สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบครูดอทคอม

1.กระทรวงศึกษาธิการมีเป้าหมายการผลิตครูให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและปฏิบัติวิชาชีพ
โดยกำหนดหลักสูตรการศึกษาวิชาชีพครูกี่ปี
ก. 3 ปี
ข. 4 ปี
ค. 5 ปี
ง. 6 ปี
2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ก.สร้างเครือข่ายแกนนำหรือต้นแบบ
ข.อบรมเข้ม
ค.ศึกษาต่อ
ง. ปรับระบบการผลิตครู
3. เป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการคือข้อใด
ก.การพัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ (WSA)
ข. การบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน( SBM)
ค.การปรับปรุงพัฒนาที่ต่อเนื่อง ( PDCA)
ง. ถูกทุกข้อ
4. ใครเป็นผู้ลงนามในประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ข.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ค.นายกรัฐมนตรี
ง. ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
5. จังหวัดใดที่ถูกแบ่งพื้นที่บริหารจัดการศึกษาเป็น เขตพื้นที่การศึกษาจำนวนมากที่สุด
ก.จังหวัดเชียงใหม่
ข.จังหวัดขอนแก่น
ค. จังหวัดนครราชสีมา
ง. กรุงเทพมหานคร
6. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานทาง การศึกษามีฐานะเทียบเท่าหน่วยระดับใด
ก. แผนก
ข. กอง
ค. กรม
ง. ทบวง
7.อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา คือข้อใด
ก. การบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาสาระหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้นฐาน
ข.พัฒนางานด้านวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษา
ค. พิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
8. สัดส่วนของผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตำแหน่งผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ
/ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คือข้อใด
ก. 1/2/3
ข. 1/2/5
ค. 1/3/3
ง. 1/3/5
9. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ได้มาด้วยวิธีการใด
ก. การคัดเลือก
ข. การสอบแข่งขัน
ค.การสอบคัดเลือก
ง. การทดสอบ สัมภาษณ์และพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง
10. ใครเป็นผู้ลงนามแต่งตั้งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ก. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ข. เลขาธิการ กพฐ.
ค. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ง. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
11. NPL หมายถึงหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ คำย่อดังกล่าวมาจากข้อใด
ก. non profit loan
ข. non profit level
ค. never profit loan
ง. never profit level
12. ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นผู้หญิง คนแรกค่อผู้ว่าราชการจังหวัดใด
ก. นครนายก
ข. จันทบุรี
ค. ปทุมธนานี
ง. นนทบุรี
13. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับต่อไปเป็นฉบับที่เท่าใด
ก. ฉบับที่7
ข. ฉบับที่ 8
ค. ฉบับที่ 9
ง. ฉบับที่ 10
14. พรรคการเมืองที่ก่อตั้งหลังสุดคือพรรคใด
ก. พรรคประชาชน
ข. พรรคถิ่นไทย
ค. พรรคมหาชน
ง. พรรคต้นตระกูลไทย
15. ใครคือหัวหน้าพรรคมหาชน
ก. พลตรี สนั่น ขจรประศาสตร์
ข. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง
ค. นายเอนก เหล่าธรรมทัต
ง. นายอัครพล สรสุชาติ
16. ใครคือนายกรัฐมนตรีประเทศสิงคโปร์
ก. นายก๊ก จ๊ก ตง
ข. นายลี กวน ยู
ค. นายลี เซียน ลุง
ง. นายหว่อง กัน เส็ง
17. ปัจจุบันประเทศทั่วโลกเป็นสมาชิกโอลิมปิกกี่ประเทศ
ก. 157 ประเทศ
ข. 175 ประเทศ
ค. 179 ประเทศ
ง. 197 ประเทศ
18. ใครเป็นผู้ชนะเลิศได้เหรียญทองโอลิมปิกครั้งล่าสุด( ปี2004) มากที่สุด
ก. ประเทศสหรัฐอเมริกา
ข. ประเทศจีน
ค. ประเทศรัสเซีย
ง. ประเทศออสเตเรีย
19. ไข้หวัดนกมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสตามข้อใด
ก. avian influenza type A
ข. avian influenza type B
ค. avian influenza type B1
ง. avian influenza type c
20. ข้อใดคืออาการที่เกิดจากการได้รับเชื่อไข้หวัดนก
ก. avian influenza type b1
ข. hemagglutinin (H)
ค. amantadine hydrochloride
ง. acute respiratory distress syndrome
21. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ เอเปค (APEC)
ก. APECเป็นคำย่อภาษาอังกฤษ มีความหมายว่าความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในเอเซีย-แปซิฟิก
ข. APEC ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1989 หรือ พ.ศ. 2532
ค. APEC เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสมาชิก 21 เขตเศษรฐกิจในเอเซียแปซิฟิก
ง. APEC มีสำนักงานเลขาธิการอยู่ที่ประเทศออสเตเรีย
22. APEC รวมตัวกันมีเป้าหมายเพื่อเรื่องใด
ก. การเมือง การปกครอง
ข. สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ
ค. เศรษฐกิจ การค้า
ง. ถูกทุกข้อ
23. ประเด็นหลักที่ได้จากการประชุม APEC 2003 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยคือ
ก. โลกที่แตกต่าง หุ้นส่วนสำหรับอนาคต
ข. โลกที่มีความแตกต่างหุ้นส่วนแห่งอนาคต
ค. โลกแห่งความแตกต่าง หุ้นส่วนในอนาคต
ง. โลกแห่งความแตกต่าง หุ้นส่วนแห่งอนาคต
24. ข้อใดไม่ใช่สาระสำคัญที่ได้จากการประชุม APEC 2003 ที่จัดขึ้นที่ประเทศไทยคือ
ก. เศรษฐกิจบนฐสนความรู้เพื่อประโยชน์ของทุกคน
ข. การลดภาษีสินค้าระหว่างประเทศในเขตเศรษฐกิจ
ค. การส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์
ง. โครงสร้างระบบการเงินระหว่างประเทศเพื่อโลกแห่งความแตกต่าง
25. SMEs เป็นวิสาหกิจเติบโตใหม่ ไม่รวมความถึงข้อใด
ก. วิสาหกิจครัวเรือนและชุมชน
ข. วิสาหกิจขนาดกลาง
ค. วิสาหกิจขนาดย่อม
ง. วิสาหกิจขนาดจิ๋ว
26. การประชุม APEC ปี 2005 จะจัดขึ้นที่ประเทศใด
ก. จีน
ข. ซิลี
ค. เกาหลี
ง. สิงคโปร์
27. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. กรุงเทพมหานคร
ค. เทศบาลมหานคร
ง. องค์การบริหารส่วนตำบล
28. ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปเทศบาล
ก. เทศบาลมหานคร
ข. เทศบาลนคร
ค. เทศบาลเมือง
ง. เทศบาลตำบล
29. ข้อใดคือการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ก. กรุงเทพมหานคร
ข. เมืองพัทยา
ค. นครนายกเมืองใหม่
ง. ข้อ ก และ ข
30. ข้อใดไม่ใช่องค์กรอิสระตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ข. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ค. คณะกรรมการการสื่อสารและโทรคมนาคมแห่งชาติ
ง. ศาลปกครอง


Create Date : 24 มีนาคม 2554
Last Update : 24 มีนาคม 2554 9:19:11 น. 2 comments
Counter : 887 Pageviews.

 
ไม่เห็นมีเฉลยเลยครับ


โดย: นาวี IP: 10.0.0.101, 125.27.24.152 วันที่: 4 กันยายน 2554 เวลา:12:52:38 น.  

 
ขอบคุณมากๆครับแนวข้อสอบครู ที่นำมาแจกกัน แต่อยากได้เฉลย มีไหมน้อ


โดย: ปีศาจเว็บ วันที่: 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:16:59 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]




Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.