สิ่งที่ใจต้องระวัง

สิ่งที่ใจต้องระวัง


สิ่งที่ต้องคอยใช้สติสัมปชัญญะ กำกับใจอยู่เสมอนั้นมีอยู่มาก
สิ่งเหล่านี้เป็นอารมณ์ของใจ ถ้าไม่ใช้สติสัมปชัญญะ กำกับ หรือมีสติไม่ทันอารมณ์เหล่านี้แล้ว
ก็จะทำให้เกิดเรื่องราวใหญ่โตได้ หรืออย่างน้อยก็ทำให้เศร้าหมอง
ดังนั้นจึงต้องใช้สติสำรวจดูใจว่า มีอารมณ์เหล่านั้นอยู่ในใจหรือเปล่าให้เสมอ
เพื่อความปลอดโปร่งทางใจ สิ่งที่ควรระวังเหล่านั้น
ทางพระพุทธศาสนาได้แสดงไว้จำนวนหนึ่ง เรียกว่าอุปกิเลส ดังปรากฏในมูลปัณณาสก์ มัชฌิมนิกายความไทยมีดังนี้


๑. ๑.อยากได้ของเขา


๒. ๒.คิดร้ายต่อเขา


๓. ๓.โกรธ


๔. ๔.ผูกใจเจ็บ


๕. ๕.ลบหลู่คุณท่าน


๖. ๖.ตีเสมอ


๗. ๗.ริษยา
เห็นคนอื่นดี ทนอยู่ไม่ได้


๘. ๘.ตระหนี่


๙. ๙.เจ้าเลห์


โ     ๑๐.อ้อวด


๑       ๑๑.ดื้อด้าน
ดึงดัน


๑       ๑๒.แข่งดี


๑      ๑๓.ถือตัว


๑      ๑๔.ดูหมิ่นความสามารถของตน
และดูหมิ่นผู้อื่น


๑     ๑๕.มั่วเมา งมงาย


๑      ๑๖.เลินเล่อ
ลืมตัว

สิ่งเหล่านี้ควรจะระวังอย่าให้เกิดกับใจ
จะทำให้เสียงาน เสียการ ผู้มีอารมณ์ร้ายเหล่านี้ ถ้าเป็นฆราวาสก็เข้ากับใครเขาได้ยาก
เมื่อเข้ากับใครเขายาก ก็หาพวกพ้องได้ยากทำให้ลำบากต่อการดำเนินชีวิต
ถ้าเป็นบรรพชิตก็จะเป็นคนมีใจห่างเหินจากความเป็นบรรพชิต
สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นเครื่องกั้นคุณงามความดีทางใจ และดึงใจให้ตกต่ำ
เครื่องกั้นสิ่งเหล่านี้ คือ สติ สัมปชัญญะ (สตุ.ขุ.) ดังนั้น
จึงต้องใช้สติสัมปชัญญะคอยระวังสำรวจดูใจให้เสมอ

จาก หนังสือ ๑ ใน ๘๔๐๐๐


Free TextEditorCreate Date : 12 ธันวาคม 2554
Last Update : 12 ธันวาคม 2554 16:10:11 น.
Counter : 171 Pageviews.

0 comment
หลักปฏิบัติของคน

หลักปฏิบัติของคน


ในพระพุทธศาสนา
มีหลักสำหรับปฏิบัติของคนในครอบครัวในสมาคมและในองค์กรเป็นต้นดังนี้


๑. ไฟในอย่านำออก
(คือเรื่องไม่ดีภายในครอบครัวในสมาคม หรือในองค์กรเป็นต้น
ไม่ควรนำไปพูดให้คนภายนอกรู้)


๒. ไฟนอกอย่านำเข้า
(คือเรื่องไม่ดีงานภายนอกอย่านำมาสู่ครอบครัว สมาคม หรือองค์กรเป็นต้น)


(อรรถกถาธรรมบท)


Free TextEditorCreate Date : 08 ธันวาคม 2554
Last Update : 8 ธันวาคม 2554 20:40:07 น.
Counter : 178 Pageviews.

0 comment
เพื่อน
เพื่อน
เพื่อนมีความสำคัญต่อชีวิตของคนทั่วไป คนจะดีหรือชั่วโดยมากมักเป็นเพราะเพื่อน เช่นคนสูบบุหรี่เป็น ดื่มเหล้าเป็น เที่ยวเสเพลเป็นต้นก็เพราะเพื่อนพูดชักจูงให้เห็นว่าเป็นของดี เป็นการหาประสบการณ์เพื่อกำไรชีวิต การแนะเพื่อให้เสียคนอย่างนี้ไม่มีพ่อแม่ี่ที่ำไหนแนะนำ พระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องความสำคัญของเพื่อนนี้ดี เมื่อพระอานนท์กราบทูลว่า เพื่อนเป็นครึ่งหนึ่งของชีวิต (พรหมจรรย์) พระพุทธองค์จึงตรัสว่าเพื่อนเป็นทั้งหมดของชีวิต (พรหมจรรย์) (พาลบัณฑิตสูตร อุ.ม) ดังนั้น พระองค์เมื่อทรงแสดงพระสูตรว่าด้วยสิ่งที่เป็นมงคล (มงคลสูตร) ๓๘ ประการ จึงทรงแสดงเรื่องการคบเพื่อนไว้ก่อนธรรมอื่นในพระสูตรนั้น และพระองค์ทรงแสดงเรื่องเพื่อนดีเพื่อนเลวพร้อมทั้งวิธีดูคนว่าจะเป็นเพื่อนชนิดไหนไว้เป็นอันมากเช่น
เพื่อนเทียมมีลักษณะดังนี้
๑. ปอกลอกหลอกลวง
๒. ดีแต่พูด
๓. คอยประจบ
๔. ชักชวนในทางเสียหาย
คนปอกลอกมีลักษณะดังนี้
๑. คิดเอาแต่ได้จากเพื่อนข้างเดียว
๒. เสียให้เพื่อนน้อย คิดเอาจากเพื่อนมาก
๓.เมื่อมีภัยมาถึงตัวจึงรับทำธุระของเพื่อน มีฉะนั้นก็ไม่ทำ
๔. คบเพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว
คนดีแต่พูดมีลักษณะดังนี้
๑. นำเอาเรื่องที่ล่วงแล้วมาพูด
๒. อ้างเอาของที่ยังไม่มีมาพูด
๓. ให้เพื่อนด้วยของที่ไร้ประโยชน์ หรือที่ให้โทษเช่นให้เหล้าดื่มให้เงินเที่ยวเสเพลเป็นต้น
๔. พี่งไม่ได้
คนประจบมีลักษณะดังนี้
๑. จะทำดีก็คล้อยตาม
๒. จะทำชั่วก็คล้อยตาม ไม่ห้ามปราม
๓. ต่อหน้าสรรเสริญ
๔. ลับหลังนินทา
ึคนชักชวนในทางเสียคนมีลักษณะดังนี้
๑. ชักชวนดื่มน้ำเมา เสพของเสพติด
๒. ชักชวนเที่ยวกลางคืน
๓. ชักชวนให้มัวเมาในการเล่นที่ไร้ประโยชน์
๔. ชักชวนให้เล่นการพนัน
เนื่องจากเพื่อนมีความสำคัญต่อชีวิต พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงเพื่อนดีไว้ให้พิจารณาด้วยดังนี้
เพื่อนแท้ เพื่อนแท้พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ ๔ ประเภท ดังนี้
๑. ให้อุปการะ
๒. ร่วมสุขร่วมทุกข์
๓. แนะนำสิ่งที่เป็นคุณประโยชน์
๔. มีความรัก
ลักษณะของเพื่อนมีอุปการะ ดังนี้
๑. ป้องกันเพื่อนไม่ให้เกิดอันตราย
๒. ป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนไม่ให้มีอันตราย
๓. เมื่อมีภัย เป็นที่พึ่งอาศัยได้
๔. เมื่อเพื่อนมีธุระ ย่อมช่วยเหลือเป็นอย่างดีด้วยทรัพย์ด้วยกำลังด้วยความคิด
ลักษณะของเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุข
๑. เป็นคนเปิดเผย ไม่มีความลับกับเพื่อน
๒. ปกปิดความลับของเพื่อน
๓. ไม่ทิ้งในยามที่เพื่อนถึงความวิบัติ
๔. แม้ชีวิตก็อาจสละแทนได้
ลักษณะของเพื่อนแนะนำสิ่งที่มีประโยชน์
๑. ห้ามไม่ให้เพื่อนทำความชั่ว
๒. แนะนำชักจูงให้เพื่อนทำความดี
๓. ให้เพื่อนได้พบเห็นและฟังสิ่งที่ยังไม่เคยพบเห็นและไม่เคยฟัง
๔. แนะนำทางแห่งความสุขให้
ลักษณะของเพื่อนที่มีความรักเพื่อน
๑. ทุุกข์ก็ทุกข์ด้วย
๒. สุขก็สุขด้วย
๓. คัดค้านคนที่พูดติเตียนเพื่อน
๔. รับรองคนที่พูดสรรเสริญเพื่อน
( 1 ใน 84000 : สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย )
Create Date : 06 ธันวาคม 2554
Last Update : 6 ธันวาคม 2554 16:42:52 น.
Counter : 190 Pageviews.

2 comment

ทอฟฟี่สีแดง
Location :
พิษณุโลก  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]