สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบเยียวยาคณิตศาสตร์ รุ่น 3 ปี 2554

1. องค์ประกอบในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ข้อใด แตกต่างจากพวก
(ก). คำอธิบายรายวิชา
ข. สาระการเรียนรู้
ค. จุดประสงค์การเรียนรู้
ง. กิจกรรมการเรียนรู้

2. ข้อใดไม่ระบุไว้ในคุณภาพของผู้เรียนด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ก). มีเหตุมีผล
ข. มีวิจารณญาณ
ค. มีความเชื่อมั่นในตนเอง
ง. ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์

3. ข้อใดเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ในขั้นนำ ทบทวนความรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์
ก. กระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้
ข. ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(ค). เชื่อมโยงถึงประสบการณ์เดิมที่นักเรียนมีอยู่
ง. ถูกทุกข้อ

4. การประเมินคุณภาพผู้เรียนที่ระบุไว้ตามมาตรฐานการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต้องสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. คำอธิบายรายวิชา
(ข). ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ค. กิจกรรมการเรียนรู้
ง. รูปแบบการเรียนรู้

5. ข้อใดเป็นหลักการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ก. มีความหลากหลายและเหมาะสมกับผู้เรียน
ข. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
ค. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบและจัดกิจกรรม
(ง). ถูกทุกข้อ

6. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสื่อ "เอกสารฝึกหัด"
(ก). เป็นเอกสารที่ประกอบด้วยเนื้อหาสาระตัวอย่างแบบฝึกหัด
ข. ใช้สำหรับฝึกการใช้กฎ หลักการ หรือทฤษฎี
ค. ช่วยให้เกิดความแม่นยำในสาระการเรียนรู้
ง. สามารถใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ได้

7. การประเมินตามสภาพจริงในรายวิชาคณิตศาสตร์หมายถึง การประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนด้านใด
ก. ด้านความรู้
ข. ด้านทักษะกระบวนการ
ค. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ง). ถูกทุกข้อ

8. ในการประเมินชิ้นงานหรือภาระงานข้อใดแตกต่างจากพวก
ก เกณฑ์การประเมิน
ข แนวการให้คะแนน
ค คำอธิบายคุณภาพงาน (Rubric)
(ง) ชิ้นงานหรือภาระงานของนักเรียน

9. ข้อใดเป็นการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ก. การตัดสินผลการเรียน
ข. การจัดอันดับของผู้เรียน
ค. การตรวจสอบผลสำเร็จในการเรียน
(ง). การกำหนดแนวการสอนซ่อมเสริม

10. ข้อใดไม่ระบุไว้ในคุณภาพของผู้เรียนด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
(ก). การคิดวิเคราะห์
ข. การให้เหตุผล
ค. การแก้ปัญหา
ง. ความคิดสร้างสรรค์

11. แนวปฏิบัติในการประเมินผลระหว่างเรียน การประเมินสภาพจริงใกล้เคียงกับการประเมินข้อใดมากที่สุด
ก. การประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน
(ข). การประเมินจากการปฏิบัติ
ค. การประเมินด้วยการสื่อสารส่วนบุคคล
ง. การประเมินสภาพแวดล้อมและบริบท

12. สื่อการเรียนรู้ใดใช้เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้การสร้างข้อความคาดการณ์การแก้ปัญหา การออกแบบและการทดลอง
ก. บทเรียนการ์ตูน
ข. เอกสารแนะแนวทาง
ค. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
(ง). บทเรียนกิจกรรม

13. ข้อใดไม่จัดอยู่ในกลุ่มองค์ประกอบสำคัญของการเรียนการสอน
ก. สื่อการเรียนรู้
(ข). จุดประสงค์การเรียนรู้
ค. กิจกรรมการเรียนการสอน
ง. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

14. การให้นักเรียนนำเสนอผลงาน ส่งผลดีต่อด้านใดมากที่สุด
ก. เกิดทักษะการใช้คำถาม
ข. เกิดการพัฒนาการใช้ทักษะการคิด
(ค). เกิดความภูมิใจในผลงานและเจตคติที่ดี
ง. เกิดการพัฒนาด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

15. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้สื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ก. ใช้สื่อเฉพาะบางเวลาที่เหมาะสม
(ข). จำเป็นต้องใช้สื่อจำนวนมาก
ค. เน้นการให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการใช้สื่อ
ง. หลังใช้สื่อแล้วต้องติดตามและประเมินผล

16. ข้อใดจับคู่ผิดเกี่ยวกับสาระองค์ความรู้และทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ก. สาระ-การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
ข. สาระ-ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ค. ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์-การเชื่อมโยง
(ง). ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์-การทำงานอย่างเป็นระบบ

17. "ของเล่น เกม เพลง" จัดเป็นสื่อการเรียนรู้ประเภทใด
ก. สื่อสิ่งแวดล้อม
(ข). สื่อวัสดุอุปกรณ์
ค. สื่อสิ่งพิมพ์
ง. สื่อวิธีการ

18. ข้อใดกล่าวถึงหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง
ก. กำหนดตัวชี้วัดชั้นปี
ข. กำหนดสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ค. กำหนดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ
(ง). กำหนดมาตรฐานช่วงชั้น

19. ลำดับขั้นตอนต่อไปนี้ "ทำความเข้าใจสถานการณ์ วางแผน ดำเนินตามแผนและตรวจสอบ" เป็นขั้นตอนของกระบวนการเรียนรู้ใด
ก. การแก้ปัญหา
(ข). การปฏิบัติจริง
ค. การสืบเสาะหาความรู้
ง. การศึกษาค้นคว้า

20. ข้อใดเป็นจุดประสงค์สำคัญที่สุดของการประเมินผลหลังเรียนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ก. ตรวจสอบผลการจัดการเรียนรู้ตามจุดประสงค์การเรียนรู้
ข. เพื่อเปรียบเทียบกับการประเมินก่อนเรียน
ค. เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียน
(ง). เพื่อตัดสินความสำเร็จรายปีของผู้เรียน

21. "การจัดสถานการณ์ที่เป็นปัญหาให้นักเรียนเกิดความสงสัย" สอดคล้องกับการเรียนรู้รูปแบบใด
(ก). การใช้คำถามการอธิบาย และแสดงเหตุผล
ข. การสืบเสาะหาความรู้
ค. การศึกษาค้นคว้า
ง. การปฏิบัติจริง

22. "บอกได้ว่า 737 ใกล้เคียง 700 มากกว่า 800" เป็นคุณลักษณะในข้อใด
ก. การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
ข. ความรู้สึกเชิงปริภูมิ
(ค). ความรู้สึกเชิงจำนวน
ง. แบบรูป

23. การประเมินนักเรียนว่า "สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ผิวของปริซึมได้" เป็นการประเมินพฤติกรรมด้านใด
ก. ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
(ข). ด้านทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ค. ด้านการแก้ปัญหา
ง. ด้านความรู้

24. สิ่งที่ควรคำนึงถึงมากที่สุดในการเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์คือข้อใด
(ก). เนื้อหาสาระ
ข. ผู้สอน
ค. สื่อการสอน
ง. บรรยากาศ

25. การประเมินความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ควรใช้ภาระงานรูปแบบใด
ก. ปัญหาทางคณิตศาสตร์
ข. การศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ด้านทฤษฎี
(ค). การศึกษาค้นคว้าทางคณิตศาสตร์ผลงานสิ่งประดิษฐ์
ง. ถูกทุกข้อ

26. ข้อควรคำนึงในการใช้สื่อสิ่งพิมพ์ต่อไปนี้ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. ใช้ในการสอนซ่อมเสริมเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์
ข. ควรมีการอภิปรายตามประเด็นที่กำหนด
ค. นักเรียนสามารถศึกษาเองตามลำพังได้
(ง). ครูไม่จำเป็นต้องสรุปเพิ่มเติมก็ได้

27. การเรียนรู้ในข้อใดไม่ใช่รูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
(ก). การทำกิจกรรมตามความเข้าใจ
ข. การสืบเสาะหาความรู้
ค. การศึกษาค้นคว้า
ง. การปฏิบัติจริง

28. "บอกลักษณะของรูปเรขาคณิตสองมิติที่เป็นภาพด้านหน้าหรือด้านบนของรูปเรขาคณิตสามมิติได้ถูกต้อง" เป็นคุณลักษณะในข้อใด
ก. การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
(ข). ความรู้สึกเชิงปริภูมิ
ค. ความรู้สึกเชิงจำนวน
ง. แบบรูป

29. สื่อการเรียนรู้ใดใช้เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์
ก. บทเรียนการ์ตูน
ข. เอกสารแนะแนวทาง
ค. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
(ง). บทเรียนกิจกรรม

30. "การสำนึก เฉลียวใจหรือฉุกคิดว่าคำตอบที่ได้มานั้นน่าจะถูกต้องหรือไม่เป็นคำตอบที่ เป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้" เป็นคุณลักษณะในข้อใด
(ก). การตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ
ข. ความรู้สึกเชิงปริภูมิ
ค. ความรู้สึกเชิงจำนวน
ง. แบบรูป


Create Date : 20 เมษายน 2554
Last Update : 20 เมษายน 2554 22:00:38 น. 0 comments
Counter : 804 Pageviews.

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.