สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ชุด5

369. คำถาม : หัวข้อย่อย 3 ส่วนคือ (1) ผังการวางแผน (Planning Wab) (2) ตารางแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์แผนการจัดารเรียน การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา(3) แผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในหัวข้อใดต่อไปนี้
คำตอบ. ค. 3. ขั้นตอนการจัดการเรียนรุ้แบบบูรณาการสู่พหุปัยญา
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ค.
--------------------------------------------------------------------------------

=============

370 . ข้อใดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญา ของHoward Gardner
ก. ผู้สอนทุกคนต้องเชื่อมั่นว่าเด็กทุกคนเรียนรู้ได้
ข. ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ และเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ค. ผู้เรียนจะเรียนรู้จากธรรมชาติได้ดีก็ต่อเมื่อเขาได้รับการปลดปล่อยออกจากห้องเรียนที่กักขังเขา ไปสู่ธรรมชาติ
ง. ผู้สอนต้องช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ จนเกิดจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการหากระบวนการและวิธีการต่างๆ

371. พฤติกรรมของนักเรียนที่ครูกระตุ้นให้เกิดเมื่อครูกำลังจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา คือ
ก. ครูให้แดงฝึกใช้คำถาม
ข. ครูให้ดำปรับเปลี่ยนความคิด
ค. ครูให้เขียวทบทวนความรู้เดิม
ง. ครูให้ขาวที่เก่งคอมพิวเตอร์ออกมาช่วยสอนเพื่อนๆ

372 . ข้อใด ไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญา ของHoward Gardner
ก. ผู้เรียนมีปัญญามากกว่าหนึ่งด้าน
ข. ปัญญานั้นเป็นสิ่งที่สอนกันได้
ค. ตลอดชีวิต ปัญญาแต่ละคนจะไม่ปรับเปลี่ยน
ง. สมองนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับลายนิ้วมือ

373 . ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ประกอบด้วย
ก. ขั้นการเตรียมการ ( มี 3 หัวข้อย่อย ) และ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มี 3 หัวข้อย่อย)
ข. ขั้นการเตรียมการ ( มี 4 หัวข้อย่อย ) และ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มี 3 หัวข้อย่อย)
ค. ขั้นการเตรียมการ ( มี 4 หัวข้อย่อย ) และ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มี 4 หัวข้อย่อย)
ง. ขั้นการเตรียมการ ( มี 3 หัวข้อย่อย ) และ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มี 4 หัวข้อย่อย)

374 . องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เพื่อจัดเตรียมการด้านเอกสารของครู มีกี่ด้าน
ก. 2 องค์ประกอบ
ข. 3 องค์ประกอบ
ค. 4 องค์ประกอบ
ง. 5 องค์ประกอบ

375 . ครูให้ผู้เรียนเดินไปตามบริเวณต่างๆของโรงเรียนและสเก๊ตภาพดอกไม้ที่นักเรียนพบเห็นและชอบมากที่สุดมาส่งครู การกระทำของครูดังกล่าวเป็นการส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนในด้านใด ชัดเจนมากที่สุด
ก. ความสามารถพิเศษด้านธรรมชาติ
ข. ความสามารถพิเศษด้านการรู้จักตนเอง
ค. ความสามารถพิเศษด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว
ง. ความสามารถพิเศษด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์

376 . ถ้ามีผู้วิจัยคนหนึ่งต้องการศึกษาการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา แสดงว่า ตัวแปรต้นของการศึกษาครั้งนี้คือข้อใด
ก. การคิดสร้างสรรค์
ข. การพัฒนาพหุปัญญา
ค. กระบวนการบูรณาการ
ง. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

377 . จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา คือ
ก. กระบวนการบูรณาการ
ข. เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ค. ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ง. ผู้เรียนใช้ปัญญาหลายๆด้าน

378 . ครูคนเดียวสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาได้หรือไม่อย่างไร
ก. ได้ โดย ใช้บูรณาการแบบสอดแทรก
ข. ได้ โดยใช้บูรณาการแบบสหวิทยาการ
ค. ไม่ได้ เพราะไม่สามารถบูรณาการได้
ง. ไม่ได้ เพราะไม่สามารถสร้างพหุปัญญา หรือปัญญาอันหลากหลายได้

379 . ในขั้นการเตรียมตัวของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา หัวข้อใดสำคัญที่สุด
ก. วิเคราะห์ผู้เรียน
ข. ประสานการบูรณาการสู่พหุปัญญา
ค. จัดทำเอกสารตามองค์ประกอบของแนวทางฯ
ง. การใช้แนวทางฯ สื่อ/อุปกรณ์ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล

380. ผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาโดยใช้การบูรณาการแบบสอดแทรก บ่งบอกถึงลักษณะของผู้สอนที่มีความสามารถ ในด้านใด
ก. วิเคราะห์ผู้เรียน
ข. ด้านบูรณาการ
ค. ด้านพหุปัญญา
ง. บริหารจัดการ การเรียนรู้

ข้อที่ 12 . การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ท่านเข้าใจว่าอย่างไร
ก. ผู้สอนใช้การบูรณาการ เพื่อให้เกิดพหุปัญญา
ข. ผู้สอนใช้การบูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้พัฒนาให้เกิดพหุปัญญา
ค. ผู้สอนใช้การบูรณาการพร้อมกับกระตุ้นพหุปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
ง. ผู้สอนใช้การบูรณาการ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์การเรียนรู้อย่างมีความสุขและยั่งยืน

381 . การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาครั้งนี้ ศึกษาหหุปัญญาของผู้เรียนตามทฤษฎีของ Howard Gardner กี่ด้าน
ก. 6 ด้าน
ข. 7 ด้าน
ค. 8 ด้าน
ง. 9 ด้าน

382 . การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ในขั้นของการเตรียมตัวโดยการเขียน ผังการวางแผน (Planning Web) เป็นขั้นตอนที่ครูใช้ในการวางแผนว่ากำลังให้ความสำคัญกับสิ่งใดในการจัดการเรียนรู้
ก. พหุปัญญา
ข. การบูรณาการ
ค. บูรณาการสู่พหุปัญญา
ง. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ข้อที่ 15 . การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เป็นการจัดการเรียนรู้อย่างไร
ก. การให้ความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและความสำคัญของความรู้เดิม
ข. ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม มีชิ้นงานที่เป็นรูปธรรม ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและเพื่อน ได้พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และตระหนักรู้ในปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
ค. ลักษณะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนรู้ที่มีอยู่ในตัวผู้เรียน
ง. การที่ผู้เรียนได้มีโอกาสรับประสบการณ์ แล้วได้รับการกระตุ้นให้สะท้อนสิ่งต่าง ๆ(Reflection) ที่ได้จากประสบการณ์ออกมาเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆ เจตคติใหม่ๆ หรือวิธีการคิดใหม่ ๆ

383 . ข้อใดเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง
ก. การให้เหตุผล
ข. การเข้ากลุ่ม
ค. การสังเกต และฟัง
ง. การเขียนแผนที่ความคิด

384 . บุคคลที่มีอาชีพเป็น สัตวแพทย์ แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีปัญญาในด้านใดเป็นพิเศษ
ก. ด้านธรรมชาติ
ข. ด้านการรู้จักตนเอง
ค. ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น
ง. ด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว

385 . ข้อใดต่อไปนี้คือบุคคลที่ไม่ไช่คนที่มีปัญหาในด้านความสามรถพิเศษด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ใดเป็นพิเศษ
ก. ครู
ข. วิศวกร
ค. นักฟิสิกส์
ง. โปรแกรมเมอร์

386 . "ในระดับธรรมดาๆเด็กเล็กจะรู้จักสังเกตและไวต่ออารมณ์ คามรู้สึกของผู้ใหญ่รองรับถ้าเป็นระดับสูงซับซ้อนขึ้นมาผู้ใหญ่ที่มีปัญหาดานนี้จะสามารถอ่านใจผู้อื่นได้ว่าที่จริงแล้ว้งการอะไร แม้ผู้นั้นจะพยายามปกปิดก็ตาม" ข้อความดังกล่าวเป็นปัญหาในข้อใด
ก. ด้านวาจา/ ภาษา
ข. ด้านการรู้จักตนเอง
ค. ด้านคามสัมพันธ์กับผู้อื่น
ง. ด้านทัศนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์

387 . หัวข้อย่อย 3 ส่วนคือ (1) ผังการวางแผน (Planning Wab) (2) ตารางแสดงรายละเอียดของการวิเคราะห์แผนการจัดารเรียน การเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา(3) แผนการจัดการเรียนรู้ อยู่ในหัวข้อใดต่อไปนี้
ก. 1. ประสานการบูรณาการสู่พหุปัญา
ข. 2. เอกสารตามองค์ประกอบของแนวทางฯ
ค. 3. ขั้นตอนการจัดการเรียนรุ้แบบบูรณาการสู่พหุปัยญา
ง. 4. การใช้แนวทางฯ สื่อ/อุปกรณ์ กิจกรรมจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดเเละประเมิณผล

แบบทดสอบก่อนการอบรมกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ครั้งที่ 1
388 . ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 22 ข้อใดถูกต้อง
ก. จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม
ข. จัดการเรียนรู้คู่การวิจัย
ค. ใช้การวิจัยในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียน
ง. จัดการเรียนรู้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน

389 . การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนพลศึกษาข้อใดเหมาะสมที่สุด
ก. สอนโดยใช้ ICT
ข. สอนโดยให้ผู้เรียนสืบค้นข้อมูลเอง
ค. สอนโดยกระบวนการปฏิบัติ เน้นผู้เรียนมีส่วนร่วม
ง. สอนโดยใช้สื่อประเภทเอกสารประกอบการสอน

390 . การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ตามมาตรา 24 (5) ข้อใดถูกต้อง
ก. ใช้การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
ข. ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ค. ใช้แหล่งเรียนรู้และครูภูมิปัญญาในการจัดการเรียนการสอน
ง. ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

391 . การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้อใดถูกต้อง
ก. ให้ผู้เรียนเรียนรู้ทุกเรื่องด้วยตนเอง
ข. ทำตามที่ผู้เรียนต้องการทุกประการ
ค. จัดการเรียนรู้ให้เฉพาะผู้เรียนที่ต้องการเรียน
ง. จัดการเรียนรู้ทุกเรื่องให้ผู้เรียนทุกคนตามความสามารถ

392 . ข้อใดเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อที่ถูกต้องที่สุด
ก. สื่อเป็นนวัตกรรมที่ผู้สอนผลิตขึ้น
ข. นักเรียนร่วมกันกับครูผลิตสนามบาสเกตบอลจำลอง
ค. ครูนำหนังสือมาให้ผู้เรียนค้นคว้า
ง. สื่อที่ดีต้องหาง่ายราคาถูก

393 . ทักษะการเรียนรู้ ข้อใด สำคัญที่สุด ที่ต้องปลูกฝังให้เกิดกับผู้เรียนใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้
ก. การสังเกต
ข. การทดลอง
ค. การสัมภาษณ์
ง. การศึกษาค้นคว้า

394 . ข้อใด เป็นแนวทาง กระตุ้นให้ผู้เรียนรักและศรัธาในการเล่นกีฬา
ก. ครูนำภาพนักกีฬาทีมชาติมาให้นักเรียนดู
ข. ครูให้ผู้เรียน เล่นได้ตามใจชอบ
ค. ครูใช้กระบวนการเรียนปนเล่น ให้เกิดความสนุกสนาน
ง. ถูกทุกข้อ

395 . ข้อใด เป็นจุดบกพร่องที่พบในการจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษา
ก. ครูสอนตามกำหนดเวลา
ข. ครูสอนตามธรรมชาติวิชาพลศึกษา
ค. ครูไม่ฝึกทักษะกระบวนการที่จำเป็นต่อการดำเนินการให้แก่ผู้เรียน
ง. ครูเตรียมการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ

396. การวิเคราะห์หลักสูตรมีความสำคัญอย่างไร
ก. ทำให้ครูรู้แนวทางในการจัดการเรียนการสอน
ข. ทำให้การจัดการเรียนการสอนได้มาตรฐานชาติเท่าเทียมกัน
ค. ทำให้โรงเรียนได้หลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ง. ทำให้โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน

397 . ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญคือกิจกรรมในข้อใด
ก. การวิเคราะห์หลักสูตร
ข. การวิเคราะห์ผู้เรียน
ค. การออกแบบการจัดการเรียนรู้
ง. การเลือกสื่อและแหล่งเรียนรู้

398 . การจัดการเรียนรู้วิชาพลศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดคุณธรรมในข้อใดมากที่สุด
ก. ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ข. ความเมตตา-กรุณา
ค. ความสามัคคี
ง. ความมีน้ำใจนักกีฬา

399 . ตัวบ่งชี้ที่แสดงว่าครูมีการจัดการเรียนการสอนที่บ่งชี้ถึงความสำเร็จด้านพลศึกษา
ก. มีสุขภาพดี
ข. เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ มีคุณธรรม
ค. เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ง. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี

400 . ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหมายของ การวิจัย
ก. เป็นการแสวงหาคำตอบด้วยตนเองเพื่อ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการปฏิบัติตัวในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ข. เป็นการแสวงหาคำตอบเพื่อการพัฒนาหรือ แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับการปฏิบัติตัวในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ค. เป็นการร่วมกันแสวงหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับการปฏิบัติตัวในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
ง. เป็นการร่วมกันแสวงหาคำตอบเพื่อแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และสอดคล้องกับการปฏิบัติตัวในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

401 . การวัดผลประเมินผลทางพลศึกษาต้องวัดด้านใดได้บ้าง
ก. ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม
ข. ด้านทักษะกระบวนการ ด้านเจตคติ ด้านคุณธรรม
ค. ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านทักษะ ด้านคุณธรรม
ง. ด้านเจตคติ ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านสมรรถภาพ ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์
402 . จุดมุ่งหมายของการวัดผลทางพลศึกษาเพื่อ
ก. เพื่อเป็นการตัดสิน ผ่าน หรือไม่ผ่าน
ข. เพื่อการจัดตำแหน่งผู้เรียน
ค. เพื่อวินิจฉัย/จัดตำแหน่ง/และเพื่อตัดสินผลการเรียนรู้ของผู้
ง. บอกความสามารถของครูผู้สอน

403 . การเขียนรายงานการวิจัย ของผู้เรียนที่ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. แบบย่อให้มีหัวข้อครบ
ข. เขียนแบบ 5 บท ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
ค. เขียนโดยไม่มีรูปแบบตามที่ผู้เรียนมีความสามารถเขียนได้
ง. เขียนแบบย่อหรือแบบ 5 บท ตามความสามารถของผู้เรียน

404 . ครูพลศึกษาต้องเตรียมสื่อและแหล่งเรียนรู้ประเภทใดที่สำคัญที่สุดให้ผู้เรียน
ก. คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต
ข. อุปกรณ์การเรียนการสอนของพลศึกษา เช่น บาสเกตบอล ฟุตบอล ตะกร้อ ฯลฯ
ค. เตรียมผู้เรียน
ง. ห้องสมุด

405 . ข้อใดเหมาะสมกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ก. วิดพื้น 100 ครั้ง
ข. กระโดดเชือก
ค. ดึงข้อ
ง. ลุกนั่ง 50 ครั้ง

406 . กิจกรรมในข้อใดที่ครูฝึกทักษะปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เหมาะสมที่สุด
ก. การไปดูการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ข. การไปเรียนรู้นอกสถานที่
ค. การไปร่วมงานการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชุมชน
ง. การพานักเรียนไปฝึกยิงประตูบาสเกตบอลที่สนามกีฬา

407 . ปัจจัยในข้อใดที่จะทำให้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญประสบผลสำเร็จ
ก. การนิเทศติดตามของกระทวงศึกษาธิการ
ข. การให้ขวัญและกำลังใจครูด้วยการเพิ่มเงินเดือน
ค. การให้ความร่วมมือระหว่างครู ผู้เรียน และผู้ปกครอง
ง. การที่ครูมีความเชื่อและศรัทธาว่าผู้เรียนทุกคนเรียนรู้ได้แต่แตกต่างกันข้อสอบภาษาอังกฤษ
kru_Eng Posted : 2009-07-07 18:02:15

408.สมรรถภาพในการสื่อสารหมายถึงข้อใด
ก.ทักษะการใช้ภาษาตามวัฒนธรรมสังคม
ข.ทักษะการรู้จักปรับตนเองของผู้เรียนในสถานการณ์ต่างๆ
ค.ทักษะการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ ตามหลักโครงสร้างภาษา
//ง.ทักษะการเรียบเรียงคำพูดความคิดการเชื่อมโยงข้อความ


409.องค์ประกอบใดมีความสำคัญต่อความสำเร็จในการเรียน
วิชาภาษาต่างประเทศมากที่สุด
ก.ความพอเพียงของสื่อ/อุปกรณ์
//ข.แรงจูงใจในการเรียน
ค.บรรยากาศห้องเรียน
ง.ความรู้ด้านภาษาของครูผู้สอน


410.คุณภาพผู้เรียนที่ว่า"ปฏิบัติตามคำขอร้องคำแนะนำชี้แจงและคำอธิบาย
ที่ฟังและอ่านได้"เป็นคุณภาพผู้เรียนทีจบในระดับใด
ก.ชั้นป.3
//ข.ชั้นป.6
ค.ชั้นม.3
ง.ชั้นม.6


411.ข้อใดอธิบายกระทู้"การวิเคราะห์หลักสูตรมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพผู้เรียนอย่างไร"ได้ถูกต้อง
ก.การวิเคราะห์หลักสูตรเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและสัมพันธ์กับผู้เรียนได้โดยตรง
//ข.การวิเคราะห์หลักสูตรทำให้จัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ค.การวิเคราะห์หลักสูตรจะทำให้ผู้เรียนมีองค์ประกอบที่มีความสอดคล้องกัน
ง.การวิเคราะห์หลักสูตรส่งผลให้ผู้เรียนใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารและเรียนรู้ตลอดชีวิต


412.แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารหมายถึงข้อใด
ก.การสอนที่เน้นการใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ในสถานการณ์ใหม่
ข.การสอนที่เน้นการอ่านเขียนพัฒนาไปสู่การสื่อสารในอาชีพและในชีวิตประจำวัน
ค.การสอนที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างไวยากรณ์ตามเนื้อหาที่ใช้สื่อความหมาย
//ง.การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน


413.การออกแบบประเมินทักษะทางภาษาด้านความสละสลวย
ในการลำดับความทางภาษาคือข้อใด
ก.สมรรถภาพทางภาษา
//ข.สมรรถภาพทางการเรียบเรียงถ้อยคำ
ค.สมรรถภาพคำศัพท์และการออกเสียง
ง.สมรรถภาพทางยุทธศาสตร์การสื่อสาร


414.ข้อใดไม่ใช่การประเมินการเรียนรู้ภาษา
//ก..การปฏิบัติตามคำสั่งในการทดสอบ
ข.ความสามารถในการใช้พจนานุกรม
ค.รู้จักใช้ภาษาในการถามเพื่อแสวงหาคำตอบ
ง.ความสามารถในการหาความหมายของคำที่ไม่รู้จัก


415.ลักษณะภาษาที่นำมาประเมินควรมีลักษณะอย่างไร
ก.ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
//ข.ภาษาในสถานการณ์การสื่อสารตามสภาพจริง
ค.ภาษาตามวัฒนธรรมสังคมของเจ้าของภาษา
ง.ภาษาที่เน้นการเปล่งเสียงการใช้คำศัพท์และโครงสร้างประโยค


416.บทสนทนาและนิทานง่ายๆ ที่มีภาพประกอบเป็นสาระการเรียนรู้ที่
สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อใด
ก.เข้าใจการติดต่อสื่อสารและประโยคใจความที่เป็นเรื่องราวเข้าใจง่าย
//ข.เข้าใจคำกลุ่มคำและประโยคโดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ง่ายๆ
ค.เข้าใจคำสั่งคำขอร้องภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆในสถานการณ์ใกล้ตัว
ง.อ่านออกเสียงคำ กลุ่มคำและประโยคง่ายๆได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง


417.การสอนตามแนวทฤษฎีกระบวนการเขียนหมายถึงข้อใด
//ก.การให้นักเรียนได้คิดรวบรวมและทบทวนความคิดแก้ไขปรับปรุงงานเขียน
ข.การสอนภาษาให้นักเรียนสื่อสารให้คุ้นกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน
ค.การจัดกิจกรรมการเขียนในการค้นคว้าหาความรู้ในการเรียนสาระการเรียนรู้อื่นๆ
ง.การสอนเขียนเน้นความถูกต้องของผลงานการสะกดคำแบบแผนการการเขียน


418."การทำหนังสือเล่มเล็กแนะนำโรงเรียนชุมชนฯลฯ"เป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดใด
ก.ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
ข.ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้ารวบรวมและสรุปความรู้
//ค.เผรแพร่ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนชุมชนและท้องถิ่น
ง.ใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อรวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องใกล้ตัว


419.การเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเพราะเหตุใด
//ก.เน้นความถูกต้องของกลไกการเขียนเช่นการสะกดคำเครื่องหมายวรรคตอน
ข.เน้นกิจกรรมการให้ประสบการณ์แก่นักเรียนโดยจัดกิจกรรมกลุ่มเล็กๆ
ค.เน้นกิจกรรมการอภิปรายกระบวนการกลุ่ม
ง.เน้นกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนมากเกินไป


420.ข้อใดคือเป้าหมายของการจัดเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ
ก.เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุผลตามมาตรฐานการเรียนรู้
ข.เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจอิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีต่อภาษา
//ค.เพื่อให้ผู้เรียนใช้ภาษาในชีวิตประจำวันได้
ง.เพื่อใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ


421.ท่านเห็นด้วยกับการสอนภาษาต่างประเทศโดยใช้หนังสือเรียนเป็นสื่อหรือไม่
ก.เห็นด้วยเพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน
//ข.ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นสื่อที่แคบมีแนวคิดทางเดียว
ค.เห็นด้วยเพราะหนังสือเรียนเขียนตามมาตรฐานของหลักสูตร
ง.ไม่เห็นด้วยเพราะตัดโอกาสครูในการสร้างบทเรียนด้วยตนเอง


422.ข้อใดเป็นคำอธิบายคำกล่าวที่ว่า"การเรียนภาษาต่างประเทศ
ไม่ได้เรียนภาษาเพื่อความรู้เกี่ยวกับภาษาเท่านั้น"
ก.ความเข้าใจแนวการจัดการเรียนรู้จะพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐาน
ข.การใช้ความรู้ภาษาต่างประเทศเพื่อค้นคว้าสืบค้นความรู้ในกลุ่มสาระอื่นๆ
ค.การฝึกใช้ภาษาควรเน้นตัวภาษาก่อนแล้วจึงนำไปสู่การติดต่อสื่อสาร
//ง.การใช้ภาษเป็นเครื่องมือทั้งในชีวิตประจำวันและการงานอาชีพ


423.การเข้าใจกระบวนการฟังและการอ่านสามารถตีความเรื่องที่ฟัง
และอ่านจากสื่อประเภทต่างๆ และนำความรู้มาใช้อย่างมีวิจารณญาณ
เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในสาระใด
ก.ภาษาและวัฒนธรรม
//ข..ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ค.ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก
ง.ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ


424.ข้อใดไม่ใช่หลักการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก.การเรียนอย่างมีจุดมุ่งหมาย
//ข.การฝึกปฏิบัติในสิ่งที่เรียน
ค.การนำภาษาไปใช้ในสถานการณ์ใหม่
ง.การใช้ภาษาที่เน้นความถูกต้องแม่นยำทางภาษา


425.การสอนภาษาต่างประเทศแก่เด็กเริ่มเรียนวิธีการใดเหมาะสมที่สุด
กับเด็กไทยส่วนใหญ่ของประเทศ
ก.ฝึกสนทนาโดยใช้คำศัพท์และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเด็ก
ข.ควรให้เรียนกับชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาเพื่อสร้างพื้นฐานที่ดี
//ค.ควรมีบทเรียน/สื่อการเรียนที่น่าสนใจเพื่อให้ครูเลือกใช้ตามความเหมาะสม
ง.ควรมีบทเรียนและแผนการจัดการเรียนรู้ที่ผ่านการวิจัยว่าเป็นไปตามมาตรฐาน


426.ข้อใดเป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม
ก.จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาต่างประเทศ
ข.จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างชาติ
ค.มีชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนโดยตรง
//ง.เลือกบทเรียนเทคนิคการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุกในการเรียน


427."ระบุรายละเอียดของข้อความที่ฟังได้"จะจัดการเรียนรู้อย่างไร
ให้บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
ก.Listen and repeat
//ข.Listen and draw
ค.Simon say
ง.Find someone who?


428.ข้อใดเป็นลักษณะของผู้สอนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมที่สุด
ก.มีความรู้ภาษาที่สอนดี
ข.มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศดี
//ค.มีเทคนิคการสอนภาษาต่างประเทศ
ง.มีบุคลิกภาพและจิตวิญญาณความเป็นครูสูง


kru_Eng Posted : 2009-07-07 18:16:08

429.แนวทางการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารหมายถึงข้อใด
ก.การสอนที่เน้นการใช้ภาษาอย่างเข้าใจและสร้างสรรค์ในสถานการณ์ใหม่
ข.การสอนที่เน้นการอ่านเขียนพัฒนาไปสู่การสื่อสารในอาชีพและในชีวิตประจำวัน
ค.การสอนที่ให้ความสำคัญกับโครงสร้างไวยากรณ์ตามเนื้อหาที่ใช้สื่อความหมาย
//ง.การสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความหมายฝึกใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน


430.ข้อใดไม่ใช่การประเมินการเรียนรู้ภาษา
//ก.การปฏิบัติตามคำสั่งในการทดสอบ
ข.ความสามารถในการใช้พจนานุกรม
ค.รู้จักใช้ภาษาในการถามเพื่อแสวงหาคำตอบ
ง.ความสามารถในการหาความหมายของคำที่ไม่รู้จัก


431.บทสนทนาและนิทานง่ายๆที่มีภาพประกอบเป็นสาระการเรียนรู้
ที่สัมพันธ์กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในข้อใด
ก.เข้าใจการติดต่อสื่อสารและประโยคใจความที่เป็นเรื่องราวเข้าใจง่าย
//ข.เข้าใจคำกลุ่มคำและประโยคโดยถ่ายโอนเป็นภาพหรือสัญลักษณ์ง่ายๆ
ค.เข้าใจคำสั่งคำขอร้องภาษาท่าทางและประโยคง่ายๆในสถานการณ์ใกล้ตัว
ง.อ่านออกเสียงคำกลุ่มคำและประโยคง่ายๆได้อย่างถูกต้องตามหลักการอ่านออกเสียง


432.ข้อใดเป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจภาษาต่างประเทศที่เหมาะสม
ก.จัดแข่งขันตอบปัญหาภาษาต่างประเทศ
ข.จัดโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างชาติ
ค.มีชาวต่างประเทศที่เป็นเจ้าของภาษามาสอนโดยตรง
//ง.เลือกบทเรียนเทคนิคการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนสนุกในการเรียน


433.ข้อใดเป็นสาระสำคัญของสาระที่ 1ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก.การใช้ภาษาตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาและนำไปใช้อย่างเหมาะสม
//ข.การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟังพูดอ่านเขียนเพื่อสร้างความสัมพันธ์
ค.การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตนเอง
ง.การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

434. ข้อใดคือจุดมุ่งหมายของการวัดผลพลศึกษา
ก. เพื่อจัดตำแหน่งผู้เรียน
ข. วินิจฉัยและตัดสินผลการเรียนของผู้เรียน
ค. บอกความสามารถของผู้สอน
ง. เพื่อเป็นการบอกความสามารถของผู้บริหาร
435. ผลผลิตใดที่แสดงถึงความสำเร็จด้วยการเรียนการสอนพละศึกษา
ก. มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีเยี่ยม ข. เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ค. มีสุขภาพกายแข็งแรง ง. เป็นคนที่สมบูรณ์
436. ข้อใดเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองที่สมบูรณ์ที่สุด
ก. ระวังกิริยาทางการนั่ง เดิน ยืน และการเคลื่อนไหว
ข. การรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทั้งกายใจ
ค. การใช้สติกำกับพฤติกรรมและการแต่งกายที่เหมาะสม
ง. การปรากฏกายด้วยความมั่นใจ พูดจาฉะฉาน
437. วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการดำรงการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวให้ยั่งยืน
ข. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวให้ยั่งยืน
ค. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมป้องกันสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวให้ยั่งยืน
ง. สุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมายเพื่อการสร้างเสริมดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัวให้ยั่งยืน
438. ครูคนใดที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนด้านสุขศึกษาและพลศึกษา
ก. ครูที่มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพนักเรียนให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพดี
ข. ครูที่หมั่นฝึกฝนนักเรียนจนได้เป็นนักกีฬาทีมชาติ
ค. ครูที่เพียรสอนจนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ง. ครูที่พัฒนานักเรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ทุกด้าน
439. ครูจัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้นักเรียนแตกต่างกันตามความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน เหตุผลข้อใดที่เป็นเหตุผลตามหลักวิชาของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ก. เป็นการจัดกลุ่มตามระดับคะแนนและความถนัดของผู้เรียน
ข. เป็นการจัดผลตามวินิจฉัย สมรรถภาพทางกายของผู้เรียน
ค. เป็นการจัดกลุ่มเพื่อหมุนเวียนกิจกรรม ให้เหมาะสมกับสื่อการเรียน
ง. เป็นการทำนายระดับความสามารถของทางกาย และเจตคติของผู้เรียน
440. ข้อใดเป็นกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนแสดงการควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหว ในลักษณะที่ผสมผสานมากที่สุด
ก. การเล่นกีฬาประเภทลู่และลาน
ข. การเล่นยิมนาสติกประเภทลีลา
ค. การเล่นบาสเก็ตบอล
ง. การว่ายน้ำแบบฟรีสไตล์
441. การเรียนพละศึกษา สิ่งสำคัญที่สุดที่ครูต้องเตรียมให้ผู้เรียน
ก. อุปกรณ์การเรียน
ข. ห้องสมุด
ค. เตรียมผู้เรียน
ง. คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
442. การออกแบบการเรียนรู้ เป็นกระบวนการในชั้นใด
ก. วิเคราะห์หลักสูตร
ข. วิเคราะห์มาตรฐาน
ค. วิเคราะห์จุดประสงค์
ง. วิเคราะห์แนวทางการวัดผล
443. หากท่านได้รับมอบหมายให้จัดทำหน่วยการเรียนรู้รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
ก. สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เวลาเรียน การวัดผลประเมินผล
ข. เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้
ค. มาตรฐานการเรียนรู้ เวลาเรียน สาระการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ เวลาเรียน
444. ข้อใดเป็นระดับพัฒนาการด้านทักษะการปฏิบัติการเล่นกีฬาขั้นสูงที่สุด
ก. ผู้เรียนเล่นกีฬาได้อย่างสร้างสรรค์
ข. ผู้เรียนเล่นกีฬาได้อย่างชำนิชำนาญ
ค. ผู้เรียนเล่นกีฬาได้ด้วยตนเอง
ง. ผู้เรียนเล่นกีฬาได้ถูกต้องตามแบบ
445. สาระที่ 3 มาตรฐาน พ31 ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาบอกไว้อย่างไร
ก. เข้าใจกิจกรรมทางกาย มีทักษะการเคลื่อนไหว การเล่นเกมและกีฬา
ข. เข้าใจ มีทักษะการเคลื่อนไหว กิจกรรมทางกาย การเล่นเกมและกีฬา
ค. เข้าใจการเล่นเกมและกีฬา กิจกรรมทางกาย มีทักษะการเคลื่อนไหว
ก. เข้าใจมีทักษะการเคลื่อนไหว การเล่นเกมและกีฬา กิจกรรมทางกาย
446. กิจกรรมใดฝึกทักษะการปฏิบัติให้ผู้เรียนได้เหมาะสมที่สุด
ก. นักเรียนฝึกยิงประตูบาสเก็ตบอล
ข. ไปดูการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ
ค. ไปศึกษาเรียนรู้นอกสถานศึกษา
ง. ไปร่วมงานการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชุมชน
447. ข้อใดเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อพลศึกษาที่ถูกต้องที่สุด
ก. ครูไปเลือกซื้อสื่อกับนักเรียนที่สอน
ข. ครูนำสื่อตัวอย่างมาให้นักเรียนทำตาม
ค. ครูนำหนังสือที่ผลิตมาให้ผู้เรียนค้นคว้า
ง. นักเรียนร่วมกันกับครู จัดทำสนามบาสเก็ตบอลจำลอง
448. ข้อใดเป็นปรัชญาพลศึกษาสำหรับเด็กพิการ
ก. ใช้ปรัชญาเดียวกันกับเด็กปกติ แต่ปรับกิจกรรมให้เหมาะสม
ข. ใช้กิจกรรมทางกายเป็นสื่อเพื่อพัฒนาองค์รวมของผู้เรียน
ค. มุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเอกัตบุคคลของผู้เรียน
ง. ใช้กิจกรรมที่สอดคล้องกับความพิการหรือพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส
449. วิธีการลดน้ำหนักในข้อใดมีความเหมาะสมกับวัยรุ่นมากที่สุด
ก. ลดอาหารลงครึ่งหนึ่งของที่เคยรับประทาน
ข. รับประทานอาหารเท่าเดิมแต่เพิ่มการออกกำลังกาย
ค. เลือกอาหารไร้ไขมัน ลดปริมาณอาหาร และเพิ่มการนอน
ง. รับประทานอาหารครบหมู่ ในปริมาณพออิ่ม และออกกำลังกาย
450.. การวัดผลประเมินผลพลศึกษาควรวัดด้านใด
ก. ความรู้ เจตคติ คุณธรรม
ข. กระบวนการ เจตคติ คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ค. ทักษะ กระบวนการ เจตคติ
ง. ความรู้ ทักษะ เจตคติ สมรรถภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
451. ท่านมีวิธีการเลือกสื่อการเรียนรู้ รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาอย่างไร
ก. มีคุณภาพ สะดวกในการใช้ ราคาค่อนข้างแพง
ข. มีความสัมพันธ์กับจุดมุ่งหมาย เนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย เทคนิคการผลิตดีไม่แพง
ค. เนื้อหาดี ทันสมัย น่าสนใจ ใหญ่จับต้องได้
ง. มีในท้องถิ่น หาง่าย
452. การวัดผลทางพลศึกษาข้อใดใช้เครื่องมือถูกต้องและเหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย
ก. เจตคติ = แบบวัด/ทักษะ = แบบทดสอบปฏิบัติ /ความรู้ = แบบทดสอบ
ข. ความรู้ = แบบทดสอบ /ทักษะ = สัมภาษณ์/คุณลักษณะ = สังเกต
ค. สมรรถภาพทางกาย = แบบทดสอบ/เจตคติ = สังเกตุ /ทักษะ = เขียนตอบ
ง. ทักษะ = ประมาณค่า/ความรู้= แบบทดสอบ /สมรรถภาพทางกาย = สังเกต
453. คุณภาพของผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ข้อใดเรียงลำดับคุณภาพได้ถูกต้อง 1) ทักษะปฏิบัติด้านสุขภาพและสมรรถภาพจนเป็นกิจนิสัย 2) มีจิตคติและค่านิยมที่ดีในเรื่องธรามชาติการเจริญเติบโต และพัฒนาการของมนุษย์ 3) ผู้เรียนจะมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 4) การสร้างเสริมสุขภาพและการดำรงสุขภาพที่ดีให้ยั่งยืน
ก. 2 – 4 – 3 – 1
ข. 1 – 3 – 2 – 4
ค. 3 – 2 - 4 – 1
ง. 3 – 1 – 4 – 2
454. กิจกรรมใดที่สอดคล้องกับธรรมชาติรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ก. เน้นการมุ่งสู่วิชาชีพ
ข. เน้นเรียนปนเล่น
ค. เป็นระเบียบแบบแผน
ง. เป็นการใช้ ICT
455.ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการเล่นเห็นชัดในกิจกรรมใด
ก. เกมการศึกษา

ข.สร้างสรรค์

ค. เสริมประสบการณ์

ง. กิจกรรมกลางแจ้ง
456. การสร้างรากฐานชีวิตให้แก่เด็กปฐมวัยควรเน้นด้านใด
ก. ความรู้

ข. พัฒนาการ

ค. คุณธรรม

ง. บุคลิกภาพ
457. การศึกษาทฤษฎีพัฒนาการมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ก. รู้วุฒิภาวะในการเรียนรู้

ข. รู้พัฒนาการทุกด้าน

ค. รู้ว่าเด็กมีคุณธรรม

ง. จำไม่ได้
458. การเขียนภาพสัญลักษณ์เป็นประสบการณ์สำคัญด้านใด
ก. สติปัญญา

ข. อารมณ์

ค. ร่างกาย

ง. สังคม
459. การสะท้อนถึงภาพรวมถึงคุณภาพผู้เรียนดูได้จากข้อใด
ก. สาระการเรียนรู้

ข. คำอธิบายรายวิชา

ค. มาตรฐานการเรียนรู้

ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
460. ข้อใดเป็นขั้นตอน ไฮสโครบที่ถูกต้อง
ก. plan

ข. Do

ค. Reviwe

ง. ถูกทุกข้อ
461. ข้อใดเป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
ก. E1/E2

ข. Mean

ค. S.D

ง. T-test
462. การสร้างสุขนิสัยที่ดีตรงกับพัฒนาการด้านใด
ก. ด้านร่างกาย

ข. ด้านอารมณ์-จิตใจ

ค. ด้านสังคม

ง. ด้านสติปัญญา
462. หัวใจสำคัญของการเล่นสำหรับเด็ก
ก. เล่นคนเดียว

ข. เล่นคู่ขนาน

ค. เล่นอย่างมีจุดหมาย

ง. เล่นตามกิจกรรมประสบการณ์
463. พัฒนาเด็กโดยองค์รวม
ก. ความรู้-คุณธรรม

ข. ทักษะกระบวนการ

ค. พัฒนาทุกด้าน

ง.. เก่ง ดี มีสุข
464. การให้เด็กเขียนภาพสัญลักษณ์ เป็นพัฒนาการด้านใด
ก. ด้านร่างกาย

ข. ด้านอารมณ์-จิตใจ

ค. ด้านสังคม

ง. ด้านสติปัญญา
465. ครูที่เหมาะกับการสอนอนุบาล (เลือกเองนะ)
ก. ใจดีมีเมตตา

ข. พูดเพราะอ่อนหวาน

ค. รู้ธรรมชาติเด็ก

ง. เรียนจบเอกปฐมวัย
466. เด็กที่สมควรให้การแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ก. เด็กหยิบฉวยของผู้อื่น

ข. เด็กที่เลือกกินอาหารเฉพาะที่ชอบ

ค. เด็กสมาธิสั้นทำงานไม่สำเร็จ

ง. จำไม่ได้
467. การจัดกิจกรรมในข้อใดเอื้อต่อการรีเยนรู้ของเด็กปฐมวัยมากที่สุด
ก. กิจกรรมบูรณาการ

ข. กิจกรรมเล่นปนเรียน

ค. อ่านและเล่านิทาน

ง. ประสาทสัมผัสทั้ง 5
468. ประสบการณ์สำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการเล่นเห็นชัดเจนในกิจกรรมใด
ก. เกมการศึกษา

ข.กิจกรรมสร้างสรรค์

ค. กิจกรรมเสริมประสบการณ์

ง. กิจกรรมกลางแจ้ง
469. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้องค์ประกอบมากที่สุด
ก. ให้นักเรียนฟังดนตรีและวาดรูปด้วยสี

ข. ให้นักเรียนสร้างคำใหม่จากที่ครูกำหนดให้
ค. ให้นักเรียนประดิษฐ์จรวดขวดน้ำอัดลม

ง. ให้นักเรียนใช้กล่องกระดาษประดิษฐ์ของใช้
470. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านใด
ก. วิชาการ วิชางาน วิชาชีวิต

ข. วิชาการ วิชาเทคโนโลยี วิชางาน
ค. วิชาชีพ วิชาเทคโนโลยี วิชางาน

ง. วิชาการ วิชางาน วิชาเทคโนโลยี
471. ข้อใดเป็นกระบวนการนำหลักสูตรท้องถิ่นสู่การสอนในชั้นเรียน
ก. การวิเคราะห์เป้าหมาย สร้างหน่วยการเรียนรู้ เขียนแผน และการจัดการเรียนรู้
ข. การวิเคราะห์มาตรฐาน สร้างหน่วยการเรียนรู้ เขียนแผน และการจัดการเรียนรู้
ค. การวิเคราะห์คุณลักษณะ เขียนแผน สร้างหน่วยการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้
ง. การวิเคราะห์สาระการเรียนรู้ สร้างหน่วยการเรียนรู้ การเลือกสื่อ และการจัดการเรียนรู้Create Date : 22 ธันวาคม 2552
Last Update : 22 ธันวาคม 2552 16:53:03 น. 0 comments
Counter : 643 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.