ดาวและคราสย้ายราศีในปีพุทธศักราช 2559
ในช่วงปีพุทธศักราช 2559 มีดาวสองดวงและคราสที่ย้ายราศีนั่นก็คือ ดาวพฤหัสบดี ดาวมฤตยู 

และราหู  โดยปฏิทินที่ใช้ในบทความนี้คือปฏิทินสุริยยาตร์มหานาฑี

การย้ายของดาวและและคราสเรียงลำดับการย้ายก่อนหลังดังนี้

1.ราหู ย้ายราศีจากราศีกันย์มาที่ราศีสิงห์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 

ปฏิทินดาว ณ วันที่ราหูโคจรย้ายจากราศีกันย์มาที่ราศีสิงห์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 

2559 

2.ดาวมฤตยูย้ายราศีจากราศีมีนมาที่ราศีเมษในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 

ปฏิทินดาว ณ วันที่ดาวมฤตยูย้ายราศีจากราศีมีนมาที่ราศีเมษ ในวันที่ 9 มิถุนายน 

พุทธศักราช 25593.ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีจากราศีสิงห์มาที่ราศีกันย์ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 

ปฏิทินดาว ณ วันที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีจากราศีสิงห์มาที่ราศีกันย์ ในวันที่ 12 สิหาคม 

พุทธศักราช 2559 
ปัญหาที่ชาวราศีกันย์และชาวราศีมีนเจอตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช 2557 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ

การเจ็บป่วย การประสบอุบัติเหตุ การเลิกรากับคนรัก การเปลี่ยนงาน โยกย้ายงาน โยกย้าย

ที่อยู่อาศัย เนื่องด้วยอิทธิพลของราหูที่โคจรอยู่ที่ราศีกันย์ตั้งแต่ช่วงปีพุทธศักราช 2557 


หลังจากนั้นราหูก็จะย้ายราศีจากราศีกันย์มาที่ราศีสิงห์ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 

2559 ถึงแม้ราหูจะย้ายราศีออกไปแล้วแต่ชาวราศีกันย์และชาวราศีมีนก็ยังคงต้องอดทน

กันอีกประมาณ 6 เดือนกว่าๆ กว่าที่ดาวพฤหัสบดีจะย้ายราศีจากราศีสิงห์มาที่ราศีกันย์ 

ในช่วงหกเดือนกว่าๆ นี้ชาวราศีกันย์และชาวราศีมีนก็ยังคงอยู่ในสภาวะอึดอัดและขาดความ

ช่วยเหลืออยู่พอสมควร ต้องรอเวลาให้ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีมาที่ราศีกันย์ในวันที่ 12 สิงหาคม 

พุทธศักราช 2559 ชาวราศีกันย์และชาวราศีมีนก็จะค่อยๆ ฟื้นตัวและดีขึ้นตามลำดับ จนถึง 

เดือนกันยายน พุทธศักราช 2560


หลังจากที่ราหูย้ายราศีจากราศีกันย์ไปที่ราศีสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2559 อีก 

4 เดือนถัดมา ดาวมฤตยูก็จะย้ายราศีจากราศีมีนมาที่ราศีเมษ ในวันที่ 9 มิถุนายน พุทธศักราช 

2559 ดาวมฤตยูเป็นดาวที่มีอัตราการโคจรอยู่ในราศีหนึ่งๆ นานถึงเจ็ดปี และเป็นดาวที่ส่งผลไป

ในทางเปลี่ยนแปลง การเดินทาง สิ่งผิดปกติ คนทั้งสามราศีที่จะได้รับอิทธิพลของดาวมฤตยู 

ได้แก่ ชาวราศีเมษ ชาวราศีตุลย์ และชาวราศีมังกร คนสามราศีนี้ที่สนใจในเรื่องลึกลับหรือ

เหนือธรรมชาติ จะศึกษาหรือค้นคว้าเรื่องเหล่านี้ได้ดีและคนทั้งสามราศีที่มีพื้นดวงชะตาที่

จะได้ไปต่างประเทศ จะได้ไปต่างประเทศหรือได้ไปต่างประเทศบ่อยมากขึ้น

นอกจากนั้นยังมีเรื่องที่ต้องระวังสำหรับคนทั้งสามราศี ดังนี้ 

ชาวราศีเมษ ถ้าท่านใดทำธุรกิจอยู่จะติดขัดในด้านการเงิน การเจรจา การประสบความสำเร็จ

มักได้มาไม่ง่ายนัก ทรัพย์สินร่อยหรอค่อนข้างเร็ว

ชาวราศีตุลย์ ให้ระวังเรื่องคู่ครอง คนรัก คู่ครองคนรักจะเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาและทำให้ไม่

สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ ท่านใดทำธุรกิจ ที่มีการลงทุนร่วมหุ้น หุ้นส่วนของท่านจะประสบ

ปัญหาทำให้ไม่สามารถลงทุนร่วมกันได้อีก

ชาวราศีมังกร ให้ระวังการจากไปของคนในครอบครัวและญาติพี่น้อง


ดวงเมืองประเทศไทยอยู่ในราศีเมษ ในช่วงเจ็ดปีที่ดาวมฤตยูโคจรอยู่ที่ราศีเมษ ประเทศไทยจะ

เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ รวมถึงจะมีการสูญเสียบุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี


เมื่อดาวมฤตยูย้ายมาที่ราศีเมษแล้ว อีกประมาณสองเดือนกว่าๆ ดาวพฤหัสบดีจึงย้ายราศีจาก

ราศีสิงห์มาที่ราศีกันย์  ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2559 และดาวพฤหัสบดีจะอยู่ที่ราศี

กันย์ไปจนถึงวันที่ 10 กันยายน พุทธศักราช 2560 ช่วงหนึ่งปีนี้ก็จะเป็นช่วงที่ดีสำหรับชาวราศี

กันย์และชาวราศีมีน โดยเฉพาะเรื่องของความรักจะสุขสมหวังกันเสียทีและเรื่องคู่สำหรับคนทั้ง

สองราศีนี้จะกลับมาเป็นปกติอีกครั้ง ชาวราศีกันย์และชาวราศีมีนคิดจะลงมือทำอะไรในช่วง

หนึ่งปีนี้ ให้ลงมือทำได้และผลสำเร็จจะมีตามมา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงาน มีโอกาส

เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง การเรียน ท่านใดมีการสอบเข้า ก็จะสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ ความรัก 

รักใครชอบใครถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะได้บอกความในใจออกไป  


ในช่วงที่ดาวพฤหัสบดีมาให้คุณกับชาวราศีกันย์และชาวราศีมีนก็จะเป็นช่วงที่ไม่ดีสำหรับ

คนอีกสามราศีนั่นก็คือ ชาวราศีกุมภ์ ชาวราศีเมษ และชาวราศีตุลย์ เนื่องจากดาวพฤหัสบดี

ไม่ส่งกำลังถึงคนทั้งสามราศีนี้ คนทั้งสามราศีดังกล่าวจะดำเนินกิจกรรมใดๆ ก็มักจะไม่ประสบ

ความสำเร็จ และค่อนข้างมีอุปสรรค ความช่วยเหลือไม่มีเข้ามา ความรักของคนทั้งสามราศีนี้

ก็ไม่สดชื่นเหมือนเก่าและค่อนข้างมีปัญหา โดยเฉพาะชาวราศีตุลย์จะเป็นราศีที่ประสบกับความ

อึดอัดอยู่ในสภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกมากที่สุด ชาวราศีกุมภ์ ชาวราศีเมษ และชาวราศี

ตุลย์ ต้องอดทนไว้ให้มากที่สุด หลังจากดาวพฤหัสบดีย้ายราศีจากราศีกันย์มาที่ราศีตุลย์ 

คนทั้งสามราศีนี้จะค่อยๆ ดีขึ้นค่ะ


*ราศีที่กล่าวถึงในบล็อกนี้หมายความถึงลัคนาราศี เพื่อให้ทราบลัคนาที่แน่ชัดว่าลัคนาของท่าน

อยู่ในราศีใด จำเป็นต้องผูกดวงชะตา ข้อมูลที่ต้องใช้ในการผูกดวงชะตา คือ วันเดือนปีเกิด 

เวลาเกิด (ตามสูติบัตร) และ จังหวัดที่เกิด เมื่อได้ข้อมูลเหล่านี้ครบถ้วน จึงนำมาผูกดวงชะตา

และท่านจะสามารถรู้ได้ว่า ลัคนาของท่าน อยู่ในราศีใด และสามารถอ่านคำพยากรณ์ที่บอก

ไปได้ (ท่านลัคนาอยู่ในราศีใดก็เป็นคนราศีนั้นค่ะ) มีความแม่นยำมากกว่าการดูเพียงแค่ วัน

ที่เกิด และเดือนเกิด  และเมื่อท่านทราบแล้วว่าลัคนาของท่านอยู่ในราศีใด ไม่ว่าจะไปอ่านคำ

พยากรณ์จากที่ใดก็ให้ยึดที่ลัคนาราศีเป็นหลักค่ะ

**นำข้อความ รูปปฏิทินดาว บทความ  ในบล็อกนี้ ไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิตผู้เขียน 

ซึ่งเป็นเจ้าของบล็อกด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


อุษณกรCreate Date : 20 พฤษภาคม 2558
Last Update : 20 พฤษภาคม 2558 15:12:09 น.
Counter : 51578 Pageviews.

71 comments
  
เอาอีกแล้วไง....ตุลย์โดนอีกแล้วจ้าาาา T_T โถ่

ขอบคุณคุณอุษณกรมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์เสียเวลาเขียนบทความมาเตือนกันล่วงหน้าเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับความสยดสยองนี้ไว้ก่อน 5555 ขอบคุณมากๆค่ะ ^_^
โดย: เอเอ FL IP: 192.99.14.34 วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:38:42 น.
  
ปล. รบกวนอีกสักนิดได้มั๊ยคะ คืออยากรบกวนคุณอุษณกรช่วยหาลัคนาราศีเกิดให้หน่อยได้มั๊ยคะ พอดีไม่แน่ใจว่าตัวเองอยู่ลัคนาราศีอะไรกันแน่อ่ะค่ะบางคนก็บอกลัคนาราศีตุลย์บางคนก็บอกราศีพิจิกซะงั้น....ยังไม่ทราบแน่นอนมาจนถึงทุกวันนี้เลยอ่ะค่ะ ^ ^" แหะๆ
โดย: เอเอ FL IP: 192.99.14.34 วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:1:07:23 น.
  
คุณเอเอ FL ขอบคุณสำหรับการเยี่ยมชมที่บล็อกค่ะ

ส่วนเรื่องหาลัคนา คุณยังไม่แจ้งข้อมูลดวงชะตาเข้ามาเลยค่ะ

ขอทราบข้อมูลวันเดือนปีเกิด เวลาเกิดตามสูติบัตรและจังหวัดที่เกิดค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 22 พฤษภาคม 2558 เวลา:17:41:12 น.
  
อุ่ยตาย!! ลืมค่ะคุณอุษณกร ขอโทษด้วยค่ะลืมไปเลย!! ^ ^" แหะๆ

- เกิดวันที่ 4 สิงหาคม 2522
- เวลา 14.14 น.
- จังหวัด อุดรธานี ค่ะ

ขอบคุณมากๆค่า ^_^
โดย: เอเอ IP: 192.99.14.34 วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:07:17 น.
  
คุณเอเอ ผูกดวงชะตาตามข้อมูลที่คุณให้มา ดวงชะตานี้ลัคนาราศีตุลย์ค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 23 พฤษภาคม 2558 เวลา:12:35:59 น.
  
ขอบคุณมากๆเลยค่าคุณอุษณกร ^_^ คราวนี้จะได้แน่ใจซะทีว่าตัวเองอยู่ราศีอะไรกันแน่ ^_^ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่อุตส่าห์สละเวลามาตอบให้ ขอให้คุณอุษณกรพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะ ^_^
โดย: เอเอ IP: 192.99.14.36 วันที่: 24 พฤษภาคม 2558 เวลา:12:01:10 น.
  
ขอบคุณมากค่ะ
โดย: Payu IP: 49.49.251.169 วันที่: 28 พฤษภาคม 2558 เวลา:0:15:22 น.
  
อยากทรายลัคนาราศีที่แน่นอนค่ะ
เกิดวันเสาร์ 30 ตุลาคม 2525
เวลา 03.00 น.
จ ราชบุรี

ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆ ค่ะ
โดย: วรภรณ์ IP: 1.46.3.106 วันที่: 13 มิถุนายน 2558 เวลา:19:31:51 น.
  
อยากทราบลัคนาราศรีเกิดต่ะ เกิด 23 กค 2512 เวลา 05.30 น กรุงเทพ ต่ะ


โดย: วิภารัตน์ IP: 1.20.221.2 วันที่: 17 มิถุนายน 2558 เวลา:21:45:10 น.
  
คุณPayu ขอบคุณที่แวะเยี่ยมชมที่บล็อกค่ะ


คุณวรภรณ์ ลองเช็คเวลาเกิดให้แน่นอนอีกครั้งจากสูติบัตรว่าใช่เวลา

ที่บอกมานี้หรือไม่ เพราะเวลาเกิดลงตัวเป๊ะๆ เลย ถ้าข้อมูลคุณแน่ใจ

แล้วว่ามาจากสูติบัตร ดวงชะตานี้ลัคนาราศีกันย์ ค่ะ


คุณวิภารัตน์ ลองเช็คเวลาเกิดดูอีกครั้งด้วยนะคะว่าใช่เวลาเกิดจาก

สูติบัตรเลยหรือไม่ ถ้าใช่ ดวงชะตานี้ลัคนาราศีมิถุน ค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 18 มิถุนายน 2558 เวลา:14:23:30 น.
  
เวลานี้ตรงกับลัคนาราศีเกิดอะไรคะ 1 ก.ย. 2517 จันทบุรี เวลา 21.00 น. ขอบคุณมากค่ะ
โดย: นภัส IP: 124.121.227.16 วันที่: 21 มิถุนายน 2558 เวลา:1:20:38 น.
  
คุณนภัส ลองเช็คเวลาเกิดอีกครั้งนะคะว่าใช่เวลาที่แจ้งมาหรือไม่

เพราะเวลาเกิดลงตัวมาก ถ้าใช่เวลานี้ ดวงชะตานี้ลัคนาราศีมีนค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 22 มิถุนายน 2558 เวลา:15:56:27 น.
  
รบกวนขอทราบลัคนา ราศี ด้วยค่ะ
26 ตุลาคม 2517 เวลา 18.45 ค่ะ
😃
โดย: ศรา IP: 223.207.193.104 วันที่: 23 มิถุนายน 2558 เวลา:6:38:27 น.
  
รบกวนขอทราบลัคนาราศีด้วยค่ะ
26 มิถุนายน 2517 เวลา 12:45 เกิดจังหวัดชลบุรีค่ะ

และคุณอุษณกร รับดูดวงด้วยไหมค่ะ
อีกคำถามหากไม่ทราบเวลาเกิด มีทางไหนที่จะทราบลัคนาราศีไหมค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย: พรล่า IP: 223.204.248.107 วันที่: 24 มิถุนายน 2558 เวลา:21:36:56 น.
  
คุณศรา คุณยังไม่ได้แจ้งจังหวัดที่เกิดเข้ามา ดิฉันขอตั้งไว้ที่ กรุงเทพ

ก่อนนะคะ ดวงชะตานี้ลัคนาราศีเมษค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 25 มิถุนายน 2558 เวลา:16:04:28 น.
  
คุณพรล่า ตามข้อมูลดวงชะตาที่ให้มา ดวงชะตานี้ลัคนาราศีกันย์ค่ะ

และคุณอุษณกร รับดูดวงด้วยไหมค่ะ

-แบบมีค่าใช้จ่าย รับดูค่ะ อ่านได้ตามรายละเอียดข้างบล็อกได้เลยค่ะ

อีกคำถามหากไม่ทราบเวลาเกิด มีทางไหนที่จะทราบลัคนาราศีไหม

ค่ะ ขอบคุณค่ะ

-ต้องสอบทานดวงชะตากับเจ้าของดวงชะตาเพื่อหาเวลาเกิดค่ะ

ซึ่งต้องใช้เวลานานมากพอสมควรค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 25 มิถุนายน 2558 เวลา:16:11:09 น.
  
อยากทราบลัคนาราศรีค่ะ
เกิดวันที่ 23 ตุลาคม 2524
เวลา 8:00 น.
จ.ชลบุรี
ขอบคุณสำหรับข้อมูลดีๆค่ะ
โดย: โอ๋ IP: 114.109.232.158 วันที่: 26 มิถุนายน 2558 เวลา:18:33:38 น.
  
เกิดวันศุกร์ ที่11พฤษภาคม 2522เวลา08.00ค่ะ อยากทราบลัคณาราศีจ้า
โดย: จ๋า IP: 27.55.70.221 วันที่: 26 มิถุนายน 2558 เวลา:23:10:35 น.
  
เกิดชัยนาท วันศุกร์ที่11พฤษภาคม 2522 เวลา08.00น.อยากทราบลัคณาราศีจ้า
โดย: จ๋า IP: 27.55.70.221 วันที่: 26 มิถุนายน 2558 เวลา:23:13:00 น.
  
คุณโอ๋ รบกวนเช็คเวลาเกิดด้วยค่ะว่าใช่เวลาที่ดูมาจากสูติบัตรเลยใช่หรือ

ไม่ เพราะเวลาเกิดลงตัวมาก ถ้าใช่ ดวงชะตานี้ลัคนาราศีตุลย์ค่ะ


คุณจ๋า รบกวนเช็คเวลาเกิดด้วยค่ะว่าใช่เวลาที่ดูมาจากสูติบัตรเลยใช่หรือ

ไม่ เพราะเวลาเกิดลงตัวมาก ถ้าใช่ ดวงชะตานี้ลัคนาราศีมิถุนค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 27 มิถุนายน 2558 เวลา:10:57:24 น.
  
อยากทราบลัคนาราศีเกิดค่ะ เกิดวันที่ 15 ตุลาคม 2508 เวลา01.25 น .ค่ะ

โดย: ชุลีกร IP: 1.46.203.63 วันที่: 30 มิถุนายน 2558 เวลา:19:49:50 น.
  
ขอเพิ่มเติมอีกนิดค่ะ คืนวันที่15 ตอนตีหนึ่ง25น. จะถือว่าเป็นวันที่16 หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจค่ะ เกิดจังหวัดนครสวรรค์่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ
โดย: ชุลีกร IP: 1.46.203.63 วันที่: 30 มิถุนายน 2558 เวลา:19:54:23 น.
  
อยากทราบลัคนาราศีเกิดค่ะ เกิดวันที่ 15 ตุลาคม 2508 เวลา01.25 น .ค่ะ

โดย: ชุลีกร IP: 1.46.203.63 วันที่: 30 มิถุนายน 2558 เวลา:20:04:55 น.
  
คุณชุลีกร เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันและป้องกันปัญหาความคลาดเคลื่อน

รบกวนบอกข้อมูลตามสูติบัตรเลยค่ะ ว่าเกิดวันเดือนปีอะไร
โดย: อุษณกร วันที่: 1 กรกฎาคม 2558 เวลา:10:25:57 น.
  
15 ต.ค 2508 เวลา 1.25 น. จ.นครสวรรค์ค่ะ ขอบคุณนะคะ
โดย: ชุลีกร IP: 58.137.153.40 วันที่: 1 กรกฎาคม 2558 เวลา:13:18:52 น.
  
มีขึ้น มีลงกันทุกคน ไม่ต้องกัว ปกติ
โดย: พงษ์ศักดิ์ IP: 1.47.170.196 วันที่: 3 กรกฎาคม 2558 เวลา:9:04:42 น.
  
คุณชุลีกร คุณลัคนาราศีสิงห์ค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 3 กรกฎาคม 2558 เวลา:11:51:30 น.
  
ขอบคุณมากค่ะคุณอุษณกร
โดย: ชุลีกร IP: 1.47.104.49 วันที่: 3 กรกฎาคม 2558 เวลา:13:25:39 น.
  
อยากทราบลัคนาราศีเกิดค่ะ เกิดวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2526 เวลา 07.39 น. ค่ะ
โดย: Worawan K. IP: 125.24.76.122 วันที่: 7 กรกฎาคม 2558 เวลา:16:54:40 น.
  
คุณ Worawan K. จังหวัดที่เกิดยังไม่แจ้งมา ดิฉันตั้งไว้ที่กรุงเทพ

ก่อนนะคะ ดวงชะตานี้ลัคนาราศีพฤษภค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 7 กรกฎาคม 2558 เวลา:19:07:10 น.
  
จ.กรุงเทพฯค่ะ ขอบคุณ คุณอุษณกร มากๆเลยค่ะ
โดย: Worawan K. IP: 125.24.76.122 วันที่: 7 กรกฎาคม 2558 เวลา:19:17:56 น.
  
รออ่านบทความใหม่ของคุณอุษณกร จะนั่งเฝ้านอนเฝ้าหน้าบล็อคทุกวันเลยค่ะ ^ ^
โดย: เอเอ IP: 192.99.14.36 วันที่: 7 กรกฎาคม 2558 เวลา:23:57:46 น.
  
คุณเอเอ ขอบคุณที่ติดตามบล็อกตลอดนะคะ ดิฉันกำลังจะอัพบล็อกใหม่

ค่ะ ฝากติดตามด้วยค่ะ
โดย: อุษณกร วันที่: 8 กรกฎาคม 2558 เวลา:9:42:57 น.
  
อยากทราบ ลัคนาราศีเกิดครับ เกิดอาทิตย์ ที่ 13 มีนาคม 2509 เวลา 14.03 น.
ขอบคุณครับ
โดย: chatchai IP: 203.144.130.176 วันที่: 14 กรกฎาคม 2558 เวลา:10:52:30 น.
  
เกิด 1 มิถุนายน 2527
เที่ยงคืนกว่าๆ
อ.เมือง จ.สุรินทร์ค่ะ
อยากทราบลัคนาราศีเกิดค่ะ
โดย: โมค่ะ IP: 114.109.85.166 วันที่: 24 กรกฎาคม 2558 เวลา:17:14:58 น.
  
ราษีเมษ..ตั้งแต่ปี 54 หลายปีที่ผ่านมากแย่มากกกก...ยังมีแย่กว่านี้อีกเหรอเนี่ย??
โดย: nawaporn IP: 171.96.181.89 วันที่: 5 สิงหาคม 2558 เวลา:21:37:06 น.
  
ช่วยบอกลักคนาให้หนูอีกคนค่เกิดวันจันที่14พฤษภาคม2522เวลา10โมง05นาทีกรุงเทพ
โดย: กชพร นวัชนัทธมน IP: 49.230.228.222 วันที่: 10 กันยายน 2558 เวลา:1:04:53 น.
  
เกิด 7ก.ค.30
ปีเถาะ เวลา 19.00น.
วันเสาร์ค่ะ
ดูดวงให้หน่อยค่ะ
โดย: เป้ IP: 115.87.40.123 วันที่: 23 กันยายน 2558 เวลา:1:27:04 น.
  
แก้ไขค่ะ
เกิดวันที่4ก.ค.2530
วันเสาร์ ปีเถาะ เวลา 19.00น ค่ะ
โดย: เป้ IP: 115.87.40.123 วันที่: 23 กันยายน 2558 เวลา:1:29:19 น.
  
ราศีตุลย์จะไม่ดีไปถึง 7 ปีเลยเหรอคะ (ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่า)
แล้วมีวิธีแก้ไขหรือผ่อนหนักเป็นเบามั้ยคะ
โดย: น้ำหอม IP: 203.209.119.251 วันที่: 25 กันยายน 2558 เวลา:9:14:33 น.
  
รบกวนช่วยเช็คลัคณาราศีให้ด้วยได้มั๊ยคะ เสาร์ 18 กพ. 2510 เวลา 0.33 จังหวัดกรุงเทพฯ ค่ะ เคยลองหาแล้ว งง มากเลย ขอบคุณไว้ล่วงหน้าเรยนะคะ :)
โดย: เสาวนีย์ IP: 58.8.75.63 วันที่: 25 กันยายน 2558 เวลา:10:54:55 น.
  
เกิดวันจันทร์ วันที่ 17 ต.ค. 2526
ปีกุน ค้า
เวลา 17.15 น.
จ.สงขลา ค๊ะ
โดย: เพ็ญนภา IP: 203.158.179.21 วันที่: 25 กันยายน 2558 เวลา:13:00:08 น.
  
ราศีเมษอีกแล้วหรอครับเจอหนักจริงผม ปีที่แล้วปีชงครับไม่เท่าไหร่ ปี่่นี้อายุ 25เข้าเบญจเพศ ปี่หน้าดาวมฤตยูมาอีกเล่นอยู่7ปีอีก หนักหนาเหลือเกินชีวิต หรือว่ามันจะจริงที่ว่าใครมีกากบาทอยู่ตรงกลางมือ คือเกิดมาเพื่อใช้กรรมหรือไม่ก็ช่วยคนอื่น
โดย: วุฒิ IP: 180.183.103.93 วันที่: 25 กันยายน 2558 เวลา:23:33:39 น.
  
ขอรบกวนหน่อยค่ะ อยากรู้ว่าลัคณาราศี ว่าเป็นราศีไหนค่ะ เกิดอังคารที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2529 เวลา05.30น. เกิดที่จ.กรุงเทพ น่ะค่ะ
โดย: ศิวากร เนานะมะบัติ IP: 118.174.47.121 วันที่: 29 กันยายน 2558 เวลา:14:56:21 น.
  
ขอรบกวนได้ไม่ค่ะอยากรู้ลัคณาราศีว่าอยูราศีไหนกันแน่น่ะค่ะ เกิดวันเสาร์ที่28 มกราคม พ.ศ.2521 เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ เวลา23.00-24.00 ไม่แน่ใจค่ะ ขอบคุณค่ะ
3372
โดย: รัชะนี อาจทวีคูณ IP: 118.174.47.121 วันที่: 29 กันยายน 2558 เวลา:16:39:13 น.
  
รอดูค่ะ
โดย: กบ IP: 49.229.190.69 วันที่: 13 ตุลาคม 2558 เวลา:23:17:28 น.
  
รอดูค่ะ
โดย: กบ IP: 49.229.190.69 วันที่: 13 ตุลาคม 2558 เวลา:23:17:54 น.
  
ได้เตรียมตัวล่วงหน้า ขอบคุณคุณอุษณกรมากๆค่ะ ที่เขียนบล็อคดีๆให้ได้อ่าน
รบกวนคุณอุษณกร ดูลัคณาให้ด้วยค่ะ
-เกิดวันที่ 16 ตุลาคม 2531
-เวลา 13:06 น. (วันอาทิตย์)
-จ.เพชรบูรณ์ค่ะ
ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ (p1glet_pink@hotmail.com)
โดย: จินตนา IP: 49.237.234.211 วันที่: 16 ตุลาคม 2558 เวลา:23:32:09 น.
  
เกิด22ต.ค2526 เวลา22.21วันเสาร์
เกิดจังหวัดก.ท.ม ค่ะ
โดย: นิชานันท์ IP: 49.230.239.69 วันที่: 18 ตุลาคม 2558 เวลา:12:27:42 น.
  
เกิด ๑๘ กุมภา ๒๕๐๖ ๓ทุ่มครึ่ง ลัคนา กันย์ ครับ หืดขึ้นคอจริงกับปีที่ผ่านมา หวังว่าปีหน้าคงฉลุย. ขอขอบคุณครับ.
โดย: บวร IP: 101.109.160.3 วันที่: 18 ตุลาคม 2558 เวลา:20:31:25 น.
  
อยากทราบว่า ที่ดาวย้ายราศี เกิดจากสาเหตุใดค่ะ
โดย: กฤติยา ลาภสาร IP: 119.76.69.209 วันที่: 21 ตุลาคม 2558 เวลา:12:37:14 น.
  
ก็ถูกยุค่ะถือว่าก็มีเกนว่าจะดีขึ้นค่ะ
โดย: จิรนันท์ IP: 49.229.100.166 วันที่: 25 ตุลาคม 2558 เวลา:19:38:06 น.
  
สวัสดีครับคุณ อุษณกร ผมอยากทราบลัคนาที่แท้จิงของผม ปกติผมอ่านดวงแบบ งงไม่รู้ลัคนามาตลอดครับ55555
ผม เกิด วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 เวลา 21.06 น ที่ อ.เมืองจังหวัดสมุทรสงคราม ครับผม ผมรบกวนหน่อยน้าคร้าบขอบคุณมากครับผม
โดย: มัสครับ IP: 125.27.189.255 วันที่: 29 ตุลาคม 2558 เวลา:23:36:24 น.
  
ขอบคุณนะคะที่ส่งคำพยากรณ์มาให้ทราบล่วงหน้า จะได้เตรียมรัยมือ แต่คุณอุษณกรคะ คืออยากทราบลัคนาาศรีเกิดน่ะค่ะ รบกวนตอบได้
หรือเปล่า เกิดวันศุกร์ ที่ 5 ตุลาคม 2522 เวลา
15.30 น. จังหวัด มหาสารคาม ขอบคุณ
ค่ะ
โดย: นภัส IP: 1.46.237.179 วันที่: 1 พฤศจิกายน 2558 เวลา:10:16:03 น.
  
อยากทราบลัคนาราศีเกิดค่ะ เกิดวันที่ 13 เม.ย.2518 เวลา 12.07 น. ค่ะ
โดย: อัมพวัน IP: 27.55.147.119 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา:16:55:31 น.
  
อยากทราบลัคนาราศีเกิดค่ะ วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2518 เชียงใหม่ เวลา 12.07 น. (แก้ไข)
โดย: อัมพวัน IP: 27.55.147.119 วันที่: 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา:17:05:28 น.
  
อยากทราบราศีเกิดค่ะ เกิดวันจันทร์ที่21ตุลาคม2528 เวลาเกิด15.45นาที ชื่อศิริขวัญ แก้วกอง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย: คุณ อุษณี ค่ะ IP: 27.145.250.43 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:18:19:40 น.
  
อยากทราบราศีเกิดค่ะ เกิดวันจันทร์ที่21ตุลาคม2528 เวลาเกิด15.45นาที ชื่อศิริขวัญ แก้วกอง จังหวัดเพชรบูรณ์
โดย: คุณ อุษณี ค่ะ IP: 27.145.250.43 วันที่: 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา:18:25:17 น.
  
ถ้าเวลาเกิดที่แน่นอนจำไม่ ประมานได้ไหมค่ะ
โดย: ธนัชพร IP: 49.229.81.207 วันที่: 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา:21:22:03 น.
  
อยากทราบลัคนาราศีเกิดค่ะ เกิดวันอังคารที่ 7 พ.ค. 2528 เวลา 05.30 น. จ. พัทลุง

โดย: น้อยหน่า IP: 1.47.41.6 วันที่: 24 ธันวาคม 2558 เวลา:0:26:50 น.
  
เกิด30ตุลา 2521 เวลส20.30น.ดวงชะตานี้ลัคนาไหนคะ
โดย: ณฤพร IP: 119.76.66.133 วันที่: 28 ธันวาคม 2558 เวลา:22:40:43 น.
  
เกิด30ตุลา 2521 เวลา20.30น.ดวงชะตานี้ลัคนาไหนคะ เกิดจังหวัดกทม.คะ
โดย: ณฤพร IP: 119.76.66.133 วันที่: 28 ธันวาคม 2558 เวลา:22:44:24 น.
  
ราศัีตุลย์ค่ะ ตอนนี้แยกทางกันกับสามีค่ะ แม่นมาก
โดย: 0123 IP: 118.174.15.186 วันที่: 5 มกราคม 2559 เวลา:16:38:28 น.
  
เกิด 18/04/2515 เวลา 11.00 จังหวัดลำปาง รบกวนดูให้หน่อยค่ะ
โดย: ดีดี้ IP: 61.90.61.197 วันที่: 4 มีนาคม 2559 เวลา:11:27:01 น.
  
ดวงนี้ราศีอะไรค่ะ
6พย2518
01:32 ระยอง
โดย: อารสา IP: 27.55.32.228 วันที่: 6 มีนาคม 2559 เวลา:8:41:15 น.
  
ให้ความรู้ดีมากเลย
โดย: กัญ IP: 192.99.14.34 วันที่: 11 มีนาคม 2559 เวลา:2:03:15 น.
  
ขอความกรุณาดูลัคนาทั้ง 2 นี้ด้วยนะคะ

1. เกิดวันอังคารที่ 1 เดือนธันวาคม 2507 ปีมะโรง เวลา 10.45 น. จ.นครราชสีมา เพศหญิง

2. เกิดวันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2503 เวลา 17.40 pm. เมือง Augsburg, Germany เพศชาย

ทั้งสองดวงนี้มีโอกาสกลับมาครองคู่กันในสิ้นปีนี้หรือสิ้นเดือน ธค 2560 หรือไม่ค่ะ ตอนนี้มีปัญหาที่ฝ่ายชายขอเลิกโดยไม่มีสาเหตุค่ะ
ขอบพระคุณค่ะ
โดย: นันท์ IP: 183.89.211.129 วันที่: 19 กรกฎาคม 2559 เวลา:22:03:17 น.
  
เสาร์7พฤศจิกายน2530 เวลา 08:00
โดย: โอ IP: 223.24.51.16 วันที่: 13 สิงหาคม 2559 เวลา:23:27:33 น.
  
ดีมากๆ
โดย: ธิดาพร ถนอมภักดี เกิดวันที่2เดือนพฤษภาคม วันเสาร์อยากทราบว่าชีวิตข้างหน้านี้จะเป็นไงบ้างคะ IP: 49.237.236.31 วันที่: 15 สิงหาคม 2559 เวลา:20:32:26 น.
  
เกิดวันศุกร์ 29 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. จ.ตราด อยากทราบลัคนาราศีเกิดค่ะ
โดย: ชุติกาญจน์ IP: 101.109.54.15 วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:11:08:02 น.
  
เกิดวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2517 เวลา 15.00 น. จ.ตราด อยากทราบลัคนาราศีเกิดค่ะ
โดย: ช IP: 101.109.54.15 วันที่: 20 กันยายน 2559 เวลา:11:11:08 น.
ชื่อ :
Comment :
 *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 

อุษณกร
Location :
  

[ดู Profile ทั้งหมด]
ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
 ฝากข้อความหลังไมค์
 Rss Feed
 Smember
 ผู้ติดตามบล็อก : 147 คน [?]โหราศาสตร์เป็นวิชาประณีตศิลป์
จะสุกเอาเผากินนั้นอย่าหมาย
รู้แต่ศาสตร์หากขาดศิลป์ก็สิ้นลาย
การทำนายจะแม่นยำต้องชำนาญ

พยากรณ์ดวงชะตาแบบมหานาที
รับพยากรณ์ดวงชะตาเป็นการส่วนตัว
(แบบมีค่าใช้จ่าย)สนใจติดต่อได้ทางเมล
ในหน้าโปรไฟล์ ได้เลยค่ะ
พฤษภาคม 2558

 
 
 
 
 
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
All Blog