สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบเยียวยา 10 ม.ค. 53

ข้อสอบเยียวยา 10 ม.ค. 53

1 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสมารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ... คำกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตราเม่าไร

ก มาตรา 22

ข มาตรา 23

ค มาตรา 24

ง มาตรา 30

2 ถ้าท่านคาดหวังว่าท่านจะอบรมนักเรียนให้เป็นคนประหยัดและอดออมท่านจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมใด จึงจะสอดคล้องกับเส้นพัฒนาการด้าน

จิตพิสัย

ก ให้ตัวอย่างคนที่ประสบ

ผลสำเร็จจากการออม

ข ให้ความรู้เรื่องคุณค่าของการออม

ค จัดทำโครงการ ...... ออมวันละบาท

ง ทำบัญชีรายจ่ายในชีวิตประจำวันของตน

3 ข้อใดเป็นตัวชี้วัด .... สถานศึกษามีการปฎิรูป

การศึกษา

ก ข้อใดเป็นตัวชี้วัด ....สถานศึกษามีการปฎิ

รูปการศึกษา

ข พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ค จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน

ง จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการ

เรียนรู้4 ประเด็นสำคัญที่ควรเขียนในขอบเขตการวิจัยคือข้อ

ใด

ก ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร

ข กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ระยะเวลา

ในการวิจัย

ค ตัวแปร ประชากร ระยะเวลาใน

การวิจัย

ง กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการ

วิจัย ประชากร

5 ผู้วิจัยควรหาคุณภาพเครื่องมือของ..แบบสอบถาม.. อย่างไร

ก. หาค่าความยากง่าย
ข. หาค่าอำนาจจำแนก
ค. หาค่าความเชื่อมั่น
ง. หาค่า E1/E2

6. ข้อใดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แสดงว่าหน่วยการเรียนนั้นเป็น หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน

ก. นักเรียนสามารถบอกแนวคิดการพัฒนาตนเองได้

ข. นักเรียนสามารถใช้ความรู้แก้โจทย์ปัญหาได้

ค. นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงมโนมติของ บทเรียนได้

ง. นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท้องถิ่นได้

7. ในการเขียนกลุ่มตัวอย่าง ต้องระบุเรื่องใดบ้าง

ก. ประชากร ขนาดตัวอย่าง

ข. ขนาดตัวอย่าง และวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง

ค. ประชากร ขนาดตัวอย่าง

ง. วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ประชากร

8. ถ้าครูให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจจากนั้นครูให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัตินักเรียนหาความรู้

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จนได้ข้อค้นพบและสรุปจนสามารถจัดแสดงผลงาน แสดงว่าครูจัดการเรียนรู้ในแบบใด

ก. แบบใช้แหล่งเรียนรู้

ข. แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ค. แบบที่เน้นการปฏิบัติ

ง. แบบโครงงาน

9. ข้อใดเป็นบทบาทของครูที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

ก. การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้

ข. การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการในกลุ่มสาระฯ

ค. การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง

ง. การอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

10. ครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้เปรียบเหมือนการกระทำของใครต่อไปนี้มากที่สุด

ก. นักอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ

ข. หมอดูทำนายดวงชะตาคน

ค. แพทย์วินิจฉัยอาการผู้ป่วย

ง.ตำรวจสอบสวนผู้ร้าย

11. เครื่องมือหรือวิธีการข้อใดที่ช่วยให้การประเมินผลตามสภาพจริงมีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด

ก. การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ข. การประเมินผลงานการปฏิบัติ

ค. การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน

ง. การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม

12 เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติค่านิยมเพื่อใช้เป็นตัวกำหนดเป้าหมาย

ในการพัฒนาผู้เรียน.. ข้อความข้างต้นนี้เป็นความหมายของข้อความใด

ก หลักสูตรสถานศึกษา

ข มาตรฐานการเรียนรู้

ค สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ง คำอธิบายรายวิชา

13 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยข้อใดเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ก แบบสอบถาม Rate scale 5 ระดับ

ข แบบสอบถามอัตนัย

ค แบบบันทึกพฤติกรรมนักเรียน

ง แบบประเมินคนเอง

14 การวิจัยในข้อใดที่ต้องกำหนดทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม

ก การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนสังเวียนวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

ข การสำรวจปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังเวียนวิทยา จังหวัด

ร้อยเอ็ด

ค การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 4

ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

15 ตัวบงชี้ที่จะบอกถึงลักษณะการเรียนรู้ผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือข้อใด

ก การเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งสุขและทุกข์พอๆกัน

ข นักเรียนปฎิบัติด้วยตนเองมากที่สุดแทบไม่ต้องอาศัยครู

ค ได้รับความสะดวกสบายจากการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม

ง ได้รับการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆได้สัดส่วนกัน

16 การนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบ เป็นการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบใด

ก ความเชื่อมั่น

ข ความตรง

ค ความยากง่าย

ง ความแปรปรวน

17 แผนการจัดการเรียนคือสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพความเป็นครู.... ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวข้างต้น

ก เป็นงานของครูโดยตรง

ข เป็นกระบวนงานที่เป็นระบบ

ค เป็นเข็มทิศในการจัดการเรียนรู้

ง เป็นตัวกำหนดการวัดผลการเรียนรู้

18 ข้อใดเป็นการเขียนสมมุติฐานการวิจัยที่ถูกต้อง

ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 75

ข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

ค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05

ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกับก่อนเรียน

19 ข้อใดไม่ใช่การประเมินกระบวนการกลุ่ม

ก บทบาทของหัวหน้ากลุ่ม

ข ขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม

ค คุณภาพชิ้นงานตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้

ง ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกภายใยกลุ่ม

20 การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระสอดคล้องกับการประเมินผลในข้อใด

ก การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน

ข การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ค การเลื่อนช่วงชั้นและการจบการศึกษา

ง การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา

21 ในการวิจัย การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการเวลากระบวนการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ควรนิยามศัพท์เฉพาะคำใด

ก หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ

ข สาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ค การพัฒนา

ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

22 สถิติใดนำเสนอคูกับ X

ข SD

23 ข้อใดเป็นหัวข้อในโครงร่างการวิจัยที่จำเป็นต้องเขียนทุกงานวิจัย

ก วัตถุประสงค์ของการวิจัย

ข ข้อจำกัดในการวิจัย

ค ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย

24 ข้อใดเป็นเหตุผลความจำดป็นในการวิจัยในชั้นเรียน

ก เพื่อฝึกประสบการณ์ในการวิจัย

ข เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนของนักเรียน

ค เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร

ง เพื่อหาข้อมูลในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน

25 ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง

ก หลักสูตรแกนกลางเป็นกรอบทิศทางการทำหลักสูตรสถานศึกษา

ข ใช้สาระการเรียนรู้แกนกลางเพื่อเทียบเคียงและปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้

ค หลักสูตรสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม

ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการและค่านิยม

26 .............(ไม่ชัดเหมือนมีคอมพิวเตอร์นี้แหละ)....ปีที่ 3 ...ผู้วิจัยควรดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบใด

ก การวิจัยปฏิบัติการ

ข การวิจัยเชิงพรรณนา

ค การวิจัยเชิงสำรวจ

ง การวิจัยสถาบัน

27 ข้อใดเป็นการเขียนชื่อเรื่องการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด

ก การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่อง การบวก โรงเรียนเมืองใหม่

ข การพัฒนาหนังสือการ์ตูนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ค การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

28 การวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควรเป็นอย่างไร

ก สอบให้บ่อยๆ

ข ต้องหาคนเก่งที่สุดให้ได้

ค ประเมินเพื่อจัดอันดับผู้เรียน

ง ให้นักเรียนประเมินตนเอง

29 . ข้อใดเป็นขั้นเตรียมการสอนของครู

ก กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม

ข วิเคราะห์ผู้เรียน

ค สร้างบรรยากาศ

ง การประเมินผลการเรียน

30 ครูคนหนึ่งใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปบบปูรณาการประเภทสอดแทรกพบว่านักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น ครูอีกคนหนึ่งจึงนำไปใช้กับนักเรียนอีกกลุ่มในโรงเรียนเดียวกัน ปรากฏว่าพํมนาการของนักเรียนไม่ดีขึ้น น่าจะเกิดจากสาเหตุจากใครมากที่สุด

ก ครู

ข นักเรียน

ค ผู้บริหาร

ง ผู้ปกครอง

31 งานวิจัยใดควรเป็นงานวิจัยของครู

ก การประเมินคุณภาพของโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1

ข การประเมินผลโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่

ค การพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

โดยใช้โครงงาน

ง การนิเทศการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดน่าน

32 พฤติกรรมครูข้อใดที่ทำให้คุณภาพผู้เรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด

ก ครูไม่สร้างหน่วยการเรียนด้วยตนเอง

ข ครูไม่ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรให้ถ่องแท้

ค ครูไม่ใช้ผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน

ง ครูไม่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

33 สมรศรี ถักไหมพรมเป็นข้าวของเครื่องใช้ได้หลายอย่างตามความพึงพอใจของตน แสดงว่าสมรศรีมีทักษะพิสัยในระดับใค

ก การทำอย่างมีคุณภาพ

ข ความสามารถในการผสมผสาน

ค เป็นการทำโดยอัตโนมัติ

ง การเลือกทำตามข้อกำหนด

34 ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพสื่อ

ก ต้องทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน

ข สัดส่วนของ Process efficiency กับ Product efficiency

ค ต้องทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง

ง หาค่า IOC

35 ข้อใดเป็นคุณค่าที่สำคัญที่สุดของการประเมินผลก่อนเรียน

ก ช่วยให้ทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

ข ช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้

ค ช่วยในการปรับปรุงข้อบกพร่องของนักเรียน

ง ช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน

36 การจัดการเรียนรู้ของครูอยู่บนพื้นฐานความเชื่อเรื่องใด

ก ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้

ข การเรียนรู้เกิดได้เฉพาะที่

ค นักเรียนเก่งจะพัฒนาได้ดี

ง ปัญญาของคนปรับเปลี่ยนไม่ได้

37 วันหนึ่งฝนตกเปียกแฉะ นักเรียนต่างถอดรองเท้าก่อนขึ้นห้องเรียน ยกเว้นเดชคนเดียวเท่านั้น เมื่อครูถามว่า เพราะอะไรจึงไม่ถอดรองเท้า ... เดชตอบว่า ...ครูไม่ได้สั่ง...แสดงว่าเดชมีพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อใด

ก เป็นตัวของตัวเอง

ข ไม่พินิจพิจารณา

ค ทำตามข้อกำหนด

ง ไม่ปรับตัว
38 ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า คำอธิบายรายวิชา

ก สิ่งที่กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

ข ภาพรวมของคุณภาพผู้เรียน

ค แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้

ง เกณฑ์การวัดผลประเมินผล

39 ครูควรจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต

ก กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ

ข เปิโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น

ค กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้และค้นหาคำตอบในเรื่องที่ชอบ

ง สร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนสืบค้นแสวงหาความรู้

40 ข้อใดเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุด

ก ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรของผู้สอน

ข ความครบถ้วนสมบูรณ์ข้อข้อมูล การบันทึกผลหลังการใช้แผน

ค ทักษะและความสามารถของผู้สอนด้านพฤติกรรมความเป็นครู

ง การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของสถานศึกษา

41 ....เป็นคำกล่าวที่ถูกต้อง

ก แผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนเป็นกระบวนการจัดลำดับขั้นการเรียนรู้

ข การสร้างหน่วยการเรียนรู้เป็นการรวบรวมสาระที่คล้ายกันมารวมกัน

ค การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้เน้นการใช้คำที่หวือหวาน่าสนใจ

ง จุดประสงค์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนคือตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้เรียน

42 วิจัยควรหาค่า Item – Objective Congruency index

ก แบบสัมภาษณ์

ข แบบสอบถาม

ค แบบทดสอบ

ง แบบบันทึก

43 . ครูคนใดต่อไปนี้คือครูที่ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ก. ครูเอก สอนแยกเนื้อหาวิชา

ข. ครูโท ทดสอบนักเรียนสม่ำเสมอเป็นระยะๆ

ค. ครูตรี ประเมินกระบวนการเรียนของ ผู้เรียน

ง ครูจัตวา มุ่งเน้นการแข่งขันระหว่างผู้เรียน

44 นักเรียนคนใดมีระดับความสามารถในการเรียนรู้สูงสุด
ก. แดงอธิบายเรื่องการหารเศษส่วนให้เพื่อนฟังได้
ข. เด่นรวบรวมข้อมูลข่าวสารของนาธานแล้วสรุปว่า นาธานมีพฤติกรรมผิดปกติ
ค. ต้อยเลือกจัดเมนูอาหารได้เหมาะสมตามหลักการของโภชนาการที่ดี
ง. แดงใช้วัสดุสร้างชิ้นงานได้ตามข้อกำหนดทุกเงื่อนไข
45 ข้อใดเป็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ถูกต้อง
ก เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค เพื่อรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ง เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
46 ครูจัดการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับความรู้เดิมของผู้เรียน...(ไม่ชัด).......ความรู้ใหม่จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่
ค้นพบ
ก การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
ข การจัดการความรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ค การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นเหตุ
47 ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด หมายถึงอย่างไร
ก ครูลดบทบาทหรือลดความสำคัญของตนเองให้มากที่สุด
ข ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดวิชาเป็นตัวตั้ง
ค ครูต้องหาวิธีการให้ผู้เรียนได้ความรู้ให้มากที่สุด
ง ครูให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้
48 การจัดกิจกรรมในขั้นตอนใดเป็นจุดอ่อนของการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
ก พฤติกรรมการสืบค้น
ข พฤติกรรมการทำงานร่วมกัน
ค พฤติกรรมเอื้ออำนวยให้เกิดการเสริมความรู้
ง พฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน
49 ข้อใดเป็นวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
ก Simple random sampiing
50 การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการข้อใดสำคัญที่สุด

ก หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้

ข วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา

ค คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน

ง สาระการเรียนรู้และการวัดประเมินผล

51 .(ไม่เห็น).....

ก เพราะชีวิตคนมีเรื่องราวสัมพันธ์กันไม่แยกจากกัน

ข เพราะผู้เรียนทุกคนมีทักษะการคิดสูง

ค เพราะผู้เรียนทุกคนมีความสมารถพิเศษหลายด้านในตัวเท่ากัน

ง เพราะช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการกับชีวิตจริงได้ทุกเรื่อง

52 ข้อดีของการฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานคืออะไร

ก ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นผู้นำ

ข ผู้เรียนมีสมาธิดีขึ้น ท่ามกลางเสียงดัง

ค ผู้เรียนจะได้รู้บทบาทของตนเองในการทำงานร่วมกับคนอื่น

ง นักเรียนมีเพื่อนมากขึ้น

53 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในลักษณะต่างๆ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบใด

ก การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

ข การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

ค การจัดการเรียนรู้แบบบูรณการสู่พหุปัญญา

ง การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ

54 ข้อใดเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม

ก การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6

ข การศึกษาผลการใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่องการอ่านหนังสือและวารสารภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่5

ค การประเมินการจัดกิจกรรมโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2

55 ข้อใดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างมโนมติของบทเรียนได้มากที่สุด

ก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน

ข การสรุปสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

ค การมีปฏิสัมพันธ์กันของกิจกรรมการเรียนรู้

ง การที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน

56 ข้อใดเป็นเครื่องมือขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู

ก กระบวนการกลุ่ม

ข กระบวนการออกข้อสอบ

ค กระบวนการประเมินผล

ง กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียน

57 ข้อใดเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ก ผู้เรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

ข ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถพิเศษเท่าเทียมกัน

ค ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกัน

ง ผู้เรียนนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

58 ข้อใดคือกระบวนการที่ไม่ใช่ลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ก เป็นกระบวนการพัฒนาวิชาการ

ข เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน

ค เป็นกระบวนการที่พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง

ง เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข

59 ข้อใดเป็นลักษณะของผู้เรียนที่แสดงว่ามีความเข้าใจที่คงทน

ก จดจำบทเรียนได้นานกว่านักเรียนคนอื่น

ข บ อกเล่าหรืออธิบายเรื่องที่เรียนได้คล่อง

ค นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

ง มีเจตคติค่านิยมตามวัฒนธรรมของชุมชน

60 ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านมาตรฐานของหลักสูตร... ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร

ก ผู้เรียนผ่านการประเมินในแต่ละกลุ่มสาระ

ข ผู้เรียนผ่านการประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

ค ผู้เรียนผ่านการประเมินก่อนระหว่างและหลังการเรียน

ง ผู้เรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์การผ่านช่วงขั้น

61 จงจิตเป็นผู้ที่ไม่ใช้วัสดุโฟมใส่อาหารเลยพฤติกรรมของจงจิต สอดคล้องกับจิตพิสัยข้อใด

ก การรับรู้

ข การตอบสนอง

ค ค่านิยม
ง สร้างลักษณะนิสัย
62 ผู้วิจัยควรสรุปผลการวิจัยให้สอดคล้องกับหัวข้อใด

ก วัตถุประสงค์ของงานวิจัย

ข ขอบเขตของงานวิจัย

ค ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

ง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย

63 ข้อใดเป็นผลสะท้อนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษามากที่สุด

ก เป็นแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน

ข ใช้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน

ค ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา

ง แสดงถึงศักยภาพในการบริหารสถานศึกษา

64 การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสิ่งใดโดยตรง

ก ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการ

ข ผู้เรียนทำได้ตามที่ผู้ปกครองต้องการ

ค ผู้เรียนได้รักการพัฒนาตามฐานะ

ง ผู้เรียนมีทักษะในการต่อสู้ชีวิต

65 ข้อใดมีความสำคัญและจำเป็นมากที่สุดต่อ... การประเมินผลการเรียนจากการปฎิบัติ...

ก จุดประสงค์การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้

ข การออกแบบชิ้นงานและเกณฑ์การให้คะแนน

ค เกณฑ์การให้คะแนนกับการออกแบบชิ้นงาน

ง สาระการเรียนรู้กับการออกแบบชิ้นงาน

66 การบูรณาการต่างกลุ่มสาระ เรี่องตาลโตนด กับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือข้อใด
ก ลักษณะเนื้อไม้
ข การปลูกตาล
ค มุมการตกทอดของเงา
ง เศรษฐกิจการส่งตาลโตนดจำหน่าย
67 การประเมินผลในชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพต้องมีลักษณะอย่างไร
ก ประเมินผลเป็นระยะ
ข แจ้งผลให้ผู้เรียนทราบ
ค ส่งเสริมการเรียนของผู้เรียน
ง ผู้เรียนผ่านการประเมินผลทุกคน
68 ข้อใดไม่ใช่บทบาทหน้าที่ของผู้สอนในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับครูในกลุ่มสาระ
ก พัฒนาหลักสูตร
ข ปรับหลักสูตร
ค วางแผนร่วมกับผู้บริหารในการจัดทำหลักสูตร
ง วิจัยและประเมินผลหลักสูตร
69 ข้อใดเป็นสื่อบริบท
ก แผ่นพับ
ข โครงงาน
ค ห้องสมุด
ง หุ่นจำลอง
70 ข้อใดมีความหมายโดยตรง
ก ข้อสอบวิชาภาษาไทยหมูมาก
ข ข้อสอบวิชาภาษาไทยเป็นข้อสอบที่กล้วยๆ
ค ข้อสอบวิทยาศาสตร์หินมาก
ง ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ออกเรี่องหิน
71 ข้อใดไม่ใช่บทบาทของครูในปัจจุบัน
ก วางแผนจัดกิจกรรม
ข ใช้หลักของศาสตร์ที่จะสอน
ค เล่าเรื่องและอธิบายความรู้แก่นักเรียน
ง ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฎิบัติและสรุปองค์ความรู้
72 ข้อใดคือขั้นตอนแรกในการศึกษาเพื่อพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ก ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ข สาระและมาตรฐานการเรียนรู้
ค หลักการของหลักสูตร
ง จุดหมายของหลักสูตร
73 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการในข้อใดที่เหมาะกับการสอนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3
ก โครงการ
ข คู่ขนาน
ค เชื่อมโยง
ง สหวิทยาการ
74 ข้อใดไม่ใช่หลักการประเมินผลในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
ก ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน
ข มีความเที่ยงตรง เชือถือได้และยุติธรรม
ค สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ง ใช้ข้อมูลที่หลากหลาย
75 การเขียนแผนที่ความคิดในการบูรณาการมีประโยชน์อย่างไร
ก เป็นพื้นฐานเฉพาะทางที่จะเรียนต่อในชั้นสูง
ข เป็นการสรุปความรู้ที่ได้เรียนมาทั้งหมด
ค เป็นการขยายความคิดสู่การเรียนกับกลุ่มสาระอื่น
ง เป็นการเชื่อมโยงเนื้อหา ทักษะทางภาษาและกิจกรรมการเรียนรู้
76 ถ้าครูต้องการประเมินการขยายความคิดจากการอ่านของนักเรียนจะใช้กิจกรรมใด
ก การใช้แบบทดสอบ
ข การโต้วาที
ค การบันทึกแสดงความคิดเห็น
ง การทำใบงาน
77 ตัวอักษรแบบใดที่ใช้เป็นต้นแบบคัดลายมือสำหรับโรงเรียนทั่งประเทศในปัจจุบัน
ก แบบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ข แบบกระทรวงศึกษาธิการ
ค แบบอาลักษณ์
ง แบบขุนสัมฤทธิ์วรรณการ
78 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้จะต้องยึดสิ่งใดเป็นหลักสำคัญ
ก สาระการเรียนรู้
ข มาตรฐานการเรียนรู้
ค ทักษะกระบวนการ
ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัด
79 การอธิบายเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนทราบอย่างสม่ำเสมอ มีจุดประสงค์เพื่ออะไร
ก เพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับของหลักสูตร
ข เพื่อเป็นการสรุปผลการเรียนรู้
ค เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงการเรียน
ง เพื่อผู้เรียนจะได้พัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย
80 ในการสอนแต่งโคลงครูจะเน้นในเรื่องใด
ก คำเป็น คำตาย
ข คำเอก คำโท
ค คำครุ คำลหุ
ง พยางค์ปิด พยางค์เปิด
81 การนำแผนภาพโครงเรื่องมาใช้ในการสอนภาษาไทยในกิจกรรมใดได้ผลดีที่สุด
ก การเตรียมตัวอ่าน
ข ระหว่างการอ่าน
ค หลังการอ่าน
ง การเขียนเรื่อง
82 มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 กลุ่มสระการเรียนรู้ภาษาไทยมีกี่มาตรฐาน
ก 4 มาตรฐาน
ข 5 มาตรฐาน
ค 6 มาตรฐาน
ง 7 มาตรฐาน
83 ข้อใดไม่ใช่การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข
ก ยอมรับศักยภาพของผู้เรียน
ข ส่งเสริมความภูมิใจในความสามารถ
ค เสริมให้เลือกเรียนตามความถนัดและความสนใจ
ง ส่งเสริมการใช้ภาษาที่ถูกต้องตามวัฒนธรรม
84 ครูทุกคนควรมีลักษณะอย่างไร
ก อารมณ์ขัน
ข บุคลิกดี
ค ใช้และสอนภาษาแบบแผน
ง นำสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้
85 ขั้นตอนแรกของแนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยคือข้อใด
ก จัดทำคำอธิบายรายวิชา
ข ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตร
ค จัดทำผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ง จัดทำสาระการเรียนรู้รายปี/ รายภาค
86 ถ้าครูจะให้นักเรียนฝึกปฎิบัติทักษะต้องใช้สื่อประเภทใด
ก ใบงาน
ข ภาพเลื่อน
ค อุปกรณ์
ง แถบบันทึกภาพ
87 ในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ควรกำหนดอย่างไร
ก 1แผน 1 ชั่วโมง
ข 1แผน 2 ชั่วโมง
ค 1 แผน 3ชั่วโมง
ง 1แผน 4 ชั่วโมง
88 การใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพนั้นบางครั้งอาจมีความยุ่งยากครูจึงควรปฎิบัติอย่างไร
ก ศึกษาเนื้อหาสาระ
ข ทดลองใช้สื่อ
ค จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อให้ครบถ้วน
ง เตรียมตัวผู้เรียน
89 ครูคนใดใช้การพัฒนาการเรียนรู้ภูมิปัญญาทางภาษาได้เหมาะสมที่สุด
ก ครูสอนบทเพลงกล่อมเด็ก
ข ครูสอนการเขียนแผนภาพโครงเรื่อง
ค ครูสอนการเขียนเรียงความ
ง ครูสอนการอ่านทำนองเสนาะ
90 การพัฒนาความคิดโดยใช้คำถามสร้างสรรค์เชิงการทำนายควรใช้คำถามใด
ก ถ้ากุมารทองมีจริงจะเกิดอะไรขึ้น
ข ท่านคิดว่าในเรื่องขุนช้างขุนแผนมีตัวละครที่เด่นๆ กี่คน
ค ถ้าท่านยืนอยู่ตรงที่นางวันทองกำลังถูกฆ่า ท่านจะเล่าเหตุการณ์ตอนนั้นให้เพื่อนฟังอย่างไร
ง ถ้าไม่มีนางวันทองแล้วจะมีใครมาดำเนินเรื่องแทนได้
91 ครูจะทราบได้อย่างไรว่าสื่อที่ใช้มีความเหมาะสมกับนักเรียน
ก ปฎิกิริยาของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
ข ใช้สื่อให้ตรงตามที่กำหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนรู้
ค นักเรียนได้รับความสนุกเพลิดเพลิน
ง สื่อการเรียนรู้อยู่ในสภาพที่พร้อมจะใช้งาน
92 เพราะเหตุใดครูต้องหาประสิทธิภาพและพัฒนาสื่อการเรียนรู้
ก เพื่อบรรลุผลการเรียนรู้
ข เพื่อเอื้อต่อการนำไปใช้
ค เพื่อประกันคุณภาพของสื่อ
ง เพื่อทราบความเหมาะสมของสื่อ
93 การจัดกิจกรรมใดที่เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน
ก เวทีวจีเด็ก
ข จิตรกรรุ่นเยาว์
ค มุมสวนหนังสือ
ง มุมงาม งานสวยด้วยมือเรา
94 ข้อใดที่แสดงว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ก ถ่ายทอดเรื่องราวที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นทราบ
ข พยายามกินผักแม้จะรู้สึกไม่อร่อย
ค แก้โจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนได้เร็วกว่าคนอื่น
ง จำแนกข้อเท็จจริงกับความเห็นได้
95 การบันทึกผลการสอนมีจุดประสงค์ใด
ก เพื่อรู้พัฒนาการเรียนรู้ผู้เรียน
ข เพื่อทบทวนความรู้เดิมของผู้เรียน
ค เพื่อส่งผู้บริหารสถานศึกษาตรวจ
ง เ พื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้
96 คุณภาพของผู้เรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
ก แต่งโคลงและกลอนง่ายๆ ได้ (ศรีราชาเลือก)
ข เลือกอ่านหนังสือและสื่อสารสนเทศจากแหล่งการเรียนรู้ (ระยองเลือก)
ค อ่านอย่างมีสมรรถภาพและอ่านได้เร็วยิ่งขึ้น
ง วิเคราะห์เรื่องที่ฟังที่ดูและเปรียบเทียบกับประสบการณ์ในชีวิต
97 การรวบรวมข้อมูลแบบใดที่เหมาะสมกับผลการเรียนรู้ที่เป็นข้อเท็จจริง
ก แบบทดสอบ
ข การดูจากผลงาน
ค ดูการปฎิบัติ
ง ดูกระบวนการ
98 ข้อใดเป็นคำถามที่พัฒนาความคิดโดยใช้หมวกความคิดสีแดงของ ดร. เอ็ดเวิร์ด เดอ โมโน
ก เราต้องการข้อมูลเพิ่มในด้านใดบ้าง
ข อะไรคือจุดอ่อนของขุนแผน
ค อ่านเรืองขุนช้างขุนแผนแล้วท่านมีความรู้สึกอย่างไร
ง ผลดีที่ขุนแผนกระทำทั้งหมดมีอะไรบ้าง
99 การเรียนรู้กำหนดว่า...ผู้เรียนสามารถเขียนบทความโน้มน้าว ชักชวน... ผู้สอนจะใช้วิธีการใด
ก แบบทดสอบแบบเลือกตอบ
ข ใบความรู้และใบงาน
ค แบบสัมภาษณ์และประมวลข้อมูล
ง การเปรียบเทียบผลงาน
100 สำหรับเด็กเล่มใดเป็นประเภทบันเทิงคดี สารคดีและคำประพันธ์
ก แมวไทย
ข ...ไม้ของขวัญ
ค เรื่องสั้นชนบท
ง ..........ธรรมโบราณ

อย่าเชื่อเฉลยหมดใจนะ หาคำตอบด้วยตัวเองด้วยนะคะ แต่ละที่เฉลยมีข้อที่ไม่เหมือนกันเยอะอยู่

เฉลยเยียวยาภาษาไทย 10 ม.ค. 53

1 ก 2 ข 3 ค 4 ก 5 ค 6 ก 7 ง 8 ง 9 ก 10 ค

11 ง 12 ข 13 ค 14 ค 15 ง 16 ข 17 ค 18 ค 19 ค 20 ค

21 ก 22 ข 23 ก 24 ข 25 ข 26 ก 27 ค 28 ง 29 ข 30 ก

31 ค 32 ข 33 ข 34 ข 35 ข 36 ก 37 ง 38 ก 39 ง 40 ข

41 ข 42 ข 43 ค 44 ก 45 ก 46 ข 47 ง 48 ง 49 ก 50 ค

51 ก 52 ค 53 ค 54 ข 55 ง 56 ค 57 ง 58 ก 59 ค 60 ง

61 ค ง 62 ก 63 ข 64 ก 65 ก 66 ง 67 ข 68 ง 69 ค 70 ง

71 ข 72 ค 73 ค 74 ค 75 ค 76 ค 77 ข 78 ก 79 ง 80 ข

81 ค 82 ค 83 ง 84 ง 85 ข 86 ก 87 ก 88 ข 89 ก 90 ก

91 ก 92 ค 93 ค 94 ง 95 ง 96 กข 97 ค 98 ค 99 ข 100 ข


Create Date : 20 เมษายน 2554
Last Update : 20 เมษายน 2554 22:16:41 น. 0 comments
Counter : 509 Pageviews.

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.