สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
แบบทดสอบปลายภาคเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์

แบบทดสอบปลายภาคเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์แบบทดสอบปลายภาคเรียนโครงงานวิทยาศาสตร์
รายวิชาเริ่มต้นกับโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
===================================================================
1. โครงงานวิทยาศาสตร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2 ประเภท ข. 3 ประเภท ค. 4 ประเภท ง. 5 ประเภท
จากตัวเลือกต่อไปนี้มีความสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุด
ใช้เป็นคำตอบข้อ 2 – 5
ก. โครงงานประเภทการทดลอง ข. โครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล
ค. โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ง. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและหลักการ
2. โครงงานที่มีการสำรวจรวบรวมข้อมูล แล้วนำมาจำแนกเป็นหมวดหมู่ นำเสนอใน
แบบต่าง ๆ เพื่อให้เห็นลักษณะ หรือความสัมพันธ์ของเรื่องที่ศึกษาได้ชัดเจนขึ้น
3. โครงงานที่มีการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาผลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม โดยควบคุมตัวแปรอื่น ๆ ที่จะมีผลต่อการทดลอง
4. โครงงานที่เกี่ยวกับการประยุกต์ทฤษฎี หรือหลักการทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์เพื่อประโยชน์ใช้สอยต่าง ๆ อาจคิดประดิษฐ์ของใหม่ หรือปรับปรุง ดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
5. เป็นโครงงานที่ได้เสนอทฤษฎี หลักการ หรือแนวความคิดใหม่ ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของสูตร สมการ หรือคำอธิบายก็ได้ โดยผู้เสนอได้ตั้งกติกา หรือข้อตกลงนั้น หรืออาจใช้กติกาและข้อตกลงเดิมมาอธิบายปรากฏการณ์ต่าง ๆ ในแนวใหม่ อาจเสนอหลักการ แนวความคิด หรือจินตนาการที่ยังไม่มีใครคิดมาก่อน อาจเป็นการขัดแย้งหรือขยายทฤษฎีเดิม แต่จะต้องมีข้อมูลหรือทฤษฎีอื่นมาสนับสนุน อ้างอิง


จากตัวเลือกต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทใด
ใช้เป็นคำตอบข้อ 6 – 9
ก. โครงงานประเภทการทดลอง ข. โครงงานประเภทการสำรวจรวบรวมข้อมูล
ค. โครงงานประเภทการสร้างสิ่งประดิษฐ์ ง. โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีและหลักการ
6. “การศึกษาพฤติกรรมของสัตว์บางชนิดในธรรมชาติ”
7. “การศึกษาการเจริญเติบโตของพืชในสนามแม่เหล็ก”
8. "เครื่องเตือนอัคคีภัยระบบความดัน"
9. "กำเนิดของทวีปและมหาสมุทร"
10. ตัวแปรที่ต้องการศึกษาคือตัวแปรในข้อใด
ก. ตัวแปรต้น ข. ตัวแปรอิสระ ค. ตัวแปรควบคุม ง. ถูกทั้ง ก และ ข
11. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ตัวแปรต้นควรเป็นข้อใด
ก. ชนิดของดิน ข. พันธุ์ข้าวโพด
ค. ปุ๋ย ง. การเจริญเติบโตของข้าวโพด
12. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ตัวแปรตามควรเป็นข้อใด
ก. ชนิดของดิน ข. พันธุ์ข้าวโพด
ค. ปุ๋ย ง. การเจริญเติบโตของข้าวโพด
13. ถ้าต้องการศึกษาว่าดินชนิดใดเหมาะแก่การปลูกข้าวโพด ข้อใดไม่ใช่ตัวแปรควบคุม
ก. ชนิดของดิน ข. พันธุ์ข้าวโพด ค. ปุ๋ย ง. น้ำ
14. การศึกษาวิธีการเพาะถั่วงอกจัดเป็นโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ข. โครงงานประเภททดลอง
ค. โครงงานประเภทสำรวจ ง. โครงงานประเภททฤษฎี
15. การสำรวจสภาพดิน อุณหภูมิและความชื้นบริเวณที่มีเห็นโคนงอก เป็นโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ข. โครงงานประเภททดลอง
ค. โครงงานประเภทสำรวจ ง. โครงงานประเภททฤษฎี
16. เครื่องปลอกเปลือกมะพร้าวเป็นโครงงานประเภทใด
ก. โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ข. โครงงานประเภททดลอง
ค. โครงงานประเภทสำรวจ ง. โครงงานประเภททฤษฎี
17. รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่กี่ส่วน
ก. 2 ส่วน ข. 3 ส่วน ค. 4 ส่วน ง. 5 ส่วน
18. ส่วนใดของรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์สำคัญที่สุด
ก. ส่วนต้น ข. ส่วนเนื้อเรื่อง ค. ส่วนท้าย ง. ถูกทั้ง ก และ ค
19.ส่วนที่เป็นเนื้อหาโครงงานวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็นกี่บท
ก. 2 บท ข. 3 บท ค. 4 บท ง. 5 บท
20. ที่มาและความสำคัญเขียนอยู่ในบทใดของรายงานโครงงาน
ก. บทที่ 1 ข. บทที่ 2 ค. บทที่ 3 ง. บทที่ 5
21. เอกสารและโครงงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เขียนไว้ในบทใด
ก. บทที่ 1 ข. บทที่ 2 ค. บทที่ 3 ง. บทที่ 4
22. วิธีดำเนินการ เขียนไว้ในบทใด
ก. บทที่ 1 ข. บทที่ 2 ค. บทที่ 3 ง. บทที่ 4
23. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เขียนไว้ในบทใด
ก. บทที่ 2 ข. บทที่ 3 ค. บทที่ 4 ง. บทที่ 5
24. การเขียนกล่าวขอบคุณผู้มี่ส่วนเกี่ยวข้องในความสำเร็จของโครงงานเขียนไว้ในหน้าใด
ก. บทคัดย่อ ข. กิตติกรรมประกาศ ค. บรรณานุกรม ง. ภาคผนวก
25. เนื้อหาสรุปย่อของโครงงานดูได้จากส่วนใด
ก. บทคัดย่อ ข. กิตติกรรมประกาศ ค. บรรณานุกรม ง. ภาคผนวก
26. เอกสารอ้างอิงเขียนไว้ในส่วนใด
ก. บทคัดย่อ ข. กิตติกรรมประกาศ ค. บรรณานุกรม ง. ภาคผนวก
27. เอกสารอื่นๆที่ไม่ได้ใส่ไว้ในส่วนเนื้อหา จะใส่ไว้ที่ใด
ก. บทคัดย่อ ข. กิตติกรรมประกาศ ค. บรรณานุกรม ง. ภาคผนวก
28. หมายเลขหน้า ช่วงก่อนที่จะเป็นเนื้อหา ควรใส่เลขหน้าอย่างไร
ก. 1 2 3 ข. a b c ค. ก ข ค ง. ถูกทุกข้อ
29. ขั้นตอนแรกของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คือข้อใด
ก. เขียนเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์
ข. สำรวจและตัดสินใจเลือกเรื่องที่จะโครงงาน
ค. ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
ง. เขียนรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์
30. ขั้นตอนสุดท้ายของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ คือข้อใด
ก. เสนอผลงานของโครงงานวิทยาศาสตร์
ข. ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะทำจากเอกสารและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
ค. วางแผนการทดลอง การใช้วัสดุอุปกรณ์และระยะเวลาในการดำเนินงาน
ง. ลงมือศึกษาทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล


Create Date : 18 มกราคม 2554
Last Update : 18 มกราคม 2554 13:29:42 น. 23 comments
Counter : 17835 Pageviews.

 
ชื่ออะไร
55555555555555555555555555.-


โดย: โอม IP: 182.93.214.163 วันที่: 22 กันยายน 2554 เวลา:9:58:09 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: สาย IP: 203.172.138.4 วันที่: 23 ธันวาคม 2554 เวลา:14:12:48 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: ตุ๊ดตู่ IP: 182.52.222.174 วันที่: 30 ธันวาคม 2554 เวลา:16:22:06 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: 9950 IP: 182.52.138.247 วันที่: 20 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:6:26:36 น.  

 
ดี


โดย: ส้มหล่น IP: 202.91.18.194 วันที่: 21 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:23:55:21 น.  

 
ไม่มีเฉลยหรอ ?


โดย: บันนี่ IP: 223.205.181.125 วันที่: 26 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:16:37:57 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: เอก IP: 203.172.214.105 วันที่: 6 มีนาคม 2555 เวลา:9:36:38 น.  

 
ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ :))


โดย: ^o^ IP: 192.168.182.201, 180.183.153.242 วันที่: 14 พฤษภาคม 2555 เวลา:9:54:18 น.  

 
ดีมากได้ความรู้


โดย: ตังค์ IP: 125.26.121.124 วันที่: 21 พฤษภาคม 2555 เวลา:20:53:30 น.  

 
ดีเยี่อม


โดย: อามร์ IP: 192.168.10.4, 118.172.79.26 วันที่: 28 พฤษภาคม 2555 เวลา:10:28:04 น.  

 
ดูแล้วทำให้สอบได้คะ


โดย: ฟิชมี่ตัวเล็กน่าซั่ม IP: 125.25.185.28 วันที่: 25 กรกฎาคม 2555 เวลา:18:07:04 น.  

 
ความว่า00.00441


โดย: konun001235 IP: 106.0.168.73 วันที่: 19 กันยายน 2555 เวลา:9:03:07 น.  

 
ดีมากได้ความรู้


โดย: tatanami IP: 223.206.128.186 วันที่: 20 มกราคม 2556 เวลา:21:44:00 น.  

 
สนุกกับข้อสอบจังเลย อิอิอิอิอิอิ!!!!


โดย: เท่ IP: 1.0.176.75 วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:13:26:24 น.  

 
มัยมีคัยคุยด้วยเรยอ่า อิอิอิอิอ!!!!!


โดย: เท่ IP: 1.0.176.75 วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:13:27:49 น.  

 
อยากคุยมัยมีเพื่อนคุยอ่า


โดย: เท่ IP: 1.0.176.75 วันที่: 22 มกราคม 2556 เวลา:13:30:21 น.  

 
ดีจ๊


โดย: จ๋า IP: 113.53.237.194 วันที่: 30 มกราคม 2556 เวลา:13:14:44 น.  

 
ขอบคุณมากมากครับ


โดย: 123 IP: 180.183.182.5 วันที่: 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:14:59:09 น.  

 
เป็นข้อสอบวัดการคิดวิเคราะห์ได้ตรงมาก


โดย: นก IP: 49.48.183.125 วันที่: 25 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา:23:45:01 น.  

 
มีเฉลยไหม ค่ะ


โดย: 147 IP: 125.25.203.10 วันที่: 28 กรกฎาคม 2556 เวลา:16:23:07 น.  

 
ขอบคุน


โดย: พะะ IP: 183.89.85.50 วันที่: 20 กันยายน 2556 เวลา:14:55:10 น.  

 
ไม่มีเฉลยหรือครับhttps://www.bloggang.com/emo/emo26.gif


โดย: เล็ก IP: 49.230.152.134 วันที่: 8 มีนาคม 2557 เวลา:17:30:01 น.  

 
ข้อสอบชุดนี้ดีมากเลยครับhttps://www.bloggang.com/emo/emo6.gif


โดย: ตัวเล็ก โรงเรียนหนองขาหย่างวิทยา IP: 49.230.152.134 วันที่: 8 มีนาคม 2557 เวลา:17:32:23 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.