= ไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยทำบาป = (No one in this world never sin.) Thai Version.
สวัสดีครับทุกท่าน

“ไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยทำบาป”

ในพระธรรม ยอห์น บทที่ 8 ข้อที่ 1 – 10 กล่าวว่า
1 แต่พระเยซูเสด็จไปยังภูเขามะกอก

2 ในตอนเช้าตรู่พระองค์เสด็จเข้าในพระวิหารอีก
และคนทั้งหลายพากันมาหาพระองค์ พระองค์ก็ประทับนั่งและสั่งสอนเขา

3
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีได้พาผู้หญิงคนหนึ่งมาหาพระองค์
หญิงผู้นี้ถูกจับฐานล่วงประเวณี
และเมื่อเขาให้หญิงผู้นี้ยืนอยู่ท่ามกลางฝูงชน

4
เขาทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า หญิงคนนี้ถูกจับเมื่อกำลังล่วงประเวณีอยู่

5
ในพระราชบัญญัตินั้นโมเสสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ให้ตาย
ส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรื่องนี้”

6
พวกเขาพูดอย่างนี้เพื่อทดลองพระองค์ หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์
แต่พระเยซูทรงน้อมพระกายลงเอานิ้วพระหัตถ์เขียนที่ดิน
เหมือนกับว่าพระองค์ไม่ได้ยินพวกเขาเลย

7
และเมื่อพวกเขายังทูลถามพระองค์อยู่เรื่อย ๆ พระองค์ก็ทรงลุกขึ้น
และตรัสกับเขาว่า “ผู้ใดในพวกท่านที่ไม่มีบาป ก็ให้ผู้นั้นเอาหินขว้างเขาก่อน”

8
แล้วพระองค์ก็ทรงน้อมพระกายลงและเขียนที่ดินอีก

9
และเมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้น จึงรู้สำนึกโดยใจวินิจฉัยผิดชอบของตนเอง
เขาทั้งหลายจึงออกไปทีละคน ๆ เริ่มจากคนเฒ่าคนแก่จนหมด
เหลือแต่พระเยซูตามลำพังกับหญิงที่ยังยืนอยู่ที่นั้น

10
เมื่อพระเยซูทรงลุกขึ้นแล้ว และมิได้ทอดพระเนตรเห็นผู้ใด
เห็นแต่หญิงผู้นั้น พระองค์ตรัสกับนางว่า
“หญิงเอ๋ย พวกเขาที่ฟ้องเจ้าไปไหนหมด ไม่มีใครเอาโทษเจ้าหรือ”

Smiley“ไม่มีใครในโลกนี้ไม่เคยทำบาป”Smileyเมื่อเรารู้สึกเสียใจต่อสิ่งที่ได้ทำ
อย่าคิดท้อใจว่าเราไม่คู่ควรกับพระเจ้า
เมื่อยอมรับผิด พระเจ้าจะให้อภัยเสมอ

Smiley ในจดหมายของยอห์นฉบับที่หนึ่ง บทที่ 1 ข้อที่ 9 กล่าวว่า
“ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น”

Smiley และในพระธรรมมัทธิว บทที่ 18 ข้อ 21-22 กล่าวว่า
21 ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า หากพี่น้องของข้าพระองค์จะกระทำผิดต่อข้าพระองค์เรื่อยไป
ข้าพระองค์ควรจะยกความผิดของเขาสักกี่ครั้ง ถึงเจ็ดครั้งหรือ”

22 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครั้งเท่านั้น แต่เจ็ดสิบครั้งคูณด้วยเจ็ด

(บางฉบับแปลว่า เจ็ดสิบคูณเจ็ด บางฉบับแปลว่าเจ็ดสิบเจ็ด
เราไม่ควรยึดติดกับจำนวน
พระธรรมในข้อนี้สื่อถึงการยกโทษโดยไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จดจำความผิดเดิม)Smiley วีดีโอในบทความนี้นำมาจากคุณ "มานา ที่ซ่อนไว้"
คุณ "มานา ที่ซ่อนไว้" มีวีดีโอที่ดีใน Youtube มากมาย
ลองค้นหาดูนะครับ

SmileySmileySmileySmileySmileySmileySmileySmileySmileySmileySmileySmiley

Smiley
ทำไมพระเจ้าจึงยกโทษให้เรา
Smiley

Smiley พระเจ้าไม่ได้ยกโทษให้เราเพราะว่าเราสัญญาว่าจะไม่กลับไปทำบาปอีก
Smiley พระเจ้ายกโทษให้เราเพราะพระโลหิตของพระเยซูซึ่งจ่ายหนี้ให้เราล่วงหน้าแล้ว

Smiley ในพระธรรมฮีบรู บทที่ 9 ข้อที่ 22 กล่าวไว้ว่า
“และตามพระราชบัญญัติถือว่า เกือบทุกสิ่งจะถูกชำระด้วยโลหิต
และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย”

Smileyแต่บาปของเราถูกชำระด้วยพระโลหิตของพระเยซูSmiley

Smiley
ฮีบรู บทที่ 9 ข้อที่12
กล่าวไว้ว่า
“พระองค์เสด็จเข้าไปในที่บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
และพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไป
แต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไป และทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์แก่เรา”

Smiley พระเจ้าไม่ได้ยกโทษให้เราเพราะว่าเราสัญญาว่าจะไม่กลับไปทำบาปอีก
Smiley พระเจ้ายกโทษให้เราเพราะพระโลหิตของพระเยซูซึ่งจ่ายหนี้ให้เราล่วงหน้าแล้วSmiley ในจดหมายของ เปโตรฉบับที่หนึ่ง บทที่ 1 ข้อที่ 19 กล่าวไว้ว่า
“แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอันมีราคามากของพระคริสต์
ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างพร้อย”

Smiley โรม บทที่ 3 ข้อที่ 25 กล่าวไว้ว่า
“พระเจ้าได้ทรงตั้งพระเยซูไว้ให้เป็นที่ลบล้างพระอาชญา
โดยความเชื่อในพระโลหิตของพระองค์
เพื่อสำแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระองค์
ในการที่พระเจ้าได้ทรงอดกลั้นพระทัย
และทรงยกบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้น”

Smiley โรม บทที่ 5 ข้อที่ 9 กล่าวไว้ว่า
“บัดนี้เราจึงเป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์
ยิ่งกว่านั้น เราจะพ้นจากพระพิโรธโดยพระองค์”

Smiley โคโลสี บทที่ 1 ข้อที่ 14 กล่าวไว้ว่า (ฉบับแปล King james version)
“ในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์
คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรา”

Smiley เอเฟซัส บทที่ 1 ข้อที่ 7 กล่าวไว้ว่า
“ในพระเยซูนั้น เราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์
คือได้รับการอภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณอันอุดมของพระองค์”

Smiley ในพระธรรมมัทธิว บทที่ 26 ข้อที่ 28 กล่าวไว้ว่า
“ด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเรา อันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญา
ซึ่งต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นอันมาก”

Smiley ในวิวรณ์ บทที่ 5 ข้อที่ 9 กล่าวไว้ว่า
“และเขาทั้งหลายก็ร้องเพลงใหม่ ว่าดังนี้
"พระองค์ทรงเป็นผู้ที่สมควรจะทรงรับม้วนหนังสือ
และแกะตราม้วนหนังสือนั้นออก
เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว
และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั้น
พระองค์ได้ทรงไถ่เราทั้งหลาย
ซึ่งมาจากทุกตระกูล ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ ให้ไปถึงพระเจ้า”

Smiley ฮีบรู บทที่ 13 ข้อที่ 12 กล่าวไว้ว่า
“เหตุฉะนั้น พระเยซูก็ได้ทรงทนทุกข์ทรมานภายนอกประตูเมืองเช่นเดียวกัน
เพื่อทรงชำระประชาชนให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง”

Smiley พระเจ้าไม่ได้ยกโทษให้เราเพราะว่าเราสัญญาว่าจะไม่กลับไปทำบาปอีก
Smiley พระเจ้ายกโทษให้เราเพราะพระโลหิตของพระเยซูแต่ถึงกระนั้นแล้ว บางคนก็ยังไม่กล้าเข้าหาพระเจ้า
เนื่องด้วยการทำบาปที่ยังไม่หยุดหย่อน
คิดว่าตัวเองไม่คู่ควรกับพระ
เจ้า

พระโลหิตของพระเยซูทรงชำระบาปให้แล้ว
Smileyอย่าเกรงใจที่จะเข้าหาพระเจ้าSmiley
Smileyอย่ากลัวที่จะคืนดีกับพระองค์Smiley

Smiley เอเฟซัส บทที่ 2 ข้อที่ 12-13 กล่าวไว้ว่า
12 จงระลึกว่า ครั้งนั้นท่านทั้งหลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์
ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่มีส่วนในบรรดาพันธสัญญาซึ่งทรงสัญญาไว้นั้น
ไม่มีที่หวัง และอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้า

13 แต่บัดนี้ในพระเยซูคริสต์ ท่านทั้งหลายซึ่งเมื่อก่อนอยู่ไกล
ได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์

Smiley ฮีบรู บทที่ 10 ข้อที่ 19 กล่าวไว้ว่า
“เหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลาย เมื่อเรามีใจกล้าที่จะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยพระโลหิตของพระเยซู”

Smiley แต่มีบาปชนิดพิเศษ ซึ่งเป็นบาปที่ไม่มีการให้อภัย
ท่านสามารถอ่านได้จากที่นี่

//www.bloggang.com/mainblog.php?id=pantipstory&month=23-06-2015&group=12&gblog=12


Smileyจงอย่าเกรงใจที่จะสารภาพบาป
Smileyจงอย่างเกรงกลัวที่จะคืนดีกับพระเจ้

เพราะอย่างไรมนุษย์ก็ต้องทำบาปอยู่ดี เราไม่อาจจะหลีกเลี่ยงการทำบาปได้เลย

จดหมายของยอห์นฉบับที่หนึ่ง บทที่ 1 ข้อที่ 8 กล่าวไว้ว่า ...
Create Date : 07 มิถุนายน 2558
Last Update : 23 มิถุนายน 2558 6:06:37 น.
Counter : 404 Pageviews.

1 comments
  
สวัสดีนะจ้ะ เราแวะมาเยี่ยมนะจ้ะ ^____^ สักคิ้ว 6 มิติ ลบรอยสักคิ้วด้วยเลเซอร์ ลบรอยสักคิ้ว Eyebrow Tattoo Removal เพ้นท์คิ้วลายเส้น เพ้นท์คิ้ว 3 มิติ
ให้ใจหายใจ สุขภาพ วิธีลดความอ้วน การดูแลสุขภาพ อาหารเพื่อสุขภาพ ออกกำลังกาย สุขภาพผู้หญิง สุขภาพผู้ชาย สุขภาพจิต โรคและการป้องกัน สมุนไพรไทย ผู้หญิง ศัลยกรรม ความสวยความงาม แม่ตั้งครรภ์ สุขภาพแม่ตั้งครรภ์ พัฒนาการตั้งครรภ์ 40 สัปดาห์ อาหารสำหรับแม่ตั้งครรภ์ โรคขณะตั้งครรภ์ การคลอด หลังคลอด การออกกำลังกาย ทารกแรกเกิด สุขภาพทารกแรกเกิด ผิวทารกแรกเกิด การพัฒนาการของเด็กแรกเกิด การดูแลทารกแรกเกิด โรคและวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ อาหารสำหรับทารก เด็กโต สุขภาพเด็ก ผิวเด็ก การพัฒนาการเด็ก การดูแลเด็ก โรคและวัคซีนเด็ก อาหารสำหรับเด็ก การเล่นและการเรียนรู้ ครอบครัว ชีวิตครอบครัว ปัญหาภายในครอบครัว ความเชื่อ คนโบราณ
โดย: peepoobakub วันที่: 14 มีนาคม 2560 เวลา:12:58:30 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
ยืนยันรหัสความปลอดภัย :
(กรอกตัวเลขที่ปรากฎในภาพ)

เฮียเลือด
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 3 คน [?]มก 4:40 (พระธรรมมาระโก บทที่ 4 ข้อที่ 40)