ดอกบัว กับพระพุทธศาสนา

รบกวนเพื่อนบล๊อกที่ต้องการโหวตให้บล๊อกปอป้า
ขอความกรุณา เป็นสาขาบล๊อกธรรมะ...นะคะ ขอบพระคุณมาก..ค่ะ

ดอกบัวพูดถึงดอกบัว เรามักจะนึกไปถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะคนไทยนิยมใช้ดอกบัวบูชาพระ วันนี้ปอป้าขอนำเกร็ดความรู้เรื่องดอกบัวมาให้อ่าน..นะคะ

ก่อนอื่นเราควรทราบความเป็นธรรมชาติของดอกบัวกันก่อน...
พืชที่ชื่อว่า “ บัว “ จัดเป็นพืชน้ำล้มลุก มีลักษณะลำต้นมีทั้งที่เป็นเหง้า ไหล หรือ หัว ใบเป็นใบเดี่ยว เจริญขึ้นจากลำต้น โดยมีก้านใบส่งขึ้นมาเจริญที่ใต้น้ำ ผิวน้ำ หรือเหนือน้ำ จัดเป็นราชินีแห่งไม้น้ำ ถิ่นกำเนิดของบัวอยู่ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะเริ่มบานตั้งแต่ตอนเช้า ก้านดอกยาวมีหนามเหมือนก้านใบ ชูดอกเหนือน้ำ และชูสูงกว่าใบเล็กน้อย กลีบเลี้ยง ๔-๕ กลีบ สีขาวอมเขียวหรือสีเทาชมพู ร่วงง่าย กลีบดอกจำนวนมากเรียงซ้อนหลายชั้น เกสรตัวผู้มีจำนวนหลายสี ว่ากันว่า ต้องปลูกบัวทางทิศตะวันตก จึงจะเจริญงอกงามมากกว่าการปลูกในทิศอื่น คนไทยถือเป็นสัญลักษณ์แห่งคุณงามความดี บัวที่นิยมปลูกในเมืองไทยมี ๓ สายพันธุ์ คือ

๑. บัวหลวง (Lotus) เป็นบัวสกุล Nelumbo มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า ปทุมชาติ หรือบัวหลวง ชอบขึ้นในน้ำจืด ออกดอกตลอดปี ชอบน้ำสะอาด อยู่ในน้ำลึกพอสมควร

๒. บัวผัน, บัว (กิน) สาย (Water lily) เป็นบัวในสกุล Nymphaea มีลำต้นใต้ดินเป็นหัว หรือเหง้า ใบและดอกเกิดจากตา หรือหน่อที่เจริญขึ้นมาที่ผิวน้ำ ด้วยก้านส่งใบและยอด

๓. บัววิกตอเรีย (Victoria) เป็นบัวในสกุล Victoria มีชื่อเรียกกันทั่วไปว่า บัวกระด้ง จัดเป็นบัวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

ดอกบัวกับพระพุทธศาสนา

บัวมีมาตั้งแต่ สมัยพุทธกาล ซึ่งมีตำนานกล่าวว่า หมอชีวกโกมารภัจจ์ ได้ปรุงยาจากดอกบัว ถวายแด่ องค์สมเด็จพระพุทธเจ้า แก้อาการอ่อนเพลีย ถือว่าดอกบัวเป็น ดอกไม้ประจำศาสนาพุทธ ตามพุทธประวัติพบว่า บัวมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่ เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ ก็มีมีดอกบัวรองรับพระบาทที่ย่างก้าวทั้ง ๗

ครั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้ว แต่เนื่องจากพระธรรมที่พระองค์ทรงบรรลุนั้นมีความละเอียดอ่อน สุขุมคัมภีรภาพ ยากต่อบุคคลจะรู้ เข้าใจและปฏิบัติได้ ทรงพิจารณาอย่างลึกซึ้ง แล้วทรงเห็นว่าบุคคลในโลกนี้มีหลายจำพวก บางพวกสอนได้ บางพวกสอนไม่ได้ เปรียบเสมือนบัว ๔ เหล่า ได้แก่

๑. พวกที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมก็สามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่พ้นน้ำ เมื่อเจอแสงอาทิตย์ก็สามารถเบ่งบานได้ทันที (อุคฆฏิตัญญู)

๒. พวกที่มีสติปัญญาปานกลาง เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มเติม จะสามารถรู้และเข้าใจได้ในเวลาอันไม่ช้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ปริ่มน้ำซึ่งจะบานในวันถัดไป (วิปจิตัญญู)

๓. พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธา ปสาทะ ในที่สุดก็สามารถรู้และ เข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง (เนยยะ)

๔. พวกที่ไร้สติปัญญา และยังเป็นมิจฉาทิฏฐิ แม้ได้ฟังธรรมก็ไม่อาจเข้าใจความหมายหรือรู้ตามได้ ทั้งยังขาดศรัทธาปสาทะ ไร้ซึ่งความเพียร เปรียบเสมือนดอกบัวที่จมอยู่กับโคลนตม ยังแต่จะตกเป็นอาหารของเต่าปลาไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นพ้นน้ำเพื่อเบ่งบาน (ปทปรมะ)

ด้วยเหตุที่กล่าวมาข้างต้นจึงก่อให้เกิดความเชื่อที่ว่าการบูชาพระด้วยดอกบัวจะได้รับอนิสงส์มากกว่าดอกไม้ชนิดอื่นๆ นอกจากนี้หากสังเกตให้ดีจะพบว่างานจิตรกรรม งานประติมากรรม รวมถึงงานสถาปัตยกรรมที่มีการสร้างขึ้นโดยมีมูลเหตุสืบเนื่องมากพระพุทธศาสนามักนิยมสร้างส่วนประกอบของงานดังกล่าวเป็นรูปบัวคว่ำบัวหงาย อาทิ ฐานพระพุทธรูป ส่วนประกอบลวดลายประดับองค์พระเจดีย์ ปลายเสาพระอุโบสถ วิหาร ตลอดจนสิ่งก่อสร้างอื่นๆก็ล้วนมีมูลเหตุที่ต้องการจะบอกให้ทราบว่าดอกไม้ชนิดนี้เป็นของเกิดในน้ำ โดยกลีบบัวคว่ำหมายถึงชาติกำเนิด เกิดในน้ำ ส่วนกลีบบัวหงายหมายถึงลักษณะอันปรากฏในปัจจุบัน เป็นต้น

มิใช่เพียงชาวไทยพุทธเท่านั้นที่เชื่อกันว่าดอกบัวเป็นดอกไม้มงคลชาวฮินดูเองก็ล้วนมีความเชื่อสอดคล้องในลักษณะเดียวกันที่ว่าดอกบัวเป็นดอกไม้มงคลอีกทั้งยังเชื่อด้วยว่า “ ดอกบัวมีชาติกำเนิดทิพย์ ” เนื่องด้วยกอบัวจำต้องชำแรกแทรกขึ้นมาจากในโคลนตมอันแสนมือมิดและสกปรก จนทอประกาย ชู ใบ ก้าน ดอกอันงดงามกลบชาติกำเนิดเดิมสิ้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ชาวฮินดูจึงถือว่าดอกบัวเป็นดอกไม้มงคลตามความเชื่อที่มีสืบทอดกันมาแต่ครั้งบรรพกาล

นอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าเทวดาหรือเทพองค์สำคัญๆในศาสนาพราหมณ์-ฮินดูมักจะมีกำเนิดเกิดจากดอกบัว อาทิ ตอนที่พระนารายณ์ทรงบรรทมสินธุ์บนพญาวาสุกิ ณ เกษียรสมุทรหนือทะเลน้ำนมนั้นปรากฏว่ามีดอกบัวผุดขึ้นมาจากพระนาภี(สะดือ) และเมื่อดอกบัวนั้นเบ่งบานออกก็ปรากฏเป็นพระพรหมถือกำเนิดเกิดขึ้นมา หรือในตอนกำเนิดพระศรี หรือพระนางลักษมี อันเป็นชายาของพระนารายณ์ก็ปรากฏว่าพระนางทรงเสด็จกำเนิดเกิดออกมากลางดอกบัว เป็นต้น จาดตำนานและเรื่องราวดังกล่าวจึงก่อให้เกิดความเชื่อที่ว่า “ ดอกบัวมีชาติกำเนิดทิพย์ ”


ในมหาปทานสูตร มีข้อความส่วนหนึ่งกล่าวไว้ว่า “ กอบัวกอหนึ่ง ย่อมเกิดขึ้นเป็นบุพพนิมิตร หากว่าในกัปนั้นที่โพธิบัลลังก์นั้นพระพุทธเจ้าจักทรงอุบัติ ดอกบัวย่อมเกิดขึ้นหากไม่ทรงอุบัติ ดอกบัวจะไม่เกิด อนึ่ง เมื่อดอกบัวเกิดหากพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งจักทรงอุบัติก็เกิดดอกเดียว หากพระพุทธเจ้าจักทรงอุบัติ ๒ องค์ ๓ องค์ ๔ องค์ ๕ องค์ ดอกบัวก็เกิด ๕ ดอก อนึ่ง ดอกบัวเหล่านั้นเป็นดอกมีช่อติดกันในก้านเดียวนั่นเอง ท้าวสุทธาวาสพรหมทั้งหลายชวนกันว่า ท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย พวกเรามากันกิด จักเห็นบุพนิมิตร แล้วพากัน มายังมหาโพธิบัลลังก์สถาน ในกัปที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายยังไม่ทรงอุบัติดอกบัวก็ไม่มี ทวยเทพทั้งหลายเห็นดอกบัวไม่มีดอกก็มีความเสียใจว่า พ่อคุณเอ๋ย โลกจักมืดมนหนอสัตว์ทั้งหลายถูกความมืดครอบงำจักเห็นในอบาย เทวโลก ๖ พรหมโลก ๙ จักว่างเปล่า ครั้นเห็นดอกบัวในเวลาบานต่างดีใจว่า เมื่อพระสัพพัญญูโพธิสัตว์ทรงก้าวลงสู่ครรภ์พระมารดา ประสูติ ตรัสรู้ ยังธรรมจักรให้เป็นไป ทรงกระทำยมกปาฏิหาริย์หยั่งลงจากเทวโลก ทรงปลงอายุสังขารเสด็จดับขันธปรินิพพานพวกเราจักเห็นปาฏิหาริย์ อันทำให้หมื่นจักรวาลหวั่นไหว และอบายทั้ง ๔ จักเสื่อมโทรม เทวโลก ๖ พรหมโลก ๙ จักบริบูรณ์ พากันเปล่งอุทานไปสู่พรหมโลกของตนของตน “

คนโบราณจึงมึความเชื่อว่า ครอบครัวใดที่ปลูกบัวเอาไว้ประจำบ้าน ก็จะช่วยให้คนครอบครัวนั้น มีจิตใจที่บริสุทธิ์ สะอาด และเบิกบานแจ่มใส เช่นเดียวกับดอกบัว และยังเชื่ออีกว่า สายใยของบัวที่ยืดยาวนั้น คือสายสัมพันธ์ของครอบครัว จะทำให้ทุกคนมีความห่วงใยรักใคร่ และผูกพันต่อกันอย่างแนบแน่น ครอบครัวนั้น ก็จะมีแต่ความสุข เพราะความรักใคร่ปรองดองของคนในครอบครัวทุกคน

ขอบคุณ ข้อมูลจาก กูเกิ้ล
เพลง บังใบ
Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 19 มีนาคม 2558 12:15:51 น. 73 comments
Counter : 5885 Pageviews.

 
ความดีอันใดที่ตั้งใจจะทำ จงรีบกระทำเสีย
เพราะช่วงชีวิตของคนเรานั้น สั้นนักหนา

มีความสุขในวันพักผ่อนอันแสนสบาย..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:21:23 น.  

 
ชอบดอกบัวค่ะคุณปอป้า
ขอให้คุณป้าพักผ่อนในวันหยุดอย่างมีความสุขนะคะโดย: Suessapple วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:50:53 น.  

 

ปล. 1 โหวตค่ะปอป้า
โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:27:06 น.  

 
ได้ความรู้เรื่องดอกบัวไป ดีจังครับ

เพลงบังใบเนี่ยเป็นอีกเพลงที่ประทับใจครับ
ฟังเวลาเศ้าก็ซึ้งแทบจะเจ็บ ฟังเวลาสุขก็
สุขอิ่มเอมจริงๆโดย: nulaw.m วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:51:40 น.  

 
ร้อนๆแบบนี้น่าจะไปลอยทะเลกันนะคะชอบบัวกระด้งค่ะ ป.ป้า
สมัยเรียน ยังนึกอยากลงไปอยู่ในกระด้งบัว


โดย: เริงฤดีนะ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:06:10 น.  

 


วันนี้อ้อมแอ้มขอแนะนำกิจกรรมดีดี
ที่เกิดในที่ทำงานมาหลายปีแล้วค่ะ
ไม่ได้พาเที่ยวหรือทำบุญที่วัดไหน..!
แต่เป็นกิจกรรมหนึ่งในที่ทำงานค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:08:19 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปเยี่ยมกันนะคะ...ใจละลายไหมคะเห็นท่าคุณหญิงแมวนอน...อิๆๆๆๆ


โดย: auau_py วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:09:08 น.  

 
หมิงหมิงสอนผมอย่างหนึ่งคือ

มีอยุ่วันนึงผมคุยกับเค้าอยู่
แล้วเค้าก็มองหน้าผม
ก่อนจะพูดขึ้นมาว่า

"คนเราถึงเวลากิน ก็ต้องกิน
ถึงเวลาซื้อของเล่น ก็ต้องซื้อของเล่น"

คำพูดของเค้า
ทำให้ผมนึกถึงคำสอนของอาจารย์เซนเลยครับพี่ปอป้า 555

คำสอนนั้นสอนว่า

"ธรรมะของอาตมาคือ
เมื่อหิวก็กิน เมื่อง่วงก็นอน"ส่วนอินเดียนั้น
ผมคิดว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปอีกครับ

ทริปอินเดียเป็นทริปที่ผมมีความสุขกับการถ่ายภาพมากจริงๆครับ
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:43:50 น.  

 
สวัสดีค่ะ ปอป้า
ไม่ได้เปิดคอม..มาหลายวัน
เนื่องด้วยคุณลูกสาวไม่ค่อยสบายค่ะ
วันนี้ว่างสักหน่อยค่ะ
รบกวนส่ง e-mail มาหลังไมค์น่ะค่ะ
จะส่งแบบไปให้ค่ะ
แต่ว่า..scan มาจากหนังสือที่มีอยู่น่ะค่ะ
แบบอาจไม่เหมือนที่คุณแม่ทำทุกแบบค่ะ
ไม่ว่ากันน่ะค่ะ เพราะที่คุณแม่ทำ
ดูแกะแบบมาจากตัวอย่างหมวกจริงๆๆค่ะ

ส่งเป็น file.. แบบ PDF ไม่ทราบว่ามีโปรแกรมเปิดไหมค่ะ
เพราะจะชัดกว่าแบบ pc ค่ะ


โดย: Gunpung วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:47:55 น.  

 
ปลูกบัวอยู่ 4 อ่างค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:59:23 น.  

 
+Dhamma


โดย: wbj วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:42:31 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปอป้า กิ่งมาโหวตธรรมะให้แล้วนะคะ เพลงบังใบเป้นเพลงที่เพราะเพลงหนึ่งค่ะ ฃอให้มีความสุขในการปฏิบัติธรรมนะคะ

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ
[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:16:13:03 น.  

 
โหวตค่ะคุณป้า
.............................

*กลบท นาคเกี่ยวกระหวัด*

อันความรักหมื่นลายหลากหลายแบบ
แบบหลายแทบสูญชีพแม้นรีบหวน
หวนรีบเร่งยังทิ้งในสิ่งมวล
มวลสิ่งล้วนสลายดุจหายพลัน

พลันหายอย่างขาดรักประจักษ์ว้าง
ว้างประจักษ์สร่างหวังเคยจะเผยมั่น
มั่นเผยแผ่วพจน์ร่ำร่ายจำนรรจ์
จำนรรจ์ร่ายเห่กล่อมตอนยอมตรม

ตรมยอมภักดิ์เพราะหลงประสงค์รัก
รักประสงค์จักคอยหาหวังคว้าห่ม
ห่มคว้าฝันวันใหม่วันใกล้คม
คมใกล้ข่มแล้วจองประคองควัน

ควันประคองกอบหอมมาล้อมหลอก
หลอกล้อมดอกดอมหวานสราญดั้น
ดั้นสราญบนทางอ้างว้างพัน
พันว้างพรางรักแน่วมาแผ่วเมียง

เมียงแผ่วสร้างขีดเขียนบนเทียนใฝ่
ใฝ่เทียนใคร่ส่งสว่างบนทางเบี่ยง
เบี่ยงทางพ่ายถูกไล่ลมไกลเคียง
เคียงไกลเสียงระฆังรักมาสลักพรม


*ความรักเหมือนเกมปริศนาที่ทุกคนสมัครเดิน
แม้นรู้ว่ามีความขมขื่นซ่อนไว้ทุกระยะก็ตาม
การได้ดอมดมไอรัก..แม้จะเจ็บบ้าง ก็ช่างวิเศษเสมอ...*สวัสดีวันที่ยังเย็นจนหนาว...จากฝนค่ะ


โดย: ญามี่ วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:16:24:56 น.  

 
สมัยเด็กๆ เคยนั่งเรือเก็บบัว ตอนหน้าหนาวกลางสายหมอกครับ

ช่วงนั้น มีความสุขจริงๆ

ฮี่ๆ

รักษษสุขภาพด้วยขอรับ หน้าร้อนมาแล้ว


โดย: มนุษย์ต่างดาว..ผมยาว..ปากหวาน.. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:18:27:08 น.  

 
มาอ่านดอกไม้ที่มีชาติกำเนิดทิพย์ค่ะ

นับว่าดอกบัวมีเรื่องราวที่น่ารู้จริงๆ

ขอบคุณปอป้าที่เสาะหามาฝากกันค่ะ

คิดถึงนะคะ จุ๊บ


โดย: นักล่าน้ำตก วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:24:19 น.  

 
ขอบคุณสำหรับความรู้เรื่องของ "ดอกบัว" ค่ะ คุณปอป้า
ป้าแอ๊ดคงจะเป็นบัวเหล่าที่ 3 นะคะ

3 พวกที่มีสติปัญญาน้อย แต่เป็นสัมมาทิฏฐิ
เมื่อได้ฟังธรรมแล้วพิจารณาตามและได้รับการอบรมฝึกฝนเพิ่มอยู่เสมอ
มีความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อ มีสติมั่นประกอบด้วยศรัทธา ปสาทะ
ในที่สุดก็สามารถรู้และ เข้าใจได้ในวันหนึ่งข้างหน้า
เปรียบเสมือนดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ ซึ่งจะค่อยๆ โผล่ขึ้นเบ่งบานได้ในวันหนึ่ง (เนยยะ)

เป็นบัวที่รอวันโผล่จากน้ำค่ะ อิ อิ

คุณปอป้าเก่งจังเลย สามารถหากระเป๋าใบสวยจนพบ
โทร. บอกเจ้าของให้มารับแล้ว ยังไม่มา
สงสัยกำลังเตรียมไปสั่งซาละเปาเจ้าอร่อย เพื่อไปแลกกับกระเป๋า 5 5 5

โดย: addsiripun วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:43:08 น.  

 
สวัสดีวันอาทิตย์ค่ะ ปอป้า


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:59:48 น.  

 


โดย: พระรามหัดท่องเน็ท วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:11:46 น.  

 


โดย: คืนฝันปีศาจน้อย วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:25:30 น.  

 


โดย: ขุนพลน้อยโค่วจง วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:40:51 น.  

 
สวัสดีครับปอป้า

ขอบคุณที่แวะนำธรรมะดีดีไปเตือนสติทุกวันเลย


โดย: tiensongsang วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:43:39 น.  

 


โดย: ขอฝากแค่ฝัน วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:00:20 น.  

 


โดย: ขวดแก้วสีฟ้า วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:32:25 น.  

 
สวัสดียามค่ำๆครับ คุณแม่ปอป้า
ขอบคุณครับสำหรับความรู้เรื่อง ดอกบัว

โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:39:06 น.  

 


โดย: แก้วกลมกลม วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:57:53 น.  

 


ชอบดอกบัวค่ะ


โดย: jamaica วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:00:18 น.  

 


โดย: เกรียงไกรกวีฝัน วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:15:54 น.  

 

แหล่มเลยค่ะปอป้า
หลับฝันดีนะคะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:22:54:21 น.  

 
สวัสดียามดึกครับปอป้า
ผมได้เพียงไหว้พระที่บ้าน
เพราะติดภารกิจมากๆในวันมาฆบูชา
ไม่ได้ไปเวียนเทียนเลยครับ


โดย: panwat วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:0:06:03 น.  

 

ฟ้าขออนุญาตเคาะประตู ก๊อกๆๆๆ..ฟ้าหอบกำลังใจกำโตมามอบให้..สดชื่น แจ่มใส ใจเบิกบาน ทำงานอย่างมีความสุขในเช้าวันจันทร์นี้นะค่ะ


โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:4:07:51 น.  

 


โดย: KeRiDa วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:4:15:12 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันจันทร์
เริ่มสัปดาห์ใหม่ด้วยความสุขค่ะปอป้า


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:6:33:03 น.  

 
เอาสนดอกไม้มาฝากคุณปอป้าค่ะโดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:8:51:55 น.  

 
ได้ความรู้เยอะเชียวค่ะ

ขอบคุณที่เอามาแบ่งปันกันนะคะ

วันมาฆะที่ผ่านมาหนูถืออุโบสถศีลค่ะ ตอนแรกว่าจะบวชเนกขัมฯ สามวัน แต่แม่กับแฟนติดธุระ เลยแค่ไปถืออุโบสถศีลแล้วก็ปฏิบัติธรรมแค่วันเดียว แหะๆ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:9:27:21 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...
สวัสดีเช้าวันทำงาน มีความสุขมากมาย ระลึกถึงเสมอค่ะปอป้า


โดย: เกศสุริยง วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:14:39 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะปอป้ามารับข้อมูลดีดีค่ะ


โดย: kobnon วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:25:27 น.  

 
สวัสดียามสายๆค่ะปอป้า เอาแอปเปิ้ลมาฝากค่ะ บำรุงสุขภาพ...อิอิโดย: Tonkra49 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:11:11:50 น.  

 
แวะมาอ่านเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับบัวก่อนไปหม่ำข้าวค่า ขอบคุณสำหรับข้อมูลดี ๆ ประกอบธรรมะที่หามาให้อ่านประจำนะคะ

สุขสันต์วันจันทร์ ทานข้าวให้อร่อยค่า ^_^


โดย: haiku วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:11:50:54 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปอป้า กิ่งแวะมาอ่านเรื่องดอกบัวค่ะ วันก่อนอ่านยังไม่จบเลย
วันนี้มาอ่านต่อได้ความรู้มากมายค่ะ
ขอบคุณบทความดีๆที่นำมาให้อ่านค่ะ
ขอให้คุณปอป้ามีความสุขในวันทำงานนะคะ

คลิกที่รูป เพื่อเอาโค้ดรูปนี้ไปแปะ

[ของตกแต่งโดนๆคลิกเลย]


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:07:22 น.  

 
หนูก็ชอบดอกบัวค่ะ

คำเปรียบเทียบ บัว 4 เหล่า ยังใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนะคะ
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:13:17:54 น.  

 


โดย: นู๋หญิงจ๋า วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:41:49 น.  

 
Orkut Scraps - Good Morning

อรุณสวัสดิ์เช้าวันอังคารค่ะ แวะมาทักทายจ้า คุณปอป้าโดย: KeRiDa วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:5:08:09 น.  

 
คุณป้าคะ....พรุ่งนี้พ่อนางก็จะกลับบ้านได้แล้วค่ะ
เอาท่อที่เจาะที่คอออก...แล้วปิดด้วยผ้าแทน
พูดได้ยินเสียง...แต่ยังแหบอยู่ค่ะ....
ส่วนอาหารทางสาย...คงให้ต่ออีกซักอาทิตย์
จากนั้นก็จะให้เริ่มกินโจ๊กได้แล้วค่ะ
หมอบอกว่าแผลแห้งเร็วมาก

คุณป้าสบายดีนะคะ....เวลาได้ยินคุณป้าไม่สบาย
นางก็อดห่วง...ไม่น้อยไปกว่าคนในครอบครัว


โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:5:22:18 น.  

 
ปอป้าขา..ฟ้าเอาความสดชื่น แจ่มใส หัวใจเบิกบานมาฝาก ชอบดอกบัวเห็นทีไร ก็ต้องอดนึกถึงพระบรมศาสดาของชาวโลกไม่ได้ค่ะ อนุโมทนาบุญกุศลที่ปอป้าได้ทำด้วยคนนะค่ะ


โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:5:37:14 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ เช้าวันใหม่สดชื่นแจ่มใสตลอดวันนะค่ะ...555โดย: Tonkra49 วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:9:08:56 น.  

 
ช่วงนี้มิขอเป็นบัวเหนือน้ำค่ะ อิอิ


โดย: nompiaw.kongnoo วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:48:38 น.  

 
สวัสดีครับ ปอป้า ฝนที่บ้านกำลังจะตก


โดย: tiensongsang วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:14:58:57 น.  

 
อปฺปกญฺจิทํ ชีวตมาหุธีรา
ปราชญ์กล่าวว่า ชีวิตนี้น้อยนัก

ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยความไม่ประมาท..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:21:34 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่ะ

จะพยายามดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะคะ

ว่าแต่...รูปที่เอาไปแปะนี่..ที่ไหนอะคะ?


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:46:19 น.  

 


โดย: jamaica วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:15:49:22 น.  

 
ภาพที่เอามาแปะไว้ที่บล็อกคือที่ไหนคะปอป้า...

พยายามบอกตัวเองทุกวันค่ะ "ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยความไม่ประมาท..." มีเผลอเหมือนกันค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:16:03:10 น.  

 
สวัสดีอีกรอบค่ะ

ไม่เป็นไรค่ะ แค่ไปแปะให้รู้ว่าเมืองไทยมีวัดงามๆ อย่างนี้ก็พอแล้วค่ะ เอาไว้เราจะพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมเองด้วยค่ะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:12:39 น.  

 
คุณป้าขาขอโทษนะคะที่บล๊อคนี้ทำลายตาไปโหน่ย
คุณป้าเอาเม้าท์คลิกขวาแล้วปาดไปที่ตัวอักษร
ก็จะอ่านได้ดีขึ้นค่ะ

ก็ครือว่านู๋อยากจะทำบีจีแบบเป็นดงดอกไม้อ่ะค่ะ แหะ แหะโดย: Suessapple วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:15:43 น.  

 
mail ไปให้แล้วน่ะค่ะ


โดย: Gunpung วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:17:39:35 น.  

 


สวัสดีตอนเย็นค่ะ...ปอป้า


โดย: nootikky วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:18:16:01 น.  

 


แวะมาเยี่ยมปอป้า
แล้วกด 1 โหวตก่อนไปค่ะโดย: ข้ามขอบฟ้า วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:19:22:42 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปอป้า พักผ่อนให้สบายนะคะ
ขอให้เป็นช่วงเวลาพักผ่อนที่มีความสุขมากๆนะคะ
แวะเอาขนมมาฝากค่ะ


คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: กิ่งฟ้า วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:20:21:48 น.  

 
มาทักทายยามค่ำครับโดย: nulaw.m วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:01:04 น.  

 

รับทราบเจ้าค่ะ
อุ้มโหวตให้ปอป้าสาขาธรรมะตลอดจ้า
หลับฝันดีนะคะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:03:05 น.  

 
สวัสดีครับคุณป้า สบายดีนะครับ คุณป้าหายไปนานเลยนะครับไม่เจอคุณป้าเลย5555555...แซวเล่นครับผมเองที่หาย55555...ดูแลสุขภาพด้วยนะครับ


โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:1:34:39 น.  

 
มาส่งปอป้าเข้านอนค่ะ ห่มผ้าด้วยนะคะ

ฝันดีค่ะ


โดย: อุ๊ (oumon ) วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:3:11:36 น.  

 
Orkut Scraps - Good Morning

อรุณสวัสดิ์เช้าวันพุธค่ะ แวะมาทักทายคุณปอป้า ค่ะโดย: KeRiDa วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:4:47:36 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะปอป้า นมถั่วเหลืองสักแก้วเพื่อสุขภาพนะค่ะโดย: Tonkra49 วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:5:20:51 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะปอป้า..ขอความสดชื่นในยามเช้ามาพรมพร่างให้ปอป้าเย็นกาย สุขใจ ไปทั้งวันเลยนะค่ะ


โดย: พิรุณร่ำ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:5:57:54 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้า

หมิงหมิงรายงานตัวตามปกติแล้วครับ อิอิอิโดย: กะว่าก๋า วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:6:46:16 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


มาส่งยิ้มให้กันวันพุธ
มีความสุขตลอดวันค่ะปอป้า


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:7:49:50 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับ
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: pragoong วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:9:17:47 น.  

 
เอาดอกไม้มาเป็นกดำลังให้คุณปอป้าทำงานได้อย่างมีความสุขค่ะโดย: ดอยสะเก็ด วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:00:03 น.  

 
ป.ป้าปฏิบัติธรรมทุกวันจิตใจคงสงบดี สาธุๆ


โดย: แป๊ะอีกแล้ว วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:10:40:07 น.  

 


มามี้ขา..

พูยังไม่ได้รับระเบิดเลยค่ะ
แต่พูโทรไปที่ไปรษณีย์แล้ว ของมาถึงเมื่อวานนี้ค่ะ
วันนี้ตอนบ่ายๆ น้องที่ทำงานคงออกไปรับของมาให้
พูคงจะได้รับของจากมี้พรุ่งนี้ค่ะ จะเปิดดูว่าระเบิดจะทำงานยังไง อิอิ

มี้สบายดีนะคะ อย่าจเบอีกแล้วน๊า ไม่อยากได้ยินข่าวมี้ไม่สบายเลย
แล้วพูจะโทรไปหานะคะ มามี้โดย: พธู วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:11:01:16 น.  

 
โกโธ สตฺถมลํ โลเก
ความโกรธเป็นดังสนิมศัสตราในโลก

มีความสุขกับชีวิตที่ปราศจากสนิมในใจ ตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:11:09:09 น.  

 
ขอบคุณสำหรับคำสอนธรรมะดีๆ ที่เอาไปแปะให้นะคะ


โดย: สาวไกด์ใจซื่อ วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:11:43:20 น.  

 
สวัสดีปอป้าขอรับ

เดี๋ยวใกล้วันตะพาบออกเดินเมื่อไหร่

เป็ดจะมาสะกิด ทั้งในเฟซและในบล็อกเลยครับ

รักษาสุขภาพด้วยขอรับโดย: มนุษย์ต่างดาว..ผมยาว..ปากหวาน.. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 23 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:12:09:58 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 48 คน [?]
Prommayanee Tansukchai
ส่งอีเมล์ถึงป้า
Group Blog
 
<<
กุมภาพันธ์ 2554
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728 
 
20 กุมภาพันธ์ 2554
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add พรหมญาณี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.