สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อทดสอบเยียวยา ปี 52
ข้อทดสอบเยียวยา ปี 52ปรารถนาที่ให้ทุกคนผ่านการสอบในครั้งนี้ทุกคน ข้อทดสอบที่รวบรวมและเฉลยทุกข้อนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของผู้ที่เข้าเยียวยานะคะ ช่วยกันจำ ช่วยกันเฉลย อาจมีถูกบ้างผิดบ้างก็ให้พิจารณาเอานะคะ หลายคนก็หลายมุมมอง เอาแรงไว้ทุ่มเทกับงานด้านที่ 3 ต่อไป เพราะการอนุมัติผลไม่ได้อยู่ที่การสอบผ่านหรือไม่ผ่าน อยู่ที่การทำผลงานตรวจผ่านจึงจะได้รับการอนุมัติข้อทดสอบเยียวยา ปี 521.ข้อใดไม่เกี่ยวข้องการประเมินผลหลักสูตรขั้นพื้นฐาน 2544
ก.ระดับชั้น
ข. สถานศึกษา
(ค).. ระดับเขตการศึกษา
ง. ระดับชาติ
2.ให้นักเรียนเดินชมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและเขียนชื่อดอกไม้พร้อมกับสะเก็ดภาพการจัดกิจกรรม ตามขั้นต้นพหุปัญญาได้หลายด้านพร้อมกับยกเว้นคือข้อใด
ก.ร่างกายและการเคลื่อนไหว
ข. วาจา /ภาษา
ค. ทัศนสัมพันธ์ / มิติสัมพันธ์
(ง.) ตรรก/ คณิตศาสตร์*
3.ข้อพิจารณาใดที่ผู้รับการประเมินการสอน ควรให้ความสำคัญที่สุด
ก.การบริการสังคมการมีส่วนร่วม
ข.การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพิจารณาโรงเรียน
(ค.)การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
ง.การประสานความร่วมมือ
4.ข้อใดเป็นการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ก.เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ข.เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
(ค.)นำผลการวิจัยปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
ง.ศึกษาวิจัยให้เสร็จสิ้นเพื่อพัฒนาชุดการสอนให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
5.ข้อใดเป็นชื่อเรื่องวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
ก.การพัฒนาสื่อประสมระดับชั้น ป.4
ข. การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่บกพร่องในการคำนวณ
(ค.) การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
ง.. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนในเขต สพท.ขอนแก่น เขต 1

6.หลักการจัดการเรียนรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา เหมือนกับกระบวนการข้อใด
ก. การทดลอง
ข. ทางสังคม
ค. ทางภูมิศาสตร์
(ง.) ทางวิทยาศาสตร์
7. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ก. รักประเทศชาติ และท้องถิ่นมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงาม
ข. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. มีความรู้อันเป็นสากล รู้อันเป็นเท่าทัน การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
(ง.) เห็นคุณค่าวินัย ในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
8. การโน้มน้าวให้นักเรียนกระตือรือร้น ค้นคว้าหาความรู้เมื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ความรู้ใหม่จากข้อความดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นปฏิบัติขั้นตอนใด
ก. ศึกษา/เคราะห์
(ข.) ขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน
ค. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
ง. ขั้นสรุป /สอนความรู้
9.ข้อใดเป็นตัวแปรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป๖ ของโรงเรียนในเขตการศึกษา จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต ๑ ที่เรียนด้วยตนเอง
(ก) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข นักเรียนชั้นป ๖
ค โรงเรียนในเขตฉะเชิงเทรา
ง บทเรียนเรื่องสมการ
11. พรบการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ กำหนดอะไร
ก.ข้อใดมีความสำคัญที่สุดที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียน
ข.ข้อความใดเน้นกระบวนการวัดผลและประเมินผล
(ค.)จุดเด่นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ง.ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
12. กรอบแนวคิดการวิจัยคือข้อใด
(ก.)สร้าง ทดลอง ประเมิน
ข.ยกร่างนวัตกรรม ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน
ค.ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน สร้าง
ง.ทดลอง ประเมิน ใช้
13. กรอบแนวคิดการวิจัยคือข้อใด
ก.สร้าง ทดลอง ประเมิน
ข.ยกร่างนวัตกรรม ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน
ค.ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน สร้าง
ง.ทดลอง ประเมิน ใช้
14. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ก. ประชากรกลุ่มตัวอย่างบุคคลกลุ่มเดียวกัน
ข. กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มเท่านั้น
ค. งานวิจัยบางเรื่องอาจไม่ต้องกำหนดประชากร
(ง.) กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอาจมีจำนวนมากจะทำให้งานวิจัยน่าเชื่อถือ
15.อาชีพพิธีกรที่มีปัญญาพิเศษด้านใด
ก. มิติสัมพันธ์
ข. รู้จักตนเอง
(ค.) ภาษาและวาจา
ง. มิติสัมพันธ์กับผู้อื่น
16.ผู้เรียนลงมือศึกษาและค้นพบคำตอบด้วยตนเองให้คุณค่าต่อการเรียนอย่างไร
(ก.) ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทน
ข. ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้
ค. ผู้เรียนได้ทักษะในการเรียนรู้
ง. ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
17.ข้อใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด
ก. วิสัยทัศน์
ข. เป้าหมาย
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง.เจตนารมณ์ของผู้ปกครอง
18.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดให้ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(ก.) สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
ข. เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ค. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค
ง. มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
19.ข้อใดเป็นหลักการสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง
(ก.) สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข. สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย
ค. สรุปผลการวิจัยในประเด็นที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ง. สรุปผลการวิจัยเฉพาะที่สามารถอภิปรายผลวิจัยได
2.ข้อใดเป็นการหาค่าความตรง(validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(ก.) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
ข. ทดลองใช้
ค. สรุปผลการทดลอง
ง. ประเมินซ้ำ
21. การจัดการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน ผู้เรียนต้องใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย หน้าที่ของครูที่สำคัญที่สุดคือ
ก. หาข้อมูลจากแหล่งมาให้ผู้เรียน
(ข.) ประสานผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งความรู้
ค. จำลอง / สร้างแหล่งในสถานศึกษา
ง. ให้ผู้เรียนไปแหล่งเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ตามอัธยาศัย
22. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
(ก.) ครูให้นักเรียนไปเรียนพืชสมุนไพรในสวน
ข. จัดกิจกรรมทดลองในห้องปฏิบัติการ
ค. สอนอาหารโดยใช้แผนภาพ
ง. สอนวิชาเงื่อนและผูกเลื่อนโดยการเล่านิทาน
23. ข้อใดเป็นเหตุผลของคำกล่าวว่าโครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มากที่สุด
ก. เป็นการฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
ข. เป็นการฝึกทำงานกลุ่ม
(ค.) ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ง. ฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข
24. ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้สมบูรณ์มากที่สุด
ก. สาระการเรียนรู้ที่จัดเป็นชุด เป็นกลุ่ม
ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้
ค. บูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ง. ทั้งระบบรายวิชา
25.ข้อใดเป็นเครื่องบ่งบอกว่าครูมีความสามารถในการสอนมากที่สุด
ก. การสร้างเครื่องมือ วัดผลประเมินผล
ข. การกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
(ค.) การเลือกกิจกรรมการเรียนรู้
ง. การใช้สื่อในการจัดการ
26.การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา มีแนวคิดสำคัญอย่างไร
ก. การนำปัญหาเข้าสู่บทเรียน
ข. การนำปัญหามาเป็นสื่อการสอน
(ค.) การนำปัญหา มาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
ง. การนำปัญหามากระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
27.นำเนื้อหาจากหลายกลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการเรียนรู้ ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา หรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่อง ผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องวันสิ่งแวดล้อมของชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้ภาษา คำศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้าหรือทำกิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และครู ผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นการบูรณาการในรูปแบบใด
ก. การบูรณาการแบบคู่ขนาน
(ข). การบูรณาการแบบสหวิทยา
ค. การบูรณาการแบบโครงการ
ง. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียว
28. ผู้เรียนฝึกทักษะวาดภาพ จนสามารถวาดได้ละเอียด ประณีต สวยงาม แสดงว่าผู้เรียนมีทักษะพุทธิพิสัยในขั้นใด
ก. การเลียนแบบ
ข. การทำตามข้อกำหนด
ค. การทำอย่างมีคุณภาพ
ง. การผสมผสานและการปรับตัว
29.ข้อใดไม่เป็นเป้าหมายสำคัญต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ก.ทักษะการทำงานร่วมกัน
(ข.)ทักษะการแข่งขันเป็นทีม
ค.ความรู้ความเข้าในเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
ง.การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง
28.ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้ข้อใดสมบูรณ์ที่สุด
ก. สาระการเรียนรู้เป็นชุด/กลุ่มบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้ทั้งระบบของรายวิชาเพื่อจัดการเรียนการสอน
ค. การรวบรวมแผนและการจัดการเรียนรู้เป็นระบบ หน่วยการเรียนรู้ตลอดทั้งปี
ง. ความสัมพันธ์ระหว่างสาระการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินผล
29.ครูจะศึกษาเรื่องใดบ้างภายใน 1 ภาคเรียน
(ก.)หน่วยการเรียนรู้
ข.คำอธิบายรายวิชา
ค.มาตรฐานการเรียนรู้
ง.แผนการจัดการเรียนรู้
30.การเรียนรู้เรื่องใดไม่ใช่การเติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ก.การติดต่อทางวิศกรรมระดับจีไมค์
ข.สาเหตุการเกิดธรณีพิบัติซึนามิ
(ค.)การสื่อสารโทรคมนาคมขั้นพื้นฐาน
ง.การทำงานของเครื่องเชิงปฏิกิริยาอนุภาพ
31.ข้อใดไม่ใช่การช่วยรักษาชีวบริเวณ
ก.การคว่ำกะลา กลบหลุม หรือแหล่งน้ำน้อย
ข.ไม่เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชบริเวณบ้าน
ค.ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลอง
(ง.)ขึ้นสะพานลอยหรือข้ามทางม้าลาย
32.ข้อใดคือผลของการจัดการเรียนรู้ที่เป็นการส่งผลให้ผู้เรียนมีความสามารถในการปรับตัว
ก. ผู้เรียนรักการเรียน
(ข) เรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
ค เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ง เรียนรู้จากความสามารถของตนเอง
33. ข้อใดไม่จำเป็นต้องศึกษาเอกสารในการวิจัยแบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ก.. แบบฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหา
ข. การคูณการหาร
ค. สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ง.) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
34.สิ่งที่สำคัญมากที่สุดที่ทำให้ผู้สอนต้องวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้คือ
ก.สาระการเรียนรู้
ข.จุดประสงค์การเรียนรู้
ค.สื่อและแหล่งเรียนรู้
ง.การวัดและประเมินผล
35.การสะท้อนถึงภาพรวมของคุณภาพผู้เรียนดูได้จากข้อใด
ก.สาระการเรียนรู้
ข.มาตรฐานการเรียนรู้
ค.คำอธิบายรายวิชา
ง.ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
36. การที่ผู้เรียนเก็บรวบรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
ก. การจัดนิทรรศการ
(ข.) การทำแฟ้มสะสมงาน
ค. การทำเอกสารอ้างอิง
ง. การทำวิจัยในห้องเรียน
37. ข้อใดเป็นวิธีการหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม
(ก.) E1 E2
ข. Mean
ค. SD.
ง. T – test
38. การประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงของใดเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ก. การประเมินการเรียนรู้ก่อนเรียน
ข. การประเมินการเรียนรู้ระหว่างเรียน
ค. การประเมินการเรียนรู้หลังเรียน
ง. การประเมินการเรียนรู้เพื่อวินิจฉัยข้อบกพร่อง
39. คำอธิบายรายวิชามีความสำคัญอย่างไร
ก. แสดงออกให้เห็นถึงความต้องการของท้องถิ่นหรือชุมชน
ข. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนแสดงออกถึงคุณภาพ
ค. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนก่อนการเรียนรู้
ง. สะท้อนคุณภาพผู้เรียนด้านการเรียนรู้
40. กระบวนการในข้อใดมีผลต่อการสรุปข้อมูล
(ก.) การค้นคว้าข้อมูล
ข. การวิเคราะห์ข้อมูล
ค. การวิเคราะห์ปัญหา
ง. การวางแผนการแก้ปัญหา
41. จากรายงานผลการสอนผู้ใช้หน่วยการบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระมีผลทำให้ผลการเรียนสูงขึ้นและลดเวลาเรียนลงได้ ผู้รายงานเสนอรายงานด้านใด
ก. ความรู้ความเข้าใจในสาระที่สอน
ข. ความสามารถในการจัดการเรียนรู้
ค. ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
(ง.) ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน
42. ความเข้าใจลึกซึ้งเกิดขึ้นจากสิ่งใด
ก. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถตอบคำถามได้
ข. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถลงมือปฏิบัติได้
ค. การเรียนที่ผู้เรียนสามารถท่องจำได้
ง. การเรียนที่ผู้เรียนทบทวนอย่างจริงจัง
43. ข้อใดไม่ใช่การพิจารณาผลงานทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งและคุณภาพตามมาตรฐานวิทยฐานะสายผู้สอน
ก. สื่อและนวัตกรรมการจัดการเรียน
ข. การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
(ค.) การใช้ออกแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา
ง.การให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้
44. ปัญหาที่ดีที่สุดที่ใช้ในการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานคือข้อใด
(ก.) ปัญหาที่พบได้ในชีวิตจริงทั้งผู้เรียนและสังคม
ข. ปัญหาที่สรุปข้อยุติในการหาคำตอบได้
ค. ปัญหาที่มีกระบวนการหาคำตอบด้วยกระบวนการที่ซับซ้อน
ง. ปัญหาที่เป็นประเด็นขัดแย้ง
45. ข้อใดเป็นการช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้ดีที่สุด
ก. การประหยัดการใช้วัสดุ
ข. การนำวัสดุมาปรับใช้ใหม่
ค. การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ง. การลดปริมาณขยะ
46. ความหมายของการจัดการศึกษาที่ “ ผู้เรียนสำคัญที่สุด” สอดคล้องกับข้อใด
ก. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและครอบครัวเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ
(ข.) การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุขอย่างเต็มศักยภาพ
ค. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สอนเกิดการเรียนรู้มีปฏิกิริยาต่อกันตามศักยภาพ
ง. การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและโรงเรียนเกิดการตอบสนองซึ่งกันและกัน
47. เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาคืออะไร
(ก.) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ได้
ข. เพื่อให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ที่ตรงตามหลักสูตร
ค. เพื่อให้ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ง. เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานหลักสูตร
48. ข้อใดเป็นเกณฑ์การผ่านช่วงชั้นที่ถูกต้อง
(ก.) ต้องผ่านการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
ข. ต้องเรียนรู้และผ่านการตัดสินใจในกลุ่มสาระที่สถานศึกษากำหนดอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระ
ค. ต้องผ่านการประเมิน การคิด วิเคราะห์และเขียน ตามที่ชุมชนและสถานศึกษากำหนด
ง. ต้องร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผ่านการประเมินจากชุมชนและสถานศึกษากำหนด
49. เด็กนักเรียนคนใดที่ฉายแววว่า มีความคิดสร้างสรรค์มากที่สุด
(ก.) เป็นคนชอบเล่นประดิษฐ์สิ่งของ
ข. เป็นคนคิดคล่องและรวดเร็ว
ค. เป็นคนเรียนรู้ได้เร็วและถูกต้อง
ง.เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนและรักการอ่าน
50. ข้อใดเป็นประชากรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ที่เรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง สมการ
ก. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเมืองฉะเชิงเทรา
(ข.) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ค. โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ง. เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
51. การจัดการสร้างหลักสูตรขั้นพื้นฐานแต่ละช่วงชั้นประกอบด้วยอะไรบ้าง
ก. สาระการเรียนรู้และการวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ค. หลักสูตรสถานศึกษาและการวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตรและการพัฒนาผู้เรียน
52 .ข้อใดกล่าวถึงสาระวิสัยทัศน์ของกลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ก. การเรียนรู้ที่ยึดงาน การแก้ปัญหา บนพื้นฐานของการใช้ทฤษฎีเป็นหลัก
ข. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานอาชีพและเทคโนโลยี
ค. มีนิสัยรักการทำงานเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีต่องานสามารถทำงานเป็นหมู่คณะ
ง. มีทักษะการทำงาน การจัดการ นำเทคโนโลยี สารสนเทศและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้
53. ข้อใดเป็นแนวทางเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการงานอาชีพฯ
ก. เพื่อการเรียนรู้ การดำรงชีวิต
ค.
ข. เพื่อการเรียนรู้ และพัฒนาตนเอง
ง.
54. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิตและครอบครัว มีทักษะในการทำงาน มีความรับผิดชอบเป็นเรื่องของอะไร
ก. ผลการเรียนรู้
ข. ความต้องการของผู้เรียน
ค. คุณภาพผู้เรียน
ง. ผลงานผู้เรียน
55. การจัดหลักโครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ละช่วงชั้นประกอบด้วย
ก. สาระการเรียนรู้/การวิเคราะห์หลักสูตร
ข. สาระการเรียนรู้และกิจกรรมผู้เรียน
ค หลักสูตรสถานศึกษา/การวิเคราะห์หลักสูตร
ง. การวิเคราะห์หลักสูตร/กิจกรรมผู้เรียน
56. อะไรเป็นตัวหลอมรวมหรือบูรณาการ ความรู้ ทักษะ และความดี
ก. เวลาที่ใช้ในการเรียน
ข. ความถนัดที่เกิดจากการเรียนรู้
ค. งานที่กำหนดให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ง. การผลิตที่เน้นกระบวนการทำงาน
57. ข้อใดเป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการงานฯ ที่กำหนดไว้ 4 แบบ
ก. จากการศึกษาค้นคว้า ปฏิบัติตามครู การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์
ข. การทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติจริง ปฏิบัติตามครู
ค. ปฏิบัติจริง ค้นคว้า ประสบการณ์ ทำงานกลุ่ม
ง ทำงานเดี่ยว ปฏิบัติจริง ศึกษาค้นคว้า ทำงานกลุ่ม
58. หัวใจสำคัญของการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้คือข้อใด
ก. จุดประสงค์การเรียนรู้ ค. การวัดประเมินผล
ข. การจัดทำสาระการเรียนรู้ ง. การจัดการเรียนรู้
59. การวิเคราะห์ การวางแผนการทำงาน การบูรณาการและการประเมินการทำงาน
จัดอยู่ในทักษะใด
ก. ทักษะการจัดการ ค. ทำงานแสวงหาความรู้
ข. ทักษะกระบวนการทำงาน ง. ทักษะการทำงานร่วมกัน
60. จากมาตรการเรียนรู้ช่วงชั้นกำหนดให้นักเรียน ป.4-6นำเสนอข้อมูล ในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.1-3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม นร.ม.4-6 ควรมีความสามารถด้านใด
ก. ประมวลผลข้อมูลที่เป็นสารสนเทศ
ข. เข้าใจหลักการทำงานสารสนเทศ
ค. ใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ได้เหมาะสมกับงาน
ง. ใช้คอมพิวเตอร์ค้นหาข้อมูลและความรู้จากแหล่งข้อมูลได้เหมาะสม
61. ความพยายามที่จะจัดระบบงานและจัดระบบคนเพื่อให้ทำงานสำเร็จตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นทักษะด้านใด
ก. ทักษะการจัดการ
ข. ทักษะกระบวนการ
ค. ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา
ง. ทักษะการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต
62. ครูสังคมศึกษาฯที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
ก. เก่งในหลักสูตรการศึกษาการศึกษาพื้นฐาน
ข. มีความรู้และใช้วิธีสอนอย่างหลากหลาย
(ค.) ค้นคว้าใฝ่รู้ทันต่อเหตุการณ์ตลอดเวลา
ง. ชอบนโยบายทักษิณมากกว่าอภิสิทธิ์
63.การที่ผู้เรียนเก็บรวบรวมผลงานมาจัดเป็นระบบเพื่อสะท้อนผลสัมฤทธิ์สิ่งที่กล่าวมาเรียกว่า
ก.การจัดนิทรรศการ
(ข.)การทำแฟ้มสะสมงาน
64. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้รับการประเมินสายการสอน
ก การบริการสังคมและการมีส่วนร่วมทางการสอน
ข การประสานร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียน
(ค) การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียน
ง การประสานร่วมมือกับสังคมในการร่วมพัฒนาครูและโรงเรียน
65.รายงานของครูผู้สอนคนใดที่แสดงให้เห็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์งาน
ก.การสร้างและใช้หน่วยการเรียนรู้แทนการใช้หนังสือเรียนเล่มใดเล่มหนึ่ง
ข.การจัดกลุ่มผู้เรียนตามระดับความสามารถเพื่อให้สะดวกต่อการเรียนการสอน
ค.การจัดห้องเรียนให้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบได้ตามความเหมาะสมของบทเรียน
(ง.)การทำใบงานที่แตกต่างกันตามศักยภาพของผู้เรียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน
66.ขั้นตอนขั้นตอนที่ทำให้เห็นภาพรวมของเรื่องที่จะสอน
(ก.)กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้
ข.การออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้
ค.การรวบรวมผลและวิผลการเรียนรู้
ง.การสรุปผลการเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้
67.กิจกรรมใดที่จัดครบทุกกลุ่มสาระ
ก.จัดกิจกรรมทางวิชาการ
(ข.)กิจกรรมโครงงาน
ค.กิจกรรมค่ายการเรียนรู้
ง.จัดกิจกรรมนิทรรศการ
68.ข้อใดเป็นหัวใจสำคัญของการเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย
ก.การเล่นคนเดียว
ข.การเล่นแบบคู่ขนาน
ค.การเล่นและการทำกิจกรรม
ง.การเล่นแบบมีจุดประสงค์
69.การจัดการเรียนรู้แบบไฮสโดสในขั้นตอนใดที่ทำให้ครูทราบผลการทำกิจกรรมของเด็ก
ก.Plan
ข.Do
ค.Review
ง.ถูกทุกข้อ
70.ข้อใดที่ผู้สอนยอมรับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ก.ความคิดสร้างสรรค์มีในทุกคน
ข.ความคิดสร้างสรรค์มีเฉพาะสองคน
(ค.)ความคิดสร้างสรรค์เป็นส่งเสริมกันได้
ง.ความคิดสร้างสรรค์เป็นพรสวรรค์ของทุกคน
71.การพัฒนาเด็กโดยองค์รวมหมายถึงอะไร
ก.ความรู้และคุณธรรม
ข.ทักษะและกระบวนการ
ค.พัฒนาการครบทุกด้าน
(ง.)เก่ง ดี มีสุข
72.ข้อใดเป็นความหมายของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
(ก.)การวิจัยที่ทำให้ครูผู้สอนเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและนำผลมาใช้ในการปรับปรุง
ข.การวิจัยที่ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกันทำเพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมส่วนได้ส่วนเสีย
ค.การวิจัยที่ต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสรุปไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ง.การวิจัยที่ต้องศึกษาซ้ำๆหลายปีการศึกษาเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่สามารถนำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน
73.ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนได้เหมาะสมที่สุด
ก.ทำการวิจัยโดยใช้แนวทางการวิจัยที่เป็นกระแสนิยม
ข.ทำวิจัยตามโครงการ “หนึ่งโรงเรียนหนึ่งรูปแบบการสอน”
ค.รับหัวข้อการวิจัยที่ศึกษานิเทศก์คิดขึ้นมา
(ง).วิเคราะห์ผลการเรียนของผู้เรียนนำข้อบกพร่องมาเป็นหัวข้อวิจัย
74.ข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของหน่วยการเรียนรู้ที่ดี
ก.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการภายในกลุ่มสาระ
ข.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการระหว่างกลุ่มสาระ
ค.เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
(ง.)เป็นบทเรียนที่เน้นบูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้สอน
75. ข้อใดคือผลที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อผู้สอนออกแบบการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหา
ก. เกิดความคิดในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ข. เกิดความคิดหาวิธีการปัญหาอย่างมีขั้นตอน
ค.เกิดความคิดในการทำงานและแก้ปัญหาในงานที่ทำ
ง. เกิดการวางแผนการทำงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล
สำหรับผู้ที่จะเขาสอบในวันที่ 31 นี้นะคะ กรุณาทบทวนคำตอบใหม่ด้วย ไม่อยากให้เพื่อร่วมชะตากรรมเดียวกันต้องทุกข์ใจ เอาแรงกายและสติปัญญาไว้ทุ่มเทให้ด้านที่ 3 เพราะต้องผ่านปราการด่านที่ยากที่สุด ขอขอบคุณท่านผู้แทนครูทุกท่านที่เป็นปากเสียงแทนพวกเราที่กรุณาให้มีสิทธิ์ได้สอบใหม่อีก
77. พฤติกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ก. ผู้เรียนมีพฤติกรรมตามกรอบ
ข. ข. ผู้เรียนประเมินด้วยตนเอง
ค. ผู้เรียนได้ปฏิบัติและค้นคว้าด้วยตนเอง
ง.ไม่ต้องบันทึกข้อมูลได้ด้วยตนเอง
78. ข้อพิจารณาใดที่ผู้รับการประเมินการสอน ควรให้ความสำคัญที่สุด
ก. การบริการสังคมการมีส่วนร่วม
ข. การประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองเพื่อพิจารณาโรงเรียน
ค. การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน
ง. การประสานความร่วมมือ
79. ข้อใดเป็นการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ก. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
ข. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
ค. นำผลการวิจัยปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน
ง. ศึกษาวิจัยให้เสร็จสิ้นเพื่อพัฒนาชุดการสอนให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด
ค. เลือกสื่อ
80. การออกแบบการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ตอบสนองข้อใด
ก. สาระการเรียนรู้
ข. จุดประสงค์
ค. สื่อและแหล่งการเรียนรู้
ง. การวัดและประเมินผล
81. ข้อใดเป็นชื่อเรื่องวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
ก.การพัฒนาสื่อประสมระดับชั้น ป.4
ข. การพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่บกพร่องในการคำนวณ
ค. การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องสิ่งแวดล้อมของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4
ง. การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ สำหรับโรงเรียนในเขต สพท.ขอนแก่น เขต 1
82. หลักการจัดการเรียนรูปแบบกระบวนการแก้ปัญหา เหมือนกับกระบวนการข้อใด
ก. การทดลอง
ข. ทางสังคม
ค. ทางภูมิศาสตร์
ง. ทางวิทยาศาสตร์
83. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ในข้อใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ก. รักประเทศชาติ และท้องถิ่นมุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งดีงาม
ข. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ค. มีความรู้อันเป็นสากล รู้อันเป็นเท่าทัน การเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
ง. เห็นคุณค่าวินัย ในตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
84. การโน้มน้าวให้นักเรียนกระตือรือร้น ค้นคว้าหาความรู้เมื่อเชื่อมโยงกับประสบการณ์ความรู้ใหม่จากข้อความดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นปฏิบัติขั้นตอนใด
ก. ศึกษา/เคราะห์
ข. ขั้นการนำเข้าสู่บทเรียน
ค. ขั้นปฏิบัติ/ฝึกหัด/ทดลอง
ง. ขั้นสรุป /สอนความรู้
85. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับการเขียนรายงาน เลื่อนวิทยฐานะ
1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้
2. การวัดผลประเมินผล
3. รายงานผลต่อผู้เรียน
4. ดำเนินการแก้ปัญหาทางวิจัย
5. เขียนรายงาน
ตอบ 1 4 2 5 3 1 4 2 3 5*****
86. การเรียนแบบใช้ปัญหาเป็นฐานผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย หน้าที่ของครูคือทำอย่างไร
ก หาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้มาที่โรงเรียน
ข ประสานผู้เกี่ยวข้องกับแหล่งเรียนรู้
ค จำลองสร้างแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา
ง ให้ผู้เรียนไปเรียนรู้จากแหล่งความรู้ตามอัธยาศัย
87. กิจกรรมใดที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้หลายองค์ประกอบ
ก นักเรียนฟังดนตรีและวาดภาพด้วยสีน้ำ
ข สร้างจรวดน้ำด้วยขวดโค๊ก
ง สร้างของใช้ตามอุปกรณ์จากกล่องกระดาษ
88. ถ้าครูเปรียบเหมือนวิศวกรแผนการสอนเปรียบเหมือนอะไร
ก ที่ดิน
ข โฉนด
ค วัสดุก่อสร้าง
ง แบบแปลน
89. ก่อนที่ครูจะนำเนื้อหาไปจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ ๑ ปี ควรเตรียม
ก คำอธิบายรายวิชา
ข หน่วยการเรียนรู้
ค มาตรฐานการเรียนรู้
ง แผนการจัดการเรียนรู้
90. เหตุใดจึงทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง เก่ง ปานกลาง อ่อน
ก ใช้กับนวัตกรรมทั่วไป
ข เพื่อกรอบการวิจัย
ค ความเชื่อถือมากขึ้น
ง เพื่อความถูกต้องของนวัตกรรม
91. การหา E1 E2 ใช้กับกลุ่มใด
ก กลุ่มทดลอง*
ข ใช้จริง
ค ทดลอง / ใช้จริง
ง ทั่วไป
92. T – test ใช้กับกลุ่มใด
ก กลุ่มทดลอง
ข กลุ่มจริง
ค กลุ่มทั่วไป
ง กลุ่มควบคุม
93. แบบประเมินความพึงพอใจ ต่อแบบฝึกทักษะใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
ก พัฒนาแบบฝึก
ข แก้ไขปรับปรุง
ค ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
ง รับรองนวัตกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง
94. ข้อใดเป็นตัวแปรในการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้น ป๖ ของโรงเรียนในเขตการศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต ๑ ที่เรียนด้วยตนเอง
ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ข นักเรียนชั้นป ๖
ค โรงเรียนในเขตฉะเชิงเทรา
ง บทเรียนเรื่องสมการ
95. พรบการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒ มาตรา ๒๒ กำหนดอะไร
- ข้อใดมีความสำคัญที่สุดที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียน
- ข้อความใดเน้นกระบวนการวัดผลและประเมินผล
- จุดเด่นการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
- ผู้สอนคนใดดำเนินการวิจัยในชั้นเรียน
96. กรอบแนวคิดการวิจัยคือข้อใด
ก. สร้าง ทดลอง ประเมิน
ข. ยกร่างนวัตกรรม ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน
ค. ศึกษาเอกสาร ทดลอง ประเมิน สร้าง
ง. ทดลอง ประเมิน ใช้
97. การศึกษาเอกสารการวิจัยมีประโยชน์อย่างไร
ก. กำหนดชื่อปัญหาได้
ข. เขียนโครงร่างได้
ค. สร้างนวัตกรรมได้
ง. เขียนรายงานได้

98. การเขียนอภิปรายผลอยู่บทที่เท่าไร
ก. บทที่ 5
99. ทำไมต้องเผยแพร่การวิจัย
ก. ป้องกันการคัดลอก
ข. การใช้ทั่วไป
ค. การสร้างเครดิต
ง. การยอมรับ
100. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ แบบการปฏิบัติให้ผู้เรียนวางแผนทำกิจกรรมร่วมกัน โดยการแสวงหาความรู้ และหาข้อสรุปในประเด็นที่ครูตั้งไว้ ท่านจะเริ่มต้นดำเนินการอย่างไร
ก. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. แบ่งกลุ่มผู้เรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน
ค. ให้ผู้เรียนร่วมกันประเมินผลงาน
ง. ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามที่วางแผนไว้
101. การหาประสิทธิภาพใช้เครื่องมือในข้อใด
ก. S.D
ข. E1/E2
ค. IOC
ง. t-test
102. หลักสูตรที่พัฒนาผู้เรียนข้อใดถูกต้อง
ก. วิชาการ วิชางาน วิชาชีวิต
ข. วิชาความรู้ วิชางาน วิชาชีวิต
ค. วิชาชีวิต วิชาเทคโน วิชางาน
ง. วิชางาน วิชาการ วิชาเทคโน
103. ตัวแปรที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนการสอน คือข้อใด
ก. ผู้เรียนกับผู้สอน
ข. ผู้สอนกับสาระสำคัญ
ค. ผู้เรียนกับเนื้อหาสาระ
ง. ผู้เรียนและบริบทการสอน
104. มาตราที่ 22 กำหนดอะไร เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
105. หมวกสีขาวเป็นคำตอบเกี่ยวกับเรื่องใด
106. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ก. ประชากรกลุ่มตัวอย่างบุคคลกลุ่มเดียวกัน*
ข. กลุ่มตัวอย่างได้มาจากการสุ่มเท่านั้น
ค. งานวิจัยบางเรื่องอาจไม่ต้องกำหนดประชากร
ง. กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาอาจมีจำนวนมากจะทำให้งานวิจัยน่าเชื่อถือ
107. การสะท้อนของภาพรวมของคุณภาพผู้เรียนดูได้จาก
ก. สาระการเรียนรู้
ข. มาตรฐ าน
ค. คำอธิบายรายวิชา
ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง *
108. ข้อใดเป็นการพัฒนานวัตกรรมที่ถูกต้องจากการรายงานผลการเรียนผู้สอนใช้การสอนแบบบูรณาการในช่วงชั้นที่ 1 ผลการเรียนเด็กดีขึ้นและลดเวลาเรียนลดลง
ก. ความรู้ความเข้าใจในสารที่สอน
ข. ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ *
ค. ความสามารถในการสร้างหน่วยการเรียนรู้
ง. ความสามารถในการพัฒนาผู้เรียน *
109. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญใน พ.ร.บ. การศึกษาตามมาตราใด
เฉลย มาตรา 22
110. การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐานนำมาใช้ในขั้นตอนใดของการสอน
เฉลย วิทยาศาสตร์
102.ข้อใดเป็นการยกเว้นประเมินกระบวนการผลผลิตของผู้เรียน
ก ประเมินผลผลิต *
ข ประเมินการเรียนรู้
ค การประเมินการปฏิบัติ
ง การทำงาน
103. การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
ก ทฤษฎีและความจำกัดความ
ข แหล่งเรียนรู้และสื่อ
ค ความรู้เดิมไปสู่ความรู้ใหม่ *
ง ความรู้ใหม่
104. แบบสังเกตเป็นเครื่องมือตามจุดประสงค์
ก. เพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข.
ค. เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม *
ง. เพื่อตรวจสอบความสามารถ
105. สาระการเรียนรู้เรื่องโลกร้อนเมื่อเราสอนให้เด็กตระหนักเรื่องใด
ก. อ่านในใจ
ข.วิเคราะห์หาสาเหตุของโลกร้อน
ค. ผู้เรียนวิเคราะห์กิจวัตรประจำวันของตน
ง. ผู้เรียนหาวิธีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเอง
106.เพราะเหตุใดครูจึงต้องประเมินผลก่อนเรียน
ก. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาผู้เรียน *
ข. ทักษะการทำงานร่วมกัน
ค.
ง. การรู้จักตนและการตระหนัก
107. อาชีพพิธีกรที่มีปัญญาพิเศษด้านใด
ก. มิติสัมพันธ์
ข. รู้จักตนเอง
ค. ภาษาและวาจา
ง. มิติสัมพันธ์กับผู้อื่น
108.ข้อใดไม่ใช่การประเมินผล
ก. การทดสอบ
ข. การสังเกต
ค. การเข้าร่วมกิจกรรม *
ง. การนำเสนอผลงาน
109. ข้อใดเป็นประเด็นที่ควรนำไปศึกษาวิจัย
ก. สาเหตุอะไรที่ทำให้นักเรียนขาดเรียน
ข. ทำไมนักเรียนมักนำอุปกรณ์มาไม่ครบ
ค. หากต้องการพัฒนาทักษะการเขียนบทความนักเรียนจะสามารถทำได้อย่างไร
ง.ระยะเวลาที่นักเรียนใช้ในการเรียนมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือไม่
110. ผู้เรียนลงมือศึกษาและค้นพบคำตอบด้วยตนเองให้คุณค่าต่อการเรียนอย่างไร
ก. ผู้เรียนมีความรู้ที่คงทน
ข. ผู้เรียนมีอิสระในการเรียนรู้
ค. ผู้เรียนได้ทักษะในการเรียนรู้
ง. ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการกลุ่ม
111.ข้อใดมีความเกี่ยวข้องมากที่สุดกับหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด
ก. วิสัยทัศน์
ข. เป้าหมาย
ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ง.เจตนารมณ์ของผู้ปกครอง
112.ผู้สอนคนใดเขียนรายงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเหมาะสมที่สุด
ก. เสนอผลการส่งผู้เรียนประกวดและได้รับรางวัลต่างๆ
ข. รายงานผลการวิจัยเพื่อสนับสนุนโครงการของเขตพื้นที่การศึกษา
ค. อธิบายถึงวิธีการประยุกต์สู่การปฏิบัติจริง
ง. อธิบายผลการใช้หลักสูตรตามกระบวนการที่กำหนดในหลักสูตรและคู่มือ
113.ข้อใดไม่ใช่คุณลักษณะของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่กำหนดให้ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ที่จะได้รับในอนาคตอย่างชัดเจน
ข. เห็นคุณค่าของการนำแนวคิดแบบพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ค. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
ง. มีความสามารถในการสื่อสารได้ดี
114. ข้อใดเป็นนิยามศัพท์เฉพาะที่กำหนดในการทำวิจัยพัฒนาชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาการคูณการหารกลุ่มคณิตศาสตร์ชั้น ป.4
ก. ชุดฝึกทักษะแก้โจทย์ปัญหา
ข. การคูณการหาร
ค. กลุ่มคณิตศาสตร์
ง. นักเรียนชั้น ป. 4
115.ข้อใดเป็นหลักการสรุปผลการวิจัยที่ถูกต้อง
ก. สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ข. สรุปผลการวิจัยสอดคล้องกับสมมุติฐานการวิจัย
ค. สรุปผลการวิจัยในประเด็นที่มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ง. สรุปผลการวิจัยเฉพาะที่สามารถอภิปรายผลวิจัยได้
116.ข้อใดเป็นการหาค่าความตรง(validity) ของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ก. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจ
ข. ทดลองใช้
ค. สรุปผลการทดลอง
ง. ประเมินซ้ำ
117. ข้อใดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริง
ก. ครูให้นักเรียนไปเรียนพืชสมุนไพรในสวน
ข. จัดกิจกรรมทดลองในห้องปฏิบัติการ
ค. สอนอาหารโดยใช้แผนภาพ
ง. สอนวิชาเงื่อนและผูกเลื่อนโดยการเล่านิทาน
118. ข้อใดเป็นเหตุผลของคำกล่าวว่าโครงงานเหมาะกับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มากที่สุด
ก. เป็นการฝึกทักษะแก่ผู้เรียน
ข. เป็นการฝึกทำงานกลุ่ม
ค. ฝึกการคิดอย่างเป็นระบบ
ง. ฝึกให้ผู้เรียนทำงานอย่างมีความสุข
119. ข้อใดเป็นความหมายของหน่วยการเรียนรู้สมบูรณ์มากที่สุด
ก. สาระการเรียนรู้ที่จัดเป็นชุด เป็นกลุ่ม
ข. สาระการเรียนรู้ที่รวบรวมความรู้
ค. บูรณาการเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม
ง. ทั้งระบบรายวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอน
120. ข้อใดเป็นขั้นตอนถูกต้องในการวิเคราะห์หลักสูตรสู่การออกแบบหน่วยการเรียน
ก. สังเคราะห์มาตรฐาน ประเมินผลการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ข. วิเคราะห์มาตรฐาน เติมเต็มผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ค. ตรวจสอบมาตรฐาน ประเมินมาตรฐานการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้
ง. วิเคราะห์มาตรฐาน สังเคราะห์สาระการเรียนรู้ ออกแบบหน่วยการเรียนรู้Create Date : 22 ธันวาคม 2552
Last Update : 22 ธันวาคม 2552 16:48:00 น. 5 comments
Counter : 410 Pageviews.

 
ช่วยเฉลยให้หมดและถูกต้องตรงใจคนออกข้อสอบด้วยจะเป็นพระคุณ มิฉะนั้นสอบในเดือนมกราคมก็คงไม่ผ่านอีก


โดย: ครูดล IP: 202.149.25.234 วันที่: 30 ธันวาคม 2552 เวลา:6:23:31 น.  

 
ขอคำตอบด้วย


โดย: นางรัชนี ชาติตะคุ IP: 115.67.101.40 วันที่: 5 มกราคม 2553 เวลา:17:58:48 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: เจ เจ จ้า IP: 222.123.228.207 วันที่: 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:22:29:56 น.  

 
คุณให้ข้อสอบมาแล้วคุณไม่ให้เฉลย แล้วมันจะมีประโยชน์อะไร ถ้าให้ไปหาคำตอบเองก็คงเสียเวลามาก เพราะต้องไปอ่านหนังสืออีกมาก


โดย: ครูผึ้ง IP: 10.251.64.75, 203.172.199.250 วันที่: 28 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:11:09:58 น.  

 
ขอข้อสอบเยียวยาคณิตศาสตร์ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ


โดย: suchadee_raya@hotmail.com IP: 49.230.231.170 วันที่: 20 ธันวาคม 2553 เวลา:20:43:05 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.