นิติบุคคลฯ บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง

หมวดที่ 4 คณะกรรมการหมู่บ้านฯ

ข้อ 9. ให้นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง” มีคณะกรรมการหมู่บ้านฯ จำนวน 9-15 คน โดยได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก ส่วนการจัดสรร ตำแหน่งให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี และอยู่ในวาระได้ไม่เกิน 2 วาระ ติดต่อกัน การกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดและเสนอต่อที่ประชุมใหญ่โดยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการ เป็นผู้แทนของนิติบุคคลฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายติดตาม ประเมินผล การบริหารงานของนิติบุคคลฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานกับนิติบุคคลฯ
ข้อ 10. การประชุมของคณะกรรมการ ต้องมีคณะกรรมการ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม อาจมอบหมายให้กรรมการที่มาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม อาจมอบหมายให้กรรมการที่มาประชุมเป็นประธานในที่ประชุม การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเป็นเสียงข้างมาก กรรมการหนี่งคนมีหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด และให้มีการประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กรรมการจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใด (ที่มิใช่กรรมการ) เข้าร่วมประชุมเพื่อลงมติใด ๆ แทนกันไม่ได้เว้นแต่เป็นการมอบอำนาจให้กรรมการด้วยกันเข้าร่วมประชุม เพื่อลงมติใด ๆ แทนกันได้
ในกรณีที่คณะกรรมการ พ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ในอัตราสัดส่วนมากกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้งซ่อมภายใน 30 วัน โดยใช้ระเบียบการเลือกตั้งซ่อมและผู้ได้รับการเลือกตั้งซ่อม อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลือของผู้แทน
ข้อ 11. บุคคลต่อไปนี้มีสิทธิได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง”
11.1 สมาชิก หรือคู่สมรสตามกฏหมายของสมาชิก
11.2 ผู้แทน โดยชอบธรรม ผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่สมาชิกเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถแล้วแต่กรณี
11.3 ผู้จัดการฯ หรือผู้แทนในกรณีที่ นิติบุคคลฯ นั้นเป็นสมาชิก โดยจะต้องระบุชื่อให้ทราบในวันเลือกตั้ง เป็นกรรมการในที่ประชุมใหญ่
11.4 สมาชิกที่ไม่ค้างชำระเงินกองทุน และค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
ข้อ 12. อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน “บ้านฟ้าปิยรมย์ เรือนหลวง”
12.1 กำหนดนโยบาย ในการบริหารจัดการหมู่บ้านฯ ให้ผู้จัดการฯ นำไปปฏิบัติ
12.2 มีอำนาจหน้าที่ ออกระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ของหมู่บ้านฯ ให้ผู้จัดการฯ นำไปปฏิบัติ
12.3 อำนาจหน้าที่ อนุมัติค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและเกิดจากงบที่ตั้งไว้ โดยพิจารณาแล้วมีความจำเป็นต่อนิติบุคคลฯ รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้จัดการฯ
12.4 มีอำนาจหน้าที่ อนุมัติให้ผู้จัดการฯ กระทำนิติกรรมในนามนิติบุคคลฯ กับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้านและบุคคลภายนอก
12.5 มีอำนาจหน้าที่ แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ให้นิติบุคคลหมู่บ้านฯ
12.6 มีอำนาจหน้าที่ วินิจฉัยและตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่รับทราบ หรือลงมติในกรณีจำเป็น
12.7 มีอำนาจหน้าที่ ควบคุมและตรวจสอบการบริหารจัดการนิติบุคคลฯ ให้เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการฯ ที่ได้กำหนดไว้ใน ข้อบังคับกฏหมายหรือตามมติที่ประชุมใหญ่
12.8 มีอำนาจหน้าที่ ชี้ขาดการกระทำใด ๆ อันจะมีผลต่อสาธาณูปโภค บริการสาธารณะและการบริหารหมู่บ้านฯ ที่เป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับ
12.9 มีอำนาจหน้าที่ เบิก – ถอนเงินกองทุน เพื่อนำไปใช้ในกิจการตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับ ครั้งละไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
12.10 มีอำนาจหน้าที่ ระงับการตกแต่งต่อเติม ที่มีผลกระทบต่อระบบสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ
12.11 มีอำนาจหน้าที่ เพิกถอนบัตรผ่านเข้า-ออก
12.12 มีอำนาจหน้าที่ กำหนดค่าปรับ
12.13 มีอำนาจหน้าที่ ปิดประกาศรายชื่อสมาชิกที่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับ
12.14 มีอำนาจหน้าที่ แจ้งความร้องทุกข์ ฟ้องร้องดำเนินคดี
12.15 มีอำนาจหน้าที่ เรียกประชุมใหญ่
12.16 มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาเรื่องอื่น ๆ ที่อยู่ในขอบเขตตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับ
ข้อ 13. คณะกรรมการ นิติบุคคลหมู่บ้านฯ พ้นจากตำแหน่ง กรณีต่อไปนี้
13.1 เสียชีวิต
13.2 ต้องคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย ต้องหาคดีแพ่ง หรือคดีอาญา
13.3 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
13.4 เป็นคนวิกลจริตหรือศาลสั่งให้เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ
13.5 ครบวาระการดำรงตำแหน่ง
13.6 ลาออก โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อประธานฯ หรือคณะกรรมการ
13.7 ที่ประชุมใหญ่มีมติให้ออก
13.8 ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั้งขึ้นไป
13.9 ค้างชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลางเกินกว่า 3 เดือน


Create Date : 22 พฤษภาคม 2549
Last Update : 24 พฤษภาคม 2549 9:50:46 น. 0 comments
Counter : 519 Pageviews.  

นิติฯ เรือนหลวง
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
"ส่งเสริมประชาธิปไตย บริหารงานโปร่งใส สินทรัพย์ปลอดภัย รักใคร่สามัคคี"
[Add นิติฯ เรือนหลวง's blog to your web]