สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
เก็งข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554 แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย ปี2554

ข้อสอบการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อใดไม่ใช่หลักการของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ก. เป็นหลักสูตรที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. เป็นหลักสูตรที่สนองการกระจายอำนาจ
ค. เป็นหลักสูตรเน้นการมีคุณธรรม จริยธรรม
ง. เป็นหลักสูตรเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ
2. คำว่า “ซื่อสัตย์สุจริต” กำหนดไว้ในส่วนใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑
ก. สาระการเรียน ข. มาตรฐานการเรีย ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ง. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
3. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
ก. การจัดทำคำอธิบายรายวิชาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและ
สาระการเรียนรู้
ข. การจัดทำคำอธิบายรายวิชาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและคุณลักษณะ
ค. การจัดทำคำอธิบายรายวิชาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและสมรรถนะ
ง. การจัดทำคำอธิบายรายวิชาจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดและเป้าหมาย
4. ขั้นตอนแรกของการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาคือข้อใด
ก. ออกแบบหลักสูตร ข. กำหนดโครงสร้างหลักสูตร
ค. กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ง. ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
5. “การจัดการศึกษาต้องมีคุณภาพ” ข้อใดสามารถบ่งชี้คำว่าคุณภาพได้
ก. การนำหลักสูตรไปใช้ ข. การใช้สื่อประกอบการสอน
ค. มีกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ง. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น
6. ข้อใดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดทำคำอธิบายรายวิชา
ก. สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ ตัวชี้วัด
ข. สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ คุณลักษณะ จุดประสงค์
ค. มาตรฐานการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด
ง. มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ทักษะกระบวนการ จุดประสงค์
7. การเขียนสาระสำคัญในหน่วยการเรียนรู้ ต้องสัมพันธ์กับ
ก. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด กิจกรรมการเรีย ข. มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
ค. สาระการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียน ตัวชี้วัด ง. สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ตัวชี้วัด
8. “ ท 11101" เลข 1 ที่ขีดเส้นใต้หมายถึง
ก. รายวิชาพื้นฐาน ข. ลำดับรายวิชาที่ 1 ค. ระดับประถมศึกษา ง. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
9. การกำหนดเวลาเรียนในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ ต้องพิจารณาจากส่วนใด
ก. โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ข. โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา
ค. โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้
ง. โครงสร้างรายวิชา
10. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย
ข. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือภาระงานเป็นเป้าหมาย
ค. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือสาระการเรียนรู้เป็นเป้าหมาย
ง. หน่วยการเรียนรู้อิงมาตรฐาน ต้องยึดมาตรฐานการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนเป็นเป้าหมาย
11. การกำหนดชิ้นงานในหน่วยการเรียนรู้ ต้องคำนึงถึงสิ่งใดเป็นสำคัญ
ก. การวัดและประเมินผล ข. กิจจกรรมการเรียน ค. สาระสำคัญ ง. ตัวชี้วัด
12. การจัดทำโครงสร้างรายวิชามีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อ
ก. จัดกลุ่มเนื้อหา/เรื่องที่จะเรียน ข. กำหนดจำนวนหน่วยการเรียนรู้
ค. กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ ง. ข้อ ก และ ข
13. ข้อความที่ว่า “ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต” กำหนดไว้ในส่วนใดของหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ก. สาระการเรียนรู้ ข. มาตรฐานการเรียนรู้ ค. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ง. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
14. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องเรียนรู้รายวิชาพื้นฐาน
ข. การเรียนรายวิชาพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
ค. การจัดทำรายวิชาเพิ่มเติมสถานศึกษาต้องกำหนดตัวชี้วัดเป็นเป้าหมายในการพัฒนา
ง. การเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามความต้องการและความถนัดของผู้เรียน
15. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของโครงสร้างรายวิชา
ก. ตัวชี้วัด ข. ชิ้นงาน ค. เวลาเรียน ง. ชื่อหน่วยการเรียนรู้
16. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ก. ช่วงชั้น ข. จุดหมาย ค. หลักการ ง. วิสัยทัศน์
17. ค 2.1 ป.2/2 คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด
ก. สาระที่ 2 ตัวชี้วัดข้อที่ 2 ข. สาระที่ 2 มาตรฐานการเรียนรู้ข้อที่ 2
ค. ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ข้อที่ 2 ง. ตัวชี้วัดระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อที่ 2
18. ขั้นตอนสุดท้ายของการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์คือ
ก. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ ข. การจัดทำคำอธิบายรายวิชา
ค. การจัดทำโครงสร้างรายวิชา ง. การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้
19. “ การทำหน่วยการเรียนรู้ ต้องนำองค์ประกอบในคำอธิบายรายวิชามากำหนด” หมายถึงข้อใด
ก. สาระการเรียนรู้แกนกลาง ข. สาระการเรียนรู้ท้องถิ่น
ค. มาตรฐานการเรียนรู้ ง. ข้อ ก และ ข
20. ใครเป็นผู้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
ก. คณะกรรมการสถานศึกษา ข. ผู้บริหารสถานศึกษา ค. ผู้ปกครอง ชุมชน ง. ทุกฝ่ายร่วมกัน


21. ข้อใดไม่ใช่จุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ก. มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
ข. มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
ค. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย
ง. มีโครงสร้างยืดหยุ่น ทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการเรียนรู้
22. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับชั้นใดจัดเวลาเรียนเป็นรายภาค
ก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ข ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ค ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -6 ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
23. การกำหนดค่าน้ำหนักวิชาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใช้เกณฑ์
กี่ชั่วโมงต่อภาคเรียนเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ก 20 ข 30 ค 40 ง 50
24. เกณฑ์การจบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อใดถูกต้อง
ก เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่เกิน 81 หน่วยกิต ข เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมไม่น้อยกว่า 81 หน่วยกิต
ค เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มและได้ผ่านทุกรายวิชา ง เรียนวิชาพื้นฐานและเพิ่มเติมและต้องได้รับการตัดสิน
25. ข้อใดที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไม่ได้กำหนดไว้
ก มาตรฐานการเรียนรู้ ข คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค สมรรถนะของผู้เรียน ง กระบวนการแสวงหาความรู้


Create Date : 20 เมษายน 2554
Last Update : 20 เมษายน 2554 0:51:31 น. 0 comments
Counter : 797 Pageviews.

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.