โบราณสถานเขาคลังใน อุทยานฯ ศรีเทพ เพชรบูรณ์


โบราณสถานเขาคลังใน เป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในกลุ่มโบราณสถานกลางเมืองใน ซึ่งเมื่อดูจากตำแหน่งและที่ตั้งแล้วอาจจะกล่าวได้ว่า โบราณสถานแห่งนี้อาจเป็นศาสนสภานสำคัญประจำเมือง

โบราณสถานเขาคลังใน เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธ สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่สมัยแรกสร้างเมืองในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ศาสนสถานดังกล่าวประกอบด้วยสถาปัตยกรรมประธานได้แก่ สถูปขนาดใหญ่ ปัจจุบันเหลือแต่ส่วนฐานซึ่งมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ๒๘ x ๔๔ เมตร สูงประมาณ ๑๒ เมตร ก่อด้วยศิลาแลงเป็นวัสดุหลัก หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ด้านหน้ามีบันไดทางขึ้นสู่ลานชั้นบนซึ่งปัจจุบันยังเหลือร่องรอยปูนฉาบเป็นพื้นอยู่ทางด้านทิศตะวันออก ส่วนทางด้านทิศตะวันตกแต่เดิมปรากฏหลุมลักลอบขุดขนาดใหญ่ มีร่องรอยฐานรูปสี่เหลี่ยมเหลืออยู่เล็กน้อย จึงสันนิษฐานว่าที่ลานส่วนบนของโบราณสถานนี้คงจะมีสถูปมณฑปหรือวิหารอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งเป็นที่ประดิษฐานสิ่งเคารพตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ด้านหน้าคือทางทิศตะวันออกเป็นลานกว้าง เพื่อประกอบพิธีกรรมหรือเป็นลานบูชา ที่ริมขอบลานทางด้านขวามีร่องรอยของฐานสิ่งก่อสร้างทำด้วยอิฐ ซึ่งอาจเป็นฐานของสถูปหรือวิหารขนาดเล็กเหลืออยู่ ๑ แห่ง แต่ขอบลานทางด้านซ้ายไม่ปรากฏ อาจจะเคยมีอยู่แต่พังทลายไป

ส่วนฐานที่ก่อด้วยศิลาแลง ตลอดความสูงที่เห็นอยู่ทั้งหมดนั้น แต่เดิมฉาบปูนและมีลวดลายปูนปั้นประดับ ปัจจุบันยังเหลือลวดลายปูนปั้นให้เห็นเป็นแห่ง ๆ ที่เหลือมากสุดคือลวดลายปูนปั้นที่ส่วนฐานล่างทางด้านทิศใต้ และทิศตะวันตก ลักษณะทางสถาปัตยกรรมส่วนฐานเท่าที่เหลืออยู่ สันนิษฐานว่ามีลักษณะเช่นเดียวกับฐานโบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี คือภายนอกทำเป็นรูปร่างวิหารทั้งหลัง โดยการฉาบปูนและประดับลวดลายปูนปั้น ลวดลายชั้นล่างสุดเป็นแถวของลายก้านขด แบบที่นิยมกันอยู่ในสมัยทวารวดี ถัดขึ้นมาในส่วนของท้องไม้ที่เจาะช่องสี่เหลี่ยมตามแนวยาว มีรูปคนแคระและรูปช้างประดับเรียงเป็นแถว รูปคนแคระที่ประดับอยู่นี้เป็นคนแคระที่มีหัวเป็นคนและเป็นสัตว์ต่าง ๆ ได้แก่ หัวลิง หัวสิงห์ และหัวควาย ชั้นเหนือขึ้นไปเป็นชั้นหน้ากระดาน ซึ่งคงประดับลายก้านขดเช่นเดียวกับชั้นล่าง ถัดชั้นนี้ไปเป็นลายกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ เรียงกันเป็นแถว ส่วนบนขึ้นไปพังทลายไม่เหลือร่องรอย

คนแคระและสัตว์ที่ประดับอยู่ที่ฐานนี้วางท่าในลักษณะท่าแบก ซึ่งเมื่อดูจากภาพรวมทั้งหมดแล้วจะดูเหมือนว่าคนแคระและสัตว์เหล่านี้กำลังแบกหรือค้ำโบราณสถานแห่งนี้อยู่ ลักษณะการเจาะช่องมีประติมากรรมรูปคนแคระค้ำฐานโบราณสถานดังกล่าวมีปรากฏที่โบราณสถานหลายแห่งในสมัยทวารวดี เช่น โบราณสถานวัดโขลงสุวรรณคีรี เมืองคูบัว จังหวัดราชบุรี โบราณสถานวัดนครโกษา จังหวัดลพบุรี โบราณสถานที่เมืองโบราณโคกไม้เดน จังหวัดนครสวรรค์ โบราณสถานที่เมืองอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี และโบราณสถานที่เจดีย์จุลประโทนเมืองนครปฐม เป็นต้น

นอกจาสถาปัตยกรรมประธานแล้ว ภายในบริเวณซึ่งล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลง ยังมีสิ่งก่อสร้างขนาดเล็ก ได้แก่วิหาร เจดีย์ราย และอาคารประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ อยู่โดยรอบ ส่วนธรรมจักรศิลาขนาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าโบราณสถานนั้น เป็นโบราณวัตถุที่ได้รับมอบมาจากอำเภอศรีเทพ และไม่ทราบที่มาแน่ชัด แต่มีผู้เล่าว่า แต่เดิมอยู่ที่โบราณสถานเขาคลังนอก ทางเหนือเมืองขึ้นไปราว ๒ ก.ม. ซึ่งเป็นโบราณสถานที่ยังมิได้ทำการขุดแต่งและบูรณะ ธรรมจักรศิลานี้โดยปกติตั้งอยู่บนยอดเสาที่ตั้งอยู่ด้านหน้าสถูปสำคัญในสมัยทวารวดี เป็นสัญลักษณ์ของการประกาศพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า แต่เดิมที่โบราณสถานเขาคลังในก็อาจจะมีธรรมจักรลักษณะเช่นเดียวกันนี้ แต่คงจะสูญหายไปเขาคลังใน บางส่วนถูกสร้างหลังคาคลุมไว้เพื่อป้องกันความเสียหายของลวดลายที่เหลืออยู่

โบราณสถานเขาคลังใน เป็นสถาปัตยกรรมสำคัญที่มีอายุการใช้งานนับเป็นร้อย ๆ ปี หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดแต่งโบราณสถานแห่งนี้บ่งชี้ว่าได้สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ ซึ่งคงจะเป็นระยะเดียวกับการก่อตั้งเมือง โดยในระยะแรกอาจจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาแบบหินยาน หรือเถรวาท ตามที่นิยมนับถือกันในสังคมวัฒนธรรมทวารวดีในระยะแรก ต่อมาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ จึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นพุทธสถานในพุทธศาสนามหายาน ซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมวัฒนธรรมทวารวดีทั่ว ๆ ไปในระยะนี้ จึงมีการค้นพบประติมากรรมรูปพระโพธิสัตว์หลายองค์ ณ โบราณสถานแห่งนี้ ซึ่งสถาปัตยกรรมประธานก็คงจะได้มีการซ่อมแซมเปลี่ยนแปลง หรือสร้างขึ้นใหม่ในระยะเวลานี้เช่นเดียวกัน เพราะลวดลายปูนปั้นที่ปรากฏนั้นเป็นลักษณะของลวดลายปูนปั้นในสมัยทวารวดีที่กำหนดอายุได้ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔

โบราณสถานเขาคลังในยังคงอยู่เป็นศาสนสถานของชุมชนเรื่อยมาจนแม้เมืองศรีเทพปรากฏอิทธิพลวัฒนธรรมขอมหรือเขมรโบราณซึ่งนับถือศาสนาฮินดูอย่างเด่นชัดแล้ว ในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ ดังที่ได้มีการค้นพบพระพุทธรูปที่เขาคลังใน ซึ่งมีลักษณะอิทธิพลเขมรสมัยบาปวนและนครวัด อาจเป็นไปได้ว่า โบราณสถานเขาคลังในคงจะมีบทบาทต่อชุมชนควบคู่มากับเมืองศรีเทพตั้งแต่แรกเริ่มจนกระทั่งถูกทิ้งร้างไปพร้อม ๆ กันราวพุทธศตวรรษที่ ๑๘

สำหรับชื่อที่แท้จริงของโบราณสถานเขาคลังใน ขณะนี้ยังไม่พบหลักฐาน “ เขาคลังใน “ เป็นชื่อที่ชาวบ้านในปัจจุบันเรียก เนื่องจากในสมัยที่ยังไม่มีการขุดแต่งโบราณสถานแห่งนี้ถูกปกคลุมด้วยเนินดินและต้นไม้คล้ายกับเป็นภูเขา ส่วนคำว่า “ คลัง “ มีที่มาจากความเชื่อที่ว่า สถานที่แห่งนี้เป็นที่เก็บสิ่งของมีค่าหรือเป็นคลังอาวุธในสมัยโบราณ ส่วนคำว่า “ ใน “ หมายถึงภายในเมือง เป็นการบ่งชี้ว่าเป็นเขาคลังองค์ที่ตั้งอยู่ภายในเมือง เนื่องจากมีโบราณสถานที่ยังไม่ได้ทำการขุดแต่งในลักษณะเดียวกันนี้อีกองค์หนึ่งตั้งอยู่ด้านนอกเมืองทางทิศเหนือ เรียกว่า “ เขาคลังนอก “
ก็เป็นอันว่าจบเรื่องโบราณสถานเขาคลังในแต่เพียงเท่านี้
ส่วน " เขาคลังนอก " ปอป้าจะได้นำเสนอต่อไป...นะคะขอบคุณ ข้อมูลจากหนังสือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
เพลง ดวงใจในฝันCreate Date : 15 พฤศจิกายน 2553
Last Update : 14 สิงหาคม 2558 21:52:38 น. 88 comments
Counter : 3782 Pageviews.

 

น มิยยฺมนํ ธนมนฺเวติ กิญจิ

ทรัพย์สักนิดก็ติดตามคนตายไปไม่ได้

มีความสุขกับอริยทรัพย์ที่พึงสะสม ตลอดไป..นะคะ
โดย: พรหมญาณี วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:52:52 น.  

 
ปอป้าขา ไม่หนูยิมดีใจ้ดีใจที่ได้เป็นที่หนึ่งคะ
คิดถึงนะคะ รักษาสุขภาพด้วย เห็นตี๋น้อย(เรียกถูกหรือเปล่าก้ไม่รู้)
แล้วถูกใจมากคะ เจ้าลูกชายเคยเป็นแบบนี้ครั้งนึงตอนอายุ 7 ขวบ
แก้บนคะ ตอนคลอดเค้าร้อง 100 วัน เด็กโคลิคคะ
คนเป็นยายอยู่ไม่ได้ต้องไปบนบาน อิอิโดย: gymstek วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:17:20 น.  

 
มาทันประเดิมมั้ยครับเนี่ย อิอิ


โดย: ter_pt วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:17:20 น.  

 
แง มาไม่ทันเลย เสียเวลาไปเม้ม ที่บล็อคเก่าซะได้ อดประเดิมเลยโดย: ter_pt วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:19:04 น.  

 
สวัสดีค่ะ ปอป้า

ตามมาชมโบราณสถานค่ะ


โดย: Gunpung วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:36:07 น.  

 
สวัสดีวันสีเหลืองค่ะ อากาศเย็นคิดถึงเมืองเหนือจังค่ะ แต่ก็ท้อตอนเดินทาง ขาไปยังพอตื่นเต้นบ้าง ขากลับนะสิหลับกันหมด สงสารคนขับ


โดย: ไผ่สวนตาล วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:53:27 น.  

 
สวัสดีตอนใกล้เที่ยงครับ


โดย: ดอกหญ้า บนทางดิน วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:25:58 น.  

 
แวะทักทายตอนเที่ยงครับ
ธรรมจักร ไม่ค่อยจะได้พบเห็นบ่อยนัก ที่นี่ถือว่าสมบูรณ์มากๆ


โดย: pragoong วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:16:07 น.  

 
สวัสดีค่ะปอป้าที่รัก

วันนี้ไปทำฟันค่ะ
สยอง

รัก+คิดถึงค่ะ


โดย: Moon OF JulY วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:38:05 น.  

 
แวะมาเยี่ยมาชมด้วยครับ


โดย: Kavanich96 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:55:31 น.  

 
สวัสดี ครับ ปอป้า รูปธรรมจักร สวยมากครับ ทำให้เห็นถึงศิลปะวัฒนะธรรมอันงดงามในสมัยนั้น ดูแล้ว เข้าถึงยุคถึงสมัยได้ดีมากครับ แม้นกาลเวลาจะผ่านมานับพันปี แต่ก็ยังมี สิ่งเหล่านี้ อยู่จนถึง ยุคเราๆให้ได้ชม

ขอบคุณน๊ะครับ ปอป้า


โดย: จูปีเตอร์เทพแห่งดาวพฤหัส วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:42:11 น.  

 
สวัสดีค่ะ ปอป้า

ทั้งประติมากรรม และลวดลายปูนปั้น งามจังค่ะ

มีหลายที่ๆ ปอป้าเอามาแนะนำหนูยังไม่เคยไปเลย

มีโอกาสจะไปให้ได้ค่ะ

โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:21:06 น.  

 


เด๋วว่าง ๆ จะสรุปที่ฟังมา เขียนในเวปบล๊อกนะ


*~*~* แวะมาทักทายจ๊ะ..สุขสันต์วันสดใส ขอหัวใจเบิกบาน *~*~*

*~*~*~*~*~*~* ..HappY BrightDaY.. *~*~*~*~*~*
โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:26:15 น.  

 
อ.ศรีเทพ นักล่าฯเคยไปค่ะ

แต่วนดูรอบๆ ไม่ได้ดูละเอียด เจาะลึกเท่าปอป้า

ดีแล้วค่ะ มาดูที่นี่อีกที รู้สึกเหมือนกะไม่เคยไปเลย 555

กงล้อธรรมจักรยังสมบูรณ์มาก งดงามจริงๆ


ขอบคุณนะจ๊ะ ปอป้าจร๋า...


โดย: นักล่าน้ำตก IP: 27.130.39.152 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:23:42 น.  

 
เอาจิ้นส้ม จากลำปางมาฝากค่ะ..ป.ป้าโดย: เริงฤดีนะ วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:06:46 น.  

 


โดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:10:43 น.  

 
ไม่เคยไปเที่ยวเลย เพชรบูรณ์


โดย: OFFBASS วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:21:20 น.  

 
บล็อกวันนี้เป็นเรื่องพิพิธภัณฑ์เขาคลังใน
อ่านจบครับ ปอ ป้า แต่ไม่ค่อยประสากับสิ่งดีๆ
เพราะชอบอ่านข่าวกีฬามากกว่า


โดย: yyswim วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:24:00 น.  

 

อุ้มตามมาเที่ยวกับปอป้าต่อค่ะ
หลับฝันดีนะคะ


โดย: อุ้มสี วันที่: 15 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:13:45 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณป้า...ตามมาเที่ยวต่อแต่เช้า....อิอิ

คุณป้าเคยเที่ยวเวียงกุมกาม...ที่เชียงใหม่หรือยังคะ

ปล.เสียงไวโอลินเพลงนี้เพราะมากนะคะ
นางฟังจากที่คุณป้าส่งมาให้บ่อยมากค่ะ


โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:42:10 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณปอป้า
ส้มขอตามมาเที่ยวโบราณสถานเขาคลังใน อุทยานฯ ศรีเทพ เพชรบูรณ์ ด้วยคนค่ะ
ขอให้มีความสุขนะคะ


โดย: iamorange วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:51:45 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้าค่ะปอป้า น่าไปเที่ยวค่ะ ยังไปเคยไปเลยค่ะ
ไปเที่ยวในบล๊อคของปอป้าก่อนแล้วกันค่ะ


โดย: Tonkra49 วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:58:02 น.  

 
ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย
ดาวจ๋ามาเสริฟขนมหาน ทานเพื่อสุขภาพ ไล่หว้ดให้นะคะ
บัวลอยน้ำขิงค่ะ
ปอป้าขา ..
นู๋ดาวมาแว๊ววว
อาหารไข้หายแล้ว เจ้าแสบเป็นหนักกว่าแต่หายก่อนนู๋ดาว
ของนู๋ดายังมีอาการไอค๊อกแค๊กตลอดเวลา
ทานยาแล้วก็ง่วง งง มึนดีแท้

...

ใกล้งานของลูกสาวคนสวยของปอป้าแล้วเนาะ
ปอป้าคงยุ่งมากกก


ปอป้ารักษาสุขภาพด้วยนะคะ
รัก คิดถึงเสมอโดย: นู๋ดาวตอนปอเปื่อย (satineesh ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:16:35 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันอังคาร
ที่มาพร้อมกับความสุขแห่งมิตรภาพค่ะปอป้า


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:41:36 น.  

 
สวัสดียามเช้าคะปอป้าปัญหาเรื่องหูอื้อตอนขึ้นเครื่องบินนี่ลูกชายก็เคยเป็นร้องไห้เลยละคะ แก้แบบง่ายก็ให้ลูกชายอมลูกอมหรือเีัคี้ยวหมากฝรั่งก็พอช่วยได้คะ อาจเป็นเพราะ Air France ขึ้นลงเร็วมากความดันของอากาศก็เลยมาออกที่หู พยายามกลืนน้ำลายช่วยก็รู้สึกดีขึ้นคะ
แต่ข้อมูลนี้เคยเอามาลงในบล็อกแล้วลองตามลิงค์ไปนะคะ
ขึ้น... ลงเครื่องบิน มีปัญหาปวดหู หูอื้อ...ทำอย่างไรดี
โดย: kobnon วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:49:20 น.  

 

อฑฺฒา เจว ทฬิทฺทา จ สพฺเพ มจฺจุ ปรายนา

ทั้งคนมีคนจน ล้วนมีแต่ความตายเป็นเบื้องหน้า

ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข ด้วยความไม่ประมาท ตลอดไป..นะคะ


โดย: พรหมญาณี วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:26:54 น.  

 
Photobucket

แวะมาทักทายมื้อเที่ยงค่ะคุณป้า สบายดีนะคะ


โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:30:52 น.  

 
แวะทักทายตอนเที่ยงๆจ้า หิวเเล้ว ตามไปดูบ้านแม่น้องแปงแปงด้วย อิ อิ


โดย: pragoong วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:22:49 น.  

 
มาชม unseen ต่อ ค่ะป้า ... ขอบคุณ สิ่งดีๆ ที่นำมาฝาก ค่า ..


โดย: tifun วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:36:13 น.  

 

สวัสดีค่ะคุณปอป้า ....
แวะมาฟังเพลงหวานๆเย็นๆที่บล็อคนี้ค่ะ

อ้อมแอ้มมีคำถามประจำบล็อคค่ะ
มีของรางวัลอยู่ 2 รางวัลใหญ่ๆค่ะ
คำถามมี 2 ข้อว่า..(ต้องตอบทั้ง 2 ข้อนะค่ะ)
(1) คำขวัญประจำจังหวัดเพชรบุรีคืออะไร ?
และ(2) ถ้าเกิดทราบว่าโลกจะระเบิดภายใน 7 วัน
เพื่อนๆอยากจะทำอะไรก่อนที่โลกจะระเบิดค่ะ..?
ขอให้โชคดีอีกนะค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:56:49 น.  

 
สวยจังเลยค่ะ ขอบคุณที่มีภาพสวยๆ มาฝากกันนะคะ ขอให้พี่มีความสุขทุกๆ วันนะคะ


โดย: APPLEAIR วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:03:51 น.  

 
คุณปอป้าขยันไปเยี่ยมวัดและโบราณสถาณ
มากเลยนะครับ พลอยให้ได้ติดตามรู้จักด้วย

มีภาพเณรน้อยน่าเอ็นดูมากด้วย เห็นแล้ว
อดยิ้มไม่ได้โดย: nulaw.m วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:55:20 น.  

 
สวัสดีค่ะ คุณปอป้า
ตอนเที่ยงตะกี้ ขับรถออกไปทานข้าว
เห็นพระท่านหนึ่ง กำลังซื้อหวยข้างทาง
รู้สึกบอกไม่ถูกค่ะ

ผู้ที่ครองผ้าเหลือง
คือ คนที่สละซึ่งกิเลสทั้งปวง
หวย คือ กิเลส อย่างหนึ่ง
เครื่องมือของคนอยากได้ อยากมี อยากรวย

แอบหดหู่ใจเล็กน้อยค่ะ
สู้ไม่เห็น ไม่รู้รับอะไรแบบนี้ดีกว่า

เดี๋ยวมีหลังไมค์ด้วยค่ะ


โดย: JinnyTent วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:04:12 น.  

 
ปอป้าขอรับ

ช่วงนี้ เป็ดอู้ติดๆกัน

รู้สึกรวนจังเลยครับ

ฮี่ๆ


โดย: ชายผู้หล่อเหลา...กว่าแย้นิดนึง. (เป็ดสวรรค์ ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:13:38 น.  

 
เพชรบูรณ์น่าไปเที่ยวจัง โดยเฉพาะหน้าหนาวที่เขาค้อค่ะ


โดย: I_sabai วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:19:59 น.  

 
น่าเสียดายที่ส่วนนี้เราไม่ได้แวะค่ะ


โดย: tuk-tuk@korat วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:47:40 น.  

 
หนูพยายามนึกภาพตามเหมือนปอป้าเหมือนกันค่ะ

คิดเล่นๆ ในใจ บ้านเมืองเราทุกวันนี้ คนเยอะเกินไปรึป่าว

ความก้าวหน้า ทันสมัย บางอย่างก็ดีนะคะ

แต่ถ้าอะไรที่มากเกินไป...ก็ไม่ค่อยดีนะคะ

พูดอีกครั้ง...ชอบภาพชุดนี้ค่ะ ดูแล้วยิ้มๆ


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:05:23 น.  

 


โดย: nootikky วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:15:06 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: สาวสะตอใต้ วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:23:04 น.  

 
สวัสดีค่ะแวะมาทักทายหลังจากหายหน้าไปหลายวันค่ะ


อากาศชักเย็นๆรักษาสุขภาพนะคะ


***ทุกคนมีคุณค่า เพียงแต่มีโอกาสแสดงคุณค่าไม่เท่ากัน***โดย: ร่มไม้เย็น วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:14:47 น.  

 
ราตรีสวัสดิ์ค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยนะคะโดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:37:16 น.  

 
รูปเณรน้อยน่ารักทุกรูปเลยคะพี่ปอป้า

คิดถึงนะคะพี่ เวลาหมดไปอย่างรวดเร็วจังนะคะ
อยากคุยต่อแต่ง่วงมากคะพี่ แล้วอรแวะมาใหม่นะคะพี่


โดย: cengorn วันที่: 16 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:59:54 น.  

 
สวัสดี ยามเช้าค่ะ ปอป้า


โดย: Gunpung วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:27:22 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ยามเช้านะค่ะปอป้าโดย: Tonkra49 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:27:46 น.  

 
คุณป้าจ๋า....อะไรกันคะ อึ้ง ทึ่ง เสียว ที่เวียงกุมกาม
ทำเอานางรู้สึกตะหงิดๆ ชวนสะกิดให้อยากรู้
เฉลยหน่อยสิคะ...นะคะๆๆๆๆ


โดย: เพรง.พเยีย วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:40:04 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:11:39 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


สวัสดีเช้าวันพุธ
มีความสุขตลอดวันค่ะปอป้า

คุณปั่นนักร้องในดวงใจเลยค่ะ
ฟังกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ


โดย: ดอกฝิ่นในสายลมหนาว วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:17:07 น.  

 
สวัสดียามเช้าค่ะ คุณปอป้า
ขอให้มีความสุขนะคะ


โดย: iamorange วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:56:38 น.  

 


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:49:30 น.  

 
หวัดดีจ้า ตามไปเที่ยวด้วยนะคะ ขอบคุณที่เก็บภาพมาฝากค่ะ


โดย: ลำตะคอง วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:51:27 น.  

 
day50แวะมาทักทายก่อนมื้อเที่ยงค่ะคุณป้า


โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:10:47:19 น.  

 


ทำสรุปธรรมะที่ไปฟังมาให้แล้วจ๊ะ

พระพุทธองค์ ตรัสว่า

จิตของผู้ที่พ้นจากกิเลสแล้ว ย่อมไม่รับสิ่งกระทบ เช่นใบบัว
*~*~* แวะมาทักทายจ๊ะ..สุขสันต์วันสดใส ขอหัวใจเบิกบาน *~*~*

*~*~*~*~*~*~* ..HappY BrightDaY.. *~*~*~*~*~*
โดย: *~ต้นกล้า...ของหัวใจ~* วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:32:39 น.  

 
แวะมาทักทาย ตอนก่อนใกล้เลิกงานค่ะ อารมณืดีอย่าบอกใครเชียว อิ อิ


โดย: NucH (sa-bye-sa-bye TEAM ) วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:11:58 น.  

 
สวัสดีครับคุณป้า คุณป้าสบายดีนะครับ ช่วงนี้ผมยังไม่ค่อยว่างเลยนะครับ ยุ่งอีรุงตุงนังไปหมด555555 ยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ


โดย: บูรพากรณ์ วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:31:23 น.  

 
สวัสดีตอนเย็นๆ ค่ะ ปอป้า...
โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:12:31 น.  

 
สวัสดีค๊ามามี้....

แพมเข้าบ้านมามี้แร๊วต้องรีใหม่อ๊ะ งงกันไปเรย
ช่วงนี้งานเยอะมากเรย...เด๋วแพมโทรหาน๊า
ตอนเย็นๆวันเสาร์นะค่ะ

คิดถึงมามี้ที่สุดเรยรักษาสุขภาพฮับบ จุ๊บ จุ๊บๆ
ฝันดีนะเจ้าค่ะ..

โดย: mastana วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:52:17 น.  

 
ขอบคุณที่แวะไปบ่อยๆขอรับ


คนสาธารณะ


ปล.ดนตรีเพลงนี้ชอบมากขอรับพี่น้องปอฯครับ..


โดย: คนสาธารณะ วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:32:26 น.  

 
หวัดดีค่ะปอป้า

คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...

แวะมาราตรีสวัสดิ์ เจ้าค่ะ

สองพี


โดย: SongPee วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:21:19:15 น.  

 
สวัสดีวันสีเขียวค่ะ แวะมาส่งคุณน้าฯเข้านอนค่ะ


โดย: ไผ่สวนตาล วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:22:20:29 น.  

 
แวะมาส่งเข้านอนค่ะโดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 17 พฤศจิกายน 2553 เวลา:23:24:02 น.  

 


โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:23:04 น.  

 
อรุณสวัสดิ์ครับพี่ปอป้าโดย: กะว่าก๋า วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:34:55 น.  

 
แวะมากราบงามๆค่ะป้า
คิดถึงคิดถึง
รู้สึกเหมือนกันบ้างไหม
55


โดย: อาลีอา วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:00:01 น.  

 
สวัสดีครับปอป้า ช่วงนี้ยุ่งๆ นิดหน่อยเลยไม่ค่อยได้แวะเข้ามาเลย
ปอป้าสุขสบายดีนะครับ

ขอให้ปอป้ามีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงๆนะครับ
โดย: ter_pt วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:00:39 น.  

 


ปอป้าจ๋าปอป้า

ตอนนี้ปอป้าสวยที่สุดหรือยังคะ ?
ในงานปอป้าต้องสวยไม่แพ้เจ้าสาวนะคะ


นู๋ดาวกะเจ้าแสบขอให้ปอป้ามีสุขภาพที่แข็งแรง

...

หัวบล็อกคงต้องเป็นหลังลอยกระทงนะคะ
เพราะช่วงนี้นู๋ดาวไม่เจอทั่นbms เลย
คาดว่าทั่นคงงานยุ่งจนลืม 55


....

คิดถึงปอป้ามากๆๆๆค่ะ
วันลอยกระทงนี้ นู๋ดาวกะเจ้าแสบทำขนมเค้กชิ้นเล็กๆขายในหมู่บ้านค่ะ
เขามีจัดงานลอยกระทงและออกร้านอ่ะค่ะโดย: satineesh วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:8:25:22 น.  

 

ปอป้า ขออนุญาตินำเม้นท์ของแม่หนูยิม มาวางตรงนี้..นะคะ
ของแท้ ดั้งเดิม หย่ายยยย...ไปโหน่ยยยย....อิ อิ
ท้องฟ้าของแม่หนูยิม...สวย สบายตาดีจริง ๆ ..ชอบ..ค่ะ


มาทายทักวันฟ้าสวย
กระชุ่มกระชวยแต่ฟ้าสาง
หลังคืนค่ำฝนดาวตกเป็นรายทาง
โรยหมอกจางฟ้าสวยทดแทน

เอาภาพฟ้าสวยๆ มาฝากคะ
ฟ้าภูเก็ตถ้าเปรียบเป็นแก้มสาวๆ ก็ทั้งปิ้งสดใสไร้ไฝฝ้าคะ
ปอป้าขาาาาาา

โดย: พรหมญาณี วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:53:53 น.  

 
สวัสดีวันพฤหัสค่ะ

เตรียมไปงานแต่งงานแล้วเหรอคะ อยากเห็นภาพจังค่ะ

ปอป้าต้องยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แน่ๆ เลย


โดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 18 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:27:14 น.  

 
สวัสดีครับพี่ปอป้า


นำรูปหมิงหมิงในชุดเจแปนมาฝากก่อนใครเลยครับ 555
ที่นำมาฝากได้ช้า
เพราะต้องรอให้หมิงหมิงใส่ชุดนี้ไ้ด้ก่อนครับ 555


ขอบคุณพี่ปอป้าอีกครั้งครับ
สำหรับชุดเท่ๆหล่อๆชุดนี้

โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:13:09 น.  

 
visit dazzlejunction.comแวะมาทักทายตอนเช้าๆของวันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะคุณป้า แปงแปงก็ตื่นแต่เช้าเลยวันนี้


โดย: แม่น้องแปงแปง วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:5:53:00 น.  

 

18 พ.ย.มีงานกฐินพระราชทานที่วัดพระราม 9ค่ะ
ได้เงินทั้งหมด 3047,257.45 บาท
(3ล้าน4หมื่น7พัน2ร้อย5สิบ7บาท4สิบ5สตางค์)
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ..สาธุ !
ลอยกระทงปอป้าไปเที่ยวที่ไหนค่ะ..
อ้อมแอ้มติดทำงานทั้งวันเลิก5ทุ่มกว่าค่ะ
ลอยกระทงเผื่ออ้อมแอ้มด้วยนะค่ะ
อุทยานศรีเทพ..อ้อมแอ้มยังไม่เคยไปเลยค่ะ


โดย: คนผ่านทางมาเจอ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:16:38 น.  

 
สวัดดี วันศุกร์ สุขหรรษา ค่า ..


โดย: tifun วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:11:33:04 น.  

 
แวะมาทักทายยามเที่ยงครับ ปอป้า
ช่วงนี้คงกลังยุ่งๆเหนื่อยๆ อยู่สินะครับ
เลยไม่มีเวลาเข้ามาบล็อค
ยังงั้ยอย่าลืมหาเวลาพักผ่อน ทานข้าวเยอะๆนะครับ

มีความสุขมากๆ สุขภาพแข็งแรงนะครับ
โดย: ter_pt วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:12:09:59 น.  

 
ภาพเต็มตัวคิดว่ามีนะครับพี่ปอป้า
เด๊่ยวผมต้องขอเช็ครูปดูอีกที
พอดีนำสามภาพนี้มาประเดิมให้ก่อนเลยครับ 555
โดย: กะว่าก๋า วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:01:37 น.  

 
สวัสดียามบ่ายครับ พี่ปอป้า


โดย: เศษเสี้ยว วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:14:24:36 น.  

 
ขอบพระคุณนะครับปอป้า
สำหรับธรรมะดีๆ
ผมป่วยไปพักใหญ่
เลยไม่ค่อยได้เข้ามา ...
แวะมาคารวะครับ :)


โดย: Scientist วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:18:11 น.  

 
สวัสดีค่ะคุณปอป้า
ฉัตรตามาชมทริปเขาคลังในด้วยค่ะ
และจะติดตามชมเขาคลังนอกในตอนต่อไปค่ะ
คุณปอป้าสบายดีนะคะ


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:09:34 น.  

 
มารับไปลอยกระทงค่ะโดย: แม่หมู (jamaica ) วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:17:01:42 น.  

 
สวัสดีวันศุกร์ค่ะ ปอป้าโดย: สายหมอกและก้อนเมฆ วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:39:25 น.  

 
สวัสดียามเย็นวันสุขสีฟ้าค่ะปอป้า ..

ขอบคุณมากนะคะที่นำข้อคิดดีๆ ไปฝากอยู่เสมอ ..

พักผ่อนวันหยุดสุดสัปดาห์สบายๆ นะคะ ..


โดย: Devonshire วันที่: 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:01:54 น.  

 
อรุณสวัสดิ์วันเสาร์เช้าๆ อากาศแสนดีค่ะคุณปอป้า


โดย: ณ ปลายฉัตร วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:6:53:48 น.  

 
สวัสดีวันหยุดค่ะปอป้า
เมืองไทยนี้ดี มีศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์อันยาวนานนะคะ

Have a nice weekend naka


โดย: กิ่งไม้ไทย วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:7:11:48 น.  

 
สวัสดียามเช้าอากาศร้อนอีกแล้วนะคะ อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยคะ


โดย: kobnon วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:9:42:42 น.  

 
..สวัสดีค่ะปอป้า..อาทิตย์ที่แล้วคุณป้าที่รักมากอายุ 81 ป่วยเข้า ICU ..ไป 2 คืน..ตกใจหมดเลยค่ะ..แต่ตอนนี้แข็งแรงดีขึ้นแล้ว..ถึงได้รู้ว่าเวลาเกิดเหตุจริงๆในชีวิต..การนำธรรมะมาปฏิบัติช่วยได้เยอะเลยค่ะ..ปอป้าสบายดีนะคะ..ขอให้มีความสุข..แข็งแรงๆนะคะ..Photobucket>


โดย: อ๋อซ่าส์ วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:13:25:35 น.  

 
คลิกๆๆ รูปสวยๆน่ารักๆไว้ส่งต่อเพียบ...


โดย: แม่ออมบุญ วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:06:31 น.  

 


สวัสดีวันแดดอ่อนแอ ลมเย็นๆค่ะคุณป้า

~กลอนเปล่า (แนวกลอนแปดสุนทรภู่)~

สีสันสายกาลยามผ่านเที่ยง
มองแดดเลี่ยงวับไวกวักไกวห่าง
เมฆเบาเบาเลื่อนเล่นเฉกเช่นวาง
หมอกลอบขวางหน้าหลังจะขังเงา

ณ หนาวกาลนั่งเย็นจังหวะเยือก
ดูแสงเลือกวิ่งเต้นเพื่อเน้นหนาว
เขียนกวีผ่านแดดมัวรารัวราว
เยียบเยียบน้าวใจกายคิดหมายนอน

นกทะเลาะดังมาข้างฝาห้อง
ตัวหนึ่งฟ้องน้อยใจอย่างใคร่ห่อน
อีกตัวปลอบเสียงอ่อนออดอ้อนงอน
วาบรู้ลึกซึ้งซ้อนสะท้อนยิ้ม

ลมบรรเลงอีกคราเวลาเคลื่อน
ใจคืบเยือนเพลินสุดประดุจอิ่ม
อากาศเย็นจวนจวนลืมทวนพิมพ์
นั่งลงริมเตียงหลับตาขยับ..นอน


โดย: ญามี่ วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:15:47:50 น.  

 
สวัสดียามค่ำค่ะ


โดย: Tonkra49 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:05:28 น.  

 
เอ๊...คุณปอป้าหายไป
หายไปนานเลยนะนี่
วันพรุ่งนี้วันลอยกระทงแล้ว
ขอให้คุณปอป้ามีความสุข
เอาความไม่สบายใจลอยไปกับสายน้ำนะคะ


โดย: JinnyTent วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:18:09:43 น.  

 
ไปเที่ยวไหนน๊ออออ
อย่าลืมพกเสื้อหนาไปด้วยนะคะ
ร่มด้วยก็ดีอากาศแปรปรวนคะ อิอิ
ภูเก็ตตกทุกคืน ไม่เข้าใจ
แม่หนูยิมงานจะเข้าอีกรอบแล้ว
แว๊บไปแว๊บมาแถวนี้แหละคะ อิอิ
คิดถึงปอป้านะคะ


โดย: gymstek วันที่: 20 พฤศจิกายน 2553 เวลา:19:06:50 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

พรหมญาณี
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 48 คน [?]
Prommayanee Tansukchai
ส่งอีเมล์ถึงป้า
Group Blog
 
<<
พฤศจิกายน 2553
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
 
15 พฤศจิกายน 2553
 
All Blogs
 
Friends' blogs
[Add พรหมญาณี's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.