สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบปลายภาคเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์
รายวิชาเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
===================================================================
1. โครงงานวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท
จากตัวเลือกต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
ใช้เป็นคำตอบข้อ 2 – 5
ก. โครงงานประเภทการทดลอง ข. โครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล
ค. โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ง. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและหลักการ
2. โครงงานที่มีการสำรวจรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอใน
แบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะ หรือความสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้น
3. โครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อการทดลอง
4. โครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่ หรือปรับปรุง ดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. เป็นโครงงานที่ได้เสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคำอธิบายก็ได้ โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกา หรือข้อตกลงนั้น หรืออาจใช้กติกาและข้อตกลงเดิมมาอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ อาจเสนอหลักการ แนวความคิด หรือจินตนาการที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน อาจเป็นการขัดแย้งหรือขยายทฤษฎีเดิม แต่จะต้องมีข้อมูลหรือทฤษฎีอื่นมาสนับสนุน อ้างอิง


จากตัวเลือกต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทใด
ใช้เป็นคำตอบข้อ 6 – 9
ก. โครงงานประเภทการทดลอง ข. โครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล
ค. โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ง. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและหลักการ
6. “การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดในธรรมชาติ”
7. “การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในสนามแม่เหล็ก”
8. "เครื่องเตือนอัคคีภัยระบบความดัน"
9. "กำเนิดของทวีปและมหาสมุทร"
10. ตัวแปรที่ต้องการศึกษาคือตัวแปรในข้อใด
ก. ตัวแปรต้น ข. ตัวแปรอิสระ ค. ตัวแปรควบคุม ง. ถูกทั้ง ก และ ข
11. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ตัวแปรต้นควรเป็นข้อใด
ก. ชนิดของดิน ข. พันธุ์ข้าวโพด
ค. ปุ๋ย ง. การเจริญเติบโตของข้าวโพด
12. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ตัวแปรตามควรเป็นข้อใด
ก. ชนิดของดิน ข. พันธุ์ข้าวโพด
ค. ปุ๋ย ง. การเจริญเติบโตของข้าวโพด
13. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรควบคุม
ก. ชนิดของดิน ข. พันธุ์ข้าวโพด ค. ปุ๋ย ง. น้ำ
14. การศึกษาวิธีการเพาะถั่วงอกจัดเป็นโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ข. โครงงานประเภททดลอง
ค. โครงงานประเภทสำรวจ ง. โครงงานประเภททฤษฎี
15. การสำรวจสภาพดิน อุณหภูมิและความชื้นบริเวณที่มีเห็นโคนงอก เป็นโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ข. โครงงานประเภททดลอง
ค. โครงงานประเภทสำรวจ ง. โครงงานประเภททฤษฎี
16. เครื่องปลอกเปลือกมะพร้าวเป็นโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ข. โครงงานประเภททดลอง
ค. โครงงานประเภทสำรวจ ง. โครงงานประเภททฤษฎี
17. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่กี่ส่วน
ก. 2 ส่วน ข. 3 ส่วน ค. 4 ส่วน ง. 5 ส่วน
18. ส่วนใดของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์สำคัญที่สุด
ก. ส่วนต้น ข. ส่วนเนื้อเรื่อง ค. ส่วนท้าย ง. ถูกทั้ง ก และ ค
19.ส่วนที่เป็นเนื้อหาโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่บท
ก. 2 บท ข. 3 บท ค. 4 บท ง. 5 บท
20. ที่มาและความสำคัญเขียนอยู่ในบทใดของรายงานโครงงาน
ก. บทที่ 1 ข. บทที่ 2 ค. บทที่ 3 ง. บทที่ 5
21. เอกสารและโครงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เขียนไว้ในบทใด
ก. บทที่ 1 ข. บทที่ 2 ค. บทที่ 3 ง. บทที่ 4
22. วิธีดำเนินการ เขียนไว้ในบทใด
ก. บทที่ 1 ข. บทที่ 2 ค. บทที่ 3 ง. บทที่ 4
23. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนไว้ในบทใด
ก. บทที่ 2 ข. บทที่ 3 ค. บทที่ 4 ง. บทที่ 5
24. การเขียนกล่าวขอบคุณผู้มี่ส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของโครงงานเขียนไว้ในหน้าใด
ก. บทคัดย่อ ข. กิตติกรรมประกาศ ค. บรรณานุกรม ง. ภาคผนวก
25. เนื้อหาสรุปย่อของโครงงานดูได้จากส่วนใด
ก. บทคัดย่อ ข. กิตติกรรมประกาศ ค. บรรณานุกรม ง. ภาคผนวก
26. เอกสารอ้างอิงเขียนไว้ในส่วนใด
ก. บทคัดย่อ ข. กิตติกรรมประกาศ ค. บรรณานุกรม ง. ภาคผนวก
27. เอกสารอื่นๆที่ไม่ได้ใส่ไว้ในส่วนเนื้อหา จะใส่ไว้ที่ใด
ก. บทคัดย่อ ข. กิตติกรรมประกาศ ค. บรรณานุกรม ง. ภาคผนวก
28. หมายเลขหน้า ช่วงก่อนที่จะเป็นเนื้อหา ควรใส่เลขหน้าอย่างไร
ก. 1 2 3 ข. a b c ค. ก ข ค ง. ถูกทุกข้อ
29. ขั้นตอนแรกของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คือข้อใด
ก. เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
ข. สำรวจและตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะโครงงาน
ค. ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
ง. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
30. ขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คือข้อใด
ก. เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์
ข. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ค. วางแผนการทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการดำเนินงาน
ง. ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล


Create Date : 18 มกราคม 2554
Last Update : 18 มกราคม 2554 13:29:05 น. 35 comments
Counter : 32881 Pageviews.

 
good


โดย: ddd IP: 10.1.1.214, 110.77.247.203 วันที่: 12 มีนาคม 2554 เวลา:20:48:30 น.  

 
ขอบคุณที่แบ่งปัน ติวเลขออนไลน์


โดย: swkt (tewtor ) วันที่: 11 เมษายน 2554 เวลา:11:25:42 น.  

 
มีเฉลยไหมค่ะ


โดย: น้ำฝน IP: 125.24.116.214 วันที่: 9 กันยายน 2554 เวลา:10:16:44 น.  

 
หน้าจะเฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์


โดย: กรรณิกา ทองทา IP: 49.229.98.212 วันที่: 24 กันยายน 2554 เวลา:20:07:12 น.  

 
ดี และหน้าจะเฉลยด้วย จะดีมากๆๆๆๆๆ


โดย: เจน IP: 115.67.42.253 วันที่: 27 ตุลาคม 2554 เวลา:9:00:43 น.  

 
ไม่รุ้เรื่อง


โดย: ด.ญ.สุชาวดี IP: 101.109.36.68 วันที่: 7 มีนาคม 2555 เวลา:18:16:47 น.  

 
ขอบคุณค่ะ ดีจังเลยได้ข้อสอบแล้ว แต่ก่อนยังอยากได้เฉลยด้วยค่ะ (ได้คืบจะเอาศอก อิอิ)


โดย: นุช IP: 101.51.59.153 วันที่: 21 สิงหาคม 2555 เวลา:14:27:53 น.  

 
ใม่ดี


โดย: เต้ย IP: 203.172.202.169 วันที่: 17 กันยายน 2555 เวลา:12:44:53 น.  

 
ดีมาก


โดย: มุก IP: 183.88.246.197 วันที่: 17 กันยายน 2555 เวลา:19:55:22 น.  

 
ง่ายมากๆๆ


โดย: มุก IP: 101.108.201.155 วันที่: 24 กันยายน 2555 เวลา:14:24:19 น.  

 
้่่รักนะจจจจจจิเเกเ่ดเเ้่ด่
ีดั้้่้เัเัี้ี้ีเัะเััั้ัีีั
เกหะเดพะะพดพััะัะะีะีะีะีะ
ั้ัพัพั้ด้ด้ด้ด้้ด้้ด้ด้ด้ดีกีีึำำภำา
แดดกดเเเดเเเเ้้้้้่่่่่


โดย: พลอย IP: 118.174.14.154 วันที่: 11 ธันวาคม 2555 เวลา:15:15:10 น.  

 
มีเฉลยป่าว


โดย: กล้วย IP: 1.2.217.136 วันที่: 22 ธันวาคม 2555 เวลา:11:30:34 น.  

 
ขอบคุณสำหรับข้อสอบดีๆค่ะ


โดย: c IP: 118.175.133.190 วันที่: 12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:20:45:34 น.  

 
ขอเฉลยด้วยคับ จะเอาไว้อ่านก่อนสอบน่ะคับ


โดย: ไผ่ IP: 223.206.127.161 วันที่: 10 มีนาคม 2556 เวลา:14:07:12 น.  

 
ดีมาก


โดย: ควาย IP: 223.205.210.254 วันที่: 13 มีนาคม 2556 เวลา:18:06:09 น.  

 
จะเฉลยแบบทดสอบปลายภาคเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์


โดย: ฝน IP: 171.6.27.36 วันที่: 28 กรกฎาคม 2556 เวลา:14:51:21 น.  

 
ขอเฉลยด้วยค่ะ จะเอาไว้อ่านก่อนสอบน่ะค่ะ


โดย: ฝน IP: 171.6.27.36 วันที่: 28 กรกฎาคม 2556 เวลา:14:54:34 น.  

 
ขอเฉลยค่ะ


โดย: นัยนา IP: 101.108.57.25 วันที่: 31 สิงหาคม 2557 เวลา:12:57:20 น.  

 
ขอเฉลยหน่อยัคับ


โดย: son IP: 122.155.34.164 วันที่: 12 กันยายน 2557 เวลา:13:16:47 น.  

 
ขอเผยแพร่ด้วยครับ


โดย: lungnga IP: 202.29.177.74 วันที่: 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา:9:23:02 น.  

 
ขอเฉลยด้วยค่ะ


โดย: นิรนาม IP: 171.96.185.56 วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา:15:44:25 น.  

 
ม.1มี
ปะครับ?????????
ถ้ามีขอลิ้งค์หน่อย


โดย: ไม่บอก IP: 202.29.176.249 วันที่: 27 กันยายน 2558 เวลา:14:20:58 น.  

 
ดี


โดย: โด้ IP: 49.230.206.46 วันที่: 29 กันยายน 2558 เวลา:11:07:06 น.  

 
ขอเฉลยด้วยค้าาาา


โดย: ปิงปิง IP: 49.237.136.172 วันที่: 3 พฤศจิกายน 2558 เวลา:20:49:40 น.  

 
ขอเฉลยค่าาา


โดย: นิรนาม IP: 1.0.139.235 วันที่: 15 ธันวาคม 2558 เวลา:21:28:02 น.  

 
ขอเฉลยค่าาา


โดย: นิรนาม IP: 1.0.139.235 วันที่: 15 ธันวาคม 2558 เวลา:21:29:06 น.  

 
ขอเฉลยค่าาา


โดย: .. IP: 49.48.247.99 วันที่: 28 กรกฎาคม 2559 เวลา:11:18:37 น.  

 
ขอเฉลยหน่อยค่าาา


โดย: -3- IP: 49.48.247.99 วันที่: 28 กรกฎาคม 2559 เวลา:11:23:23 น.  

 
ขอเฉลย


โดย: อคีราภ์ IP: 49.229.51.62 วันที่: 12 กันยายน 2559 เวลา:11:02:25 น.  

 
ยากได้เฉลย


โดย: พู IP: 124.121.0.65 วันที่: 24 ตุลาคม 2559 เวลา:15:39:46 น.  

 
ขอเฉลยน่อยถ้าอยู่ตอบด้วย


โดย: พู IP: 124.121.0.65 วันที่: 24 ตุลาคม 2559 เวลา:15:57:36 น.  

 
เฉลยยยยยยยย


โดย: 11 IP: 171.6.234.112 วันที่: 11 มกราคม 2560 เวลา:17:56:18 น.  

 
ข้อสอบอยู่ในระดับดี


โดย: ปทิตตา เกตุประยูร IP: 110.168.50.60 วันที่: 19 กันยายน 2560 เวลา:22:27:33 น.  

 
ขอคำตอบหน้อยค้า😂😂😂😂


โดย: theerakul Saensuk IP: 223.206.251.226 วันที่: 27 กันยายน 2560 เวลา:6:19:39 น.  

 
มีเฉลยไหมค่ะ🙋


โดย: บีม IP: 202.29.177.250 วันที่: 22 ธันวาคม 2560 เวลา:9:50:45 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.