สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย
๑. ๑ + ๓ + ๕ + ๗ + ๙ + ๑๑ + ๑๓ + ๑๕ + ๑๗ + ๑๙ เป็นเท่าไร
ก. ๕๕ ข. ๙๐
ค. ๑๐๐ ง. ๑๑๐
๒. ๒ + ๔ + ๖ + ๘ + ๑๐ + ๑๒ + ๑๔ + ๑๖ + ๑๘ + ๒๐ เป็นเท่าไร
ก. ๕๕ ข. ๙๐
ค. ๑๐๐ ง. ๑๑๐
๓. ๑.๑๑ x ๑.๐๑ เป็นเท่าไร
ก. ๑.๑๒๑๑ ข. ๑.๒๒๑
ค. ๑๑.๒๑๑ ง. ๑๒.๑๑
๔. ๔ x ๑๒ - (๑๒ x ๔) เป็นเท่าไร
ก. ๐ ข. ๑
ค. ๒๐ ง. ๑๔๐
๕. ข้อใดมีผลคูณมากที่สุด
ก. ๓ x . ๓๐๐๐ ข. .๓ x .๓๐๐
ค. .๐๓ x .๐๓ ง. .๐๐๓ x ๓
๖. ผลบวกของเลข ๒ จำนวนเรียงกัน มีค่า ๑๖๕ เลขจำนวนน้อย มีค่าเท่าใด
ก. ๗๙ ข. ๘๐
ค. ๘๑ ง. ๘๒
๗. ผลบวกของเลข ๒ จำนวนเรียงกัน มีค่า ๕๖๓ เลขจำนวนมากมีค่าเท่าใด
ก. ๒๗๙ ข. ๒๘๐
ค. ๒๘๑ ง. ๒๘๒
๘. เลข ๑๑ จำนวนเรียงกันรวมกันได้ ๑๕๔ เลขจำนวนที่ ๒ คือเลขอะไร
ก. ๑๐ ข. ๑๑
ค. ๑๒ ง. ๑๓
๙. เลข ๖ จำนวนเรียงกันรวมได้ ๑๓๕ เลขจำนวนที่ ๕ คือเลขอะไร
ก. ๒๓ ข. ๒๔
ค. ๒๕ ง. ๒๖
๑๐. เลข ๕ จำนวนเรียงกัน ถ้าผลบวกของเลขจำนวนน้อยที่สุดเท่ากับจำนวนมากที่สุด เท่ากับ ๔๒๖ เลขจำนวนมากที่สุดคือ เลขอะไร
ก. ๒๑๓ ข. ๒๑๔
ค. ๒๑๕ ง. ๒๑๖
๑๑. ถ้า ก เป็นเลขคู่ และเลขคู่ตัวก่อน ก ๑ ตัว คือ ๑๔ ดังนั้นเลขคู่ตัวถัดไปจาก ก ๒ ตัวคือเลขอะไร
ก. ๑๖ ข. ๑๘
ค. ๒๐ ง. ๒๒
๑๒. จำนวน ๕๐๕ เลข ๕ ตัวหน้ามีค่าเป็นกี่เท่าของเลข ๕ ตัวหลัง
ก. ๑ เท่า ข. ๑๐ เท่า
ค. ๕๐ เท่า ง. ๑๐๐ เท่า
๑๓. เลขอะไรเมื่อเอาไปบวกกับ ๑๐๐๐ จะมีค่ามากกว่าเมื่อเอาไปคูณกับ ๑๐๐๐
ก. ๑ ข. ๑๐
ค. ๑๐๐ ง. ๑,๐๐๐
๑๔. เลขในข้อใดคูณกับตัวมันเองแล้วจะมีค่าเป็น ๕๐๐ เท่าของผลบวกของตัวมันเอง
ก. ๕๐ ข. ๑๐๐
ค. ๕๐๐ ง. ๑,๐๐๐
๑๕. ผลคูณของ ๒ จำนวนเท่ากับ ๒.๒๕ ถ้าจำนวนหนึ่งคือ ๐.๕ อีกจำนวนหนึ่งคือ
ก. .๐๔๕ ข. . ๔๕
ค. ๔.๕ ง. ๔๕
๑๖..๐๐๗๗ เลข ๗ ตัวหน้ามีค่าเป็นกี่เท่า ของเลข ๗ ตัวหลัง
ก. ๑ เท่า ข. ๗ เท่า
ค. ๑๐ เท่า ง. ๗๐ เท่า
๑๗.เลขเรียงกัน ๔ จำนวนรวมกันได้ ๓๑๐ จงหาเลขจำนวนมาก
ก. ๙๘ ข. ๙๙
ค. ๑๐๐ ง. ๑๐๑
๑๘.ถ้า ๑๖ เป็นค่าเฉลี่ยของ ๘, ๑๑, ๑๕ , ๑๙ และ X แล้ว X จะมีค่าเท่าไร
ก. ๒๕ ข. ๒๗
ค. ๓๕ ง. ๓๗
๑๙. ๐.๐๐๐๑ คูณกับข้อใดได้เท่ากับ ๐.๑
ก. ๑๐ ข. ๑๐๐
ค. ๑,๐๐๐ ง. ๑๐,๐๐๐
๒๐. .๐๐๐๑  .๑ = 
ก. ๑ ข. .๑
ค. .๐๐๐๐๑ ง. .๐๐๐๐๑๑

๒๑. ๓  ๓ มีค่าเท่าใด
ก. ๓ ข. ๖
ค. ๙ ง. ๒๗


๒๒. ๗.๕  ๑๐ มีค่าเท่าได
ก. ๗๕ ข. ๗,๕๐๐
ค. ๗๕,๐๐๐ ง. ๗๕๐,๐๐๐
๒๓. ๒๕  ๑๐ มีค่าเท่าได
ก. ๒.๕ ข. ๐.๒๕
ค. ๐.๐๒๕ ง. ๐.๐๐๒๕
๒๔. เลขจำนวนใดมีค่ามากที่สุด
ก. ๑ ข. ๓
๓ ๑๑
ค. ๗ ง. ๒๒
๑๙ ๑๐๐
๒๕. ผลต่างของเลข ๒ จำนวนเท่ากับ ๑๗ ผลบวกเท่ากับ ๕๗ อยากทราบว่าเลขจำนวนน้อย คือเลขอะไร
ก. ๒๐ ข. ๒๑
ค. ๒๒ ง. ๒๓
๒๖. ข้อใดมีค่ามากที่สุด
ก. ก + ๑ ข. ก – ๑
ค. ก  ๑ ง. ก  ๑
๒๗. จำนวนใดมีค่าใกล้เคียง ๐ มากที่สุด
ก. ๐.๑ ข. ๐.๐๑
ค. ๐.๐๐๑ ง. ๐.๐๐๐๑
๒๘. ถ้า A – B = ๓ ข้อใดถูกต้อง
ก. A มากกว่า B อยู่ ๓ ข. A น้อยกว่า B อยู่ ๓
ค. A มากว่า ๓ อยู่ B ง. A น้อยกว่า ๓ อยู่ B
๒๙. ถ้า  +  +  = ๙ แล้ว  x  x  มีค่าเท่าใด
ก. ๙ ข. ๑๘
ค. ๒๗ ง. สรุปไม่ได้
๓๐. ๙ + ๙ + ๙ + ๙ + ๙ + ๙ จะต้องทำโดยวิธีใดจึงจะได้คำตอบเร็วที่สุด
ก. บวก ข. ลบ
ค. คูณ ง. หาร
๓๑. ข้อใดมีค่าเป็น ๑
ก. ก +ข ข. ก – ข
ก – ข ก - ข
ค. ๒ ก + ข ง. ก x ข
ก + ๒ ข ก + ข

๓๒. ถ้า ก เป็นเลขคี่ เลขคี่ตัวถัดไปอีก ๒ ตัว คือ ข้อใด
ก. ก + ๑ ข. ก + ๒
ค. ก + ๓ ง. ก + ๔
๓๓. ถ้าเติม ๐ เข้าระหว่าง ๕๑ จะมีค่าเป็นอย่างไร
ก. ๑ จะมีค่าเพิ่มขึ้น ๑๐ เท่า ข. ๑ จะมีค่าลดลง ๑๐ เท่า
ค. ๑ จะมีค่าเท่าเดิม ง. ๕ จะมีค่าเพิ่มขึ้นเท่าตัว
๓๔. สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปหนึ่งมีด้านกว้างยาว A หน่วย ด้านยาวยาวเป็น ๔ เท่าของด้านกว้าง ความยาวเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นเท่าไร
ก. ๔ A ข. ๖ A
ค. ๘ A ง. ๑๐ A
๓๕. จาก ๑ . ๕ x ๑ . ๕ ถ้าเลื่อนทศนิยมของตัวตั้งไปข้างหลัง ๑ ตำแหน่ง และเลื่อนจุดทศนิยมของตัวคูณไปข้างหน้า ๑ ตำแหน่งผลคูณจะเป็นอย่างไร
ก. มีค่าเพิ่มขึ้น ๑๐ เท่า ข. มีค่าลดลง ๑๐ เท่า
ค. มีค่าเท่าเดิม ง. มีค่าลดลง
๓๖. ถ้า ก + ๓ = ข + ๕ ข้อใดถูกต้อง
ก. ก + ข ข. ก มีค่ามากกว่า ข
ค. ก มีค่าน้อยกว่า ข ง. ก มีค่ามากกว่า ข + ๖
๓๗. ข้อใดที่มีความสัมพันธ์กันมากที่สุด
ก. รัศมีกับเส้นรอบวง ข. เส้นผ่าศูนย์กลางกับจุดศูนย์กลาง
ค. พื้นที่วงกลมกับมุมจุดศูนย์กลาง ง. คอร์ดกับเส้นรอบวง
๓๘. รัศมีวงกลมเพิ่ม ๒ เท่า พื้นที่จะเพิ่มกี่เท่า
ก. ๑ เท่า ข. ๒ เท่า
ค. ๓ เท่า ง. ๔ เท่า
๓๙. รูป ๘ เหลี่ยม มีเส้นทแยงมุมกี่เส้น
ก. ๑๖ เส้น ข. ๑๘ เส้น
ค. ๒๐ เส้น ง. ๒๒ เส้น
๔๐. ถ้า A > B และ C > D และ A = C ดังนั้นสรุปได้ว่าอย่างไร
ก. A = D ข. B = D
ค. B > D ง. B = - C
๔๑. ปักเสาไฟฟ้าขนานกัน ๒ ข้างถนน ในแต่ละช่วงเสาห่าง ๒๐ เมตรเป็นระยะทางทั้งหมด ๑๐ กิโลเมตร จะใช้ไฟฟ้าเสาทั้งหมดกี่ต้น
ก. ๕๐๑ ต้น ข. ๑๐๐๐ ต้น
ค. ๑๐๐๑ ต้น ง. ๑๐๐๒ ต้น๔๒. เสารั้วบ้านแห่งหนึ่งปักห่างจากต้นละ ๑๐ เมตร ระยะจากเสาต้นที่ ๑ ถึงต้นที่ ๑๙
จะเป็นระยะทางกี่เมตร
ก. ๑๖๐ เมตร ข. ๑๗๐ เมตร
ค. ๑๘๐ เมตร ง. ๑๙๐ เมตร
๔๓. ที่นาแปลงหนึ่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ถ้าปักเสาทำรั้วห่างกัน ต้นละ ๑๕ เมตร จะใช้เสากี่ต้น
ก. ๑๐ ต้น ข. ๑๕ ต้น
ค. ๒๐ ต้น ง. ๒๕ ต้น
๔๔. ซื้อของ ๕๐๐ บาท ขายไป ๘๐๐ บาท ได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์
ก. ๔๐ % ข. ๖๐ %
ค. ๘๐ % ง. ๑๖๐ %
๔๕. เชือกฟางกองหนึ่งมี ๒๐ เส้น ยาวเส้นละ ๒๕ เมตร ต้องการเชือกฟางยาวเส้นละ ๔ เมตร
จะได้กี่เส้น
ก. ๑๒๐ เส้น ข. ๑๒๕ เส้น
ค. ๑๒๖ เส้น ง. ๑๔๐ เส้น
๔๖. ถ้านักเรียนมีเก้าอี้อยู่ ๔ แถว โดยแต่ละแถวมีจำนวนเก้าอี้เท่ากัน เมื่อให้นักเรียนนั่งเก้าอี้เต็มทั้ง ๔ แถวจะเหลือนักเรียนที่ไม่มีเก้าอี้อยู่ ๒ คน แต่ถ้าให้นักเรียนนั่งเก้าอี้เต็มเพียง ๓ แถว
จะเหลือนักเรียนที่ไม่มีเก้าอี้นั่งอยู่ ๙ คน แสดงว่านักเรียนในห้องนี้มีทั้งหมดกี่คน
ก. ๒๒ ข. ๒๘
ค. ๓๐ ง. ๓๒
๔๗. กรดเจือจางขนาด ๘ ลิตร มีกรดอยู่ร้อยละ ๒๐ มีกรดแท้อยู่กี่ลิตร
ก. ๑.๒ ข. ๑.๔
ค. ๑.๕ ง. ๑.๖
๔๘. ถ้าลากเส้นรัศมีวงกลม ๒ เส้นทำมุมกัน ๓๖ องศา อยากทราบว่าพื้นที่ของวงกลม
ส่วนที่ถูกตัดนั้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมด
ก. ๑๐% ข. ๑๘ %
ค. ๒๔ % ง. ๓๖ %
๔๙. ก เป็นเลขคี่จำนวนหนึ่ง ซึ่งมีเลขคี่ตัวถัดไปคือ ๑๗ อยากทราบว่า ก + ๒๕เป็นเท่าไร
ก. ๔๐ ข. ๔๒
ค. ๔๔ ง. ๔๖
๕๐. คำว่า  นำมาจัดเรียงตัวอักษรสลับที่กันใหม่โดยไม่คำนึงถึงการอ่านจะเรียงได้กี่วิธี
ก. ๘ วิธี ข. ๑๒ วิธี
ค. ๑๖ วิธี ง. ๒๔ วิธี
๕๑. ๒๕ % ของจำนวนใดมีค่าเท่ากับ ๗๕
ก. ๒๕๐ ข. ๓๐๐
ค. ๓๕๐ ง. ๔๐๐
๕๒. เลขจำนวนใดน้อยที่สุดที่หารด้วย ๔ ๖ และ ๘ แล้วเหลือเศษ ๓
ก. ๑๕ ข. ๑๙
ค. ๒๔ ง. ๒๗
๕๓. เลข ๒ จำนวนผลต่างเท่ากับ ๒๕ ผลบวก เท่ากับ ๗๕ อยากทราบว่าเลขจำนวนน้อย
คือเลขอะไร
ก. ๒๕ ข. ๓๕
ค. ๔๕ ง. ๕๐
๕๔.ผลบวกของเลข ๒ จำนวนได้ ๙๘ ผลต่างได้ ๓๒ อยากทราบว่าเลขจำนวนมากคือ
เลขอะไร
ก. ๕๖ ข. ๕๘
ค. ๖๓ ง. ๖๕
๕๕. ก ข ค มีส่วนสูงเป็นอัตรา ๒ : ๕ : ๓ ถ้าสวนสูงของ ก + ค เป็น ๒๖๐ ส่วนสูงของ ก ต่างจาก ข ตามข้อใด
ก. ๕๒ ข. ๑๐๔
ค. ๑๕๖ ง. ๓๑๒
๕๖. นักเรียนชั้นหนึ่งมี ๒๕ คน จัดงานปีใหม่มีการแจกของขวัญซึ่งกันและกัน อยากทราบว่า
จะมีการของขวัญทั้งหมดกี่ชิ้น
ก. ๒๔ ชิ้น ข. ๒๕ ชิ้น
ค. ๖๐๐ ชิ้น ง. ๖๒๕ ชิ้น
๕๗. ลูกเสือ ๒๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมกัน ทุกคนต่างก็สัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่า จะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง
ก. ๑๙๐ ครั้ง ข. ๒๐๐ ครั้ง
ค. ๓๘๐ ครั้ง ง. ๔๐๐ ครั้ง
๕๘. นักกีฬาวอลเลย์บอล ข้างละ ๖ คน แต่ละคนสัมผัสมือกับคู่แข่งขันทุกคน จะมีการสัมผัสมือทั้งหมดกี่ครั้ง
ก. ๕ ครั้ง ข. ๖ ครั้ง
ค. ๓๐ ครั้ง ง. ๓๖ ครั้ง
๕๙. ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมีทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน จำนวน ๗ ทีม โดยแข่งขันแบบพบกันหมด ครั้งเดียว อยากทราบว่าจะต้องจัดแข่งขันกี่ครั้ง
ก. ๒๑ ครั้ง ข. ๒๓ ครั้ง
ค. ๔๒ ครั้ง ง. ๔๙ ครั้ง
๖๐. ในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลมีทีมที่ส่งเข้าแข่งขัน จำนวน ๗ ทีม โดยแข่งขัน แบบเหย้า -เยือน
อยากทราบว่าจะต้องจัดแข่งขันกี่ครั้ง
ก. ๒๑ ครั้ง ข. ๒๓ ครั้ง
ค. ๔๒ ครั้ง ง. ๔๙ ครั้ง

๖๑. เหล้า กับ น้ำผสมกันในอัตรส่วน ๙ : ๓ ถ้าจะทำเหล้าผสมนี้จำนวน ๙๖ ลิตร จะต้องใช้เหล้ากี่ลิตร
ก. ๕๖ ลิตร ข. ๖๔ ลิตร
ค. ๗๒ ลิตร ง. ๘๔ ลิตร
๖๒.ผู้เข้าสอบ ๓ คน ได้คะแนนเป็นอัตราส่วน ๔ : ๓ : ๒ ถ้าผู้เข้าสอบ ได้คะแนนมากที่สุดได้ ๖๔คะแนนน้อยที่สุดเท่าไร
 ก. ๑๔ คะแนน ข. ๒๐ คะแนน
ค. ๒๘ คะแนน ง. ๓๒ คะแนน
๖๓. ๓๖ : ๒๔ ทำเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำได้เท่าไร
ก. ๓ : ๒ ข. ๒ : ๓
ค. ๔: ๖ ง. ๖ : ๔
๖๔. เลขจำนวนมากที่สุดที่หาร ๒๑ กับ ๒๗ แล้วเหลือเศษ ๓ เท่ากัน
ก. ๕ ข. ๖
ค. ๖ ง. ๑๔
๖๕. เลข ๒ จำนวนไม่เท่ากัน ห.ร.ม. เท่ากับ ๔ และ ค.ร.น. เท่ากับ ๔๘
ถ้า เลขจำนวนแรกเท่ากับ ๑๒ เลขจำนวนจำนวนที่สอง จะเท่ากับเท่าไร
ก. ๑๒ ข. ๑๖
ค. ๒๐ ง. ๒๔
๖๖. เชือก ๓ เส้น ยาว ๖ , ๙ และ ๑๘ เมตร ถ้าจะแบ่งเชือกเป็นเส้นสั้นๆ เท่าๆกันทั้ง ๓ เส้น จะได้ยาวที่สุดเส้นละเท่าไร
ก. ๑ เมตร ข. ๓ เมตร
ค. ๕ เมตร ง. ๙ เมตร
๖๗. นาฬิกา ๓ เรือน ตั้งปลุกทุกๆ ๔ ชั่วโมง ๖ ชั่วโมง และ ๘ ชั่วโมง ตามลำดับ อยากทราบว่า อีกกี่ชั่วโมง นาฬิกาทั้ง ๓ เรือน จะปลุกพร้อมกันครั้งแรก
ก. ๑๘ ชั่วโมง ข. ๒๔ ชั่วโมง
ค. ๓๐ ชั่วโมง ง. ๓๖ ชั่วโมง
๖๘. ไก่ ควาย วัว และหมู มีอย่างละเท่า ๆ กัน ถ้านับขารวมกันได้ ๑๒๖ ขา
อยากทราบว่า มีวัวอยู่กี่ตัว
ก. ๘ ตัว ข. ๙ ตัว
ค. ๑๐ ตัว ง. ๑๑ ตัว
๖๙. เป็ดกับห่านรวมกันมีขา ๖๐ ขา ปรากฎว่า เป็ดมีมากกว่าห่าน อยู่ ๑๒ ตัว อยากทราบว่า มีห่านอยู่กี่ตัว
ก. ๘ ตัว ข. ๙ ตัว
ค. ๑๐ ตัว ง. ๑๑ ตัว
๗๐. ในการทอดลูกเต๋า ๒ ลูก โอกาสที่จะได้แต้ม ๔ มีจำนวนเท่าใด
ก. ๑ ใน ๖ ข. ๑ ใน ๓
ค. ๑ ใน ๓ ง. ๒ ใน ๓Create Date : 20 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 20 กุมภาพันธ์ 2552 13:14:21 น. 7 comments
Counter : 938 Pageviews.

 
ขอบคุณมากมายคะ


โดย: คนน่ารัก IP: 125.26.204.186 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา:22:56:45 น.  

 
ไม่มีเฉลยหรอคะ
ขอเฉลยหน่อยคะ


โดย: ก้อแก้ IP: 203.172.199.254 วันที่: 12 มีนาคม 2552 เวลา:8:49:06 น.  

 
ถ้าข้อสอบออกประมาณนี้ ก็พอทำได้นะคะ
ขอบคุณมากคะ ที่แนะแนวทาง


โดย: อยากบรรจุ IP: 125.26.137.4 วันที่: 29 เมษายน 2552 เวลา:9:54:49 น.  

 
ถ้าข้อสอบออกประมาณนี้ ก็พอทำได้นะคะ
ขอบคุณมากคะ ที่แนะแนวทาง


โดย: อยากบรรจุ IP: 125.26.137.4 วันที่: 29 เมษายน 2552 เวลา:9:55:06 น.  

 
pk;lokjoiolkp;lk.,hihgjulkunjyjuuighkjkh


โดย: แป้ง IP: 125.27.172.229 วันที่: 3 กันยายน 2552 เวลา:10:21:27 น.  

 
โคตรง่าย


โดย: xxx IP: 222.123.11.137 วันที่: 28 กันยายน 2552 เวลา:14:01:11 น.  

 
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ก. ข้าราชการครู กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ภาค ก. ชุดละ 399

ความรอบรู้

- แนวข้อสอบสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

- นโยบายของรัฐบาลและของกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษำ

- แนวข้อสอบวัฒนธรรมไทย และขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น

(พระราชบัญญัติ) ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยกำรศึกษาแห่งชาติ

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร และกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้ำราชการกรุงเทพมหานคร

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทำงการศึกษา


- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

- แนวข้อสอบกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก

- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีการะเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร

ความรู้ความสามารถทั่วไป

- แนวข้อสอบคณิตศาสตร์

- แนวข้อวิชาภาษาไทย

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบวินัยและการรักษาวินัย

- แนวข้อสอบคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

- แนวข้อสอบมาตรฐานการปฏิบัติงานของวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบจรรยาบรรณวิชาชีพครู

- แนวข้อสอบสมรรถนะวิชาชีพครูภาค ข. ชุดละ 399


จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ ภาค ข. ครูผู้ช่วย กรุงเทพมหานคร ใหม่ล่าสุด

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (เลือกวิชาเอกที่จะสอบ)


- ภาษาไทย

- ภาษาอังกฤษ

- วัดผล

- คณิตศาสตร์

ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

- แนวข้อสอบหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

- แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้

- แนวข้อสอบจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

- แนวข้อสอบการพัฒนาผู้เรียน

- แนวข้อสอบการบริหารจัดการชั้นเรียน

- แนวข้อสอบการวิจัยทางการศึกษา

- แนวข้อสอบสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงการศึกษา

- แนวข้อสอบการวัดและประเมินผลการศึกษา

ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู

- แบบทดสอบเกี่ยวกับภาวะทางอารมณ์

ความเหมาะสมกับวิชาชีพครู

- วิธีการสอบสัมภาษณ์
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช พระกาย ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com


โดย: decho IP: 1.2.219.23 วันที่: 11 กรกฎาคม 2555 เวลา:14:37:16 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.