Group Blog
 
<<
กรกฏาคม 2554
 
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
 
1 กรกฏาคม 2554
 
All Blogs
 
วิทยานิพนธ์ Thesis

วิทยานิพนธ์ Thesis
1.ความหมายของวิทยานิพนธ์


การจัดทำวิทยานิพนธ์เป็นเงื่อนไขสำคัญสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทหรือเอก ในปัจจุบันหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาแบ่งได้หลายรูปแบบ ดังนี้

1.หลักสูตรที่เน้นการวิจัยไม่มีการสอน นักศึกษาต้องทำวิจัยอย่างมีคุณภาพเพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากสถาบันที่ศึกษา หลักสูตรนี้มีความเข้มงวดในเรื่องระเบียบวิธีการศึกษา มีประเด็นสาระสำคัญในเชิงวิชาการ และผลการศึกษานำมาซึ่งความรู้ใหม่ในสาขาวิชาที่ศึกษา

2.หลักสูตรที่มีทั้งการสอนและมีวิทยานิพนธ์ เป็นหลักสูตรที่เปิดสอนทั่วไปในประเทศไทยและต่างประเทศ หลักสูตรนี้มุ่งสร้างนักคิด นักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ศึกษา

3.หลักสูตรที่ไม่กำหนดให้ทำวิทยานิพนธ์ เป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนชุดวิชาต่างๆที่กำหนด เมื่อสอบผ่านชุดวิชานั้นๆครบถ้วนตามเงื่อนไข อาจต้องสอบประมวลความรู้ หรือการสอบรวบยอดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อผ่านก็ถือว่าสำเร็จการศึกษา หลักสูตรนี้เน้นผลิตนักวิชาชีพ และเป็นหลักสูตรวิชาชีพซึ่งรวบรวมองค์ความรู้ภาคปฎิบัติมาถ่ายทอดให้แก่นักศึกษา

ความหมาย

วิทยานิพนธ์เป็นเอกสารงานเขียนลักษณะหนึ่ง ซึ่งภาษาอังกฤษใช้คำเรียกทั่วไปว่า รายงาน (paper) ใช้สำหรับเอกสารงานเขียนซึ่งกำหนดให้นักศึกษาทำส่งอาจารย์ในระหว่างการศึกษาในแต่ละวิชา ส่วนคำว่า วิทยานิพนธ์ (Thesis) ใช้สำหรับรายงานพิเศษในหลักสูตรที่ต้องมีการเขียนผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สำหรับการศึกษาในระดับปริญญาเอกในภาษาไทยเรียก วิทยานิพนธ์ เหมือนกัน แต่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Dissertation


วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก

จากคู่มือเขียนวิทยานิพนธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ของ E.B. Stuart ได้แยกความแตกต่างระหว่างวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอกไว้ดังนี้

1.วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท ต้องแสดงความสามารถของนักศึกษาในการใช้กระบวนการวิจัยที่เหมาะสม สามารถจัดข้อมูลทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิให้เป็นองค์รวมที่มีความหมาย และเสนอผลในลักษณะร้อยแก้วที่ยอมรับได้

2.วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ต้องเป็นการนำเสนอผลการวิจัยอย่างเป็นอิสระและเป็นงานริเริ่มในสาขาวิชาที่ศึกษา ผลงานนี้ต้องมีส่วนเสริมเพิ่มเติมความเข้าใจในสาขาวิชาของนักศึกษา เป็นการศึกษาเนื้อหาที่ไม่เคยมีการศึกษามาก่อน หรือจากการย้อนไปศึกษาเนื้อหาดั้งเดิมโดยวิธีใหม่ หรือจากมุมมองใหม่ และจะต้องมีความเข้มข้นเหนือกว่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทอย่างเห็นได้ชัด


ผู้อ่านวิทยานิพนธ์

ผู้อ่านผลงานวิทยานิพนธ์ถือเป็นผู้อ่านในวงจำกัด แต่ในปัจจุบันอาจจะมีมากกว่าที่คิด อาจสรุปได้ดังต่อไปนี้

1.ตัวผู้เขียนวิทยานิพนธ์ ถือได้ว่าตัวผู้เขียนวิทยานิพนธ์เป็นคนที่อ่านละเอียดที่สุดสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากจะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงอีกหลายครั้งก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ได้

2.คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งรวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษามีหน้าที่ต้องอ่าน ต้องตั้งข้อสงสัย ต้องวิจารณ์ ติชม โต้แย้ง และขอให้ปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม

3.คณาจารย์ งานเขียนวิทยานิพนธ์อยู่ในสายวิชาการที่คณาจารย์แทบทั้งคณะให้ความสนใจ หมายความว่าผลงานต้องได้มาตรฐานซึ่งคณาจารย์ในสาขายอมรับให้เป็นงานเขียนเชิงวิชาการระดับปริญญาโท คุณภาพ มาตรฐาน เงื่อนไขการผ่านวิทยานิพนธ์ย่อมสูงกว่าและยากลำบากมากกว่าเงื่อนไขการผ่านในสถาบันที่ด้อยคุณภาพ หรือต่ำกว่ามาตรฐาน

4.คนอื่นที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องที่วิจัย ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ดีมีคุณภาพ เนื้อหาน่าสนใจ และมีการค้นพบที่ดีจะเป็นผลงานที่นักวิชาการในสาขาวิชาเดียวกันสนใจอ่าน โดยเฉพาะนักศึกษาที่กำลังศึกษาเรื่องที่เขียน หรือกำลังทำวิทยานิพนธ์ต้องแสวงหาไปอ่านเพื่อประโยชน์ในการอ้างอิงด้วย


ลักษณะสำคัญของวิทยานิพนธ์


วิทยานิพนธ์ไม่ใช่รายงานประจำภาค ไม่ใช่รายงานที่พรรณนาความสำเร็จทางวิชาชีพของผู้เขียน ไม่ใช่ถ้อยแถลงแสดงปรัชญาส่วนตัว และไม่ใช่ข้อเขียนแสดงความคิดเห็นส่วนตัว แต่เป็นงานเขียนรายงานผลการวิจัยอย่างละเอียดเป็นระบบ นำเสนอเป็นรูปเล่ม โดยมีวัตถุประสงค์ชัดเจน ลักษณะสำคัญทั่วไปของวิทยานิพนธ์ได้แก่

1.ลักษณะทางวิชาการ ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ต้องค้นคว้าและอ้างอิงเอกสารงานเขียน และงานวิจัยอื่นๆอย่างเหมาะสม ดังนั้นวิทยานิพนธ์จึงต้องไม่มีลักษณะเลื่อนลอย คิดเอาเอง เขียนเอาเอง โดยไม่มีหลักฐานอ้างอิง

2.ความหนักแน่นน่าเชื่อถือเชิงวิชาการ วิทยานิพนธ์ต้องมีลักษณะแตกต่างไปจากบทความ หรือเรียงความที่ไม่เป็นทางการ หรือบทบรรณาธิการ แต่ต้องมีลักษณะเป็นผลงานเขียนของนักวิชาการ คือต้องเขียนในลักษณะเป็นทางการ ไม่เขียนแบบฉาบฉวย ไม่ใช้สำนวนเปรียบเทียบ ไม่ใช้ภาษาพูด ไม่ใช้ศัพท์แสลง หรือสำนวนหวือหวา ต้องมีลักษณะเป็นจริงเป็นจัง มีความเป็นวัตถุวิสัย (Objective) รวมถึงแบบแผนในการเขียนด้วย

3.รูปแบบการเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ คือมีรูปแบบ แบบแผนการเขียน การอ้างอิง บรรณานุกรม และการนำเสนอที่ต่างไปจากการเขียนรูปอื่น เป็นต้นว่า หนังสือ ตำรา รายงานวิจัย

4.ขนาดความยาว วิทยานิพนธ์ยาวกว่ารายงานประจำภาค แต่สั้นกว่าหนังสือ หากจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสาขาวิชา และตามเงื่อนไขที่แต่ละสถาบันการศึกษากำหนด หรือคาดหมาย

ลักษณะการเขียนวิทยานิพนธ์

การเขียนวิทยานิพนธ์มีลักษณะการเขียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบางประการ ดังนี้

1.มีแบบแผนในการเขียน การเขียนวิทยานิพนธ์ต้องเป็นไปตามแบบแผน หรือตามรูปแบบที่สถาบันการศึกษากำหนด หรือหากไม่ได้กำหนดไว้ชัดเจนก็ต้องเป็นไปตามรูปแบบสากล

2.เขียนอย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน ใช้ภาษาเขียนที่ดี การเขียนวิทยานิพนธ์เป็นการรายงานผลการศึกษาค้นคว้า วัตถุประสงค์ของการเขียน คือการสื่อให้ผู้อ่านทราบว่าผู้เขียนได้ศึกษาเรื่องใด มุ่งตอบคำถามอะไร ใช้วิธีการอย่างไร ได้ผลอย่างไร และวิเคราะห์สรุปอย่างไร การเขียนจึงต้องมีความชัดเจน ตรงไปตรงมา ไม่อ้อมค้อม ไม่ใช้สำนวนจูงใจให้ผู้อ่านเชื่อ แต่ต้องใช้ข้อเท็จจริง และเหตุผลสนับสนุน

3.มีเหตุผลและหลักฐานอ้างอิง วิทยานิพนธ์เป็นการรายงานข้อเท็จจริง ผู้เขียนต้องนำเสนอข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้ ตรงกับเรื่องที่ศึกษา โดยมีหลักฐานสนับสนุนการนำเสนออย่างชัดเจน หนักแน่น

4.มีจรรยาบรรณในการนำเสนอ เพื่อให้ได้รับการยอมรับ และการยกย่องให้เป็นผู้มีปัญญาสำเร็จการศึกษาระดับสูงนั้น ผู้เขียนวิทยานิพนธ์ต้องเป็นผู้ทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยตนเอง คือไม่ได้ลอกเลียนมาจากผู้ใด หรือให้ผู้อื่นทำแทน โดยตนเองเพียงเข้ามาสวมรอยความสำเร็จจากผลงานนั้น หากอ้างอิงผลงานของผู้ใด ผู้เขียนจะต้องอ้างอิงเพื่อให้เกียรติแก่ผู้ที่ตนอ้างอิงด้วย

วิทยานิพนธ์เป็นงานเขียนเชิงวิชาการที่รายงานผลการศึกษาวิจัยที่มีคุณค่าสำหรับสาขาวิชาที่ผู้เขียนมุ่งสำเร็จการศึกษา การนำเสนอวิทยานิพนธ์ทั้งด้วยวาจา และลายลักษณ์อักษรจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขข้อกำหนดของสถาบันการศึกษาที่เป็นผู้พิจารณาอนุมัติปริญญาด้วย


2.วัตถุประสงค์และความสำคัญของวิทยานิพนธ์Create Date : 01 กรกฎาคม 2554
Last Update : 2 กรกฎาคม 2554 23:10:50 น. 2 comments
Counter : 1621 Pageviews.

 
ตอนนี้สิ่งดีดี ก้อกำลังทำค่ะ Thesis
ก้อขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะ


โดย: kwan_3023 วันที่: 1 กรกฎาคม 2554 เวลา:16:36:42 น.  

 


โดย: SassymOn วันที่: 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา:2:03:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

บอย ลาดกระบัง
Location :
กรุงเทพฯ Thailand

[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 2 คน [?]
Education is life long learning
การศึกษา เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
Friends' blogs
[Add บอย ลาดกระบัง's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.