สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
สอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบแข่งขัน
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 เมษายน 2554 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องยื่นในวันสมัครสอบ
เอกสารทุกรายการให้มีฉบับจริง และสำเนาภาพถ่าย จำนวน 1 ชุด (รับรองความถูกต้อง)ดังนี้
1. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ที่ระบุสาขาวิชาเอก หรือหนังสือรับรองของสถานศึกษาที่มีข้อความระบุว่า “ได้เรียนจบหลักสูตรแล้วอยู่ระหว่างรอการอนุมัติ” (ผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีไว้ ต้องนำปริญญาบัตรที่ได้รับอนุมัติภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้ายมาแสดงในวันที่บรรจุและแต่งตั้งมิฉะนั้นจะหมดสิทธิ์ในการบรรจุและแต่งตั้ง)
2. ทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร
3. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)
4. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
5. ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน 6 เดือน
6. หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 7. ผู้สมัครสอบแข่งขันซึ่งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้สมัครสอบแข่งขัน และยินยอมให้ย้ายหรือโอน โดยไม่มีเงื่อนไข เมื่อสอบแข่งขันได้
8. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ยังไม่หมดอายุ มาเป็นหลักฐานการสมัครเท่านั้น ภายในวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
9. ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู หรือประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู สำหรับผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจไม่หลังวันเปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย
ในกรณีที่ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนตามประกาศ เจ้าหน้าที่รับสมัครมีสิทธิ์ที่จะไม่รับสมัคร ผู้สมัครจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
การยื่นใบสมัคร
1. ผู้สมัครสอบจะต้องขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามที่กำหนด พร้อมเอกสารครบถ้วน
2. ผู้สมัครสอบต้องแจ้งสถานที่ ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนตอบรับในเขตจ่ายของทางไปรษณีย์ไว้ในใบสมัครพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หากแจ้งสถานที่อยู่ไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถติดต่อได้ ผู้สอบแข่งขันได้จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
3. ผู้สมัครสอบต้องลงลายมือชื่อผู้สมัครในใบสมัคร และต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร 4. ผู้สมัครสอบต้องเสียค่าธรรมเนียมสมัครสอบ คนละ 200 บาท และเมื่อได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันแล้ว จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมสอบให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนั้น เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดำเนินการสอบแข่งขันโดยจะจ่ายคืนเงินค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือให้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันครั้งใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมสอบ
4. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ข้าสอบ แข่งขัน
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ภาค ก.
ภาค ข. และภาค ค. ภายในวันที่ 17 เมษายน 2554 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และทางเว็บไซด์ //www. mty5.chaiwit.ac.th

5. หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน) เป็นการทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน โดยคำนึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง
1. ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน
1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
1.3 วัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
1.4 กฎหมาย (พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
1.4.1 กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
1.4.2 กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
1.4.3 กฎหมายว่าด้วยสภาครู และบุคลากรทางการศึกษา
1.4.4 กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.4.5 กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
1.4.6 กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ
1.4.7 กฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของส่วนราชการ
2 ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไป
2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ทดสอบโดยการวัด ความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผล
เกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่าง ๆ
2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์
2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย
3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ทดสอบในเรื่องต่อไปนี้
3.1 วินัยและการรักษาวินัย
3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
3.3 มาตรฐานวิชาชีพ
3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ
3.5 สมรรถนะวิชาชีพ
ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบ
ข้อเขียน ในเรื่องต่อไปนี้
1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
1.2 การจัดการเรียนรู้
1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
1.4 การพัฒนาผู้เรียน
1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน
1.6 การวิจัยทางการศึกษา
1.7 สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.8 การวัดและประเมินผลกรศึกษา
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก
1. ประวัติส่วนตัวและการศึกษา
2. การประกอบคุณความดี
3. บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา
4. การมีปฏิภาณไหวพริบ
5. เจตคติและอุดมการณ์

6. วัน เวลา และสถานที่สอบแข่งขัน ภาค ก. ภาค ข. และภาค ค.
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะจัดให้สอบข้อเขียน ณ สนามสอบซึ่งจะประกาศ ให้ทราบพร้อมกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขัน ตามกำหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้

ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ
การปฏิบัติของวิชาชีพครู
วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ 25 เมษายน 2554
เวลา 10.00 – 11.30 น.
เวลา 13.30 – 14.30 น.
ความรอบรู้
ความสามารถทั่วไป
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

50 คะแนน
50 คะแนน
วันที่ 26 เมษายน 2554
เวลา 10.00 – 11.30 น.

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

50 คะแนน


ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ 27 เมษายน 2554
เวลา 10.00 – 11.30 น.
เวลา 13.30 – 14.30 น.
ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษาความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

75 คะแนน
75 คะแนน

ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (สัมภาษณ์)
วัน เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม หมายเหตุ
วันที่ 28 เมษายน 2554
เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ประเมินโดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต
ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม

50 คะแนน

7. เกณฑ์การตัดสิน
การตัดสินถือเป็นเด็ดขาดจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้มีสิทธิ์ได้รับ การบรรจุแต่งตั้ง ต้องได้คะแนนสอบตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
ภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และ ภาค ค. ความเหมาะสมกับวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
8. การประกาศผู้สอบแข่งขันได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 และ ทางเว็บไซด์ //www. mty5.chaiwit.ac.th โดยประกาศเรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนรวมทุกภาคจากมากไปหาน้อย โดยแยกตามคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก
กรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ข. มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากได้คะแนนภาค ข. เท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาค ก. มากกว่า เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่ดีกว่า ถ้าได้คะแนนภาค ก. เท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับฉลากโดยคณะกรรมการสอบแข่งขัน
ทั้งนี้ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ หากมีการประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในตำแหน่ง คุณวุฒิ กลุ่มวิชาหรือทาง หรือสาขาวิชาเอกเดียวกัน ครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งก่อนเป็นยกเลิก
9. การบรรจุและแต่งตั้ง
9.1 เมื่อมีตำแหน่งว่างวิชาเอกที่สถานศึกษาต้องการบรรจุและแต่งตั้ง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จะเรียกผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้มาตามลำดับที่ จำนวน 1 ราย ต่อ 1 อัตราว่าง และสั่งบรรจุและแต่งตั้ง
9.2 ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าบุคคลใดเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครจะ
ไม่พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือสั่งให้ออกจากราชการแล้วแต่กรณี โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
9.3 ผู้ที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนสมัครสอบให้ย้ายหรือโอนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด
9.4 ผู้ที่ได้คุณวุฒิที่สูงกว่าปริญญาตรี ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้ง เมื่อได้รับการบรรจุแต่งตั้ง จะขอปรับให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิในภายหลังไม่ได้
9.5 การเรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก ให้ถือประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เป็นการเรียกตัวผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
ทั้งนี้ เมื่อมีตำแหน่งว่าง จะมีหนังสือเรียกตัวโดยตรงเป็นรายบุคคลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 วัน นับแต่วันประทับตราของการไปรษณีย์ต้นทาง ตามที่อยู่ที่ปรากฏในเอกสาร การส


Create Date : 29 มีนาคม 2554
Last Update : 29 มีนาคม 2554 22:59:19 น. 0 comments
Counter : 1278 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.