สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (เตรียมสอบ 2554)

แนวข้อสอบครูผู้ช่วยวิชาความรอบรู้ (เตรียมสอบ 2554)
1. นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อใดกล่าวผิด?

ก. การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจ

ข. การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน

ค. การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

ง. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

2. นโยบายระยะการบริหารราชการ 3 ปี ข้อใดกล่าวผิด

ก. ความมั่นคงของรัฐ, เศรษฐกิจ

ข. สังคม และคุณภาพชีวิต การสร้าง

ความสมานฉันท์

ค. ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,

วิทยาศาสตร์และวิจัย

ง. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. นโยบายในการจัดการศึกษาของ รมว.กระทรวงศึกษา ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก. เรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
ข. การสร้างแหล่งเรียนรู้ราคาถูก
ค. การพัฒนาครู TEACHER CHANNEL
ง. ส่งเสริมองค์ความรู้และเน้น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

4. ข้อใดไม่ใช่นโยบายเรียนฟรี 15 ปี ของ สพฐ?

ก. ค่าหนังสือเรียน

ข. ค่าอุปกรณ์การเรียน

ค. ค่าเครื่องแบบนักเรียน

ง. ค่าเล่าเรียน

5. กิจกรรมข้อใดเกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด?

ก. Democracy

ข. Decency

ค. Drug-free

ง. Decentenzation

6. ข้อใดหมายถึงวิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

ก. คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ข. พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่

ค. พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่

ง. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่

7. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ก. นักเรียนสามารถเรียนได้ตามความถนัดของตนเอง

ข. นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน

ค. ครูไม่ต้องเหนื่อยในการสอนเพราะมีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ง. ช่วยครูสรุปหลักการ เนื้อหา สาระของบทเรียนและทบทวนได้ตามความต้องการ

8. สิ่งใดใช้เพื่อเป็นความรู้ฐานข้อมูลเครือข่าย

ก. เวิล์ดไวด์เว็บ

ข. กระดานข่าว

ค. ไอซีคิว

ง. อีเมลย์

9. หนังสือต่างๆ ที่จัดเก็บอยู่ในรูปซีดีรอม และเรียกอ่านด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึงข้อใด

ก. อิเล็กทรอนิกส์บุ๊ค

ข. มัลติมีเดีย

ค. อีเมล์

ง. เวิล์ดไวด์เว็บ10. พระราชพิธีที่เชื่อกันว่าเป็นการต้อนรับพระอิศวรและพระนารายณ์ลงมาเยี่ยมโลก คือข้อใด

ก. พระราชพิธีตรียัมปวาย

ข. พระราชพิธีเกศากันต์

ค. พระราชพิธีสงกรานต์

ง. พระราชพิธีสารท

11. ประเพณีในวันเพ็ญเดือนสองของชาวล้านนา หมายถึงข้อใด

ก. ประเพณียี่เป็ง

ข. ประเพณีสงกรานต์

ค. วันลอยกระทง

ง. ประเพณีตักบาตรดอกไม้

12. “เมตตา” หมายถึงข้อใด

ก. ความสงสาร

ข. ความรัก ความปรารถนาดี

ค. ความเบิกบานยินดี

ง. ความวางใจเป็นกลาง

13. รูปแบบการพัฒนาตามแนวพระราชดำริเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้แก่ข้อใด
ก. ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
ข. ฝายแม้ว
ค. แก้มลิง
ง. แกล้งดิน

14. เป้าหมายปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ

ฉบับที่ 10
ก. 8 ปี
ข. 9 ปี
ค. 10 ปี
ง. 11 ปี

15. การคาดการณ์อายุเฉลี่ยของคนไทยเมื่อสิ้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กี่ปี
ก. 65 ปี
ข. 70 ปี
ค. 75 ปี
ง. 80 ปี
16. “ศตวรรษใหม่แห่งเอเชีย” หมายถึงประเทศใด
ก. ลาว – กัมพูชา
ข. พม่า – เวียดนาม
ค. จีน – ญี่ปุ่น
ง. จีน – อินเดีย

17. พื้นฐานของปรัชญา“เศรษฐกิจพอเพียง” คือข้อใด

ก.ความพอมี พอกิน พอใช้

ข.ความพอประมาณ

ค.ความ มีเหตุผล

ง. ความเพียร มีสติ ปัญญาและความรอบคอบ


18. ข้อใดกล่าวผิด

ก. การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม

ข. การประกันคุณภาพภายใน”

หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจาก ภายใน

ค.มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการ

ง. ครู หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอน และการวิจัย

19. ข้อใดคือความมุ่งหมาย ของการจัดการศึกษา

ก. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์

ข. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

ค. เพื่อเป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน

ง. เพื่อ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

20. รูปแบบการศึกษาที่กำหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษาที่แน่นอน หมายถึงข้อใด

ก. การศึกษาในระบบ

ข. การศึกษานอกระบบ

ค. การศึกษาตามอัธยาศัย

ง. การศึกษาขั้นพื้นฐาน21. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ

ก. อายุอย่างเข้าปีที่ 6 จนถึงย่างเข้าปีที่ 17

ข. อายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16

ค. อายุย่างเข้าปีที่ 6 จนถึงย่างเข้าปีที่ 16

ง. อายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงย่างเข้าปีที่ 15

22. แนวทางการจัดการศึกษา ตาม พรบ.การศึกษา พ.ศ. 2542 คือข้อใด

ก. ยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ถือว่าเป็นผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

ข. เน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการ

ค. จัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน

ง. ถูกทุกข้อ

23. กพฐ. หมายถึงข้อใด ?

ก. คณะกรรมการสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ข. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ค. กรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ง. กรรมการกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24. พรบ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อใด

ก. 11 มิถุนายน 2546

ข. 12 มิถุนายน 2546

ค. 13 มิถุนายน 2546

ง. 14 มิถุนายน 254625. ต่อไปนี้บุคคลในข้อใดต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ก. วิทยากรพิเศษ

ข. ผู้ที่ทำหน้าที่การสอนเป็นครั้งคราว

ค. ครู สรช.

ง. ผู้บริหารสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เปิดสอน ตำกว่าระดับปริญญา

26. หากพบครูปฏิบัติผิดจรรยาบรรณวิชาชีพครูดำเนินการข้อใดไม่ถูกต้อง

ก. ทำเป็นหนังสือกล่าวหายื่นต่อคุรุสภา

ข. ยื่นเรื่องกล่าวหาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่

รับทราบการกระทำผิด

ค. ถ้าครูปรับปรุงพฤติกรรกมดีขึ้นก็ยื่นถอนเรื่องการ

กล่าวหาเพื่อระงับการดำเนินการ

ง. เลขาคุรุสภาเสนอเรื่องต่อกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพ

27. การพักใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถทำได้ตามข้อใด

ก. 1 ปี

ข. 3 ปี

ค. 5 ปี

ง. ไม่เกิน 5 ปี

28. ข้อใดไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษา

ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ค. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

ง. เลขา กพฐ.29. ข้อใดกล่าวผิด

ก. ครูหมายความว่าบุคคลที่ประกอบวิชาชีพหลัก

ด้านการศึกษาการเรียนการสอน

ข. ผู้บริหารสถานศึกษาหมายความว่าบุคคลซึ่ง

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา

ภายในเขตพื้นที่

ค. บุคลากรอื่นทางการศึกษาหมายความว่า

ศึกษานิเทศก์

ง. หน่วยงานทางการศึกษาหมายความว่า

สถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กำกับ

สนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30. บุคคลในข้อใดพิจารณาพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ก. คุรุสภา ข. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ค. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ

ง. สำนักงานเลขาธิการมาตรฐานวิชาชีพCreate Date : 21 มีนาคม 2554
Last Update : 21 มีนาคม 2554 12:59:55 น. 0 comments
Counter : 548 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.