สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
การงานอาชีพ

การงานอาชีพ
1.นำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่อง ผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องวันสิ่งแวดล้อมของชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษา คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทำกิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และครู ผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูก สุขลักษณะ เป็นต้น จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นการบูรณาการในรูปแบบใด
ก. การบูรณาการแบบคู่ขนาน ข. การบูรณาการแบบสหวิทยา
ค. การบูรณาการแบบโครงการ ง. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว
2.นักเรียนที่จะประกอบอาชีพสัตวแพทย์ต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษด้านใด
ก.ความรู้ในธรรมชาติ ข ความรู้ในตนเอง ค ความสัมพันธ์กับคนอื่น
3.ลักษณะของพหุปัญญาทางการศึกษาจำแนกเป็นกี่ด้าน
ก.6 ด้าน ข. 7 ด้าน ค. 8 ด้าน ง. 9 ด้าน
4.ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด
ก.ทฤษฏีและคำจำกัดความ
ข.แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรุ้
ค.ความรู้เดิม และค้นคว้าความรู้ใหม่
ง.ความรู้ใหม่และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
5.การเรียนรู้เรื่องใดไม่ใช่การเติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ก.การติดต่อทางวิศกรรมระดับจีไมค์
ข.สาเหตุการเกิดธรณีพิบัติซึนามิ
ค.การสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน
ง.การทำงานของเครื่องเชิงปฏิกริยาอนุภาพ
6.ข้อใดไม่ใช่การช่วยรักษาชีวบริเวณ
ก.การคว่ำกะลา กลบหลุม หรือแหล่งน้ำน้อย
ข.ไม่เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชบริเวณบ้าน
ค.ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
ง.ขึ้นสะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย
7.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผลตามหลักสูตรฯ 2544
ก. ระดับชั้นเรียน
ข ระดับสถานศึกษา
ค ระดับเขตพื้นที่
ง ระดับชาติ
8. ข้อใดเกี่ยวข้องกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ก. กลุ่มตัวอย่างต้องได้มาจากการสุ่มเท่านั้น
ข. งานวิจัยบางเรื่องอาจไม่ต้องกำหนดประชากร
ค. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกัน
ง. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาหากมีจำนวนมากจะทำให้งานวิจัย...
9. การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนจากแผนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ขั้นเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร
ก. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. แบ่งกลุ่มผู้เรียนทำกิจกรรม
ค. ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปผลงาน
ง. ลงมือปฏิบัติตามแผน
10. ผู้สอนตนใดเขียนรายงานผลงานตามลักษณะของงานที่ปฏิบัติ
ข. เสนอชิ้นงาน
11. การรายงานการสอนในการพัฒนา
ข. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
12. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเรียนรู้/แผนการจัดการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีเพื่อศึกษาการพัฒนาผู้เรียน เป็นการวัดและประเมินผลในข้อใด
ง.ประเมินก่อน ระหว่าง หลังเรียน
13. เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังให้เกิดจะต้องกำหนดไว้ในส่วนใด
ก. สาระสำคัญ
ข. จุดประสงค์
ค. กระบวนการจัดการ
ง. สื่ออุปกรณ์
14.ข้อใดไม่ใช่แบบแผนการวิจัย
ก.การวิจัยเชิงทดลอง
ข.การวิจัยเชิงสำรวจ
ค.การวิจัยเชิงสาเหตุ
ง.การวิจัยเชิงพรรณนา
15.การที่ผู้เรียนเก็บรวยรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
ก.การจัดนิทรรศการ
ข.การทำแฟ้มสะสมงาน
ค.การทำเอกสารอ้างอิง
ง.การทำวิจัยในห้องเรียน
16.ทำไมโครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
ก.ฝึกทักษะแก่ผู้เรียน ค.ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ข.ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ง.ฝึกให้ทำงานอย่างมีความสุข
17. การจัดการสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. สาระการเรียนรู้และการวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. หลักสูตรสถานศึกษาและการวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน
18. การจัดหลักโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละช่วงชั้นประกอบด้วย
ก. สาระการเรียนรู้/การวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค หลักสูตรสถานศึกษา/การวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตร/กิจกรรมผู้เรียน

19. การจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา ใช้หลักการในข้อใด
ก. กระบวนการทดลอง
ข. กระบวนการทางสังคม
ค. กระบวนการทางภูมิศาสตร์
ง. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
20. ข้อใดเป็นการพิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฎิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะสายผู้สอนที่สำคัญที่สุด
ก. สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ข.การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค.การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ง.การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
21. การรายงานผลการสอน “ผู้สอนใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระในการสอนช่วงชั้นที่ 1 ผลการเรียนผู้เรียนสูงขึ้นตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและลดเวลาเรียนลงได้ ผู้รายงานเสนอผลงานด้านใด
ก.ความรู้ความเข้าใจในสาระที่สอน
ข.ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ค.ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
ง.ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน
22. “การโน้มน้าวให้ผู้เรียนกระตือรือร้นค้นคว้าหาความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่”จากข้อความดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ ขั้นตอนใด
ก.ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
ข.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ค.ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
ง.ขั้นสรุป/เสนอความรู้
23.กิจกรรมใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้มากที่สุด
ก.การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาประเภททีม
ข.การอ่านและสรุปเรื่องที่อ่าน ด้วยภาษาตนเอง
ค.การแก้ไขโจทย์ปัญหาพร้อมแสดงวิธีการคิดหาคำตอบ
ง.การนำความรู้จากเรื่องที่เรียนไปเขียนแผนภาพความคิด
24.กิจกรรมใดเป็นหัวข้อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ก.การจัดทำรายงานประวัติผู้แต่งเรื่องอิเหนา
ข.การออกแบบงานประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
ค.การชมการแสดงละครเวทีแล้วแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์
ง.การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการวิเคราะห์คุณค่าและการอนุรักษ์
25.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี
ก.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
ข.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
ค.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้สอน
26.คำอธิบายรายวิชามีความสำคัญอย่างไร
ก.แสดงออกให้เห็นความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีต่อผู้เรียน
ข.สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมและคำนิยม
ค.สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ในแต่ละปีหรือแต่ละภาคการศึกษา
ง.สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
27.ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร
ก. ผู้เรียนและผู้สอน
ข.ผู้สอนและสาระการเรียนรู้
ค.ผู้เรียนและเนื้อหาสาระการเรียนรู้
ง.ผู้สอนและบริบทการเรียนการสอน
28.ข้อใดสำคัญที่สุดของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ก.ทฤษฎีและคำจำกัดความของเรื่องที่เรียน
ข.แหล่งเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ค.ความรู้ใหม่ และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
ง.ความสัมพันธ์ของความรู้เดิม และการค้นคว้าความรู้ใหม่
29.ข้อใดเป็นพฤติกรรมสำคัญที่สุดของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ก.ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด
ข.ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
ค.ผู้เรียนได้ปฏิบัติและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
ง.ผู้เรียนต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้
30.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านใด
ก.วิชาการ วิชาชีวิต วิชางาน
ข.วิชาการ วิชาความรู้ วิชางาน
ค. วิชาชีวิต วิชางาน
ง.วิชางาน วิชาการ วิชาเทคโนโลยี
31.ข้อใดเป็นตัวแปรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสมการ
ก.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ค.โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ง.บทเรียนเรื่องสมการ
32.ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประชากรกลุ่มตัวอย่าง
ก.กลุ่มตัวอย่างต้องได้มาจากการสุ่มเท่านั้น
ข.งานวิจัยบางเรื่องอาจไม่ต้องกำหนดประชากร
ค.ประชากรและกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นกลุ่มบุคคลเดียวกัน
ง.กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาหากมีจำนวนมาก จะทำให้งานวิจัยน่าเชื่อถือ
33.ข้อใดคือความหมายคำว่า “ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง”
ก.ผู้เรียนมีการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ข.ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นฟังได้
ค.ผู้เรียนแสดงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะและเจตคติตามวัตถุประสงค์
34.เกณฑ์การตรวจผลงานเป็นเครื่องมือการวัดผล ที่ใช้ได้ดีที่สุดกับจุดประสงค์ข้อใด
ก.เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข.เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน
ค.เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียน
ง.เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและความเข้าใจของผู้เรียน
35.ข้อใดเป็นเป้าหมายที่สำคัญของการเรียนแบบร่วมมือที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
ก.ทักษะการทำงานร่วมกัน
ข.ทักษะการแข่งขันกันเป็นทีม
ค.ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เขียน
ง.การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง
36.การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงข้อใดให้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ก.การประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน
ข.การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
ค.การประเมินการเรียนรู้หลังเรียน
ง.การประเมินเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
37.ข้อใดคือนวัตกรรมโจทย์การวิจัยในชั้นเรียน
ก.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ข.การพัฒนาทักษะเรื่องการเขียนสะกดคำ
ค.การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโครงการ
ง.การใช้คำถามแบบเปิดในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
38.ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้ข้อใดสมบูรณ์มากที่สุด
ก.สาระการเรียนรู้ที่จัดเป็นชุด/กลุ่ม บูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ข.สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งระบบของรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน
ค.การรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับหน่วยการเรียนตลอดทั้งปีการศึกษา
ง.ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล
39.ข้อใดเป็นความหมายของ “การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน”
ก.การวิจัยที่ทำโดยครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และนำผลมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
ข.การวิจัยที่ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันทำ เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการเรียนการสอน
ค.การวิจัยที่ต้องใช้เวลานานในการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปปรับแก้นโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอน
ง.การวิจัยที่ต้องศึกษาซ้ำๆหลายปีการศึกษา เพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
40. ข้อใดเป็นอัตราส่วนการจัดกลุ่มคละนักเรียน คนเก่ง ปานกลาง และอ่อน ที่เหมาะสม
ก.1:1:1
ข.1:1:2
ค.1:2:1
ง.2:1:1
41.ปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
ก.ปัญหาที่พบได้ในชีวิตจริงทั้งของผู้เรียนและสังคม
ข.ปัญหาที่สามารถสรุปข้อยุติในการหาคำตอบได้ชัดเจน
ค.ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบที่ซับซ้อนหลากหลาย
ง.ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง มีผู้ให้ความเห็นและมีข้อยุติแล้ว
42.ความหมายของการจัดการศึกษา “ผู้เรียนสำคัญที่สุด” สอดคล้องกับข้อใด
ก.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ข.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพ
ค.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้และมีปฏิกิริยาต่อกันตามศักยภาพ
ง.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและโรงเรียนเกิดการตอบสนองซึ้งกันและกันตามศักยภาพ
43.ข้อใดเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน
ก.ใช้สื่อ/คำถามกับผู้เรียน
ข.จัดกลุ่มระดมสมอง
ค.ช่วยกันปฏิบัติงาน
ง.ช่วยกันสรุปผลงาน
44.การเขียนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณควรมีองค์ประกอบในข้อใด
ก.จำนวนและวิธีการได้มา
ข.วิธีการได้มาและประชากร
ค.เวลาที่สุ่มและจำนวน
ง.ประชากรและเวลาที่สุ่ม
45.คำอธิบายรายวิชาคืออะไร
ก.มาตรฐานการเรียนรุ้และสาระการเรียนรู้
ข.ผลรวมของสาระการเรียนรู้และผลที่คาดหวัง
ค.หัวข้อหลักของบทเรียนและแนวทางการสอบ
ง.ข้อกำหนดขอบเขตของบทเรียนและการวัดผล
46.ขั้นตอนในข้อใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในการวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ก.สังเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ประเมินผลการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ข.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ค.ตรวจสอบมาตรฐานการเรียนรู้ ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ง.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สังเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
47.ข้อใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนสำคัญที่สุด
ก.วิสัยทัศน์
ข.เป้าหมาย
ค.คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง.ความต้องการของผู้ปกครอง
48.กิจกรรมการเดินป่าและเขียนชื่อสิ่งที่ประทับใจ พร้อมทั้งสเกตภาพกิจกรรมนี้พัฒนาพหุปัญญา ได้หลายด้าน ยกเว้นด้านใด
ก.ด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว
ข.ด้านวาจา/ภาษา
ค.ด้านพัฒนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์
ง.ด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์
49.การทำแฟ้มสะสมผลงานมีประโยชน์อย่างไร
ก.ใช้จัดนิทรรศการทางวิชาการ
ข.เป็นข้อมูลการทำวิจัยในชั้นเรียน
ค.เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ง.ใช้ทำเอกสารอ้างอิงการรายงานผลการสอนของครู
50.การเรียนรู้ในเรื่องใดไม่ใช่การเติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ก.การตัดต่อพันธุวิศวกรรมระดับจีโนม
ข.สาเหตุของการเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิ
ค.การสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน
ง.การทำงานของเครื่องเร่งปฏิกิริยาอนุภาค
51.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
ก.เห็นคุณค่าในตนเองแลพร้อมที่จะปฏิบัติตนตามธรรมชาติอันพึงประสงค์
ข.มีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ค.รักการออกกำลังกาย ดูแลให้ตนเองมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
ง.มีจิตสำนึกที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
52.การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนแก้ปัญหา ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไร
ก.ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ข.เป็นการสร้างประสบการณ์ที่จำเป็นต่อชีวิตของผู้เรียน
ค.ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดหลักการและกระบวนการแก้ปัญหา
ง.เป็นการนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้สนใจเรียน
53.ข้อใดเป็นเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นที่ถูกต้อง
ก.ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
ข.ต้องเรียนรู้และผ่านการตัดสินใจในกลุ่มสาระที่สถานศึกษากำหนดอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระ
ค.ต้องผ่านการประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์และเขียนตามที่ชุมชนและสถานศึกษากำหนด
ง.ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการระเมินจากชุมชนและสถานศึกษากำหนด
54.ข้อใดเป็นเหตุผลของคำกล่าวว่า “โครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้”มากที่สุด
ก.เพราะเป็นการฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
ข.เพราะเป็นการฝึกการทำงานกลุ่ม
ค.เพราะเป็นการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ง.เพราะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข
55. “ให้ผู้เรียนวางแผนทำกิจกรรมร่วมกัน แสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้” ข้อใดเนินการเริ่มต้นดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
ก.แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข.แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
ค.ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน
ง.ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้
56.ข้อใดเป็นกระบวนการนำหลักสูตรสู่การสอนในชั้นเรียน
ก.การวิเคราะห์เป้าหมาย สร้างหน่วยการเรียน เขียนแผน และการจัดการเรียนรู้
ข.การวิเคราะห์มาตรฐาน สร้างหน่วยการเรียน เขียนแผน และการจัดการเรียนรู้
ค.การวิเคราะห์คุณลักษณะ เขียนแผน สร้างหน่วยการเรียน และการจัดการเรียนรู้
ง.การวิเคราะห์สาระการเรียน สร้างหน่วยการเรียน เขียนแผน การเลือกสื่อและการจัดการเรียนรู้
57.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
ข.เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ค.สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ง.มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
58.ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
ก.มีความคิด สร้างเอกลักษณ์เป็นของตนเอง
ข.สื่อสารได้เร็วขึ้น คล่อง แปลกใหม่ ใช้ประโยชน์ได้
ค.เรียนรู้ได้เร็ว นำความคิดไปประยุกต์ต่อยอดได้มาก
ง.ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้ความรู้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองได้หลากหลาย
59.กระบวนการในข้อใด มีผลต่อการใช้ข้อสรุปมากที่สุด
ก.การวิเคราะห์ปัญหาและการค้นคว้าข้อมูล
ข.การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการแก้ปัญหา
ค.การวางแผนการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ง.การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา
60.การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ตอบสนองข้อใดมากที่สุด
ก.สาระการเรียนรู้
ข.จุดประสงค์การเรียนรู้
ค.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ง.การวัดและประเมินผล
61.ข้อใดที่ผู้สอนยอมรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ก.ความคิดสร้างสรรค์มีในทุกคน
ข.ความคิดสร้างสรรค์มีเฉพาะคน
ค.ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่พัฒนาได้
ง.ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ของคน
62.ข้อใดเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด
ก.การประหยัดการใช้วัสดุ
ข.การนำวัสดุมาปรับใช้ใหม่
ค.การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ง.การลดปริมาณขยะ
63.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ก.เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ข.เพื่อของบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
ค.เพื่อประเมินผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ง.เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
64.ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง จะเกิดขึ้นจากสิ่งใด
ก.การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนที่ผู้เรียนสามารถตอบสนองคำถามได้
ข.การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนที่ผู้เรียนสามารถท่องจำได้
ค.การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนที่ผู้เรียนลงมือปฏิบัติได้จริง
ง.การเรียนรู้ในหน่วยการเรียนที่ได้ทบทวนอย่างจริงจัง
65.ข้อใดเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติที่สำคัญมากที่สุด
ก.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
ข.การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้ศึกษาค้นคว้า
ค.การเรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด ตามศักยภาพของตนเอง
ง.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเอง
66.ข้อใดคือ ผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
ก.ผู้เรียนรักการเรียนรู้
ข.ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ค.ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ง.ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง
67.ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ แผนเรียนรู้ ผลการเรียนที่คาดหวัง เพื่อศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน
ก.การประเมินผลก่อนการเรียน
ข.การประเมินผลระหว่างเรียน
ค.การประเมินผลหลังการเรียน
ง.การประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการเรียน
68.ข้อใด ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้อง
ก.สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม
ข.สร้างนวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม
ค.ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม
ง.ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม
69.ข้อใดเป็นประชากรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสมการ
ก.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา
ข.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ค.โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ง.ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
70.ข้อใดไม่ใช่การประเมินผล
ก.การทำกิจกรรม
ข.การทดสอบ
ค.การสังเกต
ง.การนำเสนอผลงาน
71.รายงานของผู้สอนคนใดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน
ก.การสร้างและใช้หน่วยหารเรียนรู้แทนการใช้หนังสือเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง
ข.การจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน
ค.การจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของบทเรียน
ง.การทำใบงานที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน
72.จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุว่า “ผู้เรียนสามารถสตัฟฟ์นกได้ถูกต้องตามขั้นตอน” เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านใด
ก.พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด
ข.พฤติกรรมด้านความรู้และความสามารถ
ค.พฤติกรรมด้านความรู้และความเข้าใจ
ง.พฤติกรรมด้านความสามารถและความคิด
73.ผู้เรียนเฝ้าสังเกตต้นไม้ที่ปลูกไว้พบว่าในเวลา 3 วันต้นไม้สูงขึ้น 3 เซนติเมตร จากข้อมูลนี้ ข้อใดเป็นสิ่งที่ผู้เรียนควรจะพยากรณ์ ว่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกสามวันข้างหน้า
ก.ต้นไม้จะหยุดการเจริญเติบโต
ข.ต้นไม้จะสูงเพิ่มขึ้นอีก 3 เซนติเมตร
ค.ต้นไม้จะสูงขึ้นอีก 1 เซนติเมตร ต่อวัน
ง.ต้นไม้จะเจริญเติบโตขึ้นต้องได้รับแสงอาทิตย์
74.จากคำถาม “สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ป่าถูกทำลายคือข้อใด” เป็นการวัดด้านพุทธิพิสัยในข้อใด
ก.ความเข้าใจ
ข.การนำไปใช้
ค.การวิเคราะห์
ง.การสังเคราะห์
75.ข้อใดคือผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อผู้สอนออกแบบเรียนรู้โดยใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ก. เกิดความคิดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ข. เกิดความคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอย่างมีขั้นตอน
ค. เกิดความคิดในการทำงานและแก้ปัญหาในงานที่ทำ
ง. เกิดการวางแผนทำงานตามความสามรถของแต่ละบุคคล
76. การวิเคราะห์งาน การวางแผนงาน การปฎิบัติงานและการประเมินผลงาน จัดอยู่ในข้อใด
ก.ทักษะการจัดการ
ข. ทักษะกระบวนการทำงาน
ค. ทักษะแสวงหาความรู้
ง. ทักษะการทำงานร่วมกัน

77. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะความคิดอย่างสร้างสรรค์
ก. ความคิดละเอียดลออ
ข. ความคล่องในการคิด
ค. ความยืดหยุ่นในการคิด
ง. ความคิดที่ใคร่ครวญ
78. หัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้คือสิ่งใด
ก. จุดประสงค์การเรียนรู้
ข. การจัดหาสื่อการเรียนรู้
ค. การวัดผลประเมินผล
ง. การจัดการเรียนรู้
79. การแต่งกาย อาหาร และโภชนาการ จัดอยู่ในงานใด
ก.งานธุรกิจ
ข. งานบ้าน
ค. งานประดิษฐ์
ง. งานช่าง
80. สาระที่ 3 ของกลุ่มการงาน คือข้อใด
ก. การดำรงชีวิตและครอบครัว
ข. การออกแบบและเทคโนยี (ข้อนี้ถูก)
ค. เทคโนสารสนเทศ
ง. เทคโนเพื่องานอาชีพ
81. ข้อใดคือผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อผู้สอนออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ก. เกิดความคิดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ข. เกิดความคิดหาวิธีการปัญหาอย่างมีขั้นตอน
ค.เกิดความคิดในการทำงานและแก้ปัญหาในงานที่ทำ
ง. เกิดการวางแผนการทำงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล
82. การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนจากแผนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ขั้นเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร
ก. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. แบ่งกลุ่มผู้เรียนทำกิจกรรม
ค. ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปผลงาน
ง. ลงมือปฏิบัติตามแผน
83. เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังให้เกิดจะต้องกำหนดไว้ในส่วนใด
ก. สาระสำคัญ
ข. จุดประสงค์
ค. กระบวนการจัดการ
ง. สื่ออุปกรณ์
84. การจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับสิ่งใด
ก. ความรู้/ความสามารถ/กระบวนการทำงาน/คุณธรรมจริยธรรม
ข. ความรู้ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม
ค. ความรู้ การปลูกฝังการทำงาน การตัดการ คุณธรรม จริยธรรม
ง. ความรู้ ความสามารถ การทำงาน
85. การวิเคราะห์รายละเอียดของขอบข่าย 12 ปี 5สาระให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการกับท้องถิ่น
ก. การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
ข. กำหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
ค. กำหนดสาระการเรียนรู้ รายปี รายภาค
ง. กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
86. ความหมายขงงานในสาระการงานอาชีพคือข้อใด
ก. งานตามสภาพจริงและงานบูรณาการ
ข. งานประดิษฐ์ และงานเกษตร
ค. งานบ้านและงานธุรกิจ
ง. งานช่าง และงานบัญชี
87. การจัดการสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. สาระการเรียนรู้และการวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. หลักสูตรสถานศึกษาและการวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน
87 .ข้อใดกล่าวถึงสาระวิสัยทัศน์ของกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ก. การเรียนรู้ที่ยึดงาน การแก้ปัญหา บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีเป็นหลัก
ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค. มีนิสัยรักการทำงานเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่องานสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ
ง. มีทักษะการทำงาน การจัดการ นำเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้
88. คุณธรรมใดที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักเศรษกิจพอเพียง
(ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน)
89. ข้อใดเป็นแนวทางเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ก. เพื่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิต ค.เพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ
ข. เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ง.
90. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว มีทักษะในการทำงาน มีความรับผิดชอบเป็นเรื่องของอะไร
ก. ผลการเรียนรู้ ข. ความต้องการของผู้เรียน
ค. คุณภาพผู้เรียน ง. ผลงานผู้เรียน
91. การจัดหลักโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละช่วงชั้นประกอบด้วย
ก. สาระการเรียนรู้/การวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียน
ค หลักสูตรสถานศึกษา/การวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตร/กิจกรรมผู้เรียน
92. อะไรเป็นตัวหลอมรวมหรือบูรณาการ ความรู้ ทักษะ และความดี
ก. เวลาที่ใช้ในการเรียน
ข. ความถนัดที่เกิดจากการเรียนรู้
ค. งานที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ง. การผลิตที่เน้นกระบวนการทำงาน
93. ข้อใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานฯ ที่กำหนดไว้ 4 แบบ
ก. จากการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติตามครู การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์
ข. การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติจริง ปฏิบัติตามครู
ค. ปฏิบัติจริง ค้นคว้า ประสบการณ์ ทำงานกลุ่ม
ง ทำงานเดี่ยว ปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้า ทำงานกลุ่ม
94. หัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้คือข้อใด
ก. จุดประสงค์การเรียนรู้ ค. การวัดประเมินผล
ข. การจัดทำสาระการเรียนรู้ ง. การจัดการเรียนรู้
95. การวิเคราะห์ การวางแผนการทำงาน การบูรณาการและการประเมินการทำงาน
จัดอยู่ในทักษะใด
ก. ทักษะการจัดการ ค. ทำงานแสวงหาความรู้
ข. ทักษะกระบวนการทำงาน ง. ทักษะการทำงานร่วมกัน
96. จากมาตรการเรียนรู้ช่วงชั้นกำหนดให้นักเรียน ป.4-6นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.1-3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.4-6 ควรมีความสามารถด้านใด
ก. ประมวลผลจ้อมูลที่เป็นสารสนเทศ
ข. เข้าใจหลักการทำงานสารสนเทศ
ค. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงาน
ง. ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม
97. ความพยายามที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะด้านใด
ก. ทักษะการจัดการ
ข. ทักษะกระบวนการ
ค. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ง. ทักษะการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
98.เทคโนโลยีสารสนเทศจัดสอนในช่วงชั้นใด
ก.ช่วงชั้นที่ 1 และ 2 ข. ช่วงชั้นที่2และ3 ค. ช่วงชั้นที่ 3 และ 4 ง. ช่วงชั้นที่ 2 และ 4
99.ครูจะศึกษาเรื่องใดบางภายใน 1 ภาคเรียน
ก.หน่วยการเรียนรู้ ข.คำอธิบายรายวิชา ค.มาตรฐานการเรียนรู้ ง.แผนการจัดการเรียนรู้
100.สาระเพิ่มเติมหลักสูตรท้องถิ่นสอดคล้องกับความต้องการของใคร
ก.ผู้ปกครอง ชุมชน ข.ครูใหญ่ ผู้ปกครอง ค.ท้องถิ่น นักเรียน ง.ชาวบ้าน ผู้ใหญ่


Create Date : 24 มีนาคม 2554
Last Update : 24 มีนาคม 2554 21:38:43 น. 0 comments
Counter : 819 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.