โลก Facebook Sanook Hunsa Hotmail
Pattaramon
..... แม้โลกจะหยุดหมุน จะไม่หยุดเต้น อารมณ์ที่ไหวเอน ก็เปรียบเป็นดั่งสายลมที่พัดพา ...... Pat.........
... This .

is my

. Blog...
Group Blog
 
<<
กันยายน 2550
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
 
21 กันยายน 2550
 
All Blogs
 
เพลงคาถาชินบัญชรนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

๑. ชะยาสะนากะตา พุทธา เชตะวา มารัง สะวาหะนัง
จะตุสัจจาสะภัง ระสัง เย ปิวิงสุ นะราสะภา.
๒. ตัณหัง กะราทะโย พุทธา อัฏฐะวีสะติ นายะกา
สัพเพ ปะติตฐิตา มัยหัง มัตถะเก เต มุนิสสะรา.

๓. สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโลจะเน
สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร.

๔. หะทะเย เม อนุรุทโธ สารีปุตโต จะ ทักขิเณ
โกณฑัญโญ ปิฏฐิภาคัสมิง โมคคัลลาโน จะวามะเก.

๕. ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุโล
กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก.
๖. เกสะโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร
นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิ ปุงคะโล.
๗. กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก
โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร.

๘. ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปะลี นันทะสีวะลี
เถรา ปัญจะ อิเมชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

๙. เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา
เอเตสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา
ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา.

๑๐. ระตะนัง ปุระโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะสุตตะกัง
ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง.
๑๑. ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะ สุตตะกัง
อากาเล ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา.
๑๒. ชินานาวะระสังยุตตา สัตตัปปาการะลังกะตา
วาตะปิตตาทิสัญชาตา พาหิรัชฌัตตุปัททะวา.
๑๓. อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะชินะเตชะสา
วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะปัญชะเร.

๑๔. ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮี ตะเล
สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา.
๑๕. อิจเจวะมันโต สุคุตโต สุรักโข
ชินานุภาเวนะ ชิตูปัททะโว
ธัมมานุภาเวนะ ชิตาริสังโฆ
สังฆานุภาเวนะ ชิตันตะราโย
สัทธัมมานะภาวะปาลิโต จะรามิชินะปัญชะเรติ.

คำแปล
๑. พระพุทธเจ้าและพระนราสภาทั้งหลาย ผู้ประทับนั่งแล้วบนชัยบัลลังก์ ทรงพิชิตพระยามาราธิราช ผู้พรั่งพร้อมด้วยเสนาราชพาหนะ
แล้ว เสวย อมตรส คือ อริยะสัจธรรมทั้งสี่ประการ เป็นผู้นำสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากกิเลสและกองทุกข์

๒. มี ๒๘ พระองค์ คือ พระผู้ทรงพระนามว่า ตัณหังกร เป็นอาทิ พระพุทธเจ้าจอมมุนีทั้งหมดนั้น
๓. ข้าพระพุทธเจ้าขออัญเชิญมาประดิษฐานเหนือเศียรเกล้า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประดิษฐานอยู่บนศีรษะ
พระธรรมอยู่ที่ดวงตาทั้งสอง พระสงฆ์ผู้เป็นอากรบ่อเกิดแห่งสรรพคุณอยู่ที่อก
๔. พระอนุรุทธะอยู่ที่ใจ พระสารีบุตรอยู่เบื้องขวา พระโมคคัลลาน์อยู่เบื้องซ้าย พระอัญญาโกณฑัญญะอยู่เบื้องหลัง

๕. พระอานนท์กับพระราหุลอยู่หูขวา พระกัสสะปะกับพระมหานามะอยู่ที่หูซ้าย
๖. มุนีผู้ประเสริฐ คือ พระโสภิตะ ผู้สมบูรณ์ด้วยสิริ ดังพระอาทิตย์ส่องแสงอยู่ที่ทุกเส้นขน ตลอดร่างทั้งข้างหน้าและข้างหลัง
๗. พระเถระกุมาระกัสสะปะ ผู้แสวงหาบุญทรงคุณอันวิเศษ มีวาทะอันวิจิตรไพเราะอยู่ปากเป็นประจำ
๘. พระปุณณะ พระอังคุลิมา พระอุบาลี พระนันทะ และพระสีวะลี พระเถระทั้ง ๕ นี้ จงปรากฎเกิดเป็นกระแจะจุณเจิมที่หน้าผาก
๙. ส่วนพระอสีติมหาเถระที่เหลือ ผู้มีชัยและเป็นพระโอรส เป็นพระสาวกของพระพุทธเจ้าผู้ทรงชัย
แต่ละองค์ล้วนรุ่งเรืองไพโรจน์ด้วยเดชแห่งศีล ให้ดำรงอยู่ทั่วอวัยวะน้อยใหญ่

๑๐. พระรัตระสูตรอยู่เบื้องหน้า พระเมตตาสูตรอยู่เบื้องขวา พระอังคุลิมาลปริตรอยู่เบื้องซ้าย พระธชัคคสูตรอยู่เบื้องหลัง
๑๑. พระขันธปริตร พระโมรปริตร และพระอาฎานะฏิยสูตร เป็นเครื่องกางกั้นดุจหลังคาอยู่บนนภากาศ
๑๒. อนึ่งพระชินเจ้าทั้งหลายนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ ผู้ประกอบพร้อมด้วยกำลังนานาชนิด
มีศีลาทิคุณอันมั่นคง คือสัตตะปราการเป็นอาภรณ์ มาตั้งล้อมเป็นกำแพงคุ้มครองเจ็ดชั้น
๑๓. ด้วยเดชานุภาพแห่งพระอนันตชินเจ้า ไม่ว่าจะทำกิจการใดๆ
เมื่อข้าพระพุทธเจ้าเข้าอาศัยอยู่ในพระบัญชร แวดวงกงล้อมแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ขอโรคอุปัทะทุกข์ทั้งภายนอกและภายในอันเกิดแต่โรคร้าย คือ โรคลมและโรคดีเป็นต้น เป็นสมุฏฐาน จงกำจัดให้พินาศไปอย่าได้เหลือ
๑๔. ขอพระมหาบุรุษผู้ทรงพระคุณอันล้ำเลิศทั้งปวงนั้น จงอภิบาลข้าพระพุทธเจ้าผู้อยู่ในภาคพื้นท่ามกลางพระชินบัญชร
ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการคุ้มครองปกปักรักษาภายในเป็นอันดีฉะนี้แล
๑๕. ข้าพระพุทธเจ้าได้รับการอภิบาลด้วยคุณานุภาพแห่งสัทธรรม จึงชนะเสียได้ซึ่งอุปัทวอันตรายใดๆ
ด้วยอานุภาพแห่งพระชินะพุทธเจ้า ชนะข้าศึกศัตรูด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม
ชนะอันตรายทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ ขอข้าพระพุทธเจ้าจงได้ปฏิบัติ และรักษาดำเนินไปโดยสวัสดีเป็นนิจนิรันดรเทอญฯ

ขอบคุณลานธรรมเสวนาCreate Date : 21 กันยายน 2550
Last Update : 3 พฤษภาคม 2553 17:02:17 น. 31 comments
Counter : 1070 Pageviews.

 
มาแปะลิ้งค์...เพื่อขออนุญาต นำบทสวดไปเผยแพร่ ในเวปบอร์ดของคนเล่นหุ้นคะ

ขอบพระคุณบทความดีๆคะ

//api.settrade.com/actions/customization/IPO/newWebboard/board.jsp?content=qa.jsp&tid=9806

ขอสันติสุข จงมีแด่โลก.....สวัสดีคะ


โดย: smart_girl_club/settrade จ๊ะ (อิ๋ง ณ มอ. ) วันที่: 22 กันยายน 2550 เวลา:8:51:06 น.  

 
สาธุ ขอบคุณมากมาย


โดย: นักบุญ IP: 203.113.81.166 วันที่: 22 กันยายน 2550 เวลา:22:16:09 น.  

 
แอบดาวน์โหลดไปแล้วนะ ขอขอบคุณในความกรุณา และจะแอบไปไล่แจกเพื่อนพ้องด้วย
ถ้ามีดีให้ขโมยจะย่องมาอีก


โดย: จอมขโมยดี IP: 58.109.116.190 วันที่: 25 กันยายน 2550 เวลา:2:23:48 น.  

 
ร่วมสาธุ อนุโมทนา เพราะดีจังจ่ะ


โดย: หวัดดี หวัดดี IP: 124.157.210.115 วันที่: 1 ตุลาคม 2550 เวลา:16:58:12 น.  

 
สาธุ ขออนุโมทนาด้วยครับ
กำลังแสวงหาอยู่พอดีเลยครับ
ขอบคุณมากน่ะครับ
เสียงยังไพเราะไม่เปลี่ยนเลย
หลายปีแล้วที่ไม่ได้ฟังครับ
ขอบคุณอีกครั้งน่ะครับ


โดย: นักบุญน้อย IP: 61.91.166.227 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:18:40:27 น.  

 
ต้องการ load เพลงพระคาถาชินบัญชร version นี้เลยค่ะ พร้อมเพลงกาพย์ยานีภาษาไทยด้วยนะคะ หาซื้อแล้วค่ะ แต่ไม่เคยได้ versionนี้เลย ขอความกรุณาด้วยนะคะ อยากได้จริงๆ คุณแม่ชอบมาก ตั้งใจว่าจะให้เป็นวันเกิดท่านน่ะค่ะ


โดย: chatcha_s IP: 125.27.94.192 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:33:11 น.  

 
จะส่งเข้า mail มาก็ได้นะคะ ที่ chatcha_s@hotmail.com


โดย: chatcha_s IP: 125.27.94.192 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา:11:34:43 น.  

 
ถ้ายังงั่วยส่งมาที่ เมลล์นี้หน่อยนะค่ะ พยายามโหลดเเร้ว เเต่ไม่ได้อ่า ค่ะ
เอาคาถาชินบัญชร
เพลงนี้เลยนะค่ะ ที่ผู้หญิงร้องอ่าค่ะ เเร้วก้อถ้ามีพ่หุงขอด้วยนะค่ะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: vichida IP: 121.223.1.119 วันที่: 15 พฤษภาคม 2551 เวลา:19:11:59 น.  

 
เพราะมาก ๆ เลยคับ ผมอยากจะโหลดต้องทำยังไงคับเพราะพยามโหลดหลายครั้งแล้วไม่ได้คับใครมีโปรดส่งต่อได้ใหมคับ ที่mail นี้นะคับ pupai_c@hotmail.com คับ ขอขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะคับ


โดย: pupai IP: 202.149.25.241 วันที่: 29 พฤษภาคม 2551 เวลา:13:25:53 น.  

 
ช่วยส่งบดสวดนี้พร้อมกับภาดแปลมาให้ด้วยค่ะ
พยายามหาแล้วไม่ได้แบบนี้เลย
อยากเอาไว้ฟังก่อนน่อนค่ะ
ส่งไปที่ emergency_naja@hotmail.com
ขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยค่ะ


โดย: กมลวรรณ IP: 58.9.67.242 วันที่: 14 มิถุนายน 2551 เวลา:0:30:17 น.  

 
อยากได้ไว้ฟังก่อนนอนครับช่วยส่งให้ได้ไหม
ต้องคอยฟังทางเคเบิลทีวีตอนประมาณตี 2
ทุกคืนไม่ไหวครับ........ขอบคุณล่วงหน้า
......สาธุ....
nu_spiderman@hotmail.com


โดย: เอกนุวัฒน์ IP: 58.147.35.42 วันที่: 3 กันยายน 2551 เวลา:19:03:06 น.  

 
ชอบทำนองนี้มากคะ อยากโหลดได้จัง


โดย: choompoo IP: 117.47.224.40 วันที่: 10 กันยายน 2551 เวลา:8:43:24 น.  

 
เพลงเพราะมากค่ะ


อยากมีโค้ดเพลงนี้จังจาเอาไปลงhi5


โดย: เจ IP: 222.123.124.159 วันที่: 23 กันยายน 2551 เวลา:18:41:12 น.  

 
ขอบคุณ คุณอิ๋งๆ ณ settrade ตั้งแต่เก่ากาล..ที่ชักนำมาให้รู้จัก blog นี้

และขอบคุณเจ้าของ มากๆนะคะ

อนุโมทนา ด้วยค่ะ เพราะได้ใช้เพลงนี้เปิดให้ลูกฟังมาได้ ปีกว่าแล้วค่ะ(ตั้งแต่ 4 ขวบแล้ว)


โดย: แม่น้องกริช IP: 124.121.59.177 วันที่: 2 ตุลาคม 2551 เวลา:23:47:14 น.  

 
ขอบคุณ


โดย: - - - - - - IP: 58.9.1.208 วันที่: 29 ตุลาคม 2551 เวลา:21:49:45 น.  

 
ขอด้วยนะคับจะเอาไปเปิดฟังก่อนเข้านอน

suppachok_tod@hotmail.com


โดย: ธรรมะ IP: 222.123.93.251 วันที่: 26 พฤศจิกายน 2551 เวลา:8:03:06 น.  

 
ฟังแล้ว เพราะมากค่ะอยากโหลดเก็บไว้ฟังก่อนนอนค่ะ กรุณาช่วยส่งมาให้ด้วยได้ไหมค๊ะnittikeene@hotmail.cขอบคุณมากๆค่ะ


โดย: Nitti IP: 71.125.240.217 วันที่: 13 มีนาคม 2552 เวลา:2:22:24 น.  

 
อยากได้คาถาชินบัญชร่นี้น่ะค่ะ
ช่วยส่งมาให้หน่อยนะคะ
ที่ oom_pizza@hotmail.com
รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ


โดย: ออม IP: 58.9.132.193 วันที่: 28 เมษายน 2552 เวลา:12:22:02 น.  

 
ขอรบกวนส่งมาให้บ้างนะคะต้องการเก็บไว้ฟังและสวด ขอบคุณคะ onemay2009@hatmail


โดย: onemay IP: 110.49.4.141 วันที่: 3 สิงหาคม 2552 เวลา:0:20:57 น.  

 
บทสวดนี้ชอบมากคับทำนองนี้ ขอรบกวนส่งมาให้บ้างนะคับ จะเก็บไว้ฟังในรถ และสวดมนต์ ขอบคุณนะคับ badindecha@hotmail.com


โดย: อนุชาติ IP: 118.174.120.119 วันที่: 4 สิงหาคม 2552 เวลา:23:59:36 น.  

 
ขอด้วยคนนะครับ เอาไว้ให้ลูกน้อยฟัง
คุณหมอแนะนำมา ขอบคุณมากครับ
it45123@gmail.com


โดย: ป่อง IP: 124.157.186.193 วันที่: 8 สิงหาคม 2552 เวลา:12:40:53 น.  

 
เพราะมาก ชอบ ทำให้นั่สมาธิได้ ขอขอบคุณอย่างมาก


โดย: ดีจ้า IP: 117.47.226.160 วันที่: 21 สิงหาคม 2552 เวลา:20:15:05 น.  

 
ชอบมากเลยค่ะ หามานานแล้วหลังจากที่ได้ซื้อมา 2 แผ่น แล้วทำหาย แต่ตอนนี้ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหน ถ้าจำหน่ายช่วยบอกด้วยว่าราคาเท่าไร เบอร์โทร 081-8895255 หรือ e-mail jeab_ajj@hotmail.com ช่วยตอบกลับด้วยนะคะว่าผลเป็นยังไง
ขอบคุณมากกกค่ะ


โดย: น้ำฟ้า IP: 124.157.154.20 วันที่: 17 พฤศจิกายน 2552 เวลา:12:56:07 น.  

 
ขอบคุณมากที่ได้ใส่เพลงคาถาพระชินบัญชรเป็นผลบุญแก่คนทำเพลงและผู้ที่ใส่เพลงลงอินเตอเน็ตผู้คนทั่วไปได้เปิดฟัง


โดย: จุรี จงจิตต์ IP: 118.173.24.128 วันที่: 5 ธันวาคม 2552 เวลา:16:15:56 น.  

 
หาเพลงคาถาชินบัญชรหลายเวบแล้ว ของ blog นี้เพราะที่สุด แต่ดาวน์โหลดไม่เป็น ถ้าไม่รบกวนจนเกินไป อยากได้เพื่อนำมาท่องเป็นบุญกับตัวเอง รบกวนช่วยส่งไฟล์มาให้ได้ไหมค่ะ ที่ orathkru@hotmail.com ขอบคุณมากค่ะ


โดย: เอ๋ IP: 124.120.28.149 วันที่: 15 ธันวาคม 2552 เวลา:12:19:47 น.  

 
ฟังแล้วมีความสุข


โดย: golf IP: 118.172.174.12 วันที่: 19 ธันวาคม 2552 เวลา:19:38:17 น.  

 
ชอบมากค่ะฟังแล้วสบายใจเสียงผู้ร้องก็ชัดเจน อยากได้มากค่ะลูกชายฟังแล้วบอว่าชอบมากเลยฟังแล้วสบายใจปกติลูกชายไม่ค่อยชอบเพลงเท่าไรได้ฟังเพลงนี้บอกชอบมากอยากได้ลูกชายอายุ 11 ขวบค่ะและดื้อกับแม่มากหากจะกรุณาขอรบกวนช่วยส่งไฟล์เพลงคาถาชินบัญชรให้ด้วยนะค่ะจะขอบคุณมากเลยค่ะจะรอนะคะที่ t.um2506@hotmail.com


โดย: tum IP: 223.205.75.232 วันที่: 16 ตุลาคม 2553 เวลา:16:20:48 น.  

 
ผมก็ชอบมากๆครับ ทำใฮ่นึกถึงตอนที่ยังเป็นพระน่ะ


โดย: จิรภัทร IP: 202.41.187.241 วันที่: 10 ธันวาคม 2553 เวลา:2:14:57 น.  

 
เคยฟังบทนี้แล้วพร้อมบทสวดของเจ้าแม่กวนอิมชอบมากง่ายในการท่องและจำจดแต่ไม่ได้ปฏิบัติมานานมาก ก พอจะมาท่องอีกทีไม่เคยเจอเวอร์ชั่นนี้เลยพอมาเจอดีใจมากค่ะ ตั้งใจจะสวดเป็นประจำก่อนนอนพร้อมทั้งสวดบทพาหุงมหาการบกวนช่วยส่งไฟล์ชินบัญชรนี้มาให้ด้วยนะคะถ้ามีบทสวดเจ้าแม่กวนอิมและบทพาหุงมหากาทำนองนี้ด้วยจะขอบคุณมากค่ะที่ได้รับการแบ่งปันสิ่งดีๆส่งมาได้ที่august_8_3@hotmail.com หรือ august_8_3@yahoo.com


โดย: พลอยนภัส IP: 118.174.95.46 วันที่: 8 เมษายน 2554 เวลา:21:13:12 น.  

 
ฟังก่อนนอนทุกวันคับ


โดย: ทิดทูน IP: 125.26.144.64 วันที่: 14 มิถุนายน 2554 เวลา:23:25:13 น.  

 
ชอบ


โดย: ทิดทูน IP: 125.26.156.19 วันที่: 24 สิงหาคม 2554 เวลา:23:15:49 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

paris bale
Location :


[ดู Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
โลกหมุนไปเรื่อยๆ นาฬิกาหมุนตามโลก ชีวิตดำเนินต่อไปข้างหน้า การเดินทางย่อมมีวันสิ้นสุด
Background
New Comments
Friends' blogs
[Add paris bale's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.