สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ชุด2

121. การเขียนกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยเชิงปริมาณควรมีองค์ประกอบใด
ก. จำนวนและวิธีการได้มา ข. วิธีการได้มาและประชากร
ค. เวลาที่สุ่มและจำนวน ง. ประชากรและเวลาที่สุ่ม
122. การสอนแบบอริยสัจ 4
123. ขั้นนตอนการสอนแบบโยนิโสมนสิการ
124. ข้อใดไม่ใช่วิจัย
ก. วิจัยเชิงทดลอง
ข.วิจัยเชิงปริมาณ
ค.วิจัยเชิงหาสาเหตุ
ง.วิจัยเชิงพรรณนา
125. ผู้สอนคนใดเขียนรายงานผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมที่สุด
ก. เสนอผลงงานผู้เรียนเข้าประกวดและได้รับรางวัลต่าง ๆ
ข. รายงานผลการเรียน วิจัยสนับสนุนโครงการของเจตพื้นที่การศึกษา
ค. อธิบายถึงวิธีการประยุกต์และผลการใช้ รูปแบบการสอนสู่การปฏิบัติจริง
ง. อธิบายผลการใช้หลักสูตรตามกระบวนการที่กำหนดในหลักสูตรและคู่มือครู
126. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
ข. เห็นคุณค่าของการนำแนวคิด แบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ค. -----
ง. -----
127. ข้อใดเป็นการจัดการเรียนรู้เน้นการปฏิบัติจริง
ก. ครูให้นักเรียนไปเรียนรู้พืชสมุนไพรในสวน
ข. จัดกิจกรรมทดลองในห้องปฏิบัติงาน
ค. สอนเรื่องการปรุงอาหารโดยใช้แผ่นภาพ
ง. สอนวิชาเงื่อนและการผูกเงื่อนโดยการเล่านิทาน
128.ข้อใดเป็นเครื่องบ่งบอกว่าครูมีความสามารถในการสอนมากที่สุด
ก. การสร้างเครื่องมือ วัดผลประเมินผล
ข. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ค. การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ง. การใช้สื่อในการจัดการเรียนรู้
129.ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้ แบบสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด
ก. ทฤษฏีและคำจำกัดความ
ข. แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ค. ความรู้เดิมและค้นคว้าความรู้ใหม่
ง. ความรู้ใหม่และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
130.ข้อใดเป็นลักษณะของปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน
ก. เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง
ข. สามารถหาคำตอบได้ง่าย
ค. มีกระบวนคำตอบที่ซับซ้อน
ง. เป็นประเด็นที่ขัดแย้งและมีข้อยุติแล้ว
131.การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา มีแนวคิดสำคัญอย่างไร
ก. การนำปัญหาเข้าสู่บทเรียน
ข. การนำปัญหามาเป็นสื่อการสอน
ค. การนำปัญหา มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
ง. การนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
132. ข้อใดเป็นประเด็นที่นำไปศึกษาค้นคว้าวิจัย
ก. สาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้เรียนขาดเรียน ข. ทำไมนักเรียนมักนำอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบ
ค. หากต้องการพัฒนาการเขียนบทความของนักเรียนจะสามารถทำได้อย่างไร
ง. ระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่
133. การจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญามีกี่ขั้นตอน ( 8 ขั้นตอน)
134.ข้อใดเป็นเอกลักษณ์ของผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
ก. มีความคิดสร้างเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ข. สื่อสารได้เร็ว แปลกใหม่ ใช้ประโยชน์ได้
ค. เรียนรู้ได้เร็วนำความคิดไปประยุกต์ ต่อยอดมาก
ง. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้ความรู้เพื่อประโยชน์แก่ตนเองได้หลากหลาย
135. แบบสังเกตเป็นเครื่องมือการวัดผลที่ใช้ได้ดีที่สุดกับจุดประสงค์ในข้อใด
ก. ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนรู้
ข. ตรวจสอบพฤติกรรมรายบุคคล
ค. ตรวจสอบพฤติกรรมกลุ่มในการทำงาน
ง. .........(จำไม่ได้).......................
136.นำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่อง ผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องวันสิ่งแวดล้อมของชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษา คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทำกิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และครู ผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นการบูรณาการในรูปแบบใด
ก. การบูรณาการแบบคู่ขนาน
ข. การบูรณาการแบบสหวิทยา
ค. การบูรณาการแบบโครงการ
ง. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว
137.อาชีพสัตวแพทย์ต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษด้านใด
ก. ธรรมชาติ
ข. ความรู้ในตนเอง
ค. ความสัมพันธ์กับคนอื่น
138.เป็นการจัดการเรียนรู้แบบพหุปัญญา (ความสามารถ 8 ด้าน)
-ด้านธรรมชาติ เช่น อาชีพชาวนา กะลาสี นักดาราศาสตร์ นักชีววิทยา สัตวแพทย์ นักอนุรักษ์
ข้อนี้ชัวร์ 100 %
139.ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน...
ก.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมรับผิดชอบกิจกรรมมากที่สุด
ข.ผู้เรียนรับผิดชอบตนเองและปฏิบัติกิจกรรมมากที่สุด
ค.ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองมากที่สุด
ง.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเรียนรู้ด้วยตัวเองจากสื่อต่างๆมากที่สุด
140.ข้อใดไม่เป็นเป้าหมายสำคัญต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ก.ทักษะการทำงานร่วมกัน
ข.ทักษะการแข่งขันเป็นทีม
ค.ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
ง.การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง
141.การโน้มน้าวให้ผู้เรียนกระตือรือร้น ค้นคว้าหาความรู้เพื่อเชื่อมโยงหาความรู้ เพื่อเชื่อมโยงประสบการณ์ให้ จากข้อความดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติคือข้อใด
ก.เน้นศึกษาวิเคราะห์
ข.เป็นการนำเข้าสู่บทเรียน
ค.ฝึกปฏิบัติ ทดลอง
ง.ขั้นสรุปหาความรู้
142.ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้ข้อใดสมบูรณ์ที่สุด
ก. สาระการเรียนรู้เป็นชุด/กลุ่มบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งระบบของรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน
ค. การรวบรวมแผนและการจัดการเรียนรู้เป็นระบบ หน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปี
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล
143.ข้อใดเป็นหลักการสำคัญที่สุดของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบกิจกรรมมากที่สุด
ข.ผู้เรียนรับผิดชอบตนเองและปฏิบัติกิจกรรมมากที่สุด
ค.ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมสร้างองค์ความรู้
144.ครูจะศึกษาเรื่องใดบ้างภายใน 1 ภาคเรียน
ก.หน่วยการเรียนรู้
ข.คำอธิบายรายวิชา
ค.มาตรฐานการเรียนรู้
ง.แผนการจัดการเรียนรู้
145.ข้อใดเป็นความหมายการเรียนรู้ที่สมบูรณ์ที่สุด
ก.สาระการเรียนรู้แบบชุดและกลุ่มบูรณาการเพื่อจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ข.สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งระบบของรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน
ค.การรวบรวมแผนการจัดการเรียนรู้ในระดับหน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปีการศึกษา
ง.ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ กระบวนการคิด สังเคราะห์และประเมินผล (น่าจะเป็นข้อนี้)
144.ทฤษฏีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากที่สุด
ก.ทฤษฏีและคำจำกัดความ
ข.แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ค.ความรู้เดิม และค้นคว้าความรู้ใหม่
ง.ความรู้ใหม่และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
145.การเรียนรู้เรื่องใดไม่ใช่การเติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ก.การติดต่อทางวิศกรรมระดับจีไมค์
ข.สาเหตุการเกิดธรณีพิบัติซึนามิ
ค.การสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน
ง.การทำงานของเครื่องเชิงปฏิกิริยาอนุภาพ
146.ข้อใดไม่ใช่การช่วยรักษาชีวบริเวณ
ก.การคว่ำกะลา กลบหลุม หรือแหล่งน้ำน้อย
ข.ไม่เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชบริเวณบ้าน
ค.ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
ง.ขึ้นสะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย
147.ขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้อง
- สร้าง ทดลอง ประเมิน
148.ข้อใดคือผลของการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
ก. ผู้เรียนรักการเรียน
ข เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ค เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ง เรียนรู้จากความสามารถของตนเอง
149 ข้อใดไม่จำเป็นต้องศึกษาเอกสารในการวิจัยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ก. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
ข. การคูณการหาร
ค. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ง. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
150.การสะท้อนถึงภาพรวมของคุณภาพผู้เรียนดูได้จากข้อใด
ก.สาระการเรียนรู้
ข.มาตรฐานการเรียนรู้
ค.คำอธิบายรายวิชา
ง.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
151 .ทำไมโครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระ
ก. ฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
ข. ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม
ค. ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ง. ฝึกให้ทำงานอย่างมีความสุข
152. การที่ผู้เรียนเก็บรวบรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
ก. การจัดนิทรรศการ
ข. การทำแฟ้มสะสมงาน
ค. การทำเอกสารอ้างอิง
ง. การทำวิจัยในห้องเรียน
153. ข้อใดเป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
ก. E1 E2 (น่าจะเป็นข้อนี้)
ข. Mean
ค. SD.
ง. T – test
154. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
ข. เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ค. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ง. มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
155. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของใดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ก. การประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน
ข. การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
ค. การประเมินการเรียนรู้หลังเรียน
ง. การประเมินการเรียนรู้เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
156. คำอธิบายรายวิชามีความสำคัญอย่างไร
ก. แสดงออกให้เห็นถึงความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน
ข. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนแสดงออกถึงคุณภาพ
ค. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนก่อนการเรียนรู้
ง. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้
157. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมนุษย์
ก. รักประเทศชาติและท้องถิ่น
ข. มีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาสิ่งแวดล้อม
ค. มีความรู้อันเป็นสากลเท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้า
ง. เห็นคุณค่าและมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
158. กระบวนการในข้อใดมีผลต่อการได้ข้อมูล
ก. การค้นคว้าข้อมูล
ข. การวิเคราะห์ข้อมูล
ค. การวิเคราะห์ปัญหา
ง. การวางแผนการแก้ปัญหา
159. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มากที่สุด
ก. มีความคิด สร้างเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
ข. สื่อสารได้รวดเร็ว คล่อง แปลกใหม่ ใช้ประโยชน์ได้
ค. เรียนรู้ได้เร็ว นำความคิดไปประยุกต์ต่อยอดได้
ง. ใฝ่รู้ใฝ่เรียนใช้ความรู้เพื่อประโยชน์ตนเองได้หลากหลาย
160. จากรายงานผลการสอนผู้ใช้หน่วยการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระมีผลทำให้ผลการเรียนสูงขึ้นและลดเวลาเรียนลงได้ ผู้รายงานเสนอรายงานด้านใด
ก. ความรู้ความเข้าใจในสาระที่สอน
ข. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ค. ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
ง. ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน
161. ความเข้าใจลึกซึ้งเกิดขึ้นจากสิ่งใด
ก. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถตอบคำถามได้
ข. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้
ค. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถท่องจำได้
ง. การเรียนที่ผู้เรียนทบทวนอย่างจริงจัง
162. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะสายผู้สอน
ก. สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียน
ข. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ค. การใช้ออกแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ง. การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
163. ปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
ก. ปัญหาที่พบได้ในชีวิตจริงทั้งผู้เรียนและสังคม
ข. ปัญหาที่สรุปข้อยุติในการหาคำตอบได้
ค. ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน
ง. ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง
164. ข้อใดเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด
ก. การประหยัดการใช้วัสดุ
ข. การนำวัสดุมาปรับใช้ใหม่
ค. การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ง. การลดปริมาณขยะ
165. ความหมายของการจัดการศึกษาที่ “ ผู้เรียนสำคัญที่สุด” สอดคล้องกับข้อใด
ก. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
ข. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพ
ค. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้มีปฏิกิริยาต่อกันตามศักยภาพ
ง. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและโรงเรียนเกิดการตอบสนองซึ่งกันและกัน
166. เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร
ก. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ได้
ข. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตร
ค. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ง. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร
167. ข้อใดเป็นเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นที่ถูกต้อง
ก. ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
ข. ต้องเรียนรู้และผ่านการตัดสินใจในกลุ่มสาระที่สถานศึกษากำหนดอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระ
ค. ต้องผ่านการประเมิน การคิด วิเคราะห์และเขียน ตามที่ชุมชนและสถานศึกษากำหนด
ง. ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินจากชุมชนและสถานศึกษากำหนด
168. เด็กนักเรียนคนใดที่ฉายแววว่า มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
ก. เป็นคนชอบเล่นประดิษฐ์สิ่งของ
ข. เป็นคนคิดคล่องและรวดเร็ว
ค. เป็นคนเรียนรู้ได้เร็วและถูกต้อง
ง.เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน
169. ข้อใดเป็นการตั้งชื่อการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
ก. การพัฒนาสื่อประสม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ข. การพัฒนาทักษะพื้นฐานคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่บกพร่องในการคำนวณ
ค. การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ง. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1
170. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ “ ทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะสอน”
ก. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. การออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้
ค. การรวบรวมและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
ง. การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
171. กระบวนการใดที่มีผลต่อการได้ข้อสรุปมากที่สุด
ก. การวิเคราะห์ปัญหาและวิเคราะห์ข้อมูล
ข. การวิเคราะห์ปัญหาและการวางแผนการแก้ปัญหา
ค. การวางแผนการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ข้อมูล
ง. การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิเคราะห์ปัญหา
172. ข้อใดเป็นประชากรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สมการ
ก. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา
ข. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ค. โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ง. เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
173. ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ก. เพื่อสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ปกครองที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน
ข. เพื่อของบประมาณในการดำเนินการของโรงเรียน
ค. เพื่อประเมินผลการใช้แบบฝึกทักษะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องตัวประกอบของจำนวนนับ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ง. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
174.ข้อใดเป็นอัตราส่วนการจัดกลุ่มคละนักเรียน เก่ง ปานกลาง อ่อน ที่เหมาะสม
ก. 1:1:1
ข. 1:1:2
ค. 1:2:1
ง. 2:1:1
175. ข้อใดกล่าวถึงความคิดสร้างสรรค์ที่ถูกต้องมากที่สุด
ก. ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์
ข. ความคิดสร้างสรรค์มิใช่มีทุกคน
ค. ความคิดสร้างสรรค์ส่งเสริมกันได้
ง. ความคิดสร้างสรรค์มีเฉพาะคน
176.การเรียนรู้ในลักษณะใดไม่ใช่พื้นฐานในการกำหนดแนวที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ข. การเรียนรู้จากโรงเรียน
ค. การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ง. การเรียนรู้คู่คุณธรรม
177.การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหามีแนวคิดสำคัญอย่างไร
ก. นักเรียนนำปัญหามาสู่บทเรียน
ข. นักเรียนนำปัญหามาเป็นสื่อการเรียนรู้
ค. ผู้เรียนนำปัญหามาเป็นกระบวนการเรียนรู้
ง. กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
178. ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้เหมาะสมที่สุด
ก. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของพฤติกรรม
ค. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ของการทำงานกลุ่ม
ง. ตรวจสอบผลการเรียนรู้ระดมความสามารถความเข้าใจ
179. ข้อใดไม่ถูกต้องเรื่องการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้
ง.ต้องเก็บข้อมูลจากการเชื่อมโยงสถานการณ์และประสบการณ์ในชีวิต
180.. พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เรียนจากแหล่งเรียนรู้มีลักษณะอย่างไร
ก. ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามกรอบที่กำหนดให้
ข.ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ค. ผู้เรียนปฏิบัติและค้นหาความรู้
ง. ผู้เรียนไม่ต้องบันทึกข้อมูลจากการเรียนรู้
181. ข้อใดคือการเรียงลำดับขั้นตอนในการเขียนรายงานเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้ถูกต้อง
1 วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้เพื่อใช้ทำหน่วยการเรียนรู้
2 วัดและประเมินผลการเรียนรู้อย่างหลากหลายและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
3 รายงานผลต่อผู้ปกครอง ผู้บริหารอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ
4 ดำเนินการแก้ปัญหาและวิจัยในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม
ก. 1-2-3-4 ข. 1-4-2-3
ค. 1-3-2-4 ง. 1-4-3-2
182. ข้อใดคือนวัตกรรมโจทย์การทำวิจัยในชั้นเรียน
ก. การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น
ข.การพัฒนาทักษะเรื่องการเขียนสะกดคำ
ค. การพัฒนาระบบการสอนแบบโครงการ
ง. การใช้คำถามแบบเปิดในเรื่องการแก้โจทย์ปัญหา
183. เกณฑ์การตรวจผลงานนักเรียนเป็นเครื่องมือการวัดผลที่ดีที่สุดคือจุดประสงค์ใด
ก. เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้
ข.เพื่อตรวจสอบเจตคติการเรียนรู้ต่อผู้เรียน
ค. เพื่อตรวจสอบเจตคติการทำงานของผู้เรียน
ง. เพื่อตรวจสอบระดับความสามารถและความเข้าใจของผู้เรียน
184. ข้อใดไม่ใช่ส่วนย่อยของการวิจัย
ก. ประชากร
ข. ตัวแปร
ค. ระยะเวลาที่ศึกษา
ง. งบประมาณ
185. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ก. ต้องวัดและประเมินผลทั้งความรู้และทักษะเจตคติ
ข. วิธีการวัดและประเมินต้องสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้
ค. วิธีวัดและประเมินต้องเที่ยงธรรม
ง. ต้องเก็บข้อมูลการเชื่อมโยงประสบการณ์และประสบการณ์ในชีวิต
186. ถ้าสาระการเรียนคือ “บทเรียนเรื่องโลกร้อน” กิจกรรมการเรียนในข้อใดที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความตระหนักได้มากที่สุด
ก. ผู้เรียนอ่านในใจเรื่องโลกร้อนแล้วสรุปใจความสำคัญ
ข. ผู้เรียนวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้โลกร้อน
ค. ผู้เรียนวิเคราะห์ชีวิตประจำวันของตนเองที่มีส่วนทำให้โลกร้อน
ง. ผู้เรียนหาวิธีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของตนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
187. ข้อพิจารณาใดที่รับการประเมินควรให้ความสำคัญที่สุด
การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
188. จุดเด่นของการเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ให้เด็กได้เรียนรู้และร่วมกิจกรรมตามศักยภาพ
189. แก้ปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ
ก. ประหยัดการใช้
ข. นำวัสดุมาใช้ใหม่
ค. แยกขยะ
ง. ลดการใช้ของที่เป็นขยะ
190. ข้อใดเป็นเป้าหมายของการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก
ก. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ข. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ค. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานของสถานศึกษา
ง. เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
191. ข้อใดเป็นประเด็นที่ควรนำมาศึกษาวิจัย
ก สาเหตุอะไรที่ทำให้นักเรียนมาโรงเรียนสาย
ข ทำไมนักเรียนจึงมักนำอุปกรณ์การเรียนมาไม่ครบ
ค หากต้องการพัฒนาทักษะการเขียนบทความของนักเรียนสามารถทำอย่างไร
ง ระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการเขียนบทความมีความสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์หรือไม่
ข้อสอบวิชาสังคมฯ
192. ข้อใดเป็นขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้อง
ก. สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผล ฯ
ข. สร้างนวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม ทดลองใช้ ฯ
ค. ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม ทดลองใช้ ฯ
ง. ทดลองใช้นวัตกรรม ประเมินผลนวัตกรรม สร้างนวัตกรรม
193. ข้อใดเป็นขั้นตอนที่ทำให้เห็น แนวทางการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้
ก. จุดประสงค์ของการเรียนรู้
ข. การจัดกระบวนการเรียนรู้
ค. การรวบรวมและวิเคราะห์ผลการเรียนรู้
ง. การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์การเรียนรู้
194. มาตราใดเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. มาตรา 30
ข. มาตรา 22
ค. มาตรา 20
ง. มาตรา 45
195. ทฤษฎีการเรียนการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้ให้ความสำคัญในเรื่องใดมากที่สุด
ก. ทฤษฎีและค่าจำกัดความ
ข. แหล่งเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้
ค. ความรู้เดิมและการค้นคว้าและความรู้ใหม่
ง. การประเมินการปฏิบัติงาน / การทำงาน
196. ข้อใด คือผลของการจัดการเรียนรู้ ที่เป็นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุข
ก. ผู้เรียนรักการเรียนรู้
ข. ผู้เรียนเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ค. ผู้เรียนเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ง. ผู้เรียนเรียนรู้ตามความสามารถของตนเอง
197. ปัญหาที่ดีที่สุด ที่ใช้ในการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน คือข้อใด
ก. ปัญหาที่พบได้ ในชีวิตจริงทั้งของผู้เรียนและสังคม
ข. ปัญหาสามารถสรุปข้อยุติในการหาคำตอบได้ชัดเจน
ค. ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบที่ซับซ้อนหลากหลาย
ง. ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง
199. ข้อใดไม่เกี่ยวกับการนำมาทำวิจัยวิชาคณิตศาสตร์
ก. แบบสอบถาม
ข. แบบสังเกต
ค. แบบสัมภาษณ์
ง. แบบทดสอบ
200. เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนที่คาดหวังให้เกิดจะต้องกำหนดไว้ในส่วนใด
ก. สาระสำคัญ
ข. จุดประสงค์
ค. กิจกรรมการเรียนรู้
ง. สื่อ อุปกรณ์Create Date : 22 ธันวาคม 2552
Last Update : 22 ธันวาคม 2552 16:49:50 น. 0 comments
Counter : 328 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.