สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบเยียวยาครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3 ปี 2554 วิทยาศาสตร์

ข้อสอบเยียวยาครูชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3 ปี 2554 วิทยาศาสตร์1. ข้อใดเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์
ก. นำกุหลาบไปจัดแจกันตามหลักการจัดดอกแบบญี่ปุ่น
ข. ทดลองทำกุหลาบแห้งด้วยวิธีต่างๆตามเอกสารความรู้
//ค. นำกุหลาบไปแขวนผึ่งลมให้แห้งแล้วนำมาจัดใส่ช่อใส่กรอบรูป
ง. แบ่งจัดแจกัน แต่ละแจกันใส่น้ำมากน้อยแตกต่างกัน สังเกตความคงทนของกุหลาบ

2. การที่ผู้เรียนมีเจตคติทางวิทยาศาสตร์หรือจิตวิทยาศาสตร์จะมีลักษณะตรงกับข้อใด
ก. ศรัทธา ซาบซึ้งในผลงานทางวิทยาศาสตร์
ข. ตั้งในเรียนวิชาวิทยาศาสตร์
//ค. มีเหตุผล ซื่อสัตย์ รับฟังความคิดเห็น
ง. ตระหนักในคุณและโทษของการใช้เทคโนโลยี

3. ข้อใดเป็นคำถามวัดความรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นและแนวโน้ม
//ก. ปัจจุบันมนุษย์เราห่วงทรัพยากรใดมากที่สุด
ข. การเรียนวิทยาศาสตร์นิยมเริ่มต้นด้วยวิธีใด
ค. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของราก
ง. เราวัดอุณหภูมิของคนไข้ด้วยวิธีใด

4. ทักษะเชาว์ปัญญาของผู้เรียนเกิดจากกิจกรรมการสำรวจตรวจสอบ และการปฏิบัติการทดลองข้อใด ไม่ใช่ ทักษะเชาว์ปัญญา
ก. การรวบรวม จัดกลุ่มสิ่งของและเหตุการณ์
ข. การอธิบายข้อมูลอย่างมีเหตุผล
//ค. การปฏิบัติได้คล่องแคล่ว ถูกต้อง
ง. การจัดการข้อสนเทศให้เป็นระบบ

5. ครูสังเกตการณ์ใช้เครื่องมืออุปกรณ์การทดลองต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว ปลอดภัยถูกต้อง เป็นการวัดผลตามข้อใด
ก. การบันทึกผล
//ข. การปฏิบัติการทดลอง
ค. การวางแผนการทดลอง
ง. ความสามารถในการจำแนก

6. ความคิดเชิงวิทยาศาสตร์ตรงกับความหมายข้อใด
//ก. ความคิดที่ใช้พิสูจน์ สำรวจ ตรวจสอบ
ข. ความสามารถที่จะคิดในเชิงเหตุผลของเรื่องราวต่างๆ
ค. ความคิดแปลกใหม่ ยืดหยุ่น แตกต่างจากผู้อื่น
ง. ความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งในด้านบวกหรือลบอย่างมีเหตุผล

7. ข้อความตามข้อใดมีความสัมพันธ์กับสาระที่ 8 : ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก. เข้าใจถึงสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิต
//ข. เข้าใจว่าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและสิ่งแวดล้อมมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
ค. เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับการดำรงชีวิต
ง. เข้าใจหลักการและธรรมชาติของการเปลี่ยนสถานะของสาร

8. นวัตกรรมการสอนรูปแบบใดเน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาที่ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียน
//ก. กระบวนการสืบเสาะหาความรู้
ข. กระบวนการปัญหา
ค. การเรียนรู้แบบร่วมมือร่วมใจ
ง. กิจกรรมคิดและปฏิบัติ

9. การประเมินผลการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ข้อใดถูกต้อง
//ก. เป้าหมายการเรียนรู้ : ความรู้ ความคิด/จุดประสงค์การเรียนรู้ : มีความรู้เกิดขึ้นใหม่และสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ข. เป้าหมายการเรียนรู้ : กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการทำโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์/จุดประสงค์การเรียนรู้ : สามารถเสนอแนวคิดหลักที่มีเหตุผล
ค. เป้าหมายการเรียนรู้ : กระบวนการเรียนรู้ที่เกิดจากการทำโครงงานประเภททฤษฎี/จุดประสงค์การเรียนรู้ : สามารถเลือกวัสดุที่นำมาใช้ประโยชน์
ง. เป้าหมายของการเรียนรู้ : การเขียนรายงาน/วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : มีความแปลกใหม่ก่อให้เกิดประโยชน์

10. ผู้เรียนรวบรวมมวลประสบการณ์ที่หลากหลายจากแต่ละคน เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้สิ่งใหม่ร่วมกัน เป็นการออกแบบกิจกรรมของครูผู้สอนตามข้อใด
ก. การนำเสนอความรู้
ข. การสร้างความรู้ร่วมกัน
//ค. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ง. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

11. การใช้คำถามและการเน้นทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ตรงกับขั้นตอนตามข้อใด
ก. การวิเคราะห์มาตรฐานและสาระการเรียนรู้
ข. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
//ค. การปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
ง. การประเมินผลการเรียนรู้

12. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คล้ายกับข้อใดมากที่สุด
//ก. การคิดอย่างมีเหตุผล
ข. โยนิโสมนสิการ
ค. แนวพุทธวิธี
ง. การพิจารณาไตร่ตรอง

13. ระดับประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หมายถึงข้อใด
//ก. เกณฑ์ประสิทธิภาพ
ข. ประสิทธิภาพของผลลัพธ์
ค. คะแนนงานทุกชิ้นของผู้เรียน
ง. ประสิทธิภาพของกระบวนการ

14. สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามข้อใดควรกำหนดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ไว้ในคุณภาพของผู้เรียน
//ก. ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ข. กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก
ค. สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
ง. แรงและการเคลื่อนที่

15. ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ทดลองใช้ เป็นการออกแบบกิจกรรมของครูผู้สอน ตามข้อใด
ก. การนำเสนอความรู้
ข. การสร้างความร่วมมือกัน
ค. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
//ง. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

16. ผู้เรียนได้สะท้อนความคิดจากประเด็นที่ตั้งขึ้น อภิปรายแลกเปลี่ยน จนเข้าใจชัดเจนได้ข้อสรุป ความรู้ใหม่ เป็นการออกแบบกิจกรรมของครูผู้สอนตามข้อใด
ก. การนำเสนอความรู้
//ข. การสร้างความรู้ร่วมกัน
ค. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ง. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

17. ข้อใดเป็นจุดมุ่งหมายที่สำคัญในการให้นักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ก. เพื่อให้นักเรียนได้รับคำตอบในปัญหา
ข. เพื่อให้มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์
ค. เพื่อช่วยให้นักเรียนเข้าใจลักษณะธรรมชาติวิทยาศาสตร์ดีขึ้น
//ง. เพื่อให้มีประสบการณ์ตรงในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์

18. สื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในส่วนของคำชี้แจง บทบาทของนักเรียนและครูควรกำหนดไว้ในข้อใด
ก. บัตรคำสั่ง
ข. บัตรเนื้อหา
ค. บัตรกิจกรรม
//ง. คู่มือการใช้สื่อ ฯ

19. ข้อใดเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นด้านความรู้และทักษะ
ก. การให้ความรู้ และตรวจสอบผลการเรียนรู้
ข. การพัฒนาผู้เรียนด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ
//ค. การนำเสนอความรู้ และการประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ
ง. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และการสร้างความรู้ร่วมกัน

20. ครูผู้สอนให้ข้อมูลแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ แก่ผู้เรียนเป็นการออกแบบกิจกรรมตามข้อใด
//ก. การนำเสนอความรู้
ข. การสร้างความร่วมมือกัน
ค. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ง. การประยุกต์ใช้หรือลงมือปฏิบัติ

21. ขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนแรกที่ผู้เรียนต้องทำ ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
ก. กำหนดวิธีการที่จะศึกษาค้นคว้า
ข. กำหนดแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาค้นคว้า
//ค. กำหนดชื่อเรื่องโครงงานที่จะศึกษาค้นคว้า
ง. กำหนดชื่อหนังสือหรือวารสารที่จะศึกษาค้นคว้า

22. กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ข้อใดที่ฝึกทักษะการสื่อสาร
ก. การออกแบบประดิษฐ์อุปกรณ์กำเนิดเสียง
ข. บทบาทสมมุติการตัดสินใจสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์
ค. การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ GMOs
//ง. การเขียนบันทึกสรุปการไปทัศนศึกษา

23. ทักษะพื้นฐานใดที่สำคัญที่สุดของผู้เรียนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ให้สำเร็จ
//ก. มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
ข. ระดับปัญญาและทักษะที่ดีในการทำงานกลุ่ม
ค. มีการวางแผนและออกแบบการทดลองที่ชัดเจน
ง. มีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

24 จุดประสงค์การเรียนรู้ ระบุว่า "ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์โดยเป็นสมาชิกชมรมดาราศาสตร์" จัดได้ว่าเป็นพฤติกรรมทางด้านใด
ก. ด้านพุทธพิสัย
ข. ด้านทักษะพิสัย
//ค. ด้านจิตพิสัย
ง. ด้านพุทธพิสัย ทักษะพิสัย และจิตพิสัย

25. ข้อใดเป็นคำถามวัดความรู้เกี่ยวกับลำดับขั้นและแนวโน้ม
//ก. ปัจจุบันมนุษย์เราห่วงทรัพยากรใดมากที่สุด
ข. การเรียนวิทยาศาสตร์นิยมเริ่มต้นด้วยวิธีใด
ค. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของราก
ง. เราวัดอุณหภูมิของคนไข้ด้วยวิธีใด

26. ข้อใดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่สามารถตรวจสอบผลที่เกิดกับผู้เรียนได้ทันที
ก. สามารถนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
ข. สามารถสรุปผลการลดใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของครอบครัว
//ค. สามารถอธิบายองค์ประกอบกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้
ง. สามารถบอกเหตุผลของการเลิกใช้ถุงพลาสติกหรือกล่องโฟมใส่อาหาร

27. การวัดและประเมินผลที่สามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะและเจตคติคือข้อใด
//ก. การวัดและประเมินผลจากสภาพจริง
ข. การวัดและประเมินผลด้านความสามารถ
ค. การสังเกตและทดสอบโดยใช้แบบทดสอบ
ง. การประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้แฟ้มสะสมงาน

28. จากคำถาม "การที่เกิดลมบก ลมทะเล ขึ้นได้นั้น เพราะหลักการใด" เป็นการวัดด้านพุทธพิสัยข้อใด
ก. วิเคราะห์ความสำคัญ
ข. วิเคราะห์ความสัมพันธ์
//ค. วิเคราะห์หลักการ
ง. สังเคราะห์ข้อความ

29. ข้อจำกัดของข้อสอบแบบเลือกตอบ ถูก-ผิด และจับคู่ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คือข้อใด
//ก. ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงออกอย่างอิสระ
ข. นำไปพัฒนาให้เป็นข้อสอบมาตรฐานแบบคู่ขนานได้น้อยชุด
ค. ไม่สามารถใช้วัดพฤติกรรมด้านความรู้ ความเข้าใจในหลักการทฤษฎี แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ได้
ง. ใช้ประเมินผู้เรียนได้จำนวนน้อย วิเคราะห์ความเที่ยงตรง ความยากง่ายได้ยาก

30. กิจกรรมใดที่พัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของผู้สอนได้น้อยที่สุด
ก. ผู้เรียนอ่านใบความรู้เรื่องโลกร้อนแล้วสรุปใจความสำคัญ
ข. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มรวบรวมรายชื่อปัจจัยที่มีผลต่อภาวะโลกร้อน
ค. ผู้เรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ...สาเหตุโลกร้อน...
//ง. ผู้เรียนแต่ละคนเขียนแผนภาพความคิด สภาพปัญหาภาวะโลกร้อนจากการอธิบายของครูผู้สอน
งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง


Create Date : 20 เมษายน 2554
Last Update : 20 เมษายน 2554 22:08:16 น. 0 comments
Counter : 723 Pageviews.

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.