สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบจิตวิทยา สอบครูผู้ช่วย

ข้อสอบจิตวิทยา สอบครูผู้ช่วย
1. ข้อใดตรงกับความหมายของ วิชาจิตวิทยา ( Psychology ) มากที่สุดในปัจจุบัน
ก จิตวิทยา หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องจิต
ข จิตวิทยา หมายถึง ศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องจิตและ วิญญาณของมนุษย์และสัตว์
ค จิตวิทยา หมายถึง ศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องความคิดของมนุษย์และกระบวนการทางจิต
ง จิตวิทยา หมายถึง การศึกษาเรื่อง กระบวนการทางจิตและพฤติกรรมของมนุษย์ในเชิงวิทยาศาสตร์
2. ท่านคิดว่าข้อใดต่อไปนี้ตรงกับความสำคัญของ วิชาจิตวิทยา
ก จิตวิทยาทำให้ติ้วเราสามารถเข้าใจคนอื่นๆได้ชัด เจน
ข จิตวิทยาทำให้ตัวเราเข้าใจตัวเราได้ทั้งจุดดีจุด ด้อยแล้วพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพ
ค จิตวิทยาช่วยแก้ไขปัญหาของมนุษย์รวมทั้งทำให้ เราเข้าใจตัวเราเองและเข้าใจผู้อื่น
ง จิตวิทยาทำให้เรามองคนอื่นมีปัญหาและเรา พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเขาแก้ปัญหา
3. ศาสตร์ใดต่อไปนี้สามารถประเมิน ตัดสิน และพยากรณ์พฤติกรรมได้ตามหลักการของวิทยาศาสตร์
ก หลักและวิธีการทดลอง
ข หลักการฟิสิกส์
ค จิตวิทยา
ง ถูกทู้ข้อ
4. บุคคลกลุ่มใดต่อไปนี้เชื่อว่าสูยนต์กลางของความรู้สึกอยู่ที่หัวใจ
ก Aristotle Plato
ข Rene Descartes
ค John Loke
ง Wilhelm Max Wundt
5. บุคคลใดต่อไปนี้เป็น บิดาของจิตวิทยา
ก Aristotle Plato
ข Sigmund Freud
ค John Loke
ง Wilhelm Max Wundt
6. ข้อใดคือแนวคิดของกลุ่ม โครงสร้างของจิต ( Structuralism )
ก จิต มีระดับในการทำงานแตกต่างกันตามสิ่งเร้า
ข จิต มีหน้าที่และมีขั้นการวิวัฒนาการทำให้เกิดกระบวนการคิด
ค จิตธาตุ ประกอบด้วย การรับสัมผัส ความรู้สึก และจิตนาการ
ง จิตธาตุ มีองค์ประกอบ 3 ประการคือ ความคิด อารมณ์ การหาเหตุผล
7. ข้อใดคือวิธีการพิจารณาจิต หรือ การตรวจสอบทางจิตของกลุ่มโครงสร้างทางจิต
ก การสังเกต
ข การทดลอง
ค การพินิจใน
ง ทำการบำบัด
8. กลุ่มใดที่มีความเชื่อที่ว่า ประสบการณ์ ( Experience ) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปฏิบัติตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม และสัญชาตญาณ ( Instinct ) เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนเราปรับตัวกับสิ่งแวดล้อม
ก กลุ่มโครงสร้างทางจิต( Structuralism )
ข กลุ่มหน้าที่ของจิต ( Functionalism )
ค กลุ่มพฤติกรรมนิยม ( Behaviorism )
ง กลุ่มจิตวิเคราะห์ ( Psychoanalysis )
9. นักจิตวิทยากลุ่มใดที่สนใจเรื่อง จิตไร้สำนึก ( Unconsciousness )
ก กลุ่มโครงสร้างทางจิต( Structuralism )
ข กลุ่มหน้าที่ของจิต ( Functionalism )
ค กลุ่มพฤติกรรมนิยม ( Behaviorism )
ง กลุ่มจิตวิเคราะห์ ( Psychoanalysis )
10. นักจิตวิทยาคนใดต่อไปนี้ที่เขียนหนังสือ Principles of Psychology และถือว่าเป็นหนังสือจิตวิทยาเล่มแรกของโลก
ก John Dewey
ข John B. Watson
ค William James
ง Sigmund Freud
11. พฤติกรรมทุกอย่างของมนุษย์ต้องมีสาเหตุ ท่านคิดว่าข้อความนี้เป็นแนวคิดของกลุ่มใดต่อไปนี้
ก กลุ่มโครงสร้างทางจิต( Structuralism )
ข กลุ่มหน้าที่ของจิต ( Functionalism )
ค กลุ่มพฤติกรรมนิยม ( Behaviorism )
ง กลุ่มจิตวิเคราะห์ ( Psychoanalysis )
12. ท่านคิดว่ากลุ่มทางจิตวิทยากลุ่มใดที่เน้นเรื่องผู้เรียนต้องได้ประสบการณ์มากที่สุด
ก กลุ่มโครงสร้างทางจิต( Structuralism ) ข กลุ่มหน้าที่ของจิต ( Functionalism )
ค กลุ่มพฤติกรรมนิยม ( Behaviorism ) ง กลุ่มจิตวิเคราะห์ ( Psychoanalysis )
13. ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่องพฤติกรรม
ก พฤติกรรมที่เกิดขึ้นมี สองลักษณะ
ข พฤติกรรมภายในได้แก่ การคิด การเกร็งกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจ เป็นต้น
ค พฤติกรรมภายนอกได้แก่ การนั่ง ยืน เดิน ท่าทางต่างๆของบุคคลที่สังเกตได้
ง ถูกทุกข้อ
14. จิต ระดับใดที่บุคคลรู้ตัว ตามแนวคิดของSigmund Freud
ก Consciousness
ข Unconsciousness
ค Subconsciousness
ง Mind of mental
15. การที่บุคคลฝัน เดินละเมอ หรือการจินตนาการต่างๆเป็นผลจากการทำงานของ จิตระดับใด
ก Consciousness
ข Unconsciousness
ค Subconsciousness
ง Mind of mental
16. การที่บางครั้งเราอาจจะไม่รู้ตัวในบางขณะ แล้วเราก็เกิดสุขใจถึงกับ ฮัมเพลง ยิ้มคนเดียวอย่างไม่รู้ตัวเมื่อนึกถึงภาพในอดีตที่แช่มชื่น เป็นผลมาจาก การทำงานของจิตระดับใดต่อไปนี้
ก Consciousness ข Unconsciousness
ค Subconsciousness ง Mind of mental
17. โครงสร้างบุคลิกภาพตามแนวความคิดของกลุ่มจิตวิเคราะห์ ได้แก่ข้อใดต่อไปนี้
ก id ego superego
ข Consciousness Unconsciousness Subconsciousness
ค As a Whole
ง stimulus oganism respons learning

18. ข้อใดต่อไปนี้คือหลักการใหญ่ของ กลุ่มจิตวิทยาเกสตอล (Gestalt Psychology )
ก id ego superego
ข Consciousness Unconsciousness Subconsciousness
ค As a Whole
ง stimulus oganism respons learning
19. แนวคิดของ กลุ่มจิตวิทยาเกสตอล ( Gestalt Psychology ) ตรงกับข้อใด
ก ส่วนรวมมีค่ามากกว่าผลบวกของส่วนย่อย
ข การรับรู้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้
ค ความสามารถในการแก้ปัญหาของคนเราขึ้นอยู่กับ Insight
ง ถูกทุกข้อ
20. ท่านคิดว่า เมื่ออินทรีย์ถูกเร้า จะเกิดปฏิกิริยาใดในพฤติกรรมมนุษย์
ก ตอบสนอง
ข การเรียนรู้
ค การรับรู้
ง การปรับตัว
21. ข้อใดคือแนวคิดของ กลุ่มมนุษยนิยม ( Hummanistic Psychology )
ก มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีงาม
ข จิตมนุษย์มีโครงสร้าง
ค จิตมนุษย์แบ่งเป็นส่วนๆ
ง มองภาพรวมมากกว่าส่วนย่อย
22. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดของ กลุ่มมนุษยนิยม ( Hummanistic Psychology )
ก มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีงาม
ข มนุษย์มีความสามรถในการตัดสินใจด้วยตนเอง
ค มนุษย์จิตมนุษย์แบ่งเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนก็ทำหน้าที่ของตน
ง มองภาพรวมของมนุษย์มีค่ามากกว่าส่วนเล็กๆประกอบกัน
23. ข้อใดใช่แนวคิดของ กลุ่มมนุษยนิยม ( Hummanistic Psychology )
ก มนุษย์มีธรรมชาติที่ดีงาม
ข มนุษย์มีความสามรถในการตัดสินใจด้วยตนเองและกลุ่ม
ค มนุษย์จิตมนุษย์แบ่งเป็นส่วนๆ แต่ละส่วนก็ทำหน้าที่ของตน
ง มองภาพรวมของมนุษย์มีค่าน้อยว่าส่วนเล็กๆประกอบกัน
24. ข้อใดคือ นักจิตวิทยากลุ่มจิตวิทยาแนวมนุษยนิยม ( Hummanistic Psychology )
ก Carl Roger / Abraham Maslow
ข Max Werthimer / Kurt Koffa / Wolfgang Kohler
ค Sigmund Freud / Alfred Adler / Carl G Jung
ง John B Watson / Ivan P Pavlov / Skinner
25. ข้อใดคือ นักจิตวิทยากลุ่มจิตวิทยาเกสตอล ( Gestalt Psychology )
ก Carl Roger / Abraham Maslow
ข Max Werthimer / Kurt Koffa / Wolfgang Kohler
ค Sigmund Freud / Alfred Adler / Carl G Jung
ง John B Watson / Ivan P Pavlov / Skinner
26. ข้อใดคือ นักจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม ( Behaviorism )
ก Carl Roger / Abraham Maslow
ข Max Werthimer / Kurt Koffa / Wolfgang Kohler
ค Sigmund Freud / Alfred Adler / Carl G Jung
ง John B Watson / Ivan P Pavlov / Skinner
27. ข้อใดกล่าวถูกต้องในเรื่อง พฤติกรรม
ก พฤติกรรมต้องมีสาเหตุ
ข พฤติกรรมของอินทรีย์เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาสนองที่ถูกวางเงื่อนไข ต่อสิ่งเร้า
ค พฤติกรรมมนุษย์มี สองอย่างคือพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก
ง ถูกทุกข้อ
28. ท่านคิดว่าวิธีการศึกษาจิตวิทยาใช้วิธีการใดเหมาะที่สุด
ก วิธีการสังเกต ( Observation Method )
ข วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ( Scientific Method )
ค วิธีการทดลอง ( Experimental Method )
ง ถูกทุกข้อ
29. ข้อใดเป็นการใช้หลักการสังเกตผิดวิธี
ก มีการเตรียมการสังเกตล่วงหน้า
ข สังเกตเฉพาะพฤติกรรมบุคคลที่ตนไม่ชอบ
ค กำหนดช่วงเวลาการสังเกต
ง มีแบบบันทึกการสังเกตและจดพฤติกรรมทุกครั้งที่เริ่มสังเกต
30. วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในขั้นตอนใดที่นักจิตวิทยาตั้งข้อทำนายเหตุหรือผลของปัญหานั้นๆ
ก การตั้งปัญหา ( Problem ) ข การตั้งสมมติฐาน ( Hypothesis )
ค การรวบรวมข้อมูล ( Collecting of data )ง การวิเคราะห์


กราบขอขอบพระคุณ ที่มา //socialscience.igetweb.com/index.php?mo=3&art=8903Create Date : 23 เมษายน 2553
Last Update : 23 เมษายน 2553 19:53:27 น. 5 comments
Counter : 3926 Pageviews.

 
ถ้าจะให้ดีควรจะเฉลยเพื่อนักเรียนจะได้ฝึกและทราบคำตอบที่ถูกต้องจริงๆๆๆๆถ้าให้นักเรียนหาเองอาจได้คำตอบที่ผิดก็ได้


โดย: มนูญ IP: 125.26.247.101 วันที่: 27 พฤศจิกายน 2553 เวลา:16:08:06 น.  

 
ที่ไหนรับทำข้อสอบจิตตวิทยา รบกวนโทรกลับด้วยค่ะ


โดย: 024521290-127 IP: 58.11.17.40 วันที่: 14 ธันวาคม 2553 เวลา:10:48:50 น.  

 
อยากได้คำตอบอ่ะ


โดย: รี IP: 110.49.128.206 วันที่: 3 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา:21:42:16 น.  

 
ขอขอบคุณที่แบ่งปัน แต่ น่าจะมีเฉลยนะ..


โดย: อรชร IP: 182.93.142.125 วันที่: 13 มิถุนายน 2554 เวลา:13:43:23 น.  

 
ข้อสอบดีมากแต่ไม่มีเฉลยค่ะ


โดย: แ้ IP: 125.25.248.29 วันที่: 11 มิถุนายน 2556 เวลา:13:49:32 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.