๕๙ หมู่ ๒ ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๙-๙๑๙๖ โทรสาร ๐-๕๓๖๙-๙๔๐๕
Group Blog
 
All blogs
 

รู้จักอำเภอปาย
เมื่อ พ.ศ. 2350 มีชาวไทยใหญ่ได้พากันหนีกบฏมาจากเมืองปั่น เมืองนาย เมืองแสนหวี เมืองเชียงของ เมืองเชียงตุง เมืองลางเครือ เมืองต้างยาน มีพวกพม่า มอญมาด้วย บางครอบครัวเลยเข้าไปอยู่เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน เมื่อมาถึงบ้านดอน (ปัจจุบันคือ ตำบลเวียงเหนือ) จึงตกลงตั้งบ้านเรือนอยู่ที่นั่น และยกขุนส่างปายขึ้นเป็นพ่อเมือง

พ.ศ. 2375 สมัยพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ได้ส่งเจ้าแก้วเมืองนาออกสำรวจชายแดนและออกคล้องช้างป่าไว้ใช้ เมื่อมาถึงเมืองปายได้แนะนำขุนส่างปาย ย้ายเมืองมาตั้งทางด้านฝั่งขวา หรือทางตะวันตกของแม่น้ำปาย เพราะเป็นที่ราบกว้างขวาง มีทำเลดี เหมาะแก่การเพาะปลูก และเรียกเวียงใหม่ว่า “เวียงใต้”

พ.ศ. 2427 ได้มีการปรับปรุงบ้านเวียงใต้ จัดทำถนนนทางเป็นถนนใหญ่ 4 สาย มีรูปร่างเป็นตาราง มีตรอกมีซอยสวยงาม แล้วตั้งหอเทียบเท่าขาน เรียกว่า “หอเจ้าฟ้า” (ปัจจุบันเป็นที่ว่าการอำเภอปาย) เมื่อมีข่าวการสร้างเวียงใหม่แพร่ออกไป พวกไทยใหญ่ที่ไปอยู่บริเวณเมืองแพร่ น่าน เชียงใหม่ ได้พากันกลับมาหาพี่น้อง เมื่อมีคนอพยพมาอยู่มากขึ้นจึงได้ขยายเมืองออกไปอีก และตั้งพะก่ากั่นนะมาดูแลปกครองเมืองปาย พะก่ากั่นนะได้เป็นเจ้าฟ้าเมืองปาย เห็นว่าเมื่อมีผู้คนอพยพมาอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้ยากแก่การปกครอง จึงให้คนแต่ละหมู่บ้านอยู่กันเป็นแห่ง ๆ มี

หมู่ที่ 1 เป็นคนจากบ้านเมืองพร้าว และบ้านเชียงตองมาอยู่ ปัจจุบันเรียกว่า “บ้านเมืองพร้าว”

หมู่ที่ 2 เป็นคนจากบ้านเจ้าหม้อ มีอาชีพทางปั้นหม้อขายมาอยู่ ปัจจุบันเรียกว่า “ป๊อกเจ้าหม้อ”

หมู่ที่ 3 เป็นคนจากบ้านป่าขามมาอยู่ มีอาชีพทางการเพาะปลูก ปัจจุบันเรียกว่า “บ้านป่าขาม”

หมู่ที่ 4 เป็นคนมาจากบ้านเมืองแพร่ และน่าน ปัจจุบันเรียกว่า “บ้านเมืองแพร่”ลักษณะที่ตั้ง

เทศบาลตำบลปายตั้งอยู่ในเขตตำบลเวียงใต้ ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน ได้แก่

1. หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านเมืองพร้าว

2. หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านเจ้าหม้อ

3. หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านป่าขาม

4. หมู่ที่ 4 ชุมชนบ้านเมืองแพร่

5. หมู่ที่ 6 ชุมชนบ้านห้วยปู


พื้นที่เขตเทศบาลตำบลปาย

มีพื้นที่อยู่ในความดูแล 2.4 ตารางกิโลเมตร


อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศใต้ จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันออก จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทิศตะวันตก จรดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


ลักษณะภูมิประเทศ


พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเนินเขา มีแหล่งน้ำที่สำคัญคือ แม่น้ำปาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภค

ที่สำคัญของเทศบาล และมีลำห้วยม่วงกอนซึ่งมีต้นน้ำมาจากแหล่งน้ำธรรมชาติ ในช่วงฤดูแล้งจะแห้งขอด


วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น (Vision)

“มุ่งพัฒนาเมืองตามหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการที่ดี
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์
เน้นหลักการทำงานอย่างโปร่งใส ใส่ใจกับคนทุกระดับ
รับฟังปัญหาเพื่อพัฒนาแก้ไข ใช้ชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”


นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

ข้อ 1 สร้างการบริหารจัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล

ข้อ 2 สร้างความเสมอภาคในชุมชน ส่งเสริมประชาธิปไตย

ข้อ 3 ส่งเสริมการสาธารณสุขชุมชนและการกีฬา

ข้อ 4 ส่งเสริมการศึกษา เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อ 5 ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุและสวัสดิการผู้สูงอายุ

ข้อ 6 ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน

ข้อ 7 สร้างสวนสาธารณะเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ ดอกไม้ เพื่อสร้างความร่มรื่นให้กับชุมชน

ข้อ 8 ส่งเสริมให้อำเภอปาย เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก

ข้อ 9 ปรับปรุงถนน ตีเส้นพื้นผิวจราจร จัดระบบการจราจรให้เป็นระเบียบ

ข้อ 10 สร้างการจัดเก็บขยะแบบคัดแยก และการจัดการแบบองค์รวมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ 11 สร้างแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและเตรียมพร้อมกับภัยพิบัติ

ข้อ 12 สร้างศูนย์จำหน่าย OTOP ชุมชนและถนนคนเดิน

ข้อ 13 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามกฎหมายกำหนดเทศบาลตำบลปายโดยคณะผู้บริหารตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ได้ดำเนินงานบริหารจัดการภายใต้ขอบเขตอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามระเบียบกฎหมายกำหนดไว้ การแก้ไขปัญหาที่มีมานาน การบริหารงานประจำปีงบประมาณและการกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาในระยะยาว ตลอดจนภารกิจการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรมต่างๆภายใต้ขีดความสามารถ ศักยภาพของเทศบาลขนาดเล็ก แม้จะมีข้อจำกัดหลายๆประการ เช่น งบประมาณ บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ ประสบการณ์ในการทำงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 

Create Date : 02 กรกฎาคม 2550    
Last Update : 1 กันยายน 2553 15:19:49 น.
Counter : 1051 Pageviews.  


paimaster
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed

ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]


ผู้ติดตามบล็อก : 1 คน [?]
หากมีข้อเสนอแนะ หรือติชมประการใด โปรดติดต่อผู้ดูแลเว็บบล็อกที่ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ pai-master@hotmail.com หรือ paimaster50@gmail.com
********************************* *********************************
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (โปรดเลือกหัวข้อที่ท่านพึงพอใจด้านใดมากที่สุด)

ความสะอาด ความเป็นระเบียบ และความสวยงามของสถานที่
ความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ความโปร่งใส
การจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์
ความพร้อมและอัธยาศัยในการให้บริการของเจ้าหน้าที่


บอก WEB นี้ให้เพื่อน :

Friends' blogs
[Add paimaster's blog to your web]
Links
 

 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.