สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบเยียวยาภาษาต่างประเทศรุ่นที่ 3 ปี 2554

ข้อสอบเยียวยาภาษาต่างประเทศรุ่นที่ 3 ปี 2554
1. วิธีการใดเป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้กับเด็กเริ่มเรียน ที่เหมาะสมที่สุด
ก. จัดกิจกรรมเกมที่สนุกสนานใช้คำศัพท์ใกล้ตัว
ข. อ่านหนังสือการ์ตูนเรื่องขำขัน
ค. เขียนนิทานร่วมกันทั้งชั้น
ง. แสดงละครสั้น ๆ

2. ข้อใดเรียงลำดับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ถูกต้อง
ก. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ทำโครงสร้างรายวิชา/ทำคำอธิบายรายวิชา /จัดหน่วยการเรียนรู้/เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ทำคำอธิบายรายวิชา/ทำโครงสร้างรายวิชา/จัดหน่วยการเรียนรู้/เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ค. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ทำโครงสร้างรายวิชา/จัดหน่วยการเรียนรู้/ทำคำอธิบายรายวิชา/เขียนแผนการจัดการเรียนรู้
ง. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้/ทำคำอธิบายรายวิชา/จัดหน่วยการเรียนรู้/ทำโครงสร้างรายวิชา/เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

3. ข้อความคู่ใดไม่เกี่ยวข้องกัน
ก. การฟังเพื่อเก็บรายละเอียด Listen and Draw
ข. การเขียนประโยคตามโครงสร้างที่กำหนด Word Ordering
ค. การอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะ Skimming
ง. การพูดสนทานาโต้ตอบ Gesture

4. ท่านเห็นด้วยกับการสอนภาษาต่างประเทศโดยยึดหนังสือเรียนหรือไม่ เพราะเหตุใด (แล้วแต่ความเห็นค่ะ)
ก. เห็นด้วย เพราะมีมาตรฐานเดียวกัน
ข. ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นสื่อที่แคบ
ค. เห็นด้วยเพราะผลิตตามหลักสูตร
ง. ไม่เห็นด้วยเพราะตัดโอกาสครูในการสร้างบทเรียน

5. ข้อใดเป็นข้อดีของการให้นักเรียนประเมินตนเอง
ก. ฝึกให้นักเรียนวางแผนกำกับติดตามตนเอง
ข. ลดภาระงานครู
ค. สร้างแรงจูงใจในการประเมิน
ง. ทราบความก้าวหน้าในการเรียน

6. การสอนเขียนตามแนวกระบวนการเขียน มีข้อดีอย่างไร
ก. ได้ผลิตงานเขียนด้วยวิธีที่เขียนจริงตามธรรมชาติ
ข. ลดภาระงานครู
ค. นักเรียนได้แสดงผลงาน
ง. มีผู้อ่านงานเขียนอย่างกว้างขวาง

7. ข้อความใดเป็นหัวใจสำคัญของแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก. รูปแบบภาษามีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่ง
ข. การเน้นทักษะการพูดโดยไม่มีการแปล
ค. การเรียนรู้กฎเกณฑ์และนำไปประยุกต์ใช้
ง. การเรียนภาษาเน้นการปฏิบัติ

8. ข้อความ "มีทักษะในการสื่อสารทางภาษาแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น โดยใช้เทคโนโลยีและการจัดการที่เหมาะสมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต" เป็นองค์ประกอบใดของหลักสูตร
ก. สาระ
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. สาระการเรียนรู้
ง. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

9. การสอนตามแนวทฤษฎีกระบวนการเขียน หมายถึงข้อใด
ก. การฝึกเขียนโดยคิด เขียน ร่าง แก้ไขงานเขียนจนสมบูรณ์
ข. การเขียนจากความต้องการของผู้เรียน
ค. การเขียนเรื่องจากประสบการณ์ตรงของผู้เรียน
ง. การเขียนจากการวางโครงเรื่องร่วมกัน

10. กิจกรรมใดที่ผู้เรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาทุกทักษะ
ก. การทำโครงงาน
ข. การทำสมุดภาพ
ค. การอภิปรายกลุ่ม
ง. การรายงานข่าวหน้าชั้นเรียน

11. กิจกรรมใดเป็นกิจกรรมสร้างแรงจูงใจในการเรียนมากที่สุด
ก. กิจกรรมที่ได้แลกเปลี่ยนงานเขียนกันอ่าน
ข. กิจกรรมให้ข้อมูลย้อนกลับ
ค. กิจกรรมเขียนร่าง
ง. กิจกรรมที่ให้นักเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเอง

12. การวัดและประเมินผล ของวิธีการสอนเขียนด้วยวิธีกระบวนการเขียน มีข้อดีอย่างไร
ก. วัดทั้งกระบวนการและผลงาน
ข. นักเรียนได้ฝึกตรวจผลงาน
ค. นักเรียนทราบเกณฑ์การให้คะแนน
ง. นักเรียนเป็นผู้สร้างเกณฑ์การให้คะแนน

13. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก. เน้นทักษะการสื่อสาร
ข. ใช้ภาษาตามหน้าที่ภาษา
ค. ความคล่องแคล่วมาก่อนความถูกต้อง
ง. เน้นการเลียนแบบภาษาที่ถูกต้อง

14. การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศข้อใดทำได้อย่างเหมาะสมที่สุด
ก. ฝึกสนทนาให้คล่องแคล่วเหมือนเจ้าของภาษา
ข. ศึกษาและฝึกใช้โครงสร้างประโยคให้ถูกต้อง
ค. ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
ง. ศึกษาและฝึกใช้ศัพท์ให้ครอบคลุมทุกด้าน

15. ข้อใดไม่ใช่การประเมินการเรียนรู้ภาษา
ก. การปฏิบัติตามคำสั่งในแบบทดสอบ
ข. การหาความหมายของคำที่ไม่รู้จัก
ค. การถามเพื่อแสวงหาคำตอบ
ง. การใช้พจนานุกรม

16. ลักษณะทางภาษาที่นำมาวัดและประเมินผลควรมีลักษณะใด
ก. ภาษาในสถานการณ์การสื่อสารตามสภาพจริง
ข. ภาษาที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
ค. ภาษาตามความนิยม
ง. ภาษาในชีวิตประจำวัน

17. ข้อใดเป็นข้อดีของการใช้กิจกรรมบทบาทสมมุติ
ก. นักเรียนได้ใช้ภาษาอย่างอิสระ
ข. นักเรียนได้ใช้ภาษาที่เน้นความถูกต้อง
ค. นักเรียนได้ใช้ภาษาตามสถานการณ์ที่กำหนด
ง. ครูสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดได้ทันที

18. ข้อใดเป็นการประเมินความสามารถในการเรียนรู้ภาษา
ก. ความสามารถในการเรียนรู้ภาษาให้เหมาะกับบุคคล
ข. ความสามารถในการเรียบเรียงถ้อยคำ
ค. ความสามารถในการใช้พจนานุกรม
ง. ความสามารถในการประเมินตนเอง

19. ข้อใดเป็นการวัดสมรรถภาพทางภาษาของผู้เรียน
ก. การวัดความสามารถในการพูด-เขียน
ข. การใช้คำศัพท์ และโครงสร้างประโยค
ค. การวัดความสามารถในการอ่าน-การฟัง
ง. การวัดความสามารถแสดงท่าทางประกอบการสื่อสาร

20. องค์ประกอบใดมีความสำคัญที่สุดในการฝึกทักษะการพูด
ก. สื่อ/อุปกรณ์
ข. การแก้ไขข้อผิดพลาด
ค. การให้รางวัล
ง. สถานการณ์

21. กิจกรรมใดเป็นขั้นการนำเสนอเนื้อหาของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ก. ผู้เรียนศึกษาทำความเข้าใจ คำศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์
ข. ครูพูดประโยคบอกเล่า นักเรียนเปลี่ยนประโยคเป็นประโยคปฏิเสธ
ค. นักเรียนทำแบบฝึกหัดจับคูคำศัพท์กับรูปภาพ
ง. นักเรียนนำเสนอผลการอภิปรายกลุ่มหน้าชั้นเรียน

22. การวัดความสามารถในการจับใจความสำคัญ ใช้วิธีการวัดใดเหมาะสมที่สุด
ก. นักเรียนฟังข้อความแล้วกรอกข้อมูล
ข. นักเรียนฟังข้อความแล้วจดบันทึก
ค. นักเรียนเขียนตามคำบอก
ง. ครูเล่านิทาน แล้วให้นักเรียนตั้งชื่อเรื่อง

23. กิจกรรม " Find someone who? " เหมาะที่จะใช้เมื่อใด
ก. การฝึกโครงสร้างประโยคใหม่
ข. การเปิดเรียนวันแรกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ค. การทำงานกลุ่มย่อย
ง. การทำแบบฝึกหัดเสริมความแม่นยำ

24. ข้อใดเป็นการประเมินทักษะทางภาษา ด้านความสละสลวยในการใช้ภาษา
ก. สมรรถภาพทางภาษา
ข. สมรรถภาพการเรียบเรียงถ้อยคำ
ค. สมรรถภาพการเรียนรู้
ง. สมรรถภาพทางสังคมและวัฒนธรรม

25. สาระใดของหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เข้าใจถึงอิทธิพลของแนวคิด การปฏิบัติของชนชาติอื่นที่มีต่อสังคมเรา
ก. ภาษาเพื่อการสื่อสาร
ข. ภาษาและวัฒนธรรม
ค. ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น
ง. ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนโลก

26. องค์ประกอบใดที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเรียนวิชาภาษาต่างประเทศมากที่สุด
ก. ความพอเพียงของสื่อ/อุปกรณ์
ข. บรรยากาศห้องเรียน
ค. แรงจูงใจในการเรียน
ง. ความรู้ด้านภาษาของครูผู้สอน

27. ข้อใดเป็นวิธีการสร้างแรงจูงใจในการเรียนภาษาต่างประเทศที่เหมาะสมที่สุด
ก. สอนโดยเจ้าของภาษา
ข. เลือกบทเรียน กิจกรรมการเรียนที่เหมาะกับผู้เรียน
ค. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการแข่งขัน
ง. ใช้เทคโนโลยีช่วยสอน

28. องค์ประกอบใดของหลักสูตรที่ใช้ตรวจสอบ ประเมิน และตัดสินคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ก. สาระ
ข. สาระการเรียนรู้
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้
ง. มาตรฐานการเรียนรู้

29. ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก. จุดประสงค์สำคัญของการวัดและประเมินผลคือ การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ข. การวัดและการประเมินผลทางภาษา คือการวัดความรู้ คำศัพท์ ไวยากรณ์
ค. ครูเป็นผู้กำหนดเกณฑ์การให้คะแนน เพราะครูเป็นผู้รู้จุดประสงค์การเรียนรู้
ง. การใช้เครื่องมือวัดผลที่มีคำตอบตายตัว เพื่อความเที่ยงตรงในการให้คะแนน

30. ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะของการเรียนภาษาต่างประเทศ
ก. เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับภาษาอย่างลึกซึ้ง
ข. เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ค. เพื่อความเป็นสากล

ง. เพื่อศึกษานวัตกรรมประเพณีของเจ้าของภาษา
เฉลย
1 ก 2. ก 3. ง 4. ก 5.ง 6.ก 7. ค 8. ง 9.ก 10. ก 11. ง 12. ค 13. ค 14. ค 15. ก 16. ก 17. ค 18. ค 19. ข 20. ง
21.ก 22. ง 23. ข 24. ข 25. ข 26. ค 27. ข 28. ง 29. ก
30. ข


Create Date : 20 เมษายน 2554
Last Update : 20 เมษายน 2554 22:13:03 น. 0 comments
Counter : 382 Pageviews.

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.