สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบเยียวยาคณิตศาสตร์ รุ่น 3 ปี 2554

ข้อสอบเยียวยาคณิตศาสตร์ รุ่น 3 ปี 2554
อันนี้เป็นข้อสอบคณิตของชุดวันที่ 19-20ธค52 ซึ่งผู้ที่สอบผ่านแล้วได้เฉลยไว้ในกระทู้ของคุณนิติบ้านนอก หน้า 1
ดูประกอบกันเหนียวเผื่อกูรูออกซ้ำจะได้ไม่พลาดเน้อ

1. การเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ผู้สอนควรคำนึงถึงสิ่งใดมากที่สุด
ก. เหมาะสมกับผู้สอน
(ข). เหมาะสมกับเนื้อหา
ค. เหมาะสมกับสื่อการสอน
ง. เหมาะสมกับบรรยากาศ

2. ข้อใดไม่ใช่การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ก. เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ข. เรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
(ค). เรียนรู้จากการลดรูปของปัญหาให้ง่าย
ง. เรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้

3. ความรู้สึกเชิงจำนวน (number sense) ตรงกับความหมายข้อใด
ก. การบวกลบคูณและหาร การถอดรากของจำนวนที่กำหนด
ข. ความสัมพันธ์ที่แสดงลักษณะสำคัญรวมกันของชุดจำนวน
(ค). ความเข้าใจผลที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการดำเนินการของจำนวน
ง. การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสร้างองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์

4. การเขียนจุดประสงค์การเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ต้องครอบคลุมพฤติกรรมด้านใด
ก. คำอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้
ข. แหล่งการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
(ค). ความรู้ ทักษะ/กระบวนการ คุณลักษณะ เจตคติและค่านิยม
ง. กระบวนการจัดการเรียนรู้ สาระความรู้ และการวัดประเมินผล

5. ข้อใดคือคุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เมื่อจบการศึกษา
ก. การเรียนรู้ที่สมดุลระหว่าง การแก้ปัญหาที่หลากหลาย ควบคู่คุณธรรม จริยธรรม
ข. การเรียนรู้ที่สมดุลระหว่างสาระทางด้านความรู้ จำนวน การวัด เรขาคณิต พีชคณิต
(ค). การเรียนรู้ที่สมดุลระหว่างสาระความรู้ ทักษะ กระบวนการ และคุณธรรม จริยธรรม
ง. การเรียนรู้ที่สมดุลระหว่างการทำงานเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ และคุณธรรมจริยธรรม

6. ข้อใดเป็นปัจจัยที่สำคัญน้อยที่สุด เพื่อให้การจัดการเรียนรู้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ก. งบประมาณ
ข. การนิเทศ
ค. การประเมิน
(ง). การแก้ปัญหา

7. ข้อใดไม่ใช่แนวคิดพื้นฐานในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ก. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดและแก้ปัญหาด้วยตนเอง
ข. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอแนวคิดของตนเอง
ค. เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นำเสนอแนวคิดของกลุ่ม
(ง). เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมตามความเข้าใจ

8. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้การจัดการเรียนรู้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้
ก. นักเรียน ผู้สอน
ข. หลักสูตร การนิเทศ
(ค). ผู้บริหาร ผู้สอน
ง. ผู้สอน งบประมาณ

9. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
(ก). การวัด
ข. การให้เหตุผล
ค. การมีความคิดริเริ่มความคิดสร้างสรรค์
ง. การสื่อสาร สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

10. นักเรียนสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบได้ เป็นการเขียนจุดประสงค์ การเรียนรู้ให้สอดคล้องพฤติกรรมด้านใด
(ก). ด้านความรู้
ข. ด้านทักษะกระบวนการ
ค. ด้านคุณลักษณะ / เจตคติ
ง. ด้านการแก้ปัญหา

11. ข้อใดเป็นลักษณะเฉพาะ/ธรรมชาติของคณิตศาสตร์
ก. เป็นการศึกษาเพื่อปวงชน
ข. เปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ตามถนัดและความสนใจ
(ค). มีโครงสร้างที่ประกอบด้วย คำอนิยาม บทนิยาม สัจพจน์
ง. ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา ทักษะกระบวนการ และมีเจตคติที่ดี

12. ข้อใดเกี่ยวกับการเริ่มต้นวิเคราะห์หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ น้อยที่สุด
ก. สาระการเรียนรู้
ข. มาตรฐานการเรียนรู้
ค. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
(ง). แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

13. การจัดการเรียนรู้เป็นกลุ่ม มีเหตุผลตรงกับข้อใดมากที่สุด
ก. เพื่อครูในการให้คำแนะนำชี้แนะ
ข. เพื่อตรวจสอบความเข้าใจนักเรียน
ค. เพื่อเชื่อมโยงเนื้อหาเก่าสู่เนื้อหาใหม่
(ง). เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา แสดงความคิดเห็นด้วยเหตุผล

14. ข้อใดไม่ใช่ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ก. ความสามารถในการสื่อสารสื่อ/ความหมายทางคณิตศาสตร์
(ข). ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
ค. ความสามารถในการคิดและการแก้ปัญหา
ง. ความสามารถในการคิดและให้เหตุผล

15. การใช้คำตอบของผู้เรียนเป็นข้อมูลด้านความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สอดคล้องกับหลักการวัดและประเมินผลในข้อใด
(ก). ประเมินผลควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน
ข. ประเมินผลสอดคล้องกับจุดประสงค์และเป้าหมายการเรียนรู้
ค. ประเมินผลนำไปสู่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับข้อมูลรอบด้าน
ง. ประเมินผล ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการปรับปรุงความสามารถตนเอง

16. ข้อใดเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ก). การคำนึงถึงผู้เรียนเป็นสำคัญ
ข. การผสมผสานเนื้อหา
ค. ความสอดคล้องกับระบวนการ
ง. เกิดคุณธรรม จริยธรรม

17. ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตร์ต้องใช้คำนิยาม บทนิยามสัจพจน์ ทฤษฎีบทต่าง ๆ ดังนั้นผู้สอนจึงต้องสร้างความเข้าใจพื้นฐานแก่ผู้เรียนก่อน สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบใด
ก. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ข. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
ค. การเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้
(ง). การเรียนรู้จากคำถาม การอธิบายแสดงเหตุผล

18. ข้อใดเป็นการแสดงวิสัยทัศน์การเรียนรู้ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
(ก). เป็นการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
ข. มีความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
ค. เป็นภาษาที่สื่อสารกันทั่วโลก
ง. เป็นนามธรรมที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวัน

19. ผู้สอนจัดสถานการณ์เป็นปัญหาให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย สอดคล้องกับการเรียนรู้แบบใด
ก. การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ข. การเรียนรู้จากการศึกษาค้นคว้า
(ค). การเรียนรู้จากการสืบเสาะหาความรู้
ง. การเรียนรู้จากคำถามการอธิบายและแสดงเหตุผล

20. ข้อใดสอดคล้องกับข้อความ “ ผู้สอนควรคำนึงถึงพื้นฐานความรู้ของผู้เรียน” มากที่สุด
ก. ขั้นนำ มีกิจกรรมให้อิสระทางความคิด
(ข). ขั้นนำ มีกิจกรรมทบทวนความรู้เดิม
ค. ขั้นนำ มีกิจกรรมร่วมอภิปราย
ง. ขั้นนำ ร่วมกันร้องเพลง


Create Date : 20 เมษายน 2554
Last Update : 20 เมษายน 2554 22:03:32 น. 0 comments
Counter : 600 Pageviews.

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.