สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบครูผู้ช่วย‏

กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบครูผู้ช่วย‏

อิอิ
ให้ดีไหมหนอ
เหนื่อยนะนี้อะ

ไม่ให้ดีกว่า

อะอะ
ให้ก็ได้
กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบครูผู้ช่วย‏
--------------------------------------------------------------------------------
From: pooh_physics@hotmail.com
To: pooh_physics@hotmail.com; phoom_physics@hotmail.com; phoom_physics@yahoo.com
Subject: กฎหมายการศึกษาเตรียมสอบครูผู้ช่วย
Date: Thu, 17 Dec 2009 15:03:30 +0700

Q.1) ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉ.2 2545 เกี่ยวกับ เกิดจาก รธน.2540 มาตราใด , พระมหากษัตริย์ทรงลงประมาภิไธย , วันประกาศ , วันบังคับ , การจัดการศึกษาภาคบังคับ , เงินอุดหนุนรายหัว ม.ปลาย , คณะกรรมการเทียบโอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน , ระดับการศึกษาในระบบ , องค์กรหลักในรูปของสภา , องค์กรวิชาชีพครู , ประธานกรรมการคุรุสภา , ตำแหน่งผู้บริหาร ตามพรบ.ครูฯ 2547 , จำนวน กคศ. , จำนวน อกคศ. ตามลำดับ

A. มาตรา 81 , 14 สิงหาคม 2542 , 19 สิงหาคม 2545 , 20 สิงหาคม 2545 , จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี , 3,800 บาท , ไม่เกิน 5 คน , 2 ระดับ , 4 องค์กร , คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , 21 คน , 9 คน
B. มาตรา 81 , 14 สิงหาคม 2542 , 19 สิงหาคม 2545 , 20 สิงหาคม 2545 , จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี , 3,800 บาท , ไม่เกิน 5 คน , 3 ระดับ , 4 องค์กร , คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , 28 คน , 12 คน (missed)
C. มาตรา 81 , 14 สิงหาคม 2542 , 19 สิงหาคม 2545 , 20 สิงหาคม 2545 , จำนวนไม่น้อยกว่า 9 ปี , 3,800 บาท , 5 คน , 2 ระดับ , 4 องค์กร , คุรุสภา , ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , 21 คน , 9 คน
D. มาตรา 81 , 14 สิงหาคม 2542 , 19 สิงหาคม 2545 , 20 สิงหาคม 2545 , จำนวน 9 ปี , 3,800 บาท , ไม่เกิน 5 คน , 2 ระดับ , 4 องค์กร , คุรุสภา สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา , ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , 28 คน , 12 คน (missed)
Un-Answered 70% answered this correctly. 30% answered wrong
Q.2) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด

A. 18 สิงหาคม 2542
B. 19 สิงหาคม 2542 (correct answer)
C. 20 สิงหาคม2542
D. 21 สิงหาคม 2542

Un-Answered 56% answered this correctly. 44% answered wrong
Q.3) พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 ประกาศใช้เมื่อใด

A. 11 มิถุนายน 2546 (correct answer)
B. 12 มิถุนายน 2546
C. 13 มิถุนายน 2546
D. 14 มิถุนายน 2546

Un-Answered 61% answered this correctly. 39% answered wrong
Q.4) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 ประกาศใช้เมื่อใด

A. 18 ธันวาคม 2545
B. 19 ธันวาคม 2545 (correct answer)
C. 20 ธันวาคม 2545
D. 21 ธันวาคม 2545

Un-Answered 52% answered this correctly. 48% answered wrong
Q.5) พรบ.ระเบียบข้าราชการครู พ.ศ.2547 ประกาศใช้เมื่อใด

A. 20 ธันวาคม 2547
B. 21 ธันวาคม 2547
C. 22 ธันวาคม 2547
D. 23 ธันวาคม 2547 (correct answer)

Un-Answered 47% answered this correctly. 53% answered wrong
Q.6) พรบ.ระเบียบข้าราชการครู ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 ประกาศใช้เมื่อใ

A. 18 กุมภาพันธ์ 2551
B. 19 กุมภาพันธ์ 2551
C. 20 กุมภาพันธ์ 2551 (correct answer)
D. 21 กุมภาพันธ์ 2551

Un-Answered 30% answered this correctly. 70% answered wrong
Q.7) พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2547 ประกาศใช้เมื่อใด

A. 9 ตุลาคม 2546 (correct answer)
B. 9 ตุลาคม 2547
C. 10 ตุลาคม 2546
D. 10 ตุลาคม 2547

Un-Answered 66% answered this correctly. 34% answered wrong
Q.8) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีกี่หมวดกี่มาตรา

A. 9 หมวด 78 มาตรา
B. 4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
C. 5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
D. 15 หมวด 309 มาตรา (correct answer)

Un-Answered 78% answered this correctly. 22% answered wrong
Q.9) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีกี่หมวดกี่มาตรา

A. 9 หมวด 78 มาตรา (correct answer)
B. 4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
C. 5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
D. 15 หมวด 309 มาตรา

Un-Answered 46% answered this correctly. 54% answered wrong
Q.10) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีกี่ฉบับ

A. 7
B. 8
C. 9 (correct answer)
D. 10

Un-Answered 75% answered this correctly. 25% answered wrong
Q.11) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ เกิดจากมาตราใดของรัฐธรรมนูญ 2540

A. 80
B. 81 (correct answer)
C. 82
D. 83

Un-Answered 64% answered this correctly. 36% answered wrong
Q.12) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 พระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อใด

A. 14 สิงหาคม 2542 (correct answer)
B. 19 สิงหาคม 2542
C. 20 สิงหาคม 2542
D. 11 ตุลาคม 2542

Un-Answered 62% answered this correctly. 38% answered wrong
Q.13) การศึกษาระดับใด ไม่ใช่ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

A. ระดับก่อนประถม
B. ระดับประถมศึกษา
C. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (correct answer)
D. เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกข้อ

Un-Answered 73% answered this correctly. 27% answered wrong
Q.14) สมศ. ย่อมาจาก

A. สำนักรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
B. สำนักงานรับรองและประกันคุณภาพการศึกษา
C. สำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
D. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (correct answer)

Un-Answered 63% answered this correctly. 37% answered wrong
Q.15) ให้มีการจัดการศึกษาภาคบังคับตามข้อใด

A. การจัดการศึกษาจำนวน 9 ปี (correct answer)
B. การจัดการศึกษาจำนวน 12 ปี
C. การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 9 ปี
D. การจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี

Un-Answered 72% answered this correctly. 28% answered wrong
Q.16) การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ

A. 2 (correct answer)
B. 3
C. 4
D. 5

Un-Answered 59% answered this correctly. 41% answered wrong
Q.17) ข้อใดเป็นตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาตาม พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 547

A. ผู้อำนวยการโรงเรียน
B. ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่
C. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา (correct answer)
D. ถูกทุกข้อ

Un-Answered 73% answered this correctly. 27% answered wrong
Q.18) พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 เกิดจากกฎหมายใด มาตราใด

A. รัฐธรรมนูญ 2540 มาตรา 81
B. รัฐธรรมนูญ 2550 มาตรา 81
C. พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534 มาตรา 53
D. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มาตรา 53 (correct answer)

Un-Answered 46% answered this correctly. 54% answered wrong
Q.19) พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546 เกิดจากหมวดใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542

A. หมวด 1
B. หมวด 3
C. หมวด 5
D. หมวด 7 (correct answer)

Un-Answered 69% answered this correctly. 31% answered wrong
Q.20) คุณสมบัติกรรมการคุรุสภาต้องมีอายุ

A. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
B. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
C. ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์
D. ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ (correct answer)

Un-Answered 38% answered this correctly. 62% answered wrong
Q.21) การแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบจาก

A. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
B. คณะกรรมการสถานศึกษา
C. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (correct answer)
D. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

Un-Answered 51% answered this correctly. 49% answered wrong
Q.22) กฎกระทรวงแบ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกี่ส่วนราชการ

A. 5
B. 6
C. 9
D. 10 (correct answer)

Un-Answered 36% answered this correctly. 64% answered wrong
Q.23) สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้บัญญัติไว้ในมาตราใดของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการศึกษาธิการ 2546

A. มาตรา 34 (correct answer)
B. มาตรา 35
C. มาตรา 36
D. มาตรา 37

Un-Answered 43% answered this correctly. 57% answered wrong
Q.24) กรรมการโดยตำแหน่งและผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคือ

A. 9 : 12
B. 9 : 13 (correct answer)
C. 12 : 9
D. 13 : 9

Un-Answered 32% answered this correctly. 68% answered wrong
Q.25) บุคคลในข้อใด ไม่ เป็นกรรมการโดยตำแหน่งใน กพฐ.

A. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
B. เลขาธิการคุรุสภา (correct answer)
C. เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
D. ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Un-Answered 67% answered this correctly. 33% answered wrong
Q.26) ในกรณี กพฐ.ว่างลงก่อนกำหนดต้องดำเนินการสรรหาภายในระยะเวลากี่วัน

A. 40
B. 50
C. 60 (correct answer)
D. 90

Un-Answered 59% answered this correctly. 41% answered wrong
Q.27) อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการได้บัญญัติไว้ใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 มาตราใด

A. 37
B. 38
C. 39 (correct answer)
D. 40

Un-Answered 48% answered this correctly. 52% answered wrong
Q.28) คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนเท่าใด

A. 26 คน
B. 27 คน
C. ไม่เกิน 26 คน
D. ไม่เกิน 27 คน (correct answer)

Un-Answered 74% answered this correctly. 26% answered wrong
Q.29) ประธานกรรมการ/กรรมการใน กพฐ. มีวาระการดำรงตำแหน่งตามข้อใด

A. คราวละ 3 ปี
B. คราวละ 4 ปี
C. คราวละ 3 ปี/ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกินสองวาระ
D. คราวละ 4 ปี/ดำรงตำแหน่งติดต่อกันไม่เกินสองวาระ (correct answer)

Un-Answered 47% answered this correctly. 53% answered wrong
Q.30) ข้อใดคือความหมายของ องค์กรเอกชน

A. สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
B. สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (correct answer)
C. สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี
D. สมาคม มูลนิธิ สหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินกิรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 4 ปี

Un-Answered 38% answered this correctly. 62% answered wrong
Q.31) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพท. มีจำนวนเท่าใด

A. 5 คน
B. 6 คน (correct answer)
C. ไม่เกิน 5 คน
D. ไม่เกิน 6 คน

Un-Answered 41% answered this correctly. 59% answered wrong
Q.32) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพท. ต้องมีอายุตามข้อใด

A. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
B. ไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์
C. ไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ (correct answer)
D. ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์

Un-Answered 55% answered this correctly. 45% answered wrong
Q.33) กรรมการใน กพท. พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ต้องดำเนินการสรรหาภายในกี่วัน

A. 30
B. 45
C. 60 (correct answer)
D. 90

Incorrect 37% answered this correctly. 63% answered wrong
Q.34) มาตราใด ของ พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 บัญญัติให้ ปลัด ศธ , เลา กพฐ ,เลา อาชีวศึกษา , เลขา กอ. กระจายอำนาจการบริหารจัดการไปยังคณะกรรมการและ สพท.และสถานศึกษาโดยตรง

A. 39
B. 43
C. 44 (correct answer)
D. 59 (your answer)

Un-Answered 44% answered this correctly. 56% answered wrong
Q.35) สถานศึกษาสังกัด สพฐ. บุคคลในข้อใดอาจประกาศกำหนดขอบเขตวิธีการปฏิบัติงานตามการกระจายอำนาจที่ได้รับมอบหมายได้

A. รมต.ศธ
B. เลขา กพฐ (correct answer)
C. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
D. ผอ.สพท.

Un-Answered 51% answered this correctly. 49% answered wrong
Q.36) การกำหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาสังกัด สพฐ กำหนดเป็น

A. พรบ.
B. กฎกระทรวง (correct answer)
C. ประกาศกระทรวง
D. ระเบียบกระทรวง

Un-Answered 54% answered this correctly. 46% answered wrong
Q.37) มาตรา 54 แห่ง พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับที่ 2 2545 ทำให้เกิด

A. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
B. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
C. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (correct answer)
D. พรบ.คุ้มครองเด็ก

Un-Answered 57% answered this correctly. 43% answered wrong
Q.38) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.ระเบียบข้าราชการครูฯ 2547 ฉบับที่ 2 2551 คือใคร

A. นายอุทัย พิมพ์ใจชน
B. นายวิษณุ เครืองาม (correct answer)
C. นายสุชน ชาลีเครือ
D. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

Un-Answered 50% answered this correctly. 50% answered wrong
Q.39) ข้อใด ไม่เป็น คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ค.ศ.

A. มีสัญชาติไทย
B. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
C. ไม่เป็นสมาชิกในพรรคการเมือง (correct answer)
D. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม

Un-Answered 46% answered this correctly. 54% answered wrong
Q.40) ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ซึ่งจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

A. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
B. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
C. ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว (correct answer)
D. เป็นคุณสมบัติทุกข้อ

Un-Answered 60% answered this correctly. 40% answered wrong
Q.41) รัฐธรรมนูญ 2550 บังคับใช้เมื่อใด

A. 24 สิงหาคม 2550 (correct answer)
B. 25 สิงหาคม 2550
C. 26 สิงหาคม 2550
D. 27 สิงหาคม 2550

Un-Answered 46% answered this correctly. 54% answered wrong
Q.42) ครูชำนาญการ ในโรงเรียนขอท่านขอลาออกใครมีอำนาจอนุญาต

A. ผอ.รร โดยอนุมัติ อกคศ.เขต
B. ผอ.เขต โดยอนุมัติ อกคศ.เขต (correct answer)
C. ผอ.เขต โดยความเห็นขอบ กคศ.
D. ผอ.เขต โดยความเห็นชอบ อกคศ

Un-Answered 41% answered this correctly. 59% answered wrong
Q.43) ครูชำนาญการในโรงเรียนของท่าน ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ ท่านจะทำอย่างไรในกรณีไม่มีตำแหน่งรองรับครูคนดังกล่าว

A. สั่งเปลี่ยนตำแหน่งที่ไม่ต้องมีใบอนุญาต
B. สั่งย้าย
C. สั่งให้ออก (correct answer)
D. ให้อุทธณณ์ต่อ กคศ.

Un-Answered 59% answered this correctly. 41% answered wrong
Q.44) โรงเรียนของท่านมีนักเรียน 120 คน ท่านสามารถเก็บรักษาเงินได้เท่าใด

A. ไม่เกิน 20,000 บาท (correct answer)
B. ไม่เกิน 30,000 บาท
C. ไม่เกิน 110,000 บาท
D. ไม่เกิน 20,000 บาท

Un-Answered 55% answered this correctly. 45% answered wrong
Q.45) จากข้อ 44 ถ้ามีเงินเกินจำนวนดังกล่าวต้องนำฝากส่งที่ใด

A. ธนาคารัฐ
B. สพท. (correct answer)
C. ธนาคารรัฐวิสาหกิจ
D. สพฐ.

Un-Answered 28% answered this correctly. 72% answered wrong
Q.46) อำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างของ ผอรร. โดยวิธีพิเศษ ครั้งเดียว คือ

A. ไม่เกิน 15 ล้านบาท
B. ไม่เกิน 20 ล้านบาท
C. ไม่เกิน 25 ล้านบาท (correct answer)
D. ไม่เกิน 30 ล้านบาท

Un-Answered 50% answered this correctly. 50% answered wrong
Q.47) กรณีมีเงินรายได้แผ่นดิน 10,001 บาท ต้องนำส่งคลังภายใน

A. 3 วัน
B. 3 วันทำการ (correct answer)
C. 7 วัน
D. 7 วันทำการ

Un-Answered 55% answered this correctly. 45% answered wrong
Q.48) ค่าจ้างจัดสวนเป็นเงิน 4,999 บาท

A. งบดำเนินงาน (correct answer)
B. งบลงทุน
C. ค่าวัสดุ
D. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

Un-Answered 47% answered this correctly. 53% answered wrong
Q.49) ข้าราชการระดับใดสามารถเบิกค่าพาหนะโดยเครื่องบินชั้น Low cost

A. 5
B. 6 (correct answer)
C. 7
D. 8

Un-Answered 59% answered this correctly. 41% answered wrong
Q.50) ข้อใดคือความหมายของปีงบประมาณที่ถูกต้อง

A. 1 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีงบประมาณถัดไป (correct answer)
B. 30 กันยายน - 1 ตุลาคม ของปีงบประมาณถัดไป
C. 2 ตุลาคม - 30 กันยายน ของปีงบประมาณถัดไป
D. 1 ตุลาคม ปีก่อน - 30 กันยายน ของปีงบประมาณปัจจุบัน

Un-Answered 36% answered this correctly. 64% answered wrong
Q.51) ครูสายสนับสนุนการสอนมีทั้งหมดกี่เอก

A. 9
B. 10
C. 11 (correct answer)
D. 12
E. 13

Un-Answered 62% answered this correctly. 38% answered wrong
Q.52) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 ฉบับที่ 2 2545 คือใคร

A. นายวิษณุ เครืองาม
B. นายชวน หลีกภัย
C. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร (correct answer)
D. นายบรรหาร ศิลปอาชา

Un-Answered 44% answered this correctly. 56% answered wrong
Q.53) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเขตพื้นที่จำนวนที่เพิ่มขึ้นครั้งล่าสุดเพิ่มขึ้นกี่เขต

A. 3
B. 5
C. 7 (correct answer)
D. 9

Un-Answered 35% answered this correctly. 65% answered wrong
Q.54) ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาข้อใดไม่ใช่ขั้นตอน

A. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ
B. การพัฒนามาตรฐานการศึกษา
C. การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (correct answer)
D. การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

Un-Answered 38% answered this correctly. 62% answered wrong
Q.55) กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อใดต่างจากข้ออื่น

A. การศึกษาปฐมวัย (correct answer)
B. การศึกษาขั้นพื้นฐาน
C. มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีวศึกษา
D. มัธยมศึกษา

Un-Answered 61% answered this correctly. 39% answered wrong
Q.56) การประเมินผลการจัดการศึกษารอบ 2 โดย สมศ. ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่ถูกต้องของมาตรฐานประเมิน ผู้เรียน ครู ผุ้บริหาร ตามลำดับ

A. 7 2 4
B. ึ7 2 5 (correct answer)
C. ุ5 2 7
D. 5 5 7

Un-Answered 42% answered this correctly. 58% answered wrong
Q.57) จากข้อ 56 ข้อใดเป็นอัตราส่วนที่ถูกต้องของ ตังบ่งชี้ ตามลำดับ

A. 32 13 14
B. 32 14 15
C. 32 13 15 (correct answer)
D. 15 13 32

Un-Answered 59% answered this correctly. 41% answered wrong
Q.58) ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2552

A. ผู้ใหญ่ใจดี
B. ครู
C. กำนัน (correct answer)
D. ผู้ปกครอง

Un-Answered 71% answered this correctly. 29% answered wrong
Q.59) คณะกรรมการการศึกษาในข้อใดมีปริมาณมากที่สุด

A. คุรุสภา
B. สภาการศึกษา (correct answer)
C. อุดมศึกษา
D. อาชีวศึกษา

Un-Answered 44% answered this correctly. 56% answered wrong
Q.60) ข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ กรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

A. องค์กรชุมชน
B. อปท.
C. สมาคมประกอบวิชาชีพครู
D. สมคมบุคลากรทางการศึกษาอื่น (correct answer)

Un-Answered 63% answered this correctly. 37% answered wrong
Q.61) การประเมินภายนอกรอบสองของ สมศ. ข้อใดไม่เกี่ยวข้อง

A. 3 ด้าน 14 หมวด 60 มาตรา
B. 4 ด้าน 14 หมวด 60 มาตรา (correct answer)
C. ครู
D. ผู้บริหาร

Un-Answered 39% answered this correctly. 61% answered wrong
Q.62) ข้อใดต้องทำเป็นพระราชกฤษฎีกา

A. งบประมาณรายจ่ายแผ่นดิน
B. การตั้งกระทรวง ทบวง กรม
C. การตั้งจังหวัด
D. การเเรียกเปิดปิดประชุมรัฐสภา (correct answer)

Un-Answered 45% answered this correctly. 55% answered wrong
Q.63) ข้อใด คือ อำนาจหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม พรบ.ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ 2546 (ม.39)

A. ผ่อนผันการส่งเด็กเข้าเรียน
B. จัดรูปแบบการศึกษา
C. ประสานระดมทรัพยากร (correct answer)
D. วิเคราะห์ จัดทำนโยบาย แผนสถานศึกษา

Un-Answered 57% answered this correctly. 43% answered wrong
Q.64) การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

A. มาตรา 4
B. มาตรา 5
C. มาตรา 6 (correct answer)
D. มาตรา 7

Un-Answered 58% answered this correctly. 42% answered wrong
Q.65) ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับจำนวนข้อของหลักการจัดการศึกษา และการจัดระบบ โครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาตามลำดับ

A. 3 4
B. 3 5
C. 3 6 (correct answer)
D. 6 3

Un-Answered 28% answered this correctly. 72% answered wrong
Q.66) ข้อใดเรียงลำดับศักดิ์ของกฎหมายจากสูงไปต่ำได้ถูกต้อง

A. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด
B. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
C. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ สนธิสัญญา (correct answer)
D. พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง พระราชกฤษฎีกา

Un-Answered 34% answered this correctly. 66% answered wrong
Q.67) ข้อใดเรียงลำดับศักดิ์ของกฎหมายจากสูงไปต่ได้ถูกต้อง

A. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญํติ สนธิสัญญา พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา (correct answer)
B. รัฐธรรมนูญ สนธิสัญญา พระราชบัญญํติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา
C. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญํติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา สนธิสัญญา
D. รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญํติ พระราชกำหนด สนธิสัญญา พระราชกฤษฎีกา

Un-Answered 61% answered this correctly. 39% answered wrong
Q.68) Vision แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 คือ

A. Green and Happinest Society
B. Green and Happinets Society
C. Green and Happiness Socety
D. Green and Happiness Society (correct answer)

Un-Answered 51% answered this correctly. 49% answered wrong
Q.69) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 กำหนดคะแนนภาพลักษณ์ความโปร่งใสเท่าใดในปี 2554

A. 3.0
B. 3.5
C. 5.0 (correct answer)
D. 5.5

Un-Answered 50% answered this correctly. 50% answered wrong
Q.70) หน่วยงานด้านความมั่นคงพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน เผยใช้ใดในการป้องกัน
ยุทธชะอำ-หัวหิน

A. ยุทธชะอำ-หัวหิน (correct answer)
B. ยุทธหัวหิน-ชะอำ
C. ยุทธชะอำ-หัวหิน1
D. ยุทธชะอำ-หัวหิน2

Un-Answered 60% answered this correctly. 40% answered wrong
Q.71)
ศาลฎีกา ฯ พิพากษายกฟ้อง จำเลย คดีทุจริตกล้ายางจำนวนกี่คน

A. 41
B. 42
C. 43
D. 44 (correct answer)

Un-Answered 50% answered this correctly. 50% answered wrong
Q.72) พรทิวา” มอบนโยบายทูตพาณิชย์ 22ก.ย. ตั้งเป้าส่งออกปี 53 โต เท่าใด

A. 10-20%
B. 10-15% (correct answer)
C. 10-25%
D. 10-30%

Un-Answered 62% answered this correctly. 38% answered wrong
Q.73) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเด็กชายหม่อง ทองดี

A. สามารถนำทีมไทยคว้าแชมป์ ประเภททีม 3 คน จากทีมที่เข้าแข่งขัน
B. อันดับ 3 ประเภทบุคคลอายุไม่เกิน 12 ปี อีก 1 รางวัล
C. สัญชาติไทย (correct answer)
D. เป็นยุวทูต และให้ทุนเรียนจนจบปริญญาตรี

Un-Answered 44% answered this correctly. 56% answered wrong
Q.74) ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้อง 5 โรคแรกตามแผน 10 ที่สามารถควบคุมได้

A. หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง มะเร็ง
B. ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง มะเร็ง หัวใจ
C. หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง มะเร็ง (correct answer)
D. หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดสมอง มะเร็ง

Correct 31% answered this correctly. 69% answered wrong
Q.75) ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ของ พันธกิจ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์

A. 5 5 7 4
B. 7 4 5 5
C. 4 5 6 7
D. 4 7 5 5 (your answer)

Un-Answered 47% answered this correctly. 53% answered wrong
Q.76) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 อยู่ในปีงบประมาณใด และบังคับใช้อย่างไร

A. ปีงบ 2549-2553 บังคับ 1 ตุลาคม 25450 - 30 กันยายน 2554
B. ปีงบ 2549-2554 บังคับ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2554
C. ปีงบ 2550-2554 บังคับ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2554 (correct answer)
D. ปีงบ 2550-2555 บังคับ 1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2555

Un-Answered 35% answered this correctly. 65% answered wrong
Q.77) ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 การลงพระปรมาภิไธย วันประกาศ วันบังคับ จำนวนหมวด มาตรา บทเฉพาะกาล ผู้รับสนองฯ และผู้รักษาการตามลำดับ

A. 19 14 20 สิงหาคม 2542 , 9 หมวด 78 มาตร , นายชวน หลีกภัย , รมต.ศธ
B. 14 19 20 สิงหาคม 2542 , 9 หมวด 78 มาตร 1 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ
C. 14 19 20 สิงหาคม 2542 , 9 หมวด 78 มาตร 1 บทเฉพาะกาล , นายชวน หลีกภัย , นายกรัฐมนตรี
D. 14 19 20 สิงหาคม 2542 , 9 หมวด 78 มาตร 1 บทเฉพาะกาล , นายชวน หลีกภัย , รมต.ศธ (correct answer)

Un-Answered 53% answered this correctly. 47% answered wrong
Q.78) ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2544 วันประกาศ วันบังคับ มาตรา ผู้รับสนองฯ และผู้รักษาการตามลำดับ

A. 19 20 ธันวาคม 2545 , 9 มาตร , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ (correct answer)
B. 20 19 ธันวาคม 2545 , 9 มาตร , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ
C. 19 20 ธันวาคม 2545 , 9 มาตร , นายชวน หลีกภัย , รมต.ศธ
D. 19 20 ธันวาคม 2545 , 9 มาตร , นายวิษณุ เครืองาม , รมต.ศธ

Un-Answered 76% answered this correctly. 24% answered wrong
Q.79) ใครไม่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

A. ครูพี่เลี้ยง (correct answer)
B. ครูอัตราจ้าง
C. ครูเทศบาล
D. ครูโรงเรียนเอกชน

Un-Answered 56% answered this correctly. 44% answered wrong
Q.80) ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 วันประกาศ วันบังคับ หมวด มาตรา บทเฉพาะกาล ผู้รับสนองฯ และผู้รักษาการตามลำดับ

A. 11 12 มิถุนายน 2546 , 4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ (correct answer)
B. 12 13 มิถุนายน 2546 , 4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ
C. 11 12 มิถุนายน 2546 , 4 หมวด 90 มาตรา 2 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ
D. 11 12 มิถุนายน 2546 , 4 หมวด 90 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล , นายชวน หลีกภัย , รมต.ศธ

Un-Answered 59% answered this correctly. 41% answered wrong
Q.81) ข้อใดกล่าวถูกต้อง พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546 เกี่ยวกับ แหล่งกำเนิดการประกาศ บังคับ หมวด มาตรา บทเฉพาะกาล ผู้รับสนองฯ รักษาการ

A. หมวด 6 การบริหารและการจัดการศึกษา , 7 ก.ค.2546 , 6 ก.ค. 2546 , 5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชิยวัตร , รมต.ศธ
B. หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา , 6 ก.ค.2546 , 7 ก.ค. 2546 , 5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชิยวัตร , รมต.ศธ (correct answer)
C. หมวด 5 การบริหารและการจัดการศึกษา , 7 ก.ค.2546 , 6 ก.ค. 2546 , 5 หมวด 82 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล , พ.ต.ท.ทักษิณ ชิยวัตร , รมต.ศธ
D. หมวด 6 การบริหารและการจัดการศึกษา , 7 ก.ค.2546 , 6 ก.ค. 2546 , 5 หมวด 80 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชิยวัตร , รมต.ศธ

Un-Answered 44% answered this correctly. 56% answered wrong
Q.82) พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 แก้ไข 2551 เกิดจากมาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 แก้ไข 2551

A. 51
B. 52
C. 53
D. 54 (correct answer)

Un-Answered 55% answered this correctly. 45% answered wrong
Q.83) ข้อใดกล่าวถูกต้อง พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2551 วันประกาศ , วันบังคับ , หมวด มาตรา , ผู้รับสนองฯ , ผู้รักษาการ

A. 21 ก.พ.2551 , 20 ก.พ. 2551 , 9 หมวด 140 มาตรา , นายวิษณุ เครืองาม , รมต.ศธ
B. 20 ก.พ.2551 , 21 ก.พ. 2551 , 9 หมวด 140 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ
C. 20 ก.พ.2551 , 21 ก.พ. 2551 , 9 หมวด 140 มาตรา , นายวิษณุ เครืองาม , รมต.ศธ (correct answer)
D. 21 ก.พ.2551 , 20 ก.พ. 2551 , 9 หมวด 141 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ

Q.84) ข้อใดกล่าวถูกต้อง พรฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 2547 ในหัวข้อ วันประกาศ , วันบังคับ , หมวด มาตรา , ผู้รับสนองฯ , ผู้รักษาการ

A. 9 ตุลาคม 2546 , 10 ตุลาคม 2546 , 9 หมวด 82 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.มหาดไทย รมต.พัฒนาสังคมฯ รมต.ยุติธรรม
B. 9 ตุลาคม 2546 , 10 ตุลาคม 2546 , 9 หมวด 140 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.มหาดไทย รมต.พัฒนาสังคมฯ รมต.ยุติธรรม
C. 9 ตุลาคม 2546 , 10 ตุลาคม 2546 , 9 หมวด 53 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.ศธ.
D. 9 ตุลาคม 2546 , 10 ตุลาคม 2546 , 9 หมวด 53 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , รมต.มหาดไทย รมต.พัฒนาสังคมฯ รมต.ยุติธรรม (correct answer)

Q.85) ข้อใด ไม่ใช่ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ

A. เด็กที่ถูกทารุณกรรม
B. เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด
C. เด็กที่อยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการคุ้มครอง
D. เด็กที่ผู้ปกครองไม่สามารถอุปการะเลี้ยงดูได้ (correct answer)

Q.86) ข้อใด กล่าวถูกต้อง พรบ.คุ้มครองเด็ก 2546 ในประเด็น วันประกาศ วันบังคับ หมวด มาตรา ผู้รับสนองฯ
เด็กที่พึงได้รับการสงเคราะห์ เด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ และโทษของการไม่ปฏิบัติตาม พรบ.ฉบับนี้

A. 2 ตุลาคม 2546, 3 ตุลาคม 2546 , 9 หมวด 88 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , 9 , 3 , ปรับจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
B. 2 ตุลาคม 2546, 1 พฤษภาคม 2547 , 9 หมวด 88 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , 9 , 3 , ปรับจำคุก ไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 10000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ (correct answer)
C. 2 ตุลาคม 2546, 1 พฤษภาคม 2547 , 9 หมวด 88 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , 9 , 3 , ปรับจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
D. 2 ตุลาคม 2546, 3 ตุลาคม 2546 , 9 หมวด 88 มาตรา , พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร , 9 , 3 , ปรับจำคุก ไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 10000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

Q.87) ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เรียงลำดับมาตราที่ว่าด้วยเรื่องต่อไปนี้ได้ถูกต้อง
การเรียนรู้ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ , เน้นการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง , การวัดและประเมินผล , เกิด สมศ , คุรุสภา , กคศ/อกคศ

A. มาตรา 23 , 22 , 26 , 49 , 53 , 54 ตามลำดับ
B. มาตรา 22 , 23 , 26 , 49 , 53 , 54 ตามลำดับ (correct answer)
C. มาตรา 22 , 23 , 26 , 49 , 54 , 53 ตามลำดับ
D. มาตรา 22 , 23 , 27 , 49 , 53 , 54 ตามลำดับ

Q.88) พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ยกเลิกกฎหมายในข้อใด

A. พรบ.ครู 2548 (correct answer)
B. พรบ.ระเบียบข้าราชการครู 2523
C. พรบ.คณะกรรมการการประถมศึกษา 2523
D. ถูกทุกข้อ

Q.89) พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 เกิดจาก พรบ.ใด หมวดใด มาตราใด

A. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 4 มาตรา 53
B. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 7 มาตรา 53 (correct answer)
C. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวด 8 มาตรา 54
D. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงฯ.ศ.2546 หมวด 2 มาตรา 23

Q.90) ผู้รับสนองฯ พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 คือใคร

A. นายชวน หลีกภัย
B. นายบรรหาร ศิลปอาชา
C. นายวิษณุ เครืองาม (correct answer)
D. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร

Q.91) คุณสมบัติของคณะกรรมการคุรุสภาต้องมีอายุ

A. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
B. ไม่น้อยกว่า 35 ปีบริบูรณ์
C. ไม่ต่ำกว่า 35 ปี
D. ไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ (correct answer)

Q.92) คุณสมบัติคณะกรรมการคุรุสภาที่มาจากตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีประสบการณ์ในการสอนและมีประสบการณ์ในการบริหารมาแล้ว

A. ไม่น้อยกว่า 5 ปี
B. ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
C. ไม่น้อยกว่า 10 ปี (correct answer)
D. ไม่ต่ำกว่า 10 ปี

Q.93) เลขาธิการคุรุสภาคนปัจจุบัน คือใคร

A. นายจักรพรรดิ วะทา
B. คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
C. นายองค์กร อมรสิรินันท์ (correct answer)
D. นายรุ่ง แก้วแดง

Q.94) ผู้มีหน้าที่ดูแลรักษาทะเบียนผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคือ

A. คณะกรรมการคุรุสภา
B. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ
C. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (correct answer)
D. สกสค.

Q.95) ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

A. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ (correct answer)
B. มีวุฒิปริญญาทางการศึกษา
C. ได้รับการฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
D. ถูกทุกข้อ

Q.96) ประธานกรรมการคุรุสภา คือใคร

A. นายองค์กร อมรศิรินันท์
B. นายดิเรก พรสีมา (correct answer)
C. นายจักรพรรดิ วะทา
D. นายพรนิภา ลิมปพยอม

Q.97) ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานวิชาชีพ

A. มาตรฐานการปฏฺบัติตน
B. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
C. มาตรฐานด้านความรู้และประสบการณ์
D. มาตรฐานการปฏิบัติการสอน (correct answer)
Q.98) ผู้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดกรณีผู้ประกอบวิชาชีพครูประพฤติผิดจรรยาบรรณของวิชาชีพ
A. คณะกรรมการคุรุสภา
B. คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ (correct answer)
C. คณะกรรมการ สกสค.
D. เลขาธิการคุรุสภา
Q.99) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามีพฤติกรรมประพฤติผิดจรรยาบรรณให้วินิจฉัยชี้ขาดตามข้อใด

A. ตักเตือน (correct answer)
B. ทัณฑ์บน
C. ตัดเงินเดือน
D. ถูกทุกข้อ
Q.100) ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพครูเป็นชาวต่างชาติต้องมีประสบการณ์ในการสอนมาแล้วกี่ปี

A. 1 ปี (correct answer)
B. 2 ปี
C. 3 ปี
D. 4 ปี
--------------------------------------------------------------------------------
Windows 7: ช่วยให้สิ่งที่คุณทำอยู่ทุกวันง่ายขึ้น ค้นหาพีซีที่เหมาะสมกับคุณ


Create Date : 17 ธันวาคม 2552
Last Update : 17 ธันวาคม 2552 15:59:56 น. 0 comments
Counter : 579 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.