Group Blog
All Blog
### 14 พฤศจิกายน วัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"
๑๔ พฤศจิกายน น้อมระลึก

 วัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง"

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

 ได้มีพระราชดำริโครงการฝนหลวง

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๔๙๘

นับตั้งแต่นั้น พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย

 ในการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

การทำฝนหลวง จนประสบความสำเร็จ

และช่วยให้ประเทศชาติ ให้รอดพ้นวิกฤติภัยแล้ง

 มาได้จนถึงปัจจุบัน

ในหลวงเป็นผู้คิดค้นฝนหลวงจริง

อย่าเชื่อคำบิดเบือน ของคนรู้ไม่จริง

เทคนิคในการดัดแปลงสภาพอากาศ

เพื่อสร้างฝน ที่เรียกว่า “ฝนเทียม”

จากการทดลองของ วินเซนต์ เชฟเฟอร์

และเออร์วิง ลองมัวร์

ตัวอย่างการทดลอง ไม่สมบูรณ์จึงถูกยกเลิกไป

ไม่มีการใช้งานจริง

เทคโนโลยีฝนหลวง

มีวิวัฒนาการมาอย่างยาวนาน

แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงหาทางว่า

 “ทำอย่างไรจะรวมเมฆ ให้เกิดเป็นฝน

ตกลงสู่พื้นที่แห้งแล้ง” ในเชิงเกษตรกรรม

จนสามารถนำใช้ได้จริง

และมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนชาวไทยของพระองค์เป็นหลัก

ปี ๒๕๑๖ จากการปฏิบัติการค้นคว้า ทดลอง

และปฏิบัติการทำฝน

ที่สัมฤทธิ์ผลตามขั้นตอนกรรมวิธี

 และเทคนิคการทำฝน

ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาตามลำดับ

ตั้งแต่เริ่มต้นปฏิบัติการค้นคว้า

ทดลองในท้องฟ้าเป็นครั้งแรก ปี ๒๕๑๒

 จนถึงการปฏิบัติการทำฝนสาธิต

แก่นักวิทยาศาสตร์สิงคโปร์ ปี ๒๕๑๕

ทรงประมวลผลสัมฤทธิ์ และประดิษฐ์ คิดค้น

ให้เป็น Basic Technology

และทรงบัญญัติคำให้ง่าย

ต่อความเข้าใจและการสื่อสาร

เป็น ๓ ขั้นตอนคือ "ก่อกวน เลี้ยงอ้วน และโจมตี "

โดยเฉพาะเทคนิค การโจมตี

ให้ฝนตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายหวังผลอย่างแม่นยำ

และเพิ่มปริมาณฝนตก ให้สูงขึ้น

โปรดเกล้าฯ ให้เรียกว่าเทคนิคการโจมตี

แบบ Sandwich พระราชทานให้ใช้เป็นเทคโนโลยี

การทำฝนตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นต้นมา

การประดิษฐ์คิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวง

บรรลุผลในชั้นตอนการวิจัย

 ตามพระราชประสงค์แล้ว

 ปี ๒๕๑๖ ทรงมีพระราชกระแสว่า

การพัฒนาไม่มีที่สิ้นสุด

 ต้องพัฒนาให้ก้าวหน้าสืบไป ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้น

 ให้เหมาะสมกับ สภาพภูมิประเทศ ระบบนิเวศน์

ภูมิอากาศ และฤดูกาลที่แตกต่างกัน

 ในแต่ละท้องถิ่นพื้นที่ เป้าหมายปฏิบัติการ

 เช่น เทคนิคการงัดเมฆให้พ้นจากยอดเขา

และชักนำให้ฝนตก ลงสู่พื้นที่ราบใต้ลม

ลงสู่พื้นที่เป้าหมาย

เทคนิคการขยายอาณาเขตฝนตก

สวนทิศทางลม เทคนิคการจูง

หรือย้ายเมฆฝนให้พ้นพื้นที่

ที่ไม่ต้องการฝนไปยังพื้นที่ต้องการฝน

เทคนิคการใช้สารฝนหลวงสูตรสลับ – กับเมฆภูเขา

ที่แผ่เป็นพืดปกคลุมหุบเขา ของอ่างเก็บน้ำ

 ให้เกิดฝนลงสู่อ่างเก็บน้ำ

เทคนิคการแหวกเมฆ นำร่องด้วยเครื่องบินปีกตรึง

 และตามด้วย เครื่องบินปีกหมุน

 เทคนิคการทำลายลูกเห็บ

 โดยเทคโนโลยีฝนหลวง

 เทคนิคการทำลายเมฆหมอก

เทคนิคการดับไฟป่า

 เทคนิคการทำลายหมอก อันเนื่องมาจากไฟป่า

เทคนิคการยับยั้งความรุนแรง

หรือป้องกันไม่ให้เกิดพายุลูกเห็บ

ปี ๒๕๔๒ เกิดสภาวะแห้งแล้งรุนแรง ในขั้นวิกฤติ

 โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง

คณะปฏิบัติการฝนหลวงพิเศษกู้ภัยแล้ง ขึ้น

ณ ฐานปฏิบัติการสนามบินนครสวรรค์

 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการ

ให้แก่จังหวัด ในภาคกลางตอนบน

และ ณ ฐานปฏิบัติการสนามบิน จังหวัดพิษณุโลก

ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ เป้าหมายปฏิบัติการ

ในภาคเหนือตอนล่าง

ทำให้สภาวะแห้งแล้งคลายความรุนแรงลง

จนคืนเข้าสู่สภาวะปกติ ได้อย่างสิ้นเชิง

ในระยะเวลาอันสั้น

เทคนิคการโจมตีแบบ Super Sandwich

ได้รับการพัฒนาจาก ๔ ขั้นตอนเป็น ๖ ขั้นตอน

 ตั้งแต่กระบวนการเกิดเมฆ (Cloud Formation)

การเจริญของเมฆ (Cloud Growth)

 การเริ่มต้นให้ฝนตก (Rain Initiation)

การยืดอายุการตกของฝนให้นานขึ้น

 (Prolonging of rain duration)

ให้ฝนตกกระจายอย่างทั่วถึง

(Rain Redistribution)

 และชักนำฝนให้ตกลงสู่พื้นที่เป้าหมายที่กำหนด

 (Designated Target area) ได้อย่างแม่นยำ

และแผ่อาณาเขตครอบคลุมอาณาเขต

 เป็นบริเวณกว้างมาก

ที่จะปล่อยให้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

ตำราฝนหลวงพระราชทาน

หรือ Royal Rainmaking Technology

ทรงเห็นสมควรให้ขอจดสิทธิบัตร

 เทคโนโลยีฝนหลวง

ซึ่งรวมทั้งเทคนิคต่างๆ ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น

และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน

รวมทั้งเทคนิคในการโจมตีแบบ

 Super Sandwich Technique

ที่ทรงประดิษฐ์คิดค้น

ขึ้นมาเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด

 รวมทั้งแผนภาพ (การ์ตูน) ตำราฝนหลวง

โดยจดสิทธิบัตร ทั้งในประเทศ

และ ในต่างประเทศ

 เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วโลก

อาทิ Weather Modification

By Royal Rainmaking Technology

จากสำนักงานสิทธิบัตรยุโรป ปี ๒๕๔๖

และสำนักงาน สิทธิบัตร

แห่งสหรัฐอเมริกาในปีเดียวกัน

เทคโนโลยีฝนหลวง”

ได้รับการเผยแพร่ และเป็นที่ยอมรับ

ในหมู่นักวิทยาศาสตร์ องค์กรและสถาบัน

ที่มีกิจกรรมการดัดแปรสภาพอากาศ วิทยาศาสตร์

และอุตุนิยมวิทยาทั้งในระดับนานาชาติ

 และระดับโลก เช่น

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)

 องค์การอาหารและการเกษตร

แห่งสหประชาชาติ (FAO)

 ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล

และประกาศพระเกียรติคุณ โดยเฉพาะในปี ๒๕๔๔

องค์กรเอกชนระดับนานาชาติ

ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทาน

พระบรมราชานุญาต นำผลงานประดิษฐ์คิดค้น

The Royal Rainmaking Technology

ไปร่วมจัดแสดง ในงานนิทรรศการ

 Brussels Eureka 2001: 50Th

Anniversary Of The World

Exhibition of innovation research

and new technology

 ณ กรุงบรัสเซลล์ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

 The Royal Rainmaking Technology

เป็นหนึ่งในสามผลงาน

ที่ได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลยอดเยี่ยม อันเป็นเลิศ

 เป็นนวัตกรรมใหม่ แนวคิดใหม่ และทฤษฎีใหม่

 อันมีคุณประโยชน์ต่อ การพัฒนาประเทศ

และไม่มีผู้ใดประดิษฐ์คิดค้นมาก่อน

สิทธิบัตรที่ได้รับการทูลเกล้าฯ

ทรงมีพราะราชกระแสในวันที่โปรดเกล้าฯ

 ให้รัฐบาลเข้าเฝ้าฯ ถวายสิทธิบัตรฝนหลวง .ว่า

“สิทธิบัตรนี้.... เราคิดเอง.... .คนไทยทำเอง.....

 เป็นของคนไทย..... มิใช่เพื่อพระเจ้าอยู่หัว.....

 ทำฝนนี้ทำสำหรับชาวบ้าน.....สำหรับประชาชน.....

ไม่ใช่ทำสำหรับพระเจ้าอยู่หัว.....

พระเจ้าอยู่หัวอยากได้น้ำ ก็ไปเปิดก๊อกเอาน้ำมาใช้

อยากได้น้ำสำหรับการเพาะปลูกก็ไปสูบ

 จากน้ำคลองชลประทานได้

แต่ชาวบ้านชาวนา ที่ไม่มีโอกาสมีน้ำสำหรับเกษตร

ก็ต้องอาศัยฝน ฝนไม่มีก็ต้องอาศัยฝนหลวง”

พระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้นหาที่สุดมิได้

อันเปี่ยมด้วยพระเมตตา

และน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใย

 ต่อปัญหาทุกข์ยาก และเดือดร้อนเสียหาย

 อันเนื่องมาจาก มหันตภัยแล้ง

ของราษฎรโดยถ้วนหน้า

ต่างตระหนักถึง พระราชอุตสาหะวิริยะทรงเสี่ยงภัย

เหน็ดเหนื่อย ตรากตรำพระวรกาย

ทั้งกลางวันกลางคืน แม้ในยามค่ำคืนดึกดื่น

 และทรงพากเพียรพยายาม

ในการประดิษฐ์ คิดค้นเทคโนโลยีฝนหลวง

เพื่อป้องกันและกู้ภัยแล้งขอบคุณที่มา fb. Anna JillCreate Date : 14 พฤศจิกายน 2557
Last Update : 14 พฤศจิกายน 2557 10:03:39 น.
Counter : 1226 Pageviews.

1 comments
  
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ
โดย: lovereason วันที่: 14 พฤศจิกายน 2557 เวลา:22:37:37 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

tangkay
Location :
ชลบุรี  Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 54 คน [?](•‿•✿) พออายุเลยเลขหกฉันยกเครื่อง
มอบทุกเรื่องที่เคยรู้คู่ความเห็น
มอบประสบการณ์ผ่านพบจบประเด็น
ไม่ยากเย็นเรื่องความรู้ตามดูกัน
ฉันคนเก่าเล่าความหลังยังจำได้
แต่ด้วยวัยที่เหลือน้อยค่อยสร้างสรร
ยอมรับเรื่องเนตโซเชียลเรียนไม่ทัน
อย่าโกรธฉันแค่สูงวัยแต่ใจจริง
ด้วยอายุมากมายอยากได้เพื่อน
หลากหลายเกลื่อนทุกวัยทั้งชายหญิง
คุยทุกเรื่องแลกเปลี่ยนรู้คู่ความจริง
หลากหลายสิ่งฉันไม่รู้ดูจากเธอ ....
สิบปีผ่านไป.......
อายุเข้าเลขเจ็ดไม่เผ็ดจี๊ด
เคยเปรี้ยวปรี๊ดก็ต้องถอยคอยเติมหวาน
ด้วยเคยเกริ่นบอกเล่ามาเนิ่นนาน
ก็ยังพาลหมดแรงล้าพากายตรม
ด้วยชีวิตผ่านมาพาเป็นสุข
ยังสนุกกับการให้ใจสุขสม
อยากบอกเล่ากล่าวอ้างบางอารมณ์
แม้คนชมจะร้องว้า....ไม่ว่ากัน
ปัจจุบันเขียนน้อยค่อยเหินห่าง
ระบบร่างเปลี่ยนแปลงเหมือนแกล้งฉัน
เราคนแก่ตามแก้ไม่ค่อยทัน
ยักแย่ยันค่อยศึกษาหาข้อมูล
แต่ด้วยคิดถึงแฟนคลับกระชับมิตร
จึงต้องคิดตามต่อไปไม่ให้สูญ
ส่งความรู้คู่ธรรมะทวีคูณ
เพื่อเพิ่มพูนให้รู้กันฉันสุขใจ