สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบเยียวยาศิลปะ รุ่น 3 ปี 2554

ข้อสอบเยียวยาศิลปะ รุ่น 3 ปี 25541. ข้อใดเป็นผลงานศิลปะ
ก. ช้างวาดรูป
(ข.) นักเรียนรำระบำลพบุรี
ค. ลิงทำสีหกใส่เฟรมเขียนรูป
ง. ดินที่แพะเมืองผีถูกกัดเซาะโดยลม

2. แผนการจัดการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระทัศนศิลป์ที่ดีควรกำหนดเวลาเรียนเท่าไร
ก. แผนการเรียนรู้ละ 1 ชั่วโมง
(ข.) แผนการเรียนรู้ละ 2 ชั่วโมง
ค. แผนการเรียนรู้ละ 3 ชั่วโมง
ง. แผนการเรียนรู้ละ 4 ชั่วโมง

3. แนวคิดทฤษฎีใหม่เป็นความคิดสร้างสรรค์ประเภทใด
(ก.) ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการเปลี่ยนแปลง
ข. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทการสังเคราะห์
ค. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทต่อเนื่อง
ง. ความคิดสร้างสรรค์ประเภทลอกเลียน

4. พหุศิลปศึกษาเชิงแบบแผน (DBAE : Discipline Based Arts Education) ตรงกับข้อใด
ก. การมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนศิลปะส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพ
(ข.) ว่าด้วยเรื่องความฉลาดและเชาว์ปัญญาภายในตัวมนุษย์ 8 ด้าน
ค. การมุ่งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนศิลปะในระบบโรงเรียน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสื่อ
ง. การมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะในระบบโรงเรียน ให้เด็กได้รับประสบการณ์ทั้ง 4 ด้าน

5. กิจกรรมด้านศิลปะและดนตรีพัฒนามนุษย์ด้านใด
ก. ความฉลาดทางปัญญา
ข. ทักษะฝีมือ
(ค.) ความฉลาดทางอารมณ์
ง. ด้านการพัฒนาผลงาน

6. ใครคือจิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่ 4
ก. อาจารย์นาค
ข. กรมหมื่นจิตรภักดี
(ค). ขรัวอินโข่ง
ง. หลวงวิจิตรเจษฎา(ทองอยู่)

7. การปั้นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ เมื่ออยู่บนฐานชุกชีสูง ถ้าปั้นตามสัดส่วนโดยขยายจากรูปเท่าตัวจริง ผู้ดูอยู่เบื้องล่างจะเกิดอำนาจทัศนียภาพวิทยา คือส่วนที่อยู่สูงและไกลออกไปจะเรียวเล็กลง ทำให้ผู้มองเบื้องล่างอาจเห็นผิดสัดส่วนได้ ดังนั้น ผู้นั้นจึงปั้นเผื่อไว้ ทำให้เศียรโตผิดสัดส่วน เมื่อมองจากข้างล่างจะดูถูกสัดส่วนพอดี สิ่งนี้เรียกว่าอะไร
(ก.) กินรูป (มั่ว)
ข. สัดส่วนเหนือจริง
ค. ความสัมพันธ์ของเนื้อที่
ง. ศิลปะนิรรูป

8. ในคัมภีร์นาฏยศาสตร์ กล่าวถึงเทวดาคุ้มครองตัวแสดงรักษาตัวจำอวด ได้แก่ข้อใด
(ก). พระอินทร์
ข. พระสรัสวดี
ค. พระโองการ
ง. พระศิวะ

9. ข้อใดจัดเป็นศิลปะบริสุทธิ์ ประเภทคีตกรรม
ก. ศิลปะลายผ้า
(ข.) ดนตรีทุกประเภท
ค. วรรณคดีรามเกียรติ์
ง. ลวดลายศิลปะบ้านเชียง

10. ใครคือจิตรกรเอกสมัยรัชกาลที่ 5
ก. พระสรลักษณลิขิต
ข. สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานิศรานุวัตติวงศ์
(ค.) พระเทวาภินิมมิต(ฉาย เทียมศิลปะไชย)
ง. พระครูกสิณสังวร

11. งานวิจิตรศิลป์ (Fine art) ที่ต้องการปริมาตรหรือต้องการเนื้อที่ในอากาศคือข้อใด
ก. จิตรกรรม
(ข.)ประติมากรรม
ค. วรรณกรรม
ง. คีตกรรม

12. ด้านคุณภาพของผู้เรียน เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแล้ว หลักสูตรต้องการให้ผู้เรียนมีลักษณะอย่างไร
(ก.)มีระเบียบวินัย
ข. สามารถวาดภาพได้อย่างสวยงาม
ค. สามารถเล่นดนตรีได้
ง. มีสุนทรียภาพแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เชื่อมั่นตนเอง

13. ข้อใดเป็นสิ่งที่ครูศิลปะต้องรู้และเข้าใจเพื่อส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนศิลปะดีขึ้น
ก. การวัดและประเมินผล
ข. ความขยันอดทน
(ค.) ปรัชญาศิลปะและจิตวิทยาเด็ก
ง. ความเป็นกันเองกับเด็ก ๆ

14. ผู้เรียนจะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลป์ ข้อใดมากที่สุด
ก. ลำดับเหตุการณ์ได้
ข. ทราบถึงเจ้าของผลงาน
ค. นำความรู้มาเลือกสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและสนใจ
(ง.) ได้ศึกษากระบวนการคิด

15. ข้อใดเป็นกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการสอดแทรกประสบการณ์ในแกนศิลปะสร้างสรรค์
ก. การศึกษาความเป็นมาของการละเล่นเพลงพื้นบ้าน
ข. การฝึกวิจารณ์เสนอความคิดเห็นทางด้านศิลปะ
(ค.) การฝึกปฏิบัติและออกแบบลวดลายงานศิลปะ
ง. การชื่นชมความงามของงานด้านศิลปะ

16. ข้อใดให้คำจำกัดความคำว่า พหุศิลปศึกษา ได้ถูกต้องที่สุด
ก. กระบวนการศึกษาจากศาสตร์หลายสาขาเพื่อให้ได้มาซึ่งงานศิลปะ
ข. กระบวนการศึกษาจากศิลปะหลายแขนงเพื่อให้ได้มาซึ่งงานศิลปะ
ค. กระบวนการศึกษาจากแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายด้านศิลปศึกษา
(ง.) กระบวนการบูรณาการความคิดโดยเลือกสื่อแสดงออกอย่างหลากหลาย

17. ถ้าประเมินผลโดยวิธีการสังเกตพฤติกรรม ผู้สอนต้องมีสิ่งใดเป็นเครื่องมือ
ก. แบบบันทึกคะแนน
ข. แบบบันทึกการตรวจชิ้นงานสำเร็จ
ค. แบบทดสอบจำนวน 10 ข้อ
(ง.) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรม

18. ตามหลักการทฤษฎีสีเขียวแก่ สีเขียวอ่อนจัดอยู่กลุ่มเดียวกับสีในข้อใด
ก. สีชมพู
ข. สีน้ำตาล
ค. สีฟ้า
(ง. )สีม่วงคราม

19. ลักษณะเด่นของการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างไร
ก. บูรณาการในตัวเอง ยืดหยุ่นคล่องตัวสูง
ข. สัมพันธ์สาระการเรียนรู้และความสามารถทางการเรียนของผู้เรียน
ค. ผู้เรียนหาคำตอบที่หลากหลายและบูรณาการในตัวเอง
(ง.) ผู้เรียนมีความคิดที่อิสระได้ชิ้นงานที่แปลกใหม่

20. การฝึกระบายสีสวยเพื่อแสดงระยะใกล้-ไกลควรใช้สีลักษณะใด
(ก.) สีเข้ม-สีอ่อน
ข. สีอ่อน-สีมืดทึบ
ค. สีอ่อน-สีโทนหนัก
ง. สีสว่าง-สีมือทึบ

21. ข้อใดเป็นประโยชน์ของการรับรู้และเข้าใจในหลักการทฤษฎีสีมากที่สุด
ก. เขียนภาพได้ตามวัตถุประสงค์
ข. เขียนภาพระบายสีได้อย่างสร้างสรรค์
(ค). แทนค่าสีในภาพได้สวยงาม
ง. ได้ผลงานที่ให้อารมณ์แปลก น่าสนใจ

22. ลักษณะของภาพที่จัดวางให้พอดีไม่หนักไปด้านใดด้านหนึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อใด
(ก.) ความสมดุล
ข. ความสัมพันธ์
ค. ความมีเอกภาพ
ง. จุดสนใจ

23. ข้อใดให้คำจำกัดความคำว่า ความคิดสร้างสรรค์ ได้ถูกต้องที่สุด
ก. การแสดงออกด้านศิลปะโดยคิดพินิจพิเคราะห์
ข. การแสดงออกด้านศิลปะที่แปลกใหม่
ค. การแสดงออกที่หลากหลายโดยความคิดหลายๆอย่างมารวมกัน
(ง.) กระบวนการทางปัญญาระดับสูง ที่ใช้กระบวนการทางความคิดหลาย ๆ อย่างมารวมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่

24. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้เรียนที่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรศิลปศึกษา
ก. มีความสามารถในการออกแบบและทำงานศิลปะได้ดี
ข. มีการพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์จนเป็นลักษณะเด่นของตน
ค. มีความรู้ทักษะและเจตคติที่ดีต่องานศิลปะตามมาตรฐานของหลักสูตร
(ง.) ชื่นชมงานศิลป์และประยุกต์ความรู้ด้านศิลปะเพื่อการดำรงชีวิตของตน

25. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ศิลปศึกษาในสถานศึกษา
ก. สุนทรียศิลป์
(ข.)วรรณศิลป์
ค. ประวัติศาสตร์ศิลป์
ง. ศิลปะวิจารณ์

26. ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ก. เก่งศิลปะต้องวาดภาพเก่ง
(ข )กิจกรรมศิลปะพัฒนาสมองซีกขวา
ค. กิจกรรมศิลปะประเมินชิ้นงานสำเร็จเท่านั้น
ง. ครูศิลปะอีโก้สูง

28. หากต้องการสร้างความรู้สึกให้จิตใจสงบและเชื่อมั่นควรเลือกภาพใดมาประดับห้อง
(ก.) ภาพทิวทัศน์ที่เป็นธรรมชาติ
ข. ภาพที่เกี่ยวกับศาสนา
ค. ภาพที่ต้องใช้จินตนาการ
ง. ภาพที่เจ้าของห้องชอบเป็นพิเศษ

29. ข้อใดเป็นการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระทัศนศิลป์ที่ดี
ก. การตรวจชิ้นงานสำเร็จของผู้เรียน
ข. การทดสอบก่อนและหลังเรียน
(ค.)ประเมินกระบวนการทำงานและชิ้นงานสำเร็จ
ง. การสอบปลายภาคเรียน

30. ศิลปะไทยที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะคุปตะและปาละผสมกัน(พุทธศตวรรษที่ 12-15) คือข้อใด
(ก.) ศิลปะศรีวิชัย
ข. ศิลปะอู่ทอง
ค. ศิลปะทวารวดี
ง. ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น
31.ทำไม่ครูดนตรีจึงต้องมาทำข้อสอบศิลปะ
(ก.)เพื่อต้องการให้สอบเยียวยาไม่ผ่าน
ข.เป็นครูต้องรอบรู้
ค.ครูดนตรีอยู่กลุ่มสาระศิลปะ
ข้อสอบบางส่วนออกซ้ำกับของเก่าในกระทู้//www.kruthai.info/main/board04_/show.php?Category=ks3&No=9212
กับ//www.guruonline.in.th/lms/template/test/Ex-test.php?ex_id=859

ที่เห็นต่างมี
ข้อ 4 ง. การมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนศิลปะในระบบโรงเรียน ให้เด็กได้รับประสบการณ์ทั้ง 4 ด้าน
-ศิลปะปฎิบัติ Studio Art
-ประวัติศาสตร์ศิลปะ History Art
-สุนทรีย์ศาสตร์ Aesthetic
-ศิลปะวิจารณ์ Art Criticism


พระศิวะ, พระอินทร์ และพระสรัสวดี ดูออกจะสูงไปสำหรับเทพของจำอวดนะ

พระอิศวรทรงแปลงพระองค์เป็นฤษีหนุ่มรูปงาม
พระนารายณ์แปลงเป็นภรรยาสาวรูปร่างสวยงาม


ข้อ 10
เลือก ข สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานิศรานุวัตติวงศ์

//www.jitdrathanee.com/thaksinawat/suwat/thaipainting.htm

สมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็มีศิลปินแห่งยุคเป็นที่ประจักษ์คือ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ภาพที่สร้างชื่อเสียงก็คือ ภาพฝีพระหัตถ์ ชื่อภาพ “โพนช้าง” ซึ่งเป็นภาพที่ชนะการประกวดรางวัลที่ 1 เมื่อทรงมีพระชนมายุเพียง 17 พรรษา ต่อมาพระองค์ถูกยกย่องให้เป็นทั้งปราชญ์ทางด้านจิตรกรและสถาปนิก

ภายหลังในแผ่นดินรัชกาลที่ 6 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดให้ทางราชการก่อตั้งโรงเรียนศิลปะ ขึ้นเป็นแห่งแรกในประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2456 ประทานนามว่า “โรงเรียนเพาะช่าง” ทำให้เป็นการเริ่มพัฒนาการทางด้านจิตรกรรมไทยสมัยใหม่ให้เจริญก้าวหน้า

ในสมัยนี้มีจิตรกรรมที่เด่น ก็คือ จิตรกรรมฝาผนังภายในพระอุโบสถ วัดระฆังโฆสิตาราม ซึ่งเขียนโดย พระวรรณวาดวิจิตร (ทอง) จารุวิจิตร ภาพเขียนแสดงความประณีตอลังการด้วยสีทองแวววาวในบรรยากาศของสีที่หนักแน่น

จิตรกรอีกท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นได้แก่ พระสรลักษณ์ลิขิต (มุ่ย จันทรลักษณ์) เป็นจิตรกรที่รัชกาลที่ 5 องค์ก่อนส่งไปศึกษาที่อะคาเดมี กรุงโรม ประเทศอิตาลี เมื่อสำเร็จการศึกษากลับมาประเทศไทยในรัชสมัยของรัชกาลที่ 6 ได้สร้างผลงานชิ้นสำคัญคือภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 2 เขียนด้วยเทคนิคสีน้ำมัน ปัจจุบันอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลปะ

ข้อ 12
เลือก ง
ถ้าเรียนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) คงต้องเป็น ก

ข้อ 14 ค นำความรู้มาเลือกสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัดและสนใจ

ข้อ 18 ค เห็นว่าน่าจะอยู่ในโทนฟ้านะ

ข้อ 21 ออกข้อสอบแบบนี้หลับตาจิ้มหน้าจอเอาดีกว่า ข้อไหนก็ถูกทั้งนั้นแหละ

ข้อ 31 ง 5555555555555555
Create Date : 20 เมษายน 2554
Last Update : 20 เมษายน 2554 22:06:33 น. 0 comments
Counter : 2765 Pageviews.

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.