สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ชุด4

301.ข้อใดหมายถึง เจตคติทางวิทยาศาสตร์
ก.เห็นคุณค่าและประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข.พอใจในประสบการณ์การเรียนรู้ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์
ค.ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ละเทคโนโลยีอย่างมีคุณธรรม
ง.ความรับผิดชอบ เพียรพยายาม ความซื่อสัตย์ ความมีเหตุผล
302.การวัดและประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ คือข้อใด
ก.การสังเกตและทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
ข.การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
ค.การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ
ง. การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มสะสมผลงาน
303. ข้อใดสำคัญที่สุดที่ผู้สอนวิทยาศาสตร์ต้องใช้เป็นข้อพิจารณาในการเลือกสื่อการเรียนรู้
ก.สาระการเรียนรู้
ข.กิจกรรมการเรียนรู้
ค.คุณภาพของสื่อ
ง.การพัฒนาสื่อ
304.ระดับประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หมายถึงข้อใด
ก.เกณฑ์ประสิทธิภาพ
ข.ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ค.คะแนนงานทุกชิ้นของผู้เรียน
ง.ประสิทธิภาพของกระบวนการ
305. จุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ระบุว่า “ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยเป็นสมาชิกชมรมดาราศาสตร์” จัดได้ว่าเป็นพฤติกรรมทางด้านใด
ก.พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย
ข.พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย
ค.พฤติกรรมด้านจิตพิสัย
ง.พฤติกรรมทั้ง 3 ด้านในข้อ ก ข และ ค
306. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดในการให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ก.เพื่อให้นักเรียนได้รับคำตอบในปัญหา
ข.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ค.เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
ง.เพื่อให้มีประสบการตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยทางวิทยาศาสตร์
307. ผู้เรียนคนหนึ่งต้องการให้เพื่อนๆไปเห็นตนไม้อายุมากกว่าร้อยปีสิ่งที่จำเป็นที่สุด เขาควรบอกเพื่อนคืออะไร
ก.ทิศทางและระยะทางที่ต้องเดินทาง
ข.จำนวนทุ่งนาตามทางที่พบระหว่างทาง
ค.ลักษณะรูปร่างของต้นไม้ที่จะไปดูพบ
ง.เวลาที่ใช้ในการเดินทางไปถึงต้นไม้นั้น
308.ข้อใดเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ก.นำกุหลาบไปจัดแจกันตามหลักการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่น
ข.ทดลองทำกุหลาบอบแห้งด้วยวิธีต่างๆตามเอกสารความรู้
ค.นำกุหลายไปแขวนผึ่งลมให้แห้งแล้วนำมาจัดช่อใส่กรอบรูป
ง.แบ่งจัดแจกันแต่ละเจกันใส่น้ำมากน้อยต่างกัน สังเกตความคงทนของกุหลาบ

ภาษาไทย

309. ข้อใดเป็นกระบวนการที่ผู้เรียนแสดงผลของความเข้าใจในการอ่านมากที่สุด
ก. การพิจารณาบทละคร/เรื่องที่อ่าน
ข. การเตรียมการอ่านบทละคร/เรื่องที่อ่าน
ค. การอ่านในใจบทละคร/เรื่องที่อ่าน
ง. การอ่านออกเสียงบทละคร/เรื่องที่อ่าน
310. ข้อใดเป็นการเลือกบทอ่านที่ดีและเหมาะสมกับการเรียนรู้ภาษาไทยมากที่สุด
ก. ใช้วรรณคดี/วรรณกรรมคัดสรรและวรรณกรรมท้องถิ่นเป็นบทเรียน
ข. ใช้หนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตและเรื่องที่ครูสนใจเป็นบทเรียน
ค. ใช้วรรณกรรม เรื่องราว/ข่าว/เหตุการณ์กระแสนิยมและเรื่องที่มีประโยชน์เป็นบทเรียน
ง. ใช้หนังสือเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตและหรือบทเรียนที่ครูสร้างหรือ
311. ตัวอักษรแบบใดที่ใช้เป็นแบบคัดลายมือสำหรับโรงเรียนทั่วประเทศในปัจจุบัน
ง. แบบกระทรวงศึกษาธิการ
312. ข้อใดเป็นความรู้พื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการเรียนเรื่องการผันวรรณยุกต์
ก. รูปและเสียงวรรณยุกต์
313. ข้อใดเป็นคุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่หลักสูตรกำหนด
ก. แต่งกาพย์และกลอนง่ายๆ
313. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการสอนสะกดคำ
ข. การแจกลูกและสะกดคำควรใช้เทคนิคหลายแบบเพื่อให้นักเรียนได้เรียนหลากหลาย
314. ทักษะพื้นฐานการคิดในทักษะการฟังและการอ่านคือทักษะหารคิดแบบใด
ก. การแปลความ
315. ข้อใดสำคัญที่สุดของการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ข. ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และการสื่อสาร
316. การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในข้อใดที่เหมาะกับการสอนในช่วงชั้นที่ 2 และ 3
ข. คู่ขนาน
317. ข้อใดเป็นกิจกรรมหลังการอ่านที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์แก่นักเรียน
แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยให้อิสระทางความคิด
318. ใช้แผนภาพต่อไปนี้เป็นการจัดการเรียนการสอน
ให้นักเรียนอ่านเรื่อง ตั้ง/ตอบคำถาม เขียนแสดงความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์
319. ข้อใดคือคำถามโดยใช้หมวกสีขาวของ.........
เราต้องการข้อมูลเพิ่มในด้านใดบ้าง
320. ครูคนไหนสอนความหมายของบทเรียนเรื่องคำควบกล้ำได้เหมาะสมที่สุด
นักเรียนไม่ต้องรู้ความหมาย แต่ให้อ่านออกเขียนถูก และใช้คำควบกล้ำเป็นก็พอ
320. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการเขียนที่วางรูปสระและวรรณยุกต์ผิดที่
รูปและความหมายของคำเปลี่ยนไป
321.ถ้าพิจารณาการเขียนบรรยายภาพของนักเรียนควรหักคะแนนการเขียนสะกดคำหรือไม่
ก ควรหัก เพราะสะกดผิดทำให้ความหมายของคำผิด
ข ควรหัก เพราะการเขียนสะกดคำเป็นความสามารถด้านการเขียนของผู้เรียน
322. ครูคนใดจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมที่สุด
ก นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ให้อ่านคำเป็น รู้ความหมายของคำที่อ่าน ฝึกจำ และสังเกตรูปคำ
323.การออกแบบการเรียนรู้จะต้องยึดถือสิ่งใดเป็นสำคัญ
ก มาตรฐานการเรียนรู้
ง.การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
324.. “การโน้มน้าวให้ผู้เรียนกระตือรือร้นค้นคว้าหาความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่”จากข้อความดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ ขั้นตอนใด
ก.ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
ข.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ค.ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
ง.ขั้นสรุป/เสนอความรู้
325.กิจกรรมใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้มากที่สุด
ก.การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาประเภททีม
ข.การอ่านและสรุปเรื่องที่อ่าน ด้วยภาษาตนเอง
ค.การแก้ไขโจทย์ปัญหาพร้อมแสดงวิธีการคิดหาคำตอบ
ง.การนำความรู้จากเรื่องที่เรียนไปเขียนแผนภาพความคิด
326. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดในการให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ก.เพื่อให้นักเรียนได้รับคำตอบในปัญหา
ข.เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ค.เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจลักษณะธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
ง.เพื่อให้มีประสบการตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยทางวิทยาศาสตร์
327. ความรู้ ความสำคัญของการผันวรรณยุกต์
รูปและเสียงวรรณยุกต์
328. คุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
มีสมรรถภาพการอ่านคล่อง รวดเร็ว
329.แบบตัวอักษรคัดลายมือ
แบบของกระทรวงศึกษาธิการ
330. ครูคนใดสอนคำควบกล้ำได้เหมาะสม
สอนออกเสียง ที่มีคำ ไก - ไกล .....
331. กระบวนการที่ผู้เรียนแสดงผลของความเข้าใจในการอ่าน
การพิจารณาตัวละคร.....
332. กิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านการเขียน
ให้นักเรียนเขียนเรียงความ เช่น วันแม่ ....
333. เกณฑ์การตรวจผลงานการเขียนสัมพันธ์กับทักษะ
ถ้อยคำสำนวนภาษาและการลำดับความคิดของการเขียน
334. ข้อใดเป็นกิจกรรมหลังการอ่านที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
การเสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่านโดยอิสระ ......
335. กิจกรรมการเขียนบรรยายภาพของนักเรียนควรหักคะแนนหรือไม่
หัก เพราะ สะกด
336. ครูคนใดจัดการเรียนการสอนเหมาะสมที่สุด
ครูที่สอน น.ร.ป.4 อ่านแจกรูป สะกดคำที่เขียนคำใหม่.....
337. การสอนบูรณาการช่วงชั้นที่ 2-3 ใช้บูรณาการแบบใด
- สหวิทยาการ (ไม่แน่ใจ )
338.ข้อใดเป็นแนวคิดการวิจารณ์วรรณคดี
ฝึกพิจารณาตัวละคร.........
339. ข้อใดเป็นผลที่เกิดจากการวางรูปสระและวรรณยุกต์ผิดที่
- ผิดหลักการเขียนภาษาไทย
340 ข้อสำคัญของการเรียนภาษาไทยพื้นฐาน
ภาษาไทยเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้และการสื่อสาร
341. การถามโดยใช้หมวกสีขาว (เป็นคำถามในลักษณะข้อเท็จจริง) จำคำตอบไม่ได้
342. ลำดับการสอนการอ่านเหมาะสมที่สุด
- 2-3-4-1
343. สังเกต รวบรวมข้อมูลที่เห็น/ จัดหมวดหมู่ ลำดับสารด้วยภาษา
- เขียนบรรยาย
344. กิจกรรมสำคัญของการอ่านจับใจความ
- สรุปประเด็นสำคัญ
345. ขั้นตอนแรกของการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย
หลักการของหลักสูตร
346. ความรู้ ความสำคัญของการผันวรรณยุกต์
รูปและเสียงวรรณยุกต์
347. คุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษา
ก.แต่งกาพย์กลอนง่าย ๆได้ (ร้อย %)
348มีสมรรถภาพการอ่านคล่อง รวดเร็ว ข้อนี้เป็น ช.3
349. ข้อที่เป็นแผนภูมิ
- ตอบ ข้อ ค.ฟังนิทาน ตอบคำถาม แล้วเขียน
350. คำถาม : ข้อใดเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญา ของHoward Gardner
คำตอบ. ข. ผู้เรียนเป็นผู้รับผิดชอบการเรียนรู้ และเป็นผู้สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ข.
--------------------------------------------------------------------------------
351. คำถาม : พฤติกรรมของนักเรียนที่ครูกระตุ้นให้เกิดเมื่อครูกำลังจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา คือ
คำตอบ. ค. ครูให้เขียวทบทวนความรู้เดิม
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ค.
--------------------------------------------------------------------------------
352. คำถาม : ข้อใด ไม่ใช่แนวคิดเกี่ยวกับพหุปัญญา ของHoward Gardner
คำตอบ. ง. สมองนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเช่นเดียวกับลายนิ้วมือ
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ง.
--------------------------------------------------------------------------------
353. คำถาม : ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ประกอบด้วย
คำตอบ. ข. ขั้นการเตรียมการ ( มี 4 หัวข้อย่อย ) และ ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (มี 3 หัวข้อย่อย)
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ข.
--------------------------------------------------------------------------------
354. คำถาม : องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เพื่อจัดเตรียมการด้านเอกสารของครู มีกี่ด้าน
คำตอบ. ค. 4 องค์ประกอบ
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ค.
--------------------------------------------------------------------------------
355. คำถาม : ครูให้ผู้เรียนเดินไปตามบริเวณต่างๆของโรงเรียนและสเก๊ตภาพดอกไม้ที่นักเรียนพบเห็นและชอบมากที่สุดมาส่งครู การกระทำของครูดังกล่าวเป็นการส่งเสริมพหุปัญญาของผู้เรียนในด้านใด ชัดเจนมากที่สุด
คำตอบ. ค. ความสามารถพิเศษด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว
เฉลย ถูกต้อง!
--------------------------------------------------------------------------------
356. คำถาม : ถ้ามีผู้วิจัยคนหนึ่งต้องการศึกษาการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา แสดงว่า ตัวแปรต้นของการศึกษาครั้งนี้คือข้อใด
คำตอบ. ก. การคิดสร้างสรรค์
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ก.
--------------------------------------------------------------------------------
357. คำถาม : จุดเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา คือ
คำตอบ. ข. เน้นการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ข.
--------------------------------------------------------------------------------
358. คำถาม : ครูคนเดียวสามารถจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาได้หรือไม่อย่างไร
คำตอบ. ข. ได้ โดยใช้บูรณาการแบบสหวิทยาการ
เฉลย ถูกต้อง!
--------------------------------------------------------------------------------
359. คำถาม : ในขั้นการเตรียมตัวของครูในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา หัวข้อใดสำคัญที่สุด
คำตอบ. ง. การใช้แนวทางฯ สื่อ/อุปกรณ์ กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผล
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ง.
--------------------------------------------------------------------------------
360. คำถาม : ผู้สอนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาโดยใช้การบูรณาการแบบสอดแทรก บ่งบอกถึงลักษณะของผู้สอนที่มีความสามารถ ในด้านใด
คำตอบ. ค. ด้านพหุปัญญา
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ค.
--------------------------------------------------------------------------------
361. คำถาม : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ท่านเข้าใจว่าอย่างไร
คำตอบ. ค. ผู้สอนใช้การบูรณาการพร้อมกับกระตุ้นพหุปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
เฉลย ถูกต้อง!
--------------------------------------------------------------------------------
362. คำถาม : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญาครั้งนี้ ศึกษาหหุปัญญาของผู้เรียนตามทฤษฎีของ Howard Gardner กี่ด้าน
คำตอบ. ค. 8 ด้าน
เฉลย ถูกต้อง!
--------------------------------------------------------------------------------
363. คำถาม : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา ในขั้นของการเตรียมตัวโดยการเขียน ผังการวางแผน (Planning Web) เป็นขั้นตอนที่ครูใช้ในการวางแผนว่ากำลังให้ความสำคัญกับสิ่งใดในการจัดการเรียนรู้
คำตอบ. ง. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
เฉลย ถูกต้อง!
--------------------------------------------------------------------------------
364. คำถาม : การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา เป็นการจัดการเรียนรู้อย่างไร
คำตอบ. ก. การให้ความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและความสำคัญของความรู้เดิม
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ก.
--------------------------------------------------------------------------------
365. คำถาม : ข้อใดเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดปัญญาด้านการเข้าใจตนเอง
คำตอบ. ก. การให้เหตุผล
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ก.
--------------------------------------------------------------------------------
366. คำถาม : บุคคลที่มีอาชีพเป็น สัตวแพทย์ แสดงว่าเป็นบุคคลที่มีปัญญาในด้านใดเป็นพิเศษ
คำตอบ. ค. ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น
เฉลย ถูกต้อง!
--------------------------------------------------------------------------------
367. คำถาม : ข้อใดต่อไปนี้คือบุคคลที่ไม่ไช่คนที่มีปัญหาในด้านความสามรถพิเศษด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์ใดเป็นพิเศษ
คำตอบ. ค. นักฟิสิกส์
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ค.
--------------------------------------------------------------------------------
368. คำถาม : "ในระดับธรรมดาๆเด็กเล็กจะรู้จักสังเกตและไวต่ออารมณ์ คามรู้สึกของผู้ใหญ่รองรับถ้าเป็นระดับสูงซับซ้อนขึ้นมาผู้ใหญ่ที่มีปัญหาดานนี้จะสามารถอ่านใจผู้อื่นได้ว่าที่จริงแล้ว้งการอะไร แม้ผู้นั้นจะพยายามปกปิดก็ตาม" ข้อความดังกล่าวเป็นปัญหาในข้อใด
คำตอบ. ค. ด้านคามสัมพันธ์กับผู้อื่น
เฉลย ผิด คำตอบคือ ข้อ ค.
--------------------------------------------------------------------------------Create Date : 22 ธันวาคม 2552
Last Update : 22 ธันวาคม 2552 16:52:30 น. 0 comments
Counter : 744 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.