สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ชุด3

201. ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ก. การประเมินผลก่อนเรียน
ข. การประเมินผลระหว่างเรียน
ค. การประเมินผลหลังเรียน
ง. การประเมินผลเพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
202.ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ทำให้ เห็นแนวทางการวัด และประเมินผลการเรียนรู้
ก.จุดประสงค์การเรียนรู้
ข.การจัดกระบวนการเรียนรู้
ค.การรวบรวมและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
ง.การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
203.ขั้นตอนในข้อใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง ในการวิเคราะห์หลักสูตร สู่การออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ก.สังเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ และประเมินผลการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ข.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ เติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ค.ตรวจสอบมาตรฐานประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ง.วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ สังเคราะห์สาระการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
204.ปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในแผนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
ก.ปัญหาที่พบได้ในชีวิตจริงของผู้เรียนและสังคม
ข.ปัญหาที่สรุปข้อยุติการหาคำตอบได้ชัดเจน
ค.ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบที่ซับซ้อน หลากหลาย
ง.ปัญหาที่เน้นประเด็นที่ขัดแย้ง
205.ครูสังคมที่สำคัญที่สุดคือข้อใด
ก. มีทักษะวิธีสอน
ข. รู้เนื้อหาที่สอนมากที่สุด
ค. มีความรู้ ใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ
ง. ใจกว้างยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้เรียน
206. กิจกรรมใดเป็นหัวข้อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ก. การจัดทำรายงานประวัติผู้แต่งเรื่องอิเหนา
ข. การออกแบบงานประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
ค. การชมการแสดงละครเวทีแล้วแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์
ง. การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิเคราะห์คุณค่าและอนุรักษ์
207. ข้อใดเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกว่าครูมีความสามารถทางการสอน
ก. การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผล
ข. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ค. การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ง. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
208. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากกลุ่มมากที่สุด
ก. มีกิจกรรมการสรุปและสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน
ข. มีกิจกรรมที่ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ในการเรียนร่วมกัน
ค. ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
ง. ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและนำผลไปประยุกต์ใช้
209. ผู้สอนคนใดเขียนรายงานผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสม
ก. เสนอผลการส่งผู้เรียนเข้าประกวดและได้รับรางวัลต่าง ๆ
ข. รายงานผลการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการของเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อธิบายถึงวิธีการประยุกต์และผลการใช้รูปแบบการสอน
ง. อธิบายผลการใช้หลักสูตรตามกระบวนการที่กำหนดในหลักสูตร – คู่มือ
210. ข้อใดไม่ใช่จุดเน้นของการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ก. ประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน
ข. ประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
ค. ประเมินการเรียนรู้หลังเรียน
ง. เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
211. ข้อใดเป็นเครื่องบ่งบอกว่าครูมีความสามารถในการสอนมากที่สุด
ก การสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล
ข การสร้างจุดประสงค์การเรียนรู้
ค การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ง การใช้สื่อในการเรียนรู้
212. ทำไมจึงกล่าวว่าโครงงานเหมาะสมกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
ก ฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
ข ฝึกทำงานเป็นกลุ่ม
ค ฝึกการคิดอย่างอิสระ
ง ฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข
213. ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร
ก ผู้เรียนและผู้สอน
ข ผู้สอนและสาระการเรียนรู้
ค ผู้เรียนและเนื้อหาสาระการเรียนรู้
ง ผู้สอนและบริบทการเรียนการสอน
214. ข้อใดเป็นการเขียนประโยชน์ที่ได้รับที่ถูกต้อง
ก เพื่อพัฒนาชุดการสอนให้มีประสิทธิภาพ
ข เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผงสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ค เพื่อนำผลงานวิจัยไปปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
ง เพื่อศึกษาวิจัยให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
215.ข้อใดเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุด ของการจัดการเรียนที่เน้นการปฏิบัติ
ก ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเยนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
ข ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามที่ผู้สอนได้จัดเตรียมไว้ศึกษาค้นคว้า
ค ผู้เรียนได้รับรู้และความสนใจ ตามความถนัด ตามศักยภาพของตนเอง
ง ผู้เรียนได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และซึมซับสิ่งที่ศึกษาไว้ในตน
216. การออกแบบการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนวางแผนทำกิจกรรมโดยแสวงหาความรู้และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ท่านจะเรียงลำดับอย่างไร
1 แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 2 แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
3 ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน 4 ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
217. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี เพื่อศึกษาการพัฒนาของผู้เรียนเป็นการวัดผลประเมินผลในข้อใด
ก การประเมินผลก่อนเรียน
ข การประเมินผลระหว่างเรียน
ค การประเมินผลหลังเรียน
ง การประเมินผลก่อนเรียน ระหว่างเรียน หลังเรียน
218. ท่านต้องการวัด ประเมิน ตามกลุ่มสาระ เพื่อนำไปเป็นส่วนหนึ่งของการเลื่อนช่วงชั้นและจบการศึกษา ต้องเริ่มต้นที่ข้อใด
ก วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้
ข ดำเนินการประเมินก่อนเรียน
ค ดำเนินการประเมินระหว่างเรียน
ง ดำเนินการประเมินหลังเรียน
219. รายงานของผู้สอนคนใดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์
ก สร้าง/ใช้หน่วยแผนการใช้หนังสือเล่มใดเล่มหนึ่ง
ข การจัดกลุ่มผู้เรียนตามลำดับความสามารถเพื่อสะดวกต่อการเรียนการสอน
ค การจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามความเหมาะสมของบทเรียน
ง การทำใบงานที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์ของการเรียน
220. แบบสังเกตเป็นเครื่องมือวัดผลที่ใช้ได้ดีที่สุด กับจุดประสงค์ในข้อใด
ก เพื่อตรวจสอบการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียน
ค เพื่อตรวจสอบพฤติกรรม
ง เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและเข้าใจของผู้เรียน
221. การสอนซ่อมเสริมควรทำอะไรเป็นอันดับแรก ศึกษาสาเหตุการเรียนของนักเรียน
222 ประโยชน์ของการเตรียมการสอนที่เห็นชัดที่สุดคือ ช่วยให้การสอนดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
223. ข้อใดเป็นรายงานการปฏิบัติงานที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ก ชุดการสอนซ่อมเสริมเด็กอ่อนก่อนเลิกเรียน ผู้เรียนผ่านมาตรฐานการเรียนรู้
ข การจัดกิจกรรมการเรียนที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน
ค การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
ง การส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษเข้าประกวดตามโครงการ
224.. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้รับการประเมินสายการสอน
ก การบริการสังคมและการมีส่วนร่วมทางการสอน
ข การประสานร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ค การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียน
ง การประสานร่วมมือกับสังคมในการร่วมพัฒนาครูและโรงเรียน
225.ขั้นตอนขั้นตอนที่ทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะสอน
ก.กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ข.การออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้
ค.การรวบรวมผลและวิผลการเรียนรู้
ง.การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
226.กิจกรรมใดที่จัดครบทุกกลุ่มสาระ
ก.จัดกิจกรรมทางวิชาการ
ข.กิจกรรมโครงงาน
ค.กิจกรรมค่ายการเรียนรู้
ง.จัดกิจกรรมนิทรรศการ
227.ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ก.การเล่นคนเดียว
ข.การเล่นแบบคู่ขนาน
ค.การเล่นและการทำกิจกรรม
ง.การเล่นแบบมีจุดประสงค์
228.การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโดสในขั้นตอนใดที่ทำให้ครูทราบผลการทำกิจกรรมของเด็ก
ก.Plan
ข.Do
ค.Review
ง.ถูกทุกข้อ
229.การพัฒนาเด็กโดยองค์รวมหมายถึงอะไร
ก.ความรู้และคุณธรรม
ข.ทักษะและกระบวนการ
ค.พัฒนาการครบทุกด้าน
ง.เก่ง ดี มีสุข
230.ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้เหมาะสมที่สุด
ก.ทำการวิจัยโดยใช้แนวทางการวิจัยที่เป็นกระแสนิยม
ข.ทำวิจัยตามโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งรูปแบบการสอน”
ค.รับหัวข้อการวิจัยที่ศึกษานิเทศก์คิดขึ้นมา
ง.วิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนนำข้อบกพร่องมาเป็นหัวข้อวิจัย
231.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี
ก.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
ข.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
ค.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้สอน

232. ข้อใดคือผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อผู้สอนออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ก. เกิดความคิดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ข. เกิดความคิดหาวิธีการปัญหาอย่างมีขั้นตอน
ค.เกิดความคิดในการทำงานและแก้ปัญหาในงานที่ทำ
ง. เกิดการวางแผนการทำงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล
233. การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติให้ผู้เรียนจากแผนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ขั้นเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร
ก. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. แบ่งกลุ่มผู้เรียนทำกิจกรรม
ค. ให้ผู้เรียนร่วมกันสรุปผลงาน
ง. ลงมือปฏิบัติตามแผน
ง. สื่ออุปกรณ์
234. การจัดการเรียนรู้ให้ครบองค์รวมของการพัฒนาตามศักยภาพต้องจัดให้ผู้เรียนได้รับสิ่งใด
ก. ความรู้/ความสามารถ/กระบวนการทำงาน/คุณธรรมจริยธรรม
ข. ความรู้ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรมค่านิยม
ค. ความรู้ การปลูกฝังการทำงาน การจัดการ คุณธรรม จริยธรรม
ง. ความรู้ ความสามารถ การทำงาน
235. การวิเคราะห์รายละเอียดของขอบข่าย 12 ปี 5สาระให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการกับท้องถิ่น
ก. การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
ข. กำหนดสาระการเรียนรู้ช่วงชั้น
ค. กำหนดสาระการเรียนรู้ รายปี รายภาค
ง. กำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค
236. ความหมายของงานในสาระการงานอาชีพคือข้อใด
ก. งานตามสภาพจริงและงานบูรณาการ
ข. งานประดิษฐ์ และงานเกษตร
ค. งานบ้านและงานธุรกิจ
ง. งานช่าง และงานบัญชี
237.ข้อใดไม่ใช่แบบแผนการวิจัย
ก.การวิจัยเชิงทดลอง
ข.การวิจัยเชิงสำรวจ
ค.การวิจัยเชิงสาเหตุ
ง.การวิจัยเชิงพรรณนา
238.การที่ผู้เรียนเก็บรวยรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
ก.การจัดนิทรรศการ
ข.การทำแฟ้มสะสมงาน
ค.การทำเอกสารอ้างอิง
ง.การทำวิจัยในห้องเรียน
239. การจัดการสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. สาระการเรียนรู้และการวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. หลักสูตรสถานศึกษาและการวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน
240 .ข้อใดกล่าวถึงสาระวิสัยทัศน์ของกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ก. การเรียนรู้ที่ยึดงาน การแก้ปัญหา บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีเป็นหลัก
ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค. มีนิสัยรักการทำงานเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่องานสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ
ง. มีทักษะการทำงาน การจัดการ นำเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้
241.. คุณธรรมใดที่ทำให้คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักเศรษกิจพอเพียง(ประหยัด ซื่อสัตย์ ตั้งใจทำงาน ขยันขันแข็ง ไม่แน่ใจ)
242. ข้อใดเป็นแนวทางเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ก. เพื่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิต ค.
ข. เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง ง.
243. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว มีทักษะในการทำงาน มีความรับผิดชอบเป็นเรื่องของอะไร
ก. ผลการเรียนรู้ข. ความต้องการของผู้เรียน
ค. คุณภาพผู้เรียน ง. ผลงานผู้เรียน
244. การจัดหลักโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละช่วงชั้นประกอบด้วย
ก. สาระการเรียนรู้/การวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียน
ค หลักสูตรสถานศึกษา/การวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตร/กิจกรรมผู้เรียน
245. อะไรเป็นตัวหลอมรวมหรือบูรณาการ ความรู้ ทักษะ และความดี
ก. เวลาที่ใช้ในการเรียน
ข. ความถนัดที่เกิดจากการเรียนรู้
ค. งานที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ง. การผลิตที่เน้นกระบวนการทำงาน
246. ข้อใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานฯ ที่กำหนดไว้ 4 แบบ
ก. จากการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติตามครู การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์
ข. การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติจริง ปฏิบัติตามครู
ค. ปฏิบัติจริง ค้นคว้า ประสบการณ์ ทำงานกลุ่ม
ง ทำงานเดี่ยว ปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้า ทำงานกลุ่ม
247 การวิเคราะห์ การวางแผนการทำงาน การบูรณาการและการประเมินการทำงาน
จัดอยู่ในทักษะใด
ก. ทักษะการจัดการ ค. ทำงานแสวงหาความรู้
ข. ทักษะกระบวนการทำงาน ง. ทักษะการทำงานร่วมกัน
248. จากมาตรการเรียนรู้ช่วงชั้นกำหนดให้นักเรียน ป.4-6นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.1-3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.4-6 ควรมีความสามารถด้านใด
ก. ประมวลผลจ้อมูลที่เป็นสารสนเทศ
ข. เข้าใจหลักการทำงานสารสนเทศ
ค. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงาน
ง. ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม
249. ความพยายามที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะด้านใด
ก. ทักษะการจัดการ
ข. ทักษะกระบวนการ
ค. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ง. ทักษะการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
250. ครูสังคมศึกษาฯที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ก. เก่งในหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพื้นฐาน
ข. มีควมรู้และใช้วิธีสอนอย่างหลากหลาย
ค. ค้นคว้าใฝ่รู้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา /
ง. ชอบนโยบายทักษิณมากกว่าอภิสิทธิ์

251.ทำไมประชาธิปไตยไทยจึงไม่พัฒนาเท่าที่ควร
ก. มีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงจำนวนมาก /
ข. นักการเมืองไม่มีการศึกษาที่ดีพอ
ค. ประชาธิปไตยอยู่ในประเทศไทยไม่ถึงร้อยปี
ง. ประเทศไทยมีอมาตยาธิปไดยจำนวนมากเกินไป

252.การสอนแบบอริยสัจ 4 เป็นอย่างไร
ก. ทุกข์ สมุทัย นิโรต มรรค
ข. ............
ค...............
ง..... กาข้อนี้แหละถูก /

253. เหนือหมู่บ้าน ก ขึ้นไป 500 เมตรเป็นที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมและมีแม่น้ำไหลผ่านด้วย ประกอบกับมีคนหมู่บ้าน นี้ 500 คนทำงานอยู่ด้วย ท่านจะทำโครงการสอนเสริมเรื่องอะไร
ก. โครงการอนุรักษ์แม่น้ำ /
ข. โครงการจริยธรรมนักลงทุน
ค. โครงการหยุด2มาตรฐานในประเทศไทย
ง. โครงการให้ความรู้เรื่องการพิทักษ์สิทธิของผู้ใช้แรงงาน /
254.เป้าหมายสูงสุดของการเรียนวิชาสังคมศึกษา
ก.ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และทักษะความสามารถ
ข.ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิ์ภาพ
225. การจัดการเรียนรู้รูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา ใช้หลักการในข้อใด
ก. กระบวนการทดลอง
ข. กระบวนการทางสังคม
ค. กระบวนการทางภูมิศาสตร์
ง. กระบวนการทางวิทยาศาสตร์
256. ข้อใดเป็นการพิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฎิบัติตามมาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะสายผู้สอนที่สำคัญที่สุด
ก. สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ข.การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค.การออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ง.การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการสอน
257.. การรายงานผลการสอน “ผู้สอนใช้หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระในการสอนช่วงชั้นที่ 1 ผลการเรียนผู้เรียนสูงขึ้นตรงตามมาตรฐานที่กำหนดและลดเวลาเรียนลงได้ ผู้รายงานเสนอผลงานด้านใด
ก.ความรู้ความเข้าใจในสาระที่สอน
ข.ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ค.ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
ง.ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน
258. “การโน้มน้าวให้ผู้เรียนกระตือรือร้นค้นคว้าหาความรู้เพื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ใหม่”จากข้อความดังกล่าว เป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ ขั้นตอนใด
ก.ขั้นศึกษา/วิเคราะห์
ข.ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
ค.ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
ง.ขั้นสรุป/เสนอความรู้
259.กิจกรรมใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ได้มากที่สุด
ก.การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาประเภททีม
ข.การอ่านและสรุปเรื่องที่อ่าน ด้วยภาษาตนเอง
ค.การแก้ไขโจทย์ปัญหาพร้อมแสดงวิธีการคิดหาคำตอบ
ง.การนำความรู้จากเรื่องที่เรียนไปเขียนแผนภาพความคิด
260.กิจกรรมใดเป็นหัวข้อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ก.การจัดทำรายงานประวัติผู้แต่งเรื่องอิเหนา
ข.การออกแบบงานประดิษฐ์เศษวัสดุเพื่อสร้างชิ้นงาน
ค.การชมการแสดงละครเวทีแล้วแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์
ง.การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นการวิเคราะห์คุณค่าและการอนุรักษ์
261.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี
ก.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
ข.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
ค.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
ง.เป็นบทเรียนที่เน้นการบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้สอน
262.คำอธิบายรายวิชามีความสำคัญอย่างไร
ก.แสดงออกให้เห็นความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชนที่มีต่อผู้เรียน
ข.สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนที่แสดงออกด้านคุณธรรม จริยธรรมและคำนิยม
ค.สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนก่อนการเรียนรู้ในแต่ละปีหรือแต่ละภาคการศึกษา
ง.สะท้อนคุณภาพของผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม
263.ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอนคืออะไร
ก. ผู้เรียนและผู้สอน
ข.ผู้สอนและสาระการเรียนรู้
ค.ผู้เรียนและเนื้อหาสาระการเรียนรู้
ง.ผู้สอนและบริบทการเรียนการสอน
264..ข้อใดสำคัญที่สุดของของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ก.ทฤษฎีและคำจำกัดความของเรื่องที่เรียน
ข.แหล่งเรียนและสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ค.ความรู้ใหม่ และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
ง.ความสัมพันธ์ของความรู้เดิม และการค้นคว้าความรู้ใหม่

265.ข้อใดเป็นพฤติกรรมสำคัญที่สุดของการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ก.ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกรอบที่กำหนด
ข.ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง
ค.ผู้เรียนได้ปฏิบัติและค้นหาความรู้ด้วยตนเอง
ง.ผู้เรียนต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการเรียนรู้
266.ข้อใดคือความหมายคำว่า “ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง”
ก.ผู้เรียนมีการเรียนรู้ได้มากขึ้น
ข.ผู้เรียนถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นฟังได้
ค.ผู้เรียนแสดงผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ง.ผู้เรียนมีความรู้และทักษะและเจตคติตามวัตถุประสงค์
267.เกณฑ์การตรวจผลงานเป็นเครื่องมือการวัดผล ที่ใช้ได้ดีที่สุดกับจุดประสงค์ข้อใด
ก.เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข.เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน
ค.เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานกลุ่มของผู้เรียน
ง.เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและความเข้าใจของผู้เรียน
268.ข้อใดคือนวัตกรรมโจทย์การวิจัยในชั้นเรียน
ก.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ข.การพัฒนาทักษะเรื่องการเขียนสะกดคำ
ค.การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโครงการ
ง.การใช้คำถามแบบเปิดในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
269.ความหมายของการจัดการศึกษา “ผู้เรียนสำคัญที่สุด” สอดคล้องกับข้อใด
ก.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ข.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพ
ค.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้และมีปฏิกิริยาต่อกันตามศักยภาพ
ง.การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและโรงเรียนเกิดการตอบสนองซึ้งกันและกันตามศักยภาพ
270.ข้อใดเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน
ก.ใช้สื่อ/คำถามกับผู้เรียน
ข.จัดกลุ่มระดมสมอง
ค.ช่วยกันปฏิบัติงาน
ง.ช่วยกันสรุปผลงาน
271.กิจกรรมการเดินป่าและเขียนชื่อสิ่งที่ประทับใจ พร้อมทั้งสเกตภาพกิจกรรมนี้พัฒนาพหุปัญญา ได้หลายด้าน ยกเว้นด้านใด
ก.ด้านร่างกาย/การเคลื่อนไหว
ข.ด้านวาจา/ภาษา
ค.ด้านพัฒนสัมพันธ์/มิติสัมพันธ์
ง.ด้านตรรกะ/คณิตศาสตร์
272.การทำแฟ้มสะสมผลงานมีประโยชน์อย่างไร
ก.ใช้จัดนิทรรศการทางวิชาการ
ข.เป็นข้อมูลการทำวิจัยในชั้นเรียน
ค.เพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ง.ใช้ทำเอกสารอ้างอิงการรายงานผลการสอนของครู
273.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544
ก.เห็นคุณค่าในตนเองแลพร้อมที่จะปฏิบัติตนตามธรรมชาติอันพึงประสงค์
ข.มีความรู้อันเป็นสากลรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก
ค.รักการออกกำลังกาย ดูแลให้ตนเองมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี
ง.มีจิตสำนึกที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม
274.การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนแก้ปัญหา ส่งผลต่อผู้เรียนอย่างไร
ก.ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
ข.เป็นการสร้างประสบการณ์ที่จำเป็นต่อชีวิตของผู้เรียน
ค.ผู้เรียนได้เรียนรู้แนวคิดหลักการและกระบวนการแก้ปัญหา
ง.เป็นการนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียนให้สนใจเรียน
275.ข้อใดเป็นเหตุผลของคำกล่าวว่า “โครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้”มากที่สุด
ก.เพราะเป็นการฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
ข.เพราะเป็นการฝึกการทำงานกลุ่ม
ค.เพราะเป็นการฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ง.เพราะเป็นการฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข
276. “ให้ผู้เรียนวางแผนทำกิจกรรมร่วมกัน แสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้” ข้อใดเนินการเริ่มต้นดำเนินการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ
ก.แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข.แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
ค.ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน
ง.ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้


277.ข้อใดเป็นกระบวนการนำหลักสูตรสู่การสอนในชั้นเรียน
ก.การวิเคราะห์เป้าหมาย สร้างหน่วยการเรียน เขียนแผน และการจัดการเรียนรู้
ข.การวิเคราะห์มาตรฐาน สร้างหน่วยการเรียน เขียนแผน และการจัดการเรียนรู้
ค.การวิเคราะห์คุณลักษณะ เขียนแผน สร้างหน่วยการเรียน และการจัดการเรียนรู้
ง.การวิเคราะห์สาระการเรียน สร้างหน่วยการเรียน เขียนแผน การเลือกสื่อและการจัดการเรียนรู้
278.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก.สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
ข.เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ค.สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ง.มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
279.กระบวนการในข้อใด มีผลต่อการใช้ข้อสรุปมากที่สุด
ก.การวิเคราะห์ปัญหาและการค้นคว้าข้อมูล
ข.การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการแก้ปัญหา
ค.การวางแผนการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ง.การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา
280..การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เป็นกระบวนการที่ตอบสนองข้อใดมากที่สุด
ก.สาระการเรียนรู้
ข.จุดประสงค์การเรียนรู้
ค.สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ง.การวัดและประเมินผล
280.ข้อใดที่ผู้สอนยอมรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ก.ความคิดสร้างสรรค์มีในทุกคน
ข.ความคิดสร้างสรรค์มีเฉพาะคน
ค.ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งที่พัฒนาได้
ง.ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ของคน
281.ข้อใดเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด
ก.การประหยัดการใช้วัสดุ
ข.การนำวัสดุมาปรับใช้ใหม่
ค.การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ง.การลดปริมาณขยะ
281.ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ก.เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ข.เพื่อของบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาโรงเรียนในฝัน เขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
ค.เพื่อประเมินผลการใช้แบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ง.เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
282.ข้อใดเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติที่สำคัญมากที่สุด
ก.การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
ข.การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้ศึกษาค้นคว้า
ค.การเรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด ตามศักยภาพของตนเอง
ง.การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเอง
283.ข้อใดคือ ผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
ก.ผู้เรียนรักการเรียนรู้
ข.ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ค.ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ง.ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง
284.ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ แผนเรียนรู้ ผลการเรียนที่คาดหวัง เพื่อศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน
ก.การประเมินผลก่อนการเรียน
ข.การประเมินผลระหว่างเรียน
ค.การประเมินผลหลังการเรียน
ง.การประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการเรียน
286.ข้อใดเป็นประชากรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสมการ
ก.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา
ข.นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ค.โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ง.ในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
287.ข้อใดไม่ใช่การประเมินผล
ก.การทำกิจกรรม
ข.การทดสอบ
ค.การสังเกต
ง.การนำเสนอผลงาน
288.รายงานของผู้สอนคนใดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน
ก.การสร้างและใช้หน่วยหารเรียนรู้แทนการใช้หนังสือเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง
ข.การจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน
ค.การจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของบทเรียน
ง.การทำใบงานที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน
289.จุดประสงค์การเรียนรู้ระบุว่า “ผู้เรียนสามารถสตัฟฟ์นกได้ถูกต้องตามขั้นตอน” เป็นพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านใด
ก.พฤติกรรมด้านความรู้และความคิด
ข.พฤติกรรมด้านความรู้และความสามารถ
ค.พฤติกรรมด้านความรู้และความเข้าใจ
ง.พฤติกรรมด้านความสามารถและความคิด
290.ผู้เรียนเฝ้าสังเกตต้นไม้ที่ปลูกไว้พบว่าในเวลา 3 วันต้นไม้สูงขึ้น 3 เซนติเมตร จากข้อมูลนี้ ข้อใดเป็นสิ่งที่ผู้เรียนควรจะพยากรณ์ ว่าจะเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอีกสามวันข้างหน้า
ก.ต้นไม้จะหยุดการเจริญเติบโต
ข.ต้นไม้จะสูงเพิ่มขึ้นอีก 3 เซนติเมตร
ค.ต้นไม้จะสูงขึ้นอีก 1 เซนติเมตร ต่อวัน
ง.ต้นไม้จะเจริญเติบโตขึ้นต้องได้รับแสงอาทิตย์
291.จากคำถาม “สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้ป่าถูกทำลายคือข้อใด” เป็นการวัดด้านพุทธิพิสัยในข้อใด
ก.ความเข้าใจ
ข.การนำไปใช้
ค.การวิเคราะห์
ง.การสังเคราะห์
292.ข้อใดเรียงลำดับการวิเคราะห์หลักสูตร รายวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกต้อง
ก.การวิเคราะห์ผล และสาระการเรียนรู้ เขียนคำอธิบายรายวิชา กำหนดหน่วยการเรียนรู้
ข.เขียนคำอธิบายรายวิชา วิเคราะห์ผล และสาระการเรียนรู้ กำหนดหน่วยการเรียนรู้
ค.กำหนดหน่วยการเรียนรู้ วิเคราะห์ผล และสาระการเรียนรู้ เขียนคำอธิบายรายวิชา
ง.การวิเคราะห์ผล และสาระการเรียนรู้ กำหนดสื่อสารการเรียนรู้ ระบุการวัดผลประเมินผล
293.ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คล้ายกับข้อใดมากที่สุด
ก.การพิจารณาไตร่ตรอง
ข.การเชื่อตามหลักกาลามสูตร
ค.โยโสมนัสิการ
ง.การคิดอย่างมีเหตุผล
294.ขั้นใดเป็น ขั้นการใช้คำถามและการเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ก.การวิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้และสาระสำคัญ
ข.การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
ค.การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ง.ขั้นประเมินผลการเรียนรู้
295. “ผู้เรียนคนหนึ่งต้องการให้เพื่อนๆไปเห็นต้นไม้อายุมากกว่า 100 ปี ในป่า สิ่งที่จำเป็นที่สุดเขาควรบอกเพื่อนคืออะไร” เป็นคำถามที่ตรวจสอบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ด้านใด
ก.การสังเกต
ข.การเปรียบเทียบ
ค.การคำนวณ
ง.การตีความข้อมูล
296.นวัตกรรมการสอนรูปแบบใดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
ก.กระบวนการแก้ปัญหา
ข.วัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้
ค.กิจกรรมติดและปฏิบัติ
ง.การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
297.ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นความรู้และทักษะ
ก.การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างความรู้ร่วมกัน
ข.การนำเสนอความรู้ และการประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ
ค.การพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ เจตคติ
ง.การให้ความรู้ ตรวจสอบผลการเรียนรู้
298.ข้อใดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบผลที่เกิดกับผู้เรียนได้ทันที
ก.ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบกระบวนการสังเคราะห์แสงของพืชได้
ข.ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ค.ผู้เรียนสามารถบอกเหตุผลของการเลิกใช้ใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมใส่อาหาร
ง.ผู้เรียนสามารถสรุปผลการลดใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของครอบครัว
299. “มีผู้นำกุหลายช่อหนึ่ง ดอกใหญ่สีแดงเข้ม ก้านยาวประมาณ 2 ฟุตมาให้เป็นกำลังใจนักเรียนที่ชนะการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ทุกคนตื่นเต้นกับดอกกุหลาบช่อนี้มาก”
ก.คนที่ 1 เขาปลูกอย่างไรนะจึงได้กุหลาบดอกโตก้านยาวขนาดนี้
ข.คนที่ 2 เธอจะนำดอกกุหลาบช่อนี้ไปทำอย่างไรให้อยู่ได้นานที่สุด
ค.คนที่ 3 อย่าดมนะ กุหลาบงามขนาดนี้ ไม่มีร่องรอยหนอนกินแสดงว่าฉีดยาหนัก
ง.คนที่ 4 ขอจับหน่อย อยากรู้ว่าดอกไม้จริงๆหรือดอกไม้ปลอมทำเลียนแบบได้เหมือนมาก
300..ข้อใดไม่ใช่ชื่อสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ก.สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ข.สารและสมบัติของสาร
ค.โครงงานวิทยาศาสตร์
ง.พลังงานCreate Date : 22 ธันวาคม 2552
Last Update : 22 ธันวาคม 2552 16:51:24 น. 0 comments
Counter : 392 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.