กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว
 
ราชสกุลในสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก

สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก พระผู้เป็นสมเด็จพระบรมชนกนาถของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มีพระนามเดิมว่า "ทองดี" ได้เป็นที่ หลวงพินิจอักษร เสมียนตรากรมหาดไทย ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ กรุงศรีอยุธยา มีพระอัครชายาพระนามว่า "ดาวเรือง" ตั้งนิเวศสถานอยู่ภายในกำแพงพระนครศรีอยุธยาหลังป้อมเพชร ท่านทั้งสองมีศรัทธาบริจาคทรัพย์สร้างพระอารามใกล้นิเวศสถานเคหะ เมื่อเสร็จแล้วให้นามว่า "วัดสุวรรณดาราราม" ปรากฏอยู่มาจนทุกวันนี้

ท่านทั้งสองมีพระโอรสธิดาดังนี้


๑.เป็นหญิง สา คือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า กรมพระยาเทพสุดาวดี
ประสูติราว จุลศักราช ๑๐๙๑
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๑๒ แรม ๑๐ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จุลศักราช ๑๑๖๑ พระชันษา ๗๐ ปีเศษ
ทรงมีพระภัสดานามว่า หม่อมเสม เป็นที่พระอินทรรักษา เจ้ากรมพระตำรวจฝ่ายพระราชวังบวร สิ้นชีพแต่ครั้งกรุงเก่า
มีพระโอรสธิดาดังนี้

๑.๑ เป็นชาย ทองอิน เฉลิมพระนามขึ้นเป็นเจ้าฟ้ากรมหลวงอนุรักษ์เทเวศ และโปรดเกล้าฯให้สถาปนาขึ้นเป็น กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๘
ประสูติในแผ่นดินพระเจ้าบรมโกษฐ์ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๑๐๘
ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ได้เป็นที่พระสุริยอภัย
ทิวงคตในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น ๑๐ ค่ำ ปีขาลอัฐศก จ.ศ. ๑๑๖๘ พระชันษา ๖๑ ปี

๑.๒ เป็นชาย บุญเมือง เฉลิมพระนามเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมหลวงธิเบศรบดินทร์
ประสูติเมื่อปีระกา จ.ศ. ๑๑๑๕
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็งสัปตศก จ.ศ.๑๑๔๗ พระชันษา ๓๒ ปี

๑.๓ เป็นชาย ทองจีน เฉลิมพระนามขึ้นเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมหลวงนรินทร์รณเรศ
ประสูติเมื่อ ปีฉลูนพศก จ.ศ. ๑๑๑๙
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อปีมะเส็งนพศก จ.ศ. ๑๑๕๙ พระชันษา ๔๑ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล "นรินทรางกูร"

๑.๔ เป็นหญิง ทองคำ เฉลิมพระนามขึ้นเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าทองคำ
ประสูติเมื่อปีมะเส็ง จ.ศ. ๑๑๒๓
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑


๒. เป็นชาย ไม่ปรากฏพระนามเดิม แต่มีบรรดาศักดิ์เป็นที่ขุนรามณรงค์ ต่อมาเรียกกันว่า พระเจ้ารามณรงค์ ท่านสิ้นพระชนม์แต่ครั้งยังไม่เสียกรุงเก่า ทรงมีพระธิดาพระองค์หนึ่งเรียกกันว่า "เจ้าครอกชี" เนื่องจากทรงผนวชเป็นรูปชี ได้พระองค์กลับคืนมาเมื่อครั้งเมืองทวายได้มาสวามิภักดิ์ขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
เจ้าครอกชี สิ้นพระชนม์แต่ครั้งรัชกาลที่ ๑ ต่อมมาในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาพระอัฐิขึ้นเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมขุนรามินทรสุดา


๓. เป็นหญิง แก้ว เฉลิมพระนามขึ้นเป็น เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ ตำหนักที่ทรงประทับทาสีแดง จึงมักออกพระนามเรียกกันว่า "เจ้าคุณพระตำหนักแดง"
ประสูติราว พ.ศ. ๒๒๘๒
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน๘ แรม ๑๑ ค่ำ ปีมะแมเอกศก จ.ศ. ๑๑๖๑ พระชันษา ๖๐ ปีเศษ
พระภัสดานามว่า เจ้าขรัวเงิน สิ้นชีพในแผ่นดินกรุงธนบุรี มีพระโอรสธิดาดังนี้

๓.๑ เป็นชาย ตัน เฉลิมพระนามขึ้นเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมหลวงเทพหริรักษ์
ประสูติเมื่อปีเถาะเอกศก จ.ศ. ๑๑๒๑
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๔ ขึ้น ๑๔ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก จ.ศ. ๑๑๖๗ พระชันษา ๔๗ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล "เทพหัสดิน"

๓.๒ เป็นหญิง ฉิม เฉลิมพระนามขึ้นเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิม ในรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯสถาปนาพระนามพระอัฐิขึ้นเป็น เจ้าฟ้ากรมขุนอนัคฆนารี
ประสูติเมื่อปีมะเส็งตรีศก จ.ศ. ๑๑๒๓
สิ้นพระชนม์ปีใดไม่ปรากฏ

๓.๓ เป็นชาย สิ้นพระชนม์แต่ยังทรงพระเยาว์

๓.๔ เป็นหญิง บุญรอด ในรัชกาลที่ ๒ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยโปรดเกล้าฯให้เฉลิมพระยศขึ้นเป็น สมเด็จพระศรีสุริเยนทรา มักออกพระนามกันว่า สมเด็จพระพันวสา ในรัชกาลที่ ๔ โปรดเกล้าฯให้เฉลิมพระนามาภิไธยขึ้นเป็น กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ ในรัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนเป็น สมเด็จพระศรีสุริเยนทรา บรมราชินี
ประสูติเมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๑๐ แรม ๑๒ ค่ำ ปีกุนนพศก จ.ศ. ๑๑๒๙
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันอังคาร เดือน ๑๑ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีวอกอัฐศก จ.ศ. ๑๑๙๘ พระชันษา ๗๐ ปี

๓.๕ เป็นชาย จุ้ย เฉลิมพระนามเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมหลวงพิทักษ์มนตรี
ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือน ๑๐ ขึ้น ๑๒ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๑๓๒ ในรัชกาลที่ ๒ ได้ทรงกำกับกรมวัง กรมมหาดไทย
สิ้นพระชนม์ใรชกาลที่ ๒ เมื่อวันจันทร์ เดือน ๗ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะเมียจัตวาศก จ.ศ. ๑๑๘๔ พระชันษา ๕๓
ทรงเป็นต้นสกุล "มนตรีกุล"

๓.๖ เป็นชาย เกศ เฉลิมพระนามขึ้นเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้า กรมขุนอิศรานุรักษ์ ทรงกำกับกรมหมาดไทยสืบต่อจากเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๔ แรม ๑๒ ค่ำ ปีมะเส็งเบญจศก จ.ศ. ๑๑๓๕
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๑๙๒ พระชันษา ๕๘ ปี
ทรงเป็นต้นสกุล "อิศรางกูร"


๔. เป็นชาย ทองด้วง หรือ ด้วง คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
พระราชสมภพในแผ่นดินพระเจ้าบรมโกษฐ์ เมื่อวันพุธ เดือน ๔ แรม ๕ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก จ.ศ. ๑๐๙๘
พ.ศ. ๒๐๓๔ ได้เป็นที่ หลวงยกกระบัตร เมืองราชบุรี
พ.ศ. ๒๓๑๑ เป็นที่ พระราชวรินทร์ เจ้ากรมพระตำรวจนอก ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี
พ.ศ. ๒๓๑๑ เลื่อนขึ้นเป็น พระยาอภัยรณฤทธิ์ หลังทำศึกปราบเจ้าพิมายสำเร็จ
พ.ศ. ๒๓๑๓ เลื่อนขึ้นเป็น พระยายมราช
พ.ศ. ๒๓๑๔ เลื่อนขึ้นเป็น เจ้าพระยาจักรี
พ.ศ. ๒๓๑๙ เลื่อนขึ้นเป็น สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก พิลึกมหิมา ทุกนัคราระอาเดช นเรศราชสุริยวงศ์ องค์อัครบาทมุลิกากร บวรรัตนปรินายก
พ.ศ. ๒๓๒๕ วันที่ ๖ เดือนเมษายน เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๒๕ ประกอบการพระราชพิธีปราบดาภิเษกขึ้นเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี
สวรรคตเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๙ แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเส็งเอกศก จ.ศ. ๑๑๗๑ พระชนมพรรษา ๗๓ พรรษา ทรงอยู่ในราชสมบัติ ๒๗ ปี
ทรงมีพระราชโอรสธิดา รวม ๔๒ พระองค์


ที่ ๕ เป็นชาย บุญมา คือ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาสุรสีห์นาท
ประสูติในแผ่นดินพระเจ้าบรมโกษฐ์ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๑ ขึ้น ๑ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๐๕
พ.ศ. ๒๓๐๗ ได้เป็นนายสุจินดา มหาดเล็กหุ้มแพร ในพระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งอมรินทรา กรุงเก่า
พ.ศ. ๒๓๑๐ ได้เป็นที่ พระมหามนตรี ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี
พ.ศ. ๒๓๑๑ เลื่อนขึ้นเป็น พระยาอนุชิตราชา จางวางกรมพระตำรวจขวา
พ.ศ. ๒๓๑๓ เลื่อนขึ้นเป็น พระยายมราช และเลื่อนขึ้นเป็นเจ้าพระยาสุรสีห์พิษณุวาธิราช ทรงมีสมญาที่พวกข้าศึก และชาวต่างเมือง ออกพระนามกันว่า "พระยาเสือ"
พ.ศ. ๒๓๒๕ อุปราชาภิเษกขึ้นเป็นที่ กรมพระราชวังบวร มหาสุรสีหนาท
สวรรคตในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๑๒ แรม ๔ ค่ำ ปีกุนเบญจศก จ.ศ. ๑๑๖๕ พระชนมายุ ๖๐ พรรษา
ทรงมีพระโอรสธิดารวม ๔๓ พระองค์

๖. เป็นหญิง กุ เฉลิมพระนามขึ้นเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนรินทรเทวี
ประสูติปีใดไม่ปรากฏ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ ไม่ปรากฏวันเดือนปี
พระชนนีนามว่า "หยก" เป็นพระน้องนางในพระอัครชายาเดิม(ดาวเรือง) วังที่ประทับอยู่ริมวักโพธิ์ คนทั่วไปจึงออกพระนามว่า "เจ้าครอกวัดโพธิ์" พระภัสดามีนามเดิมว่า หม่อมมุก (เป็นบุตรเจ้าพระยามหาสมบัติ(ผล)) ในรัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯให้เป็นกรมหมื่นนริทรพิทักษ์ ถึงแก่กรรมในรัชกาลที่ ๑
ท่านเป็นต้นสกุล นรินทรกุล
มีโอรส ๒ พระองค์ คือ

๖.๑ เป็นชาย ฉิม เฉลิมพระนามเป็นพระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนรินทรเทพ
ประสูติเมื่อปีชวดโทศก
ในรัชกาลที่ ๒ จ.ศ. ๑๑๔๒ โปรดเกล้าฯสถาปนาเป็น กรมหมื่นนรินทรเทพ
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๒

๖.๒ เป็นชาย เจ่ง เฉลิมพระนามเป็น พระสัมพันธวงศ์เธอ กรมหมื่นนรินทรบริรักษ์
ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๙ ขึ้น ๑๕ ค่ำ ปีมะเมียอัฐศก จ.ศ. ๑๑๔๘
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๕ ขึ้น ๔ ค่ำ ปีขาลโทศก จ.ศ. ๑๑๙๒ พระชันษา ๔๖ ปี


๗. เป็นชาย ลา ต่อมาได้เฉลิมพระนามเป็น พระเจ้าบรมวงศ์ เจ้าฟ้า กรมหลวงจักรเจษฎา
ประสูติเมื่อปีมะโรงโทศก จ.ศ. ๑๑๒๒ พระชนนีนามว่า "หยก" (ร่วมพระชนนีกับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนรินทรเทวี)
เมื่อเสียกรุงเก่าได้ตามสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก(ทองดี) กับพระมารดา(หยก)ขึ้นไปอยู่เมืองพิษณุโลก ต่อมาในรัชกาลที่ ๑ กรุงรัตนโกสินทร์ได้อัญเชิญพระอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกมาถวาย เป็นความชอบอย่างพิเศษในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก จึงโปรดเกล้าฯสถาปนาขึ้นเป็น เจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษฎา
สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันพฤหัสบดี เดือน ๓ ขึ้น ๘ ค่ำ ปีเถาะนพศก จ.ศ ๑๑๖๙
ทรงเป็นต้นสกุล "เจษฎางกูร"


ปฐมวงศ์ในคลังกระทู้


....................................................................................................................................................


Create Date : 16 มีนาคม 2550
Last Update : 16 มีนาคม 2550 9:27:12 น. 2 comments
Counter : 1764 Pageviews.  
 
 
 
 
เห็นคุณกัมม์มาเปิดหัวข้อนี้แต่เช้า ตอนนั้นยังไม่อัพ แต่ขึ้นหัวข้อแล้ว
เป็นกำลังใจให้
อัพวันละสิบบล็อกก็พอ
 
 

โดย: NickyNick วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:10:48:59 น.  

 
 
 
ขอบคุณครับพี่นิค
จะเร่งทำของเก่าให้แล้วเสร็จ
จะได้คุยกันเรื่องอื่นๆ ต่อไปครับ
 
 

โดย: กัมม์ วันที่: 16 มีนาคม 2550 เวลา:11:13:47 น.  

Name
* blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Opinion
*ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet

กัมม์
 
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 41 คน [?]
วิชา ความรู้จะมีค่าเมื่อถูกถ่ายทอด
[Add กัมม์'s blog to your web]

MY VIP Friend

 
pantip.com pantipmarket.com pantown.com