
- นำนั่งสมาธิ

พิธีเวียนประทักษิณ
๑๘.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำกล่าวคำบูชาวิสาขประทีป
๑๘.๔๕ น. - พระราชภาวนาวิสุทธิ์ประธานสงฆ์ จุดประทีปเทียนชัย ส่งต่อให้พระภาวนาวิริยคุณ (ตัวแทนอุบาสก พร้อมขบวนอุบาสกเกียรติยศ จุดต่อโคมกับพระภาวนาวิริยคุณ
เพื่อต่อไฟให้กับเจ้าภาพผู้มีบุญ)
- เมื่อตั้งริ้วขบวนเวียนประทักษิณ อันประกอบด้วย คณะสงฆ์, ธงมหาธรรมกายเจดีย์, ขบวนดอกไม้และเจ้าภาพผู้มีบุญ ประจำที่พร้อมแล้ว
๑๘.๕๕น. - พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ นำกล่าวคำอธิษฐานโคมวิสาขประทีป
* พิธีกรกล่าวเชิญ เจ้าภาพผู้มีบุญ หันซ้าย พร้อมเวียนประทักษิณ (เปิดเทป “อิติปิโส....” ๔๕ นาที)
- พระภาวนาวิริยคุณ ถือประทีปเทียนชัย นำคณะสงฆ์ จำนวน ๖๐๐ รูป ตั้งแถวหน้า กระดานเรียง ๔ เวียนประทักษิณวงแหวนรอบใน ๑ รอบ
- เจ้าภาพผู้มีบุญ อัญเชิญองค์พระฉลองชัย ชิตังเม เวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์ ๑ รอบ
- เมื่อเวียนประทักษิณครบ ๑ รอบแล้ว คณะสงฆ์ ดับโคม แล้วขึ้นนั่งประจำที่บนมหาธรรมกายเจดีย์ - เมื่อเวียนประทักษิณครบ ๑ รอบแล้ว เจ้าภาพผู้มีบุญ พร้อมนั่งในพื้นที่
๑๙.๓๐ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์
- นำอธิษฐานจิต
- นำแผ่เมตตา
- นำบูชาพระรัตนตรัย
* พิธีกร นำกราบประธานสงฆ์และคณะสงฆ์
๑๙.๔๕ น. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ ประธานสงฆ์ ให้พร / เดินทางกลับ / เสร็จพิธี
๒๑.๐๐ น. พระภิกษุสงฆ์ ฟังปาฏิโมกข์ ณ อุโบสถ

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยกรุณาสวมชุดขาวๆ มาร่วมงานในวันวิสาขบูชานี้ ณ วัดพระธรรมกาย ขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ สาธุ


รายการวิดีโอที่เกี่ยวข้อง


วันวิสาขบูชา

บทความที่เกี่ยวข้องกับวันวิสาขบูชา (Vesak Day)

วิสาขบูชา Vesak Day วันสำคัญสากลโลก ประวัติและความเป็นมาของวันวิสาขบูชา
วันวิสาขบูชา (Vesak Day) เหตุใดจึงเป็นวันสำคัญสากลของโลก
วันวิสาขบูชา (Vesak Day) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสกล
วันวิสาขบูชา Vesak Day วันพระพุทธเจ้า
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอนวันประสูติ
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอนวันตรัสรู้
วันวิสาขบูชา Vesak Day ตอนวันปรินิพพาน
จุดโคมวิสาขประทีป วิสาขบูชา Vesak Day ณ มองโกเลีย
อัศจรรย์ วันวิสาขบูชา มองโกเลีย
วิสาขบูชาที่ประเทศมองโกเลีย (2)
งานวันวิสาขบูชาที่ประเทศอินโดนีเชีย
ธรรมยาตราวิสาขบูชา ที่บรมพุทโธประเทศอินโดนีเซีย
งานวันวิสาขบูชา ที่ประเทศสิงค์โปร์ ปี 2553
งานวันวิสาขบูชานานาชาติ ที่ประเทศมองโกเลีย
วันวิสาขบูชา Vesak Day จากรายการข้อคิดรอบตัว

//www.dmc.tv


Create Date : 13 พฤษภาคม 2554
Last Update : 13 พฤษภาคม 2554 19:48:53 น. 0 comments
Counter : 403 Pageviews.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

เจ้าหญิงใจดี
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
[Add เจ้าหญิงใจดี's blog to your web]