สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบจริง ภาค ข ปี 2552 (ผสม เช้าบ่าย)

ข้อสอบจริง ภาค ข ปี 2552 (ผสม เช้าบ่าย)
1. พรบ.การศึกษา 2542 เทคโนโลยี อยู่หมวดใด
2. พรบ.การศึกษา 2542 กระบวนการเรียนรู้ อยู่มาตราใด
3. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ เลื่อนวิทยฐานะ อยู่มาตราใด
4. นโยบายด้านการศึกษารัฐบาลอภิสิทธิ์ มีกี่ข้อ
5. ปู้จิ้น คือใคร
6. เลขา กษมา ลาออกมีผลเมื่อใด
7. โครงการ สพฐ. มีกี่โครงการ
8. เขตพื้นที่ กี่เขต
9. เขตมัธยม กี่เขต
10. แผนจัดการศึกษาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ใช้พ.ศ.ใดถึงพ.ศ.ใด
11. กลุ่มที่จัดแผนการศึกษา ในกลุ่มจังหวัดมีจังหวัดใดบ้าง
12. แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 มีชื่อเรียกว่าอะไร
13. ข้อใดไม่ใช่สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
14. มาตรา 21 พรบ.2542 กับมาตรา 80 รัฐธรรมนูญ กล่าวถึงเรื่องใด
15. ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง จังหวัดสุดท้าย คือจังหวัดใด
16. วันที่ 9 เวลา 9 ปี 2009 ร้องเพลงอะไรบ้าง
17. การศึกษาภาคบังคับ พรบ.2542 กี่ปี
18. นโยบายอ่านหนังสือกี่เล่มต่อปี
19. สถานศึกษาร้อยละเท่าไร นักเรียนเข้าภาคบังคับ เป้าหมาย สพฐ.
20. เกณฑ์ครูไม่ต่ำกว่าร้อยละเท่าใด เป้าหมาย สพฐ.
21. กลยุทธ์ สพฐ. มีกี่ข้อ
22. ข้อใดไม่เกี่ยวห้องสมุด 3 ดี
23. ปฏิรูปการศึกษารอบสองปีใดถึงปีใด
24. เป้าหมาย (จุดเน้น) การปฏิรูปการศึกษารอบสอง คือข้อใด
25. วิสัยทัศน์การปฏิรูปการศึกษารองสอง คือข้อใด
26. พันธกิจ แผนกระทรวงศึกษา 2551 – 2554 คือข้อใด
27. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมไทยฯ
28. โครงการประกวดเรียงความ “ครูดีที่ฉันประทับใจ” เป็นของหน่วยงานใด
29. การจัดหาเจ้าหน้าที่ธุการมาให้โรงเรียน มีชื่อโครงการว่าอะไร
30. ข้อใดไม่ใช่หลักการจัดการศึกษา
31. ข้อใดไม่ใช่ระบบโครงสร้าง การจัดการศึกษา
32. องค์กรหลักกระทรวงศึกษามีกี่องค์กร
33. รักษาการ พรบ.เงินวิทยฐานะ คือใคร
34. ปรับปรุงเงินเดือน เป็นกฎหมายใด
35. วิทยฐานะ ผอ.เขต มีอะไรบ้าง
36. เงินวิทยฐานะ คศ.3 เท่าไร
37. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ มีเงินวิทยฐานะเท่าใด
38. ข้อใดไม่ใช่ 5 รั้ว
39. ข้อไดไม่ใช่ อ.ก.ค.ศ. เขต
40. ประธานกรรมการ คัดเลือก ผอ. เขต คือใคร
41. ประธาน สกสค. คือใคร
42. ผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากร มีเท่าใด
43. รมต.ต่างประเทศ คือใคร
44. ประธานวิปรัฐบาล คือใคร
45. นายกอภิสิทธิ์ไปประชุม G 20 ในสถานะใด
46. SP2 ย่อมาจากอะไร
47. องค์กรที่ยื่นฟ้องคดีกล้ายาง
48. คดีกล้ายางมีกี่คน
49. คดีที่จะตัดสินวันที่ 30 ก.ย. คือคดีอะไร
50. เงินที่ใช้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง คือเงินอะไร
51. บริจาคเงิน 5 ล้าน ใครขอบคุณ
52. การศึกษามีกี่รูปแบบ
53. ข้อใดไม่อยู่ในมาตรา 38 (ก) พรบ.ระเบียบครูฯ
54. นับอายุเด็กอย่างไร
55. เด็กเข้าภาคบังคับอายุเท่าไร
56. รัฐประหารล่าสุดเมื่อใด
57. เกาะรัตนโกสินทร์คือ จังหวัดใด
58. ลูกจ้างประจำได้รับเงินบำนาญอายุราชการเท่าไร
59. สัดส่วนสามัญต่ออาชีวะ เท่าใด
60. แบ่งส่วนราชการในสถานศึกษากี่ส่วน
61. จัดระเบียบบริหารกระทรวงศึกษา ข้อใดไม่ใช่
62. วาระ เลขาคุรุสภา กี่ปี
63. วาระ ก.ค.ศ. กี่ปี
64. อ.ก.คศ. มีกี่คน
65. พัฒนาครูผู้ช่วยกี่ปี
66. ใครมีอำนาจบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย
67. ใครมีอำนาจบรรจุ ผอ.รร.
68. ใครมีอำนาจบรรจุ รอง ผอ.เขต
69. เทคนิค “การวัดผลการปฏิบัติงาน” คือข้อใด
70. ไม่ใช่ ผู้ทรงคุณวุฒิ อ.ก.ค.ศ. เขต
71. ต่อใบอนุญาตกี่บาท
72. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบห้องเรียนคุณภาพ
73. ปฏิรูประบบราชการ เพื่ออะไร
74. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ประเภท
75. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมีกี่ประเภท
76. ข้อใดไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษา
77. มาตรา 54 พรบ.การศึกษา 2542 เกิด พรบ.ใด
78. พรบ.สภาครูฯ ปัจจุบัน ใช้ฉบับปี พ.ศ..ใด
79. พรบ.สภาครูฯ 2546 เกิด มาตรา 53 เกิดองค์กรใด
80. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าอะไร
81. ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอายุเท่าไร
82. ข้อใดคือความหมายของผู้นำ
83. การปะทะเสื้อเหลืองกับชาวบ้านภูมิซรอล เกิดจากเหตุการณ์ใด
84. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการสังกัดกระทรวงศึกษา
85. ข้อใดไม่ใช่สถานศึกษาพิเศษ
86. หน่วยงานใดกำหนดหลักเกณฑ์ประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
87. อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ตาม พรบ.2542 ข้อใดไม่ใช่
88. ใครจัดทำทะเบียนและประวัติข้าราชการครู
89. ตามมาตรา 59 พรบ. 2542 สถานศึกษานิติบุคคล ข้อใดถูกต้อง
90. ข้อใดไม่ใช่ศูนย์การเรียน ตาม พรบ.2542
91. ตามมาตรา 47 พรบ.2542 ข้อใดถูกต้อง
92. ตามมาตรา 48 พรบ.2542 เกี่ยวข้องกับข้อใด
93. ตามมาตรา 49 เกิดหน่วยงานใด
94. สมศ. รายงานผลการประเมินต่อข้อใด
95. พรบ.รร.เอกชน คุณสมบัติผู้ขอตั้งโรงเรียนในระบบ ข้อใดไม่ถูกต้อง
96. พรบ.ลูกเสือ เกี่ยวกับตำแหน่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือข้อใดถูกต้อง (การเรียงลำดับ)
97. สถานศึกษารับครูไม่มีใบอนุญาต มีโทษตามข้อใด
98. วาระแห่งชาติ คือข้อใด
99. วัตถุประสงค์คุรุสภา ข้อใดไม่ใช่
100. การย้ายผู้บริหารสถานศึกษามีกี่กรณี
101. หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สถานศึกษามีกี่ขนาด
102. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของ สภาการศึกษา
103. จัดทำหลักสูตรแกนกลางให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือข้อใด
104. เขตพื้นที่การศึกษาให้ยึด ข้อใด
105. มาตรา 39 พรบ. 2542 กล่าวถึงข้อใด
106. รัฐบาลอภิสิทธิ์ แถลงนโยบาย เมื่อใด (จริง 30 ธ.ค.51 ตามข้อมูลนโยบาย 29 ธ.ค. 51) ที่สอบมีตัวเลือกเฉพาะ 29 ธ.ค.51)
107. ข้อใดไม่อยู่ในเขตพื้นที่พิเศษสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
108. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเป้าหมายโอกาสการศึกษา ของ สพฐ.
109. การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการต้องดำเนินการตามข้อใด (แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล) ไม่แน่ใจว่ามีข้อนี้หรือไม่
110. เป้าหมายของการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก
111. สถานศึกษาขนาดเล็กมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกี่คน
112. สถานศึกษาขนาดเล็กข้อใดถูกต้อง
113. ข้อใดไม่เกี่ยวกับ กลยุทธ์ข้อ 1 ของ สพฐ.
114. การประเมินสมรรถนะครูเพื่ออะไร
115. ข้อใดไม่ใช่กลยุทธ์ สพฐ.
116. สถานศึกษาร้อยละเท่าไร ผ่านเกณฑ์การประเมิน ตามเป้าหมายกลยุทธ์ สพฐ.
117. ข้อไม่ถูกต้องตามเป้าหมายกลยุทธ์ สพฐ. (เกี่ยวกับร้อยละต่าง ๆ )
118. อัตราการขาดแคลนครูไม่เกินร้อยละเท่าไร กลยุทธ์ สพฐ.
119. ธนาคาร... กำหนดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยติดลบร้อยละเท่าใด
120. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
121. วันหยุดของสถานศึกษา คือข้อใด
122. ครึ่งปีที่แล้วมา หมาความว่าอย่างไร
123. สมุดบันทึกความดีครู เริ่ม ว .ด. ป. ใด
124. ไม่ต่อใบอนุญาตอุทธรณ์ หน่วยงานใด
125. ถูกลงโทษทางวินัย อุทธรณ์ต่อใคร
126. อุทธรณ์ต่อ ก.ค.ศ. ภายในกี่วัน
127. โทษทางวินัยมีกี่สถาน
128. การลงโทษนักเรียนมีกี่อย่าง
129. ลงโทษทางวินัยข้าราชการครูฯ คือข้อใด
130. ทุจริตต่อหน้าที่ลงโทษสถานใด (ตัวเลือกไม่มีปลดออก แต่มีไล่ออก ที่เหลือโทษไม่ร้ายแรง)
131. ไม่มี ผอ.เขต ใครแต่งตั้งรักษาราชการCreate Date : 20 เมษายน 2553
Last Update : 20 เมษายน 2553 21:11:19 น. 0 comments
Counter : 1125 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะ VIP Friend
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.