สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
จงหางานในการลากวัตถุ 40 กิโลกรัม

แบบทดสอบฟิสิกส์

แบบทดสอบฟิสิกส์
โดยนายสอาด จันต๊ะคาด

งาน
1.จากรูปจงหางานในแนว AB (เมื่อไม่คิดแรงเสียดทาน


ก.120 จูล
ข.300 จูล
ค.320 จูล
ง.340 จูล
2.วัตถุมวล 4 กิโลกรัมวางนิ่งบนพื้นระดับถูกดึงให้เคลื่อนที่ไปในแนวตรงนาน 8 วินาที ความเร็วสุดท้ายเป็น 40 เมตร/วินาที งานที่เกิดขึ้นมีค่ากี่จูล
ก.3100
ข.3200
ค.3300
ง.3400
3.จงหางานในการลากวัตถุ 40 กิโลกรัม ไปบนพื้นทีมีสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานจลน์ระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุกับพื้นเป็น 0.2 ด้วยความเร็วคงที่เป็นระยะ 5 เมตร สูง 4 เมตร งานที่ทำมีค่ากี่จูล
ก.2800
ข.2600
ค.1600
ง.1000
4.สมชายแบกวัตถุมวล 40 กิโลกรัมเดินไปตามพื้นเอียงยาว 5 เมตร สูง 4 เมตร เขาต้องทำงานกี่จูล
ก.360
ข.1600
ค.1800
ง.3600
5.วิรัญชนาถือกระเป๋าหนัก 150 นิวตัน จากบ้านมายังโรงเรียนเป็นระยะทาง 500 เมตร งานที่ทำมีค่ากี่จูล
ก.750
ข.650
ค.500
ง.0
พลังงาน
1.กรณีลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งขณะไปไกลสุดทางด้านข้างพลังงานข้อใดมีค่าเป็นศูนย์
ก.ความร้อน
ข.พลังงานศักย์
ค.พลังงานกล
ง.พลังงานจลน์
2.พลังงานใดที่ขึ้นกับอุณหภูมิของวัตถุ
ก.พลังงานกล
ข.พลังงานเคมี
ค.พลังงานความร้อน
ง.พลังงานนิวเคลียร์
3.พลังงานจากแหล่งธรรมชาติที่สำคัญที่สุดคือ
ก.ดวงอาทิตย์
ข.น้ำ
ค.ลม
ง.นิวเคลียร์
4.พลังงานมีหน่วยเป็น
ก.นิวตัน
ข.นิวตัน.เมตร
ค.นิวตัน.วินาที
ง.กิโลกรัม.เมตร/วินาที2
5.แหล่งกำเนิดพลังงานที่นำกลับมาหมุนเวียนได้อีกคือ
ก.น้ำ
ข.น้ำมันดิบ
ค.ถ่านหิน
ง.นิวเคลียร์

พลังงานศักย์โน้มถ่วง
1.มวล 1 กิโลกรัมอยู่เหนือพื้นดิน 5 เมตร มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงกี่จูล
ก.0.5
ข.5.0
ค.5.5
ง.50
2.วัตถุมวล 2 กิโลกรัมอยู่เหนือพื้นดิน 20 เมตร ถูกปล่อยตกลงสู่พื้น พลังงานศักย์โน้มถ่วงเมื่อผ่านไป 1 วินาทีหลังถูกปล่อยอิสระเป็นกี่จูล
ก.150
ข.200
ค.300
ง.350
3.วัตถุมีมวล 4 กิโลกรัม ปล่อยให้ตกลงในแนวดิ่งได้ระยะทาง 1 เมตรพลังงานศักย์โน้มถ่วงเปลี่ยนไปกี่จูล
ก.4
ข.20
ค.40
ง.60
4.วัตถุมวล 4 กิโลกรัม อยู่สูงจากพื้น 2 เมตร ถูกนำขึ้นไปตำแหน่งที่สูงจากพื้น 5 เมตร พลังงานศักย์โน้มถ่วงวัตถุเพิ่มขึ้นกี่จูล
ก.60
ข.80
ค.100
ง.120
5.โยนวัตถุขึ้นในแนวดิ่งที่จุดสูงสุดปริมาณใดเป็นศูนย์
ก.แรง
ข.ความเร่ง
ค.พลังงานจลน์
ง.พลังงานศักย์

พลังงานจลน์
1.วัตถุมวล 10 กิโลกรัม ความเร็ว 5 เมตร/วินาที มีพลังงานจลน์เท่าใด
ก.50 จูล
ข.100 จูล
ค.125 จูล
ง.500 จูล
2.วัตถุมีความเร็ว 5 เมตร/วินาที มีพลังงานจลน์ 250 จูลมีมวลกี่กิโลกรัม?
ก.15
ข.20
ค.25
ง.30
3.ออกแรง 20 นิวตันในแนวระดับ ดึงวัตถุให้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ในแนวราบที่มีแรงเสียดทาน มีการกระจัด 4 เมตรเ พลังงานจลน์วัตถุเปลี่ยนไปเท่าใด
ก.80
ข.40
ค.20
ง.0
4.ยิงปืนในแนวระดับกระสุนมีมวล 60 กรัม ด้วยความเร็ว 600 เมตร/วินาทีกระสุนฝังเข้าในเนื้อไม้ 24 เซนติเมตร จงหาแรงต้านของเนื้อไม้
ก.4x103 นิวตัน
ข.4.5x104 นิวตัน
ค.4.05x104 นิวตัน
ง.4.05x105 นิวตัน
5.รถวิ่งบนถนนราบขณะฝนตก สัมประสิทธิ์ของความเสียดทานลดลงครึ่งหนึ่งของเดิมถ้าต้องการเบครรถให้หยุดในระยะทางที่เท่ากัน เขาควรขับรถด้วยความเร็วเป็นกี่เท่าของเดิม
ก.
ข.

ค.
ง.

การคำนวณหางานจากพื้นที่ใต้กราฟ
1.จากกราฟ จงหางานของแรง F ตลอดระยะทาง 3 เมตร

ก.60 จูล
ข.80 จูล
ค.90 จูล
ง.120 จูล
2.วัตถุอยู่บนพื้นระดับถูกแรง F กระทำในทิศ 53 องศากับแนวระดับ ความสัมพันธ์ระหว่างแรง F กับระยะทาง S เป็นดังกราฟ จงหางานของแรง F ที่ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เป็นระยะ 10 เมตร

sin 53 = 0.8
cos 53 = 0.6
ก.200
ข.240
ค.300
ง.350
3.ปั้นจั่นมีกำลัง 100 กิโลวัตต์ ยกมวล 4,000 กิโลกรัม มวลจะเคลื่อนที่ด้วยควมเร็วกี่เมตร/วินาที
ก.2.5
ข.3.0
ค.3.5
ง.4.0
4.รถตัดหญ้ามวล 40 กิโลกรัม มีความเร็ว 20 เมตร/วินาที ถูกเร่งให้มีความเร็วเป็น 30 เมตร/วินาที ในเวลา 8 วินาที กำลังของรถตัดหญ้าเป็นกี่กิโลวัตต์
ก.1.0
ข.1.25
ค.1.50
ง.2.0
5.ถ้าทำงาน 2,000 จูล ในเวลา 5 วินาที กำลังเฉลี่ยเป็นกี่กิโลวัตต์
ก.200
ข.210
ค.350
ง.400
โมเมนตัม
1.วัตถุมวล 3 กิโลกรัมตกจากที่สูง 5 เมตร เมื่อกระทบพื้นวัตถุจะมีโมเมนตัมเท่าไร
ก.10 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
ข.20 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
ค.30 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
ง.40 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
2.วัตถุมวล m ตกจากที่สูง 2 h และวัตถุมวล 2m ตกจากที่สูง h เมื่อกระทบพื้นจะสรุปได้ว่า
1.วัตถุมวล m มีความเร็วขณะกระทบพื้นมากกว่ามวล 2m
2.วัตถุมวล m มีความเร็วขณะกระทบพื้นเท่ากับวัตถุมวล 2m
3.วัตถุมวล m มีโมเมนตัมขณะกระทบพื้นน้อยกว่าวัตถุมวล 2m
4.วัตถุมวล m มีโมเมนตัมขณะกระทบพื้นเท่ากับวัตถุมวล 2m
ข้อที่ถูกต้องคือ
ก.ข้อ1 ,ข้อ 3 ถูก
ข.ข้อ1 ,ข้อ 4 ถูก
ค.ข้อ2 ,ข้อ 3 ถูก
ง.ข้อ2 ,ข้อ 4 ถูก
3.วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็นแนวตรงเขียนกราฟระหว่างการกระจัดและเวลาได้ดังรูปโมเมนตัมของวัตถุเป็นอย่างไร


ก.เป็นศูนย์
ข.คงตัว
ค.เพิ่มขึ้น
ง.ลดลง

4. วัตถุมวล m ตกลงในแนวดิ่งแล้วสะท้อนขึ้นได้สูงเท่าเดิม ขณะกระทบและสะท้อนจากพื้นปริมาณใดไม่เปลี่ยนแปลง
1.ความเร็ว
2.โมเมนตัม
3.พลังงานจลน์
คำตอบคือ
ก. ข้อ1
ข. ข้อ2
ค. ข้อ3
ง. ข้อ1,2และ 3
5.ถ้าแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุที่หยุดนิ่งเป็นดังกราฟ โมเมนตัมของวัตถุจะเป็นอย่างไร


ก.เป็นศูนย์
ข.คงตัว
ค.เพิ่มขึ้น
ง.ลดลง

การดล
1.วัตถุมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว มีแรงกระทำในทิศเดียวกับการเคลื่อนที่ทำให้ความเร็วเปลี่ยนไปเป็น การดลของวัตถุมีขนาดเท่าใด
ก.m( )
ข.m( )
ค.m( )
ง.-m( )
2.วัตถุมวล m เคลื่อนที่ในแนวตรงไปทางขวาด้วยความเร็ว มีแรงกระทำในทิศตรงข้ามการเคลื่อนที่ทำให้ความเร็วเปลี่ยนไปเป็น ในทิศการเคลื่อนที่เดิมการดลของวัตถุมีขนาดเท่าใด และมีทิศใด
ก.m( ) ทิศไปทางขวา
ข.m( ) ทิศไปทางซ้าย
ค.m( ) ทิศไปทางขวา
ง.m( ) ทิศไปทางซ้าย
3.ลูกบอลมวล m เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว ก เข้ากระทบผนังแล้วสะท้อนออกมาด้วยอัตราเร็วเท่าเดิมดังรูปการดลของวัตถุขณะกระทบผนังเป็นเท่าใด

ก.ศูนย์
ข.mv
ค.2mv
ง.3mv
4. ปล่อยวัตถุมวล 0.2 กิโลกรัมให้ตกลงในแนวดิ่งเมื่อกระทบพื้นวัตถุมีอัตราเร็ว 10 เมตร/วินาทีวัตถุสะท้อนออกจากพื้นในแนวดิ่งโดยมีอัตราเร็วเป็น 8 เมตร/วินาที จงพิจารณาข้อความใดต่อไปนี้เป็นจริงขณะวัตถุกระทบพื้น
1.ความเร็วของวัตถุเปลี่ยนไป 18 เมตร/วินาที
2.วัตถุมีการดล 0.4 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
3.พลังงานจลน์ของวัตถุลดลง 3.6 จูล
ก.ข้อ 1 และข้อ 2
ข.ข้อ 1 และข้อ 3
ค.ข้อ 2 และข้อ 3
ง.ข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3
5 . โมเมนตัมที่เปลี่ยนไปของวัตถุมีทิศใด
ก.ทิศเดียวกับทิศความเร็ววัตถุ
ข.ทิศตรงข้ามกับทิศความเร็ววัตถุ
ค.ทิศเดียวกับทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ
ง.ทิศตรงข้ามกับทิศของแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุ

การชนในแนวตรง
1.ข้อความใดถูกต้องสำหรับการชนในแนวตรง
1.เป็นการชนที่แนวศูนย์กลางมวลของวัตถุที่ชนผ่านแนวศูนย์กลางมวลของวัตถุที่ถูกชน
2.เป็นการชนในหนึ่งมิติ
3.เป็นการชนที่แนวการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองหลังชนอยู่ในแนวเดียวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองก่อนชน
ข้อที่ถูกคือ
ก.ข้อ1,2 ถูก
ข.ข้อ1,3 ถูก
ค.ข้อ2,3 ถูก
ง.ข้อ1,2 ,3 ถูก
2.รถทดลองคันหนึ่งวิ่งเข้าชนรถทดลองอีกคันหนึ่งที่มีมวลเท่ากันและหยุดนิ่งในแนวตรง หลังชนรถคันที่มาชนจะหยุดนิ่งในขณะที่รถที่ถูกชนเคลื่อนที่ไปด้วยความเร็วเท่ากับความเร็วก่อนชนของรถคันแรกข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
1.ผลรวมโมเมนตัมของระบบคงตัว
2.ผลรวมพลังงานจลน์ของระบบคงตัว
3.ผลรวมพลังงานจลน์ของระบบไม่คงตัว
ข้อที่ถูกต้องคือ
ก.ข้อ1
ข.ข้อ2
ค.ข้อ1 ,ข้อ 2 ถูก
ง.ข้อ1 ,ข้อ 3 ถูก
3.รถทดลองคันหนึ่งวิ่งเข้าชนรถทดลองอีกคันหนึ่งที่มีมวลเท่ากันและหยุดนิ่งในแนวตรง หลังชนรถทั้งสองเคลื่อนที่ติดกันไป ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง
1.ผลรวมโมเมนตัมของระบบคงตัว
2.ผลรวมพลังงานจลน์ของระบบคงตัว
3.ผลรวมพลังงานจลน์ของระบบไม่คงตัว
ข้อที่ถูกต้องคือ
ก.ข้อ1
ข.ข้อ2
ค.ข้อ1 ,ข้อ 2 ถูก
ง.ข้อ1 ,ข้อ 3 ถูก
4. วัตถุมวล 5 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ในแนวตรงเข้าชนวัตถุมวล 5 กิโลกรัม ที่อยู่นิ่งแบบยืดหยุ่นสมบูรณ์โดยศูนย์กลางมวลของมวลทั้งสองอยู่ในแนวเดียวกัน ความเร็วหลังชนของวัตถุที่ถูกชนเป็นเท่าใด
ก. 5 เมตร/วินาที
ข. 10 เมตร/วินาที
ค. 15 เมตร/วินาที
ง. 20 เมตร/วินาที
5.วัตถุมวล 4 กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที เข้าชนมวล 1 กิโลกรัมแล้วเคลื่อนที่ติดกันไปความเร็วของวัตถุทั้งสองหลังชนทันทีเป็นเท่าใด
ก.2 เมตร/วินาที
ข.4 เมตร/วินาที
ค.5 เมตร/วินาที
ง.8 เมตร/วินาที

การดีดตัวแยกจากกันของวัตถุในแนวตรง
1.ข้อใดเป็นจริงสำหรับการชนแบบดีดตัวแยกออกจากกัน
ก. ผลรวมโมเมนตัมก่อนดีดต้องเป็นศูนย์
ข. ผลรวมโมเมนตัมของระบบก่อนและหลังดีดคงตัว
ค. ผลรวมพลังงานจลน์ของระบบก่อนและหลังดีดคงตัว
ง. ผลรวมพลังงานศักย์ของระบบก่อนและหลังดีดคงตัว
2. ยิงลูกปืนมวล 10 กรัมให้เคลื่อนที่ไปด้วยความเร็ว 400 เมตร/วินาที จงหาความเร็วของตัวปืนมวล 2 กิโลกรัมทันทีหลังยิง
ก. 2 เมตร/วินาที
ข. 4 เมตร/วินาที
ค. 8 เมตร/วินาที
ง. 80 เมตร/วินาที
3.ปล่อยวัตถุมวล 3 กิโลกรัมจากที่สูงระดับหนึ่ง เมื่อวัตถุมีความเร็ว 15 เมตร/วินาทีวัตถุก็ระเบิดออกเป็น 2 ส่วน ผลรวมโมเมนตัมของวัตถุทันทีหลังระเบิดเป็นเท่าใด
ก. 15 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
ข. 15 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
ค.15 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
ง. ไม่สามารถบอกได้ข้อมูลไม่เพียงพอ
4. ลูกระเบิดถูกโยนขึ้นในแนวดิ่ง เมื่อถึงจุดสูงสุดเกิดระเบิดเป็นสองส่วนเท่ากัน ชิ้นแรกเคลื่อนที่ไปทางมทิศเหนือ ด้วยความเร็ว 6 เมตร/วินาที ชิ้นที่ 2 จะมีความเร็วเม่าใด และจะเคลื่อนที่ไปทางทิศใดทันทีหลังระเบิด
ก. 6 เมตร/วินาที,ทิศเหนือ
ข. 6 เมตร/วินาที,ทิศใต้
ค.12 เมตร/วินาที,ทิศใต้
ง. ไม่สามารถบอกได้ข้อมูลไม่เพียงพอ
5. รถทดลอง 2 คันผูกติดกัน โดยมีสปริงอัดไว้ระหว่างรถทั้งสอง เมื่อตัดเชือกรถคันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ผลรวมโมเมนตัมของรถทั้งสองทันที่หลังระเบิดเป็นเท่าใด
ก. ศูนย์
ข. 10 กิโลกรัม. เมตร/วินาทีไปทางซ้าย
ค. 10 กิโลกรัม. เมตร/วินาทีไปทางขวา
ง. ไม่สามารถบอกได้ข้อมูลไม่เพียงพอ

การชนในสองมิติ
1.ลูกกลม A มวล 0.5 กิโลกรัม เคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาที เข้าชนลูกกลม B มวล 2 กิโลกรัม ที่หยุดนิ่ง หลังชนกลูกกลม A เคลื่อนที่เบนไปจากแนวเดิม 30 องศา ด้วยความเร็ว 10 เมตร/วินาที ผลรวมโมเมนตัมทั้งสองหลังชนเป็นเท่าใด
ก.5 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
ข.10 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
ค.15 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
ง.20 กิโลกรัม.เมตร/วินาที
2.ในการชนกันของลูกกลม 2 ลูกที่มีมวลเท่ากัน โดยมวลที่ถูกชนเดิมอยู่นิ่งและศูนย์กลางมวลทั้งสองไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกัน หลังชนมวลทั้งสองจะแยกออกจากกันโดยทำมุมต่อกันเท่าใด
ก.45o
ข.60o
ค.90o
ง.120o
3.วัตถุมวล 2 กิโลกรัม เคลื่อนที่เข้าชนมวล 4 กิโลกรัมที่หยุดนิ่งด้วยความเร็ว 8 เมตร/วินาทีหลังชน มวล 2 กิโลกรัมมีความเร็ว 5 เมตร/วินาที ทำมุม 37oกับแนวการเคลื่อนที่เดิม มวล 4 กิโลกรัมเคลื่อนที่ในทิศทำมุม 37o กับแนวการเคลื่อนที่เดิม ความเร็วหลังการชนของมวล 4 กิโลกรัมเป็นเท่าใด
ก.2.5 เมตร/วินาที
ข.5 เมตร/วินาที
ค.7.5 เมตร/วินาที
ง.10เมตร/วินาที
4. วัตถ A มวล 0.2 กิโลกรัมเคลื่อนที่ไปบนพื้นระดับด้วยความเร็ว 20 เมตร/วินาทีไปทางทิศตะวันออกเข้าชนวัตถุ B มวล 0.3 กิโลกรัมที่กำลังเคลื่อนที่ไปทางเหนือบนพื้นระนาบนั้น หลังชนวัตถุทั้งสองติดกันไปจงหาความเร็วหลังชน
ก. 2.5 เมตร/วินาที
ข. 5 เมตร/วินาที
ค. 7.5 เมตร/วินาที
ง. 10 เมตร/วินาที
5.ลูกระเบิดมวล 6 กิโลกรัมวางนิ่งบนพื้นระเบิดเป็น 3 ส่วนแต่ละส่วนมีมวล 1,2,3 กิโลกรัมตามลำดับ โดยส่วนที่ 1 มีความเร็ว 40 เมตร/วินาทีไปทางทิศเหนือ ส่วนที่ 2 มีความเร็ว 10 เมตร/วินาที ไปทางทิศตะวันออก ส่วนที่ 3 จะมีความเร็วเท่าใด
ก.10 เมตร/วินาที ไปทางทิศตะวันตก
ข.15 เมตร/วินาที ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ค.20เมตร/วินาทีไปทางทิศตะวันตก
ง.25 เมตร/วินาที ไปทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางทิศใต้


Create Date : 29 มกราคม 2554
Last Update : 29 มกราคม 2554 21:45:51 น. 2 comments
Counter : 2236 Pageviews.

 โดย: ธิดารัตน์ IP: 118.173.131.169 วันที่: 9 กรกฎาคม 2555 เวลา:20:28:54 น.  

 
...............


โดย: tott IP: 171.98.68.165 วันที่: 5 สิงหาคม 2559 เวลา:21:04:11 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.