สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
แนวข้อสอบวิชาความรอบรู้

Question: แนวข้อสอบครูผู้ช่วย ชุดที่1/2554

ลองวัดตัวเองก่อน แล้วเฉลยจะตามมาเองครับ

1. การประเมินเพื่อให้รู้จุดเด่น จุดด้อย จุดที่ต้องปรับปรุง เป็นข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา สอดคล้องกับการประเมินในข้อใด
ก. การวัดและประเมินผลย่อย (Formative Assessment)
ข. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)
ค. การประเมินระดับสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
2. การประเมินเพื่อเก็บคะแนนของหน่วยการเรียนรู้ เป็นการตรวจสอบว่าผู้เรียนมีผลอันเกิดจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือไม่
ก. การประเมินระดับชั้นเรียน
ข. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้ (Summative Assessment)
ค. การประเมินระดับสถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
3. ใครเป็นผู้มีหน้าที่จัดทำระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. กรรมการสถานศึกษา
4. ใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาและระเบียบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
ก. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สถานศึกษา
ค. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ง. กรรมการสถานศึกษา
5. การประเมินการอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร 51 กำหนดเกณฑ์การตัดสินเป็นกี่ระดับ
ก. 2
ข. 3
ค. 4
ง. 5
6. การเทียบโอนผลการเรียน ให้ดำเนินการในรูปของคระกรรมการเทียบโอน จำนวนกี่คน
ก. 2 คน
ข. ไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่ควรเกิน 5 คน
ค. 6-7 คน
ง. ตามความเหมะสมของขนาดสถานศึกษา
7. การเทียบโอน วิชาที่เทียบโอนควรมีจุดประสงค์เนื้อหาที่สอดคล้องกันไม่น้อยกว่า ร้อยละเท่าใด
ก. 50 ข. 60 ค. 70 ง. 80
8. เป็นการประเมินก่อนเริ่มเรียน เพื่อต้องการข้อมูลที่แสดงความพร้อม ความสนใจ ระดับความรู้และทักษะพื้นฐาน
ก. การประเมินเพื่อจัดวางตำแหน่ง
ข. การประเมินวินิจฉัย
ค. การประเมินผลย่อย
ง. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้
9. เป็นการเก็บข้อมูล เพื่อค้นหาว่าผู้เรียนรู้อะไรมาบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน สิ่งที่รู้มาก่อนถูกต้องหรือไม่
ก. การประเมินเพื่อจัดวางตำแหน่ง
ข. การประเมินวินิจฉัย
ค. การประเมินผลย่อย
ง. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้
10. เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามตัวชี้วัด
ก. การประเมินเพื่อจัดวางตำแหน่ง
ข. การประเมินวินิจฉัย
ค. การประเมินผลย่อย
ง. การประเมินสรุปผลการเรียนรู้

โดย : ผอ.ณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะตือสิงห์
เฉลย ข้อสอบ ฉบับ 1
1.ก
2.ก
3.ข
4.ง
5.ค(ดีเยี่ยม ดี ผ่าน ไม่ผ่าน)
6.ข
7.ข
8.ก
9.ข
10.ง
แนวข้อสอบชุดที่ 2

1. ข้อใดเป็นเป้าหมายสูงสุดการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข(คุณภาพของคนไทย)
ข.ในกระบวนการเรียนรู้มุ่งปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง
ค. การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ
ง. การจัดการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ ต้อนงเน้นความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้บูรณาการตามความเหมาะสม
จ. การจัดการะบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ต้องจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
2. หลักการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญข้อใด
กล่าวผิด
ก. จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ข. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ค. จัดกิจกรรมให้ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์
ง. จัดกิจกรรมผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ
ได้สัดส่วนสมดุล
จ. จัดกิจกรรมควรคำนึงถึงวามถนัดของ
3. ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อใดกล่าวถูก
ก. เป็นการเรียนรู้ที่มุ่งประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ข. สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
ค. ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
ง. มีทักษะการแสวงหาความรู้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้
จ. ถูกทุกข้อ
4. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ครูผู้สอนตัองคำนึงถึง ยกเว้น
ก. วุฒิภาวะทางอารมณ์(Emotional Quotient)
ข. พหุปัญญา(Multiple Intelligenose)
ค. วิธีการเรียนรู้ของแต่ละคน
ง. ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนในสิ่งที่สนองความต้องการ
จ. ความสนใจ ความถนัด สภาพความเป็นอยู่และครอบครัว
5. ข้อใดไม่ใช่การเรียนรู้ 5 ลักษณะ ตามแนวการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก. เรียนรู้อย่างมีความสุข
ข. เรียนรู้จากการคิดและปฏิบัติจริง
ค. การเรียนรู้แบบสืบสวน
ง. การเรียนรู้ร่วมกับบุคคลอื่น
จ.เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
6.บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้ปกครอง ข้อใดกล่าวผิด
ก.สนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
ข. เป็นเวทีการเรียนรู้
ค. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภายในบ้าน
ง. ร่วมตัดสินใจเลือกแผนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ที่บอกให้รู้ว่าครูจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อใดกล่าวผิด
ก. มีการจัดกิกกรรมหลากหลาย เหมาะสมกับธรรมชาติผู้เรียน
ข. มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกค้นคว้า สังเกต รวบรวมข้อมูล สังเคราะห์ คิด อย่างหลากหลาย สร้างความรู้ด้วยตนเอง
ค. มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและสื่อที่เหมาะสมมาใช้
ง. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ไม่หลากหลาย ไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
จ. มีการจัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมคุณธรรมละจริยธรรมของผู้เรียน
8. เป็นลักษณะกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งมีองค์ประกอบที่สำคัญ ยกเว้น
ก. แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ข. การประเมินผลหลากหลาย
ค.รูปแบบการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ง. หลักสูตร ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วม
จ. เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
(คุณภาพของคนไทย)
9. เป้าหมายสูงสุดของการปฏิรูปการเรียนรู้ ผู้เรียน มีลักษณะตรงกับข้อใด
ก. เพื่อให้เป็นคนดี
ข. เพื่อให้เป็นคนเก่ง
ค. เพื่อให้เป็นคนที่มีความสุข
ง. เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง
จ. เพื่อให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข
(คุณภาพของคนไทย)

10. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สัมพันธ์กับทุกข้อยกเว้น
ก. จัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างครบวงจร
ข. วงจรการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเชื่อมโยงบูรณาการและ ประยุกต์ใช้ความรู้
ค. ประเมินผู้เรียนพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียนด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
ง. จัดหลักสูตรได้สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น
จ. จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ด้วยรูปแบบวิธีการเทคนิคที่หลากหลาย
Create Date : 20 กรกฎาคม 2554
Last Update : 20 กรกฎาคม 2554 20:03:12 น. 1 comments
Counter : 2181 Pageviews.

 
ขอบคุณสำหรับหรับแนวข้อสอบครู กำลังติวอยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะสอบได้หรือเปล่า


โดย: ปีศาจเว็บ วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:24:11 น.  

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.