สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์ ชุดที่2

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์ ชุดที่2
1. หน่วยที่เล็กที่สุดในร่างกายมนุษย์ชนิดเดียวกันมารวมกันเรียกว่าอะไร
1) เซลล์ 2) อนุภาค
3) เนื้อเยื่อ 4) อวัยวะ
2. โรงงานผลิตพลังงานในเซลล์ หมายถึงข้อใด
1) เยื่อหุ้มเซลล์ 2) ไซโทพลาซึม
3) ผนังเซลล์ 4) นิวเคลียส
3. หลอดอาหารทำหน้าที่อะไร
1) ย่อยอาหาร
2) สร้างน้ำย่อย
3) ลำเลียงอาหาร
4) ดูดซึมน้ำและเกลือแร่
4. ข้อใดคือความหมายของการย่อย
1) การเปลี่ยนเซลล์ให้มีขนาดเล็กลง
2) การทำงานร่วมกันของอวัยวะ
3) การทำให้อาหารมีขนาดเล็กลง
4) การเปลี่ยนขนาดของอนุภาคขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลง
5. เอนไซม์ในน้ำลายที่ช่วยย่อยแป้งคือ
1) มอลเตส 2) อะไมเลส
3) แลกเทส 4) ไลเปส6. ข้อใดไม่ใช่ทางเดินอาหารของคน
1) ปาก ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง
2) กระเพาะอาหาร ปาก ลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง
3) ตับอ่อน กระเพาะอาหาร ปาก ลำไส้เล็ก
4) ปาก กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก หลอดอาหาร
7 . สัตว์ที่มีระบบหมุนเวียนเลือดแบบวงจรเปิด คือข้อใด
1) ช้าง 2) คน
3) แมลง 4) นก
8. ผู้ที่โกรธง่าย เครียด หรือมีไขมันในเลือดสูงเป็นสาเหตุของโรคใด
1) โรคหัวใจ 2) โรคความดันโลหิตสูง
3) โรคกระเพาะอาหาร 4) โรคประสาท
9. ส่วนใดในระบบหายใจที่ทำการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในเลือด
1) กะบังลม 2) ถุงลม
3) แขนงขั้วปอด 4) หลอดลม
10. เมื่อมีบาดแผลส่วนใดของเลือดที่ทำให้เลือดหยุดไหล
1) เม็ดเลือดขาว 2) เกล็ดเลือดหรือแผ่นเลือด
3) เม็ดเลือดแดง 4) น้ำเลือดหรือพลาสมา
11. โรคเบาหวาน เกิดจากอวัยวะในข้อใดผิดปกติ
1) ไต 2) ตับ
3) ตับอ่อน 4) กระเพาะ
12. น้ำดีสร้างจากตับมีประโยชน์อย่างไร
1) ย่อยไขมันให้แตกเป็นก้อนเล็กๆ
2) ย่อยไขมันให้เป็นกรดไขมันและกลีเซอรอล
3) ย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโน
4) ย่อยโปรตีนโมเลกุลใหญ่ให้เป็นโมเลกุลเล็กๆ

13. การลำเลียงก๊าซออกซิเจนสู่เซลล์ต่างๆ ในร่างกายโดยสารใดในเลือด
1) น้ำเลือด 2) เกล็ดเลือด
3) เฮโมโกลบิน 4) เม็ดเลือดขาว
14. สัตว์ในข้อใดมีหัวใจ 2 ห้อง
1) ปลาหมึก 2) ปลาวาฬ
3) กบ 4) ม้าน้ำ
15. คนที่รับประทานแป้งมากไปมักจะอ้วน เนื่องจากมีสารอาหารในข้อใดมาก
1) แป้ง กลูโคส ไขมัน
2) แป้ง มอลเตส ไขมัน
3) แป้ง ไขมันก้อนเล็กๆ ไขมัน
4) แป้ง ไขมัน กรดอะมิโน
16. ลักษณะที่สืบทอดต่อๆ กันมานั้นถูกควบคุมโดยหน่วยพันธุกรรมที่เรียกว่าอะไร
1) โครโมโซม 2) ยีน
3) เซลล์สืบพันธุ์ 4) การผสมพันธุ์
17. ข้อใดคือลักษณะทางพันธุกรรมที่มีความแปรผันไม่ต่อเนื่อง
1) การถนัดมือขวามือซ้าย 2) ความสูงของคน
3) การให้ปริมาณน้ำนม 4) การให้ปริมาณดอกและผล
18. ลักษณะทางพันธุกรรมมีลักษณะแปรผันไปเนื่องจากอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อม
ภายในข้อใด
1) อุณหภูมิ 2) สารเคมี
3) อาหาร 4) ฮอร์โมน
19. ถ้าพ่อเป็นพาหะของยีนทาลัสซีเมีย แม่ปกติจะส่งผลต่อรุ่นลูกอย่างไร
1) เป็นทาลัสซีเมีย 50%
2) มีพาหะของยีนทาลัสซีเมีย 50%
3) เป็นทาลัสซีเมีย 25%
4) มีพาหะของยีนทาลัสซีเมีย 25%

20. ข้อใดเป็นความผิดปกติเนื่องมาจากจำนวนโครโมโซม
1) ทาลัสซีเมีย 2) ตาบอดสี
3) อาการดาวน์ 4) ผิวเผือก
21. สารอาหารในข้อใดที่สลายให้พลังงานในสิ่งมีชีวิตได้
1) กรดแอสคอร์บิก 2) กรดอะมิโน
3) กรดแอซิติก 4) กรดโฟลิก
22. ข้อใดเป็นการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ
1) การเพาะปลูกแบบดั้งเดิม
2) การสร้างเขื่อน
3) การลดจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิต
4) การเกิดภัยธรรมชาติ
23. ข้อใดเป็นการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ
1) การผสมเทียม 2) การปฏิสนธิภายใน
3) การทำโคลนนิ่ง 4) การปฏิสนธิภายนอก
24. ข้อใดอธิบายความหมายของการโคลนนิ่งได้ถูกต้อง
1) โคลนนิ่งเป็นการคัดลอกสายพันธุ์สิ่งมีชีวิต
2) โคลนนิ่งเป็นการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศ
3) โคลนนิ่งใช้ได้กับพืชเท่านั้น
4) โคลนนิ่งใช้เฉพาะกับสัตว์ชั้นสูงเท่านั้น
25. โครโมโซมของคนมี 23 คู่ โครโมโซม 22 คู่ที่เหมือนกันในเพศหญิงและ
เพศชาย เรียกว่าอะไร
1) โครโมโซมเพศ 2) ออโตโซม
3) ฮอโมไซกัส 4) เฮเทอโรไซกัส
26. หลักการถ่ายฝากตัวอ่อนในโคนม แม่พันธุ์ที่ทำหน้าที่ผลิตตัวอ่อนเรียกว่า
1) ตัวให้ 2) ตัวรับ
3) ตัวแม่ 4) ตัวควบคุม

27. พืชต่อไปนี้ กลุ่มใดมีดอกไม่สมบูรณ์เพศทั้งหมด
1) มะละกอ บวบ ข้าวโพด 2) ตำลึง หน้าวัว ฟักทอง
3) ชบา ต้อยติ่ง มะเขือ 4) กุหลาบ มะม่วง พริก
28. ขั้นตอนในการผสมเทียมโค กระบือ คือข้อใด
1) ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ รีดน้ำเชื้อ เก็บรักษาน้ำเชื้อ ละลายน้ำเชื้อ ฉีดน้ำเชื้อ
2) รีดน้ำเชื้อ ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ ละลายน้ำเชื้อ เก็บรักษาน้ำเชื้อ ฉีดน้ำเชื้อ
3) ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ ละลายน้ำเชื้อ รีดน้ำเชื้อ เก็บรักษาน้ำเชื้อ ฉีดน้ำเชื้อ
4) ละลายน้ำเชื้อ รีดน้ำเชื้อ ตรวจคุณภาพน้ำเชื้อ เก็บรักษาน้ำเชื้อ ฉีดน้ำเชื้อ
29. ผู้ใหญ่บางคนที่ดื่มนมแล้วมีอาการท้องอืด เพราะเหตุใด
1) กระเพาะไม่ยอมรับน้ำนม
2) ในร่างกายขาดน้ำย่อยเปปซิน
3) ในร่างกายขาดน้ำย่อยไลเปส
4) ร่างกายไม่สามารถดูดซึมน้ำนมไปใช้ได้
30. เด็กๆ ที่ติดหวัดได้ง่ายมีสาเหตุมาจากร่างกายขาดวิตามินในข้อใด
1) A 2) B
3) C 4) K
31. โครงสร้างทางชีวภาพซึ่งเป็นองค์ประกอบของระบบนิเวศ คือข้อใด
1) อนินทรียสาร 2) ผู้ย่อยสลาย
3) ความชื้น 4) อุณหภูมิ
32. ข้อใดไม่ใช่ความหลากหลายของระบบนิเวศ
1) ความหลากหลายของถิ่นกำเนิดตามธรรมชาติ
2) ความหลากหลายของภูมิประเทศ
3) ความหลากหลายของชนิด
4) ความหลากหลายของการทดแทน


33. ระบบนิเวศใดเป็นระบบนิเวศที่มนุษย์เปลี่ยนแปลงปรับปรุงขึ้นมาใหม่
1) ระบบนิเวศแหล่งน้ำ 2) ระบบนิเวศเกษตร
3) ระบบนิเวศบนบก 4) กลุ่มพืชในระบบนิเวศ
34. แหล่งที่อยู่ในระบบนิเวศ คือข้อใด
1) สิ่งมีชีวิตที่รวมกันอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง
2) สถานที่ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
3) สถานที่เอื้อประโยชน์ต่างๆ ให้กับสิ่งมีชีวิต
4) สถานที่ที่อยู่ของสัตว์จำนวนมาก
35. ผู้ย่อยสลายมีหน้าที่อย่างไร
1) ย่อยสารอินทรีย์ให้เป็นสารอนินทรีย์
2) ย่อยสารอนินทรีย์ให้ผู้ผลิตนำไปใช้
3) ย่อยสารอนินทรีย์ให้เป็นสารอินทรีย์
4) ย่อยสารอินทรีย์ให้ผู้บริโภคนำไปใช้
36. สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสังเคราะห์อาหารได้เองแต่จะได้อาหารโดยการหลั่ง
เอนไซม์ คือข้อใด
1) ผู้ผลิต 2) ผู้บริโภคปฐมภูมิ
3) ผู้บริโภคทุติยภูมิ 4) ผู้ย่อยสลาย
37. ปัจจัยทางชีวภาพในระบบนิเวศที่มีความสำคัญที่สุดต่อสิ่งมีชีวิต คือข้อใด
1) อินทรียสาร 2) ผู้บริโภค
3) ผู้ผลิต 4) ผู้ย่อยสลาย
38. ต้นไม้ใหญ่ที่มีพืชขึ้น มีเห็ด รา ไลเคน มดและแมลง อยู่เป็นจำนวนมาก ต้นไม้ใหญ่นี้
จัดอยู่ในข้อใด
1) แหล่งที่อยู่ 2) ผู้ผลิต
3) กลุ่มสิ่งมีชีวิต 4) ระบบนิเวศ


39. สิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกัน โดยฝ่ายหนึ่งได้รับผลประโยชน์ อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์ คือข้อใด
1) ปลาฉลามกับเหาฉลาม 2) รากับสาหร่าย
3) นกเอี้ยงบนหลังควาย 4) เห็บกับสุนัข
40. ความสัมพันธ์ในข้อใดที่ได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน แต่สามารถแยกกันดำรง
ชีวิตอย่างอิสระ
1) พยาธิในลำไส้คน 2) นกเอี้ยงบนหลังควาย
3) ปลวกกับโพรโทซัว 4) เหาฉลามกับปลาฉลาม
41. การแยกสารโดยอาศัยการละลายในตัวทำละลายและตัวดูดซับเป็นสำคัญ คือข้อใด
1) การตกผลึก 2) การตกละลาย
3) โครมาโทกราฟี 4) การระเหย
42. ข้อใดจัดเป็นสารเนื้อเดียวทั้งหมด
1) น้ำกะทิ แอลกอฮอล์ อากาศ
2) น้ำพริก พิมเสน น้ำแกง
3) ทราย น้ำหมึก น้ำแกง
4) การบูร น้ำปลา น้ำส้มสายชู
43. ถ้าสารละลายชนิดหนึ่งประกอบด้วยสาร 4 ชนิด ซึ่งมีสมบัติดังปรากฏในตาราง
สาร จุดเดือด สี
A 114.63 ไม่มีสี
B 110.61 ไม่มีสี
C 80.10 ไม่มีสี
D 74.56 ไม่มีสี

จะแยกสารออกจากกันได้โดยวิธีใดดีที่สุด
1) การกลั่นธรรมดา 2) การกลั่นลำดับส่วน
3) โครมาโทกราฟี 4) กรวยแยก

44. ข้อใดเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี
1) การเผาไหม้เทียนไข 2) การหลอมเหลวเทียนไข
3) การละลายเกลือในน้ำ 4) การระเหยของน้ำ
45. ข้อใดเป็นวิธีการเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่ไม่ถูกต้อง
1) อ่านฉลาก ข้อมูลโภชนาการ ก่อนซื้อทุกครั้ง
2) เลือกกระป๋องที่ไม่บุบและไม่เป็นสนิม
3) ซื้อตามคำโฆษณา
4) เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย อย. รับรองเท่านั้น
46. สารในข้อใดที่เปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นก๊าซได้เลย
1) การบูร เกลือ 2) พิมเสน สารส้ม
3) การบูร พิมเสน 4) ลูกเหม็น สารส้ม
47. ถ้าไอโอดีนเป็นของแข็ง และเปลี่ยนสถานะเป็นก๊าซจะต้องใช้กระบวนการ
ในข้อใด
1) การระเหิด 2) การหลอมเหลว
3) การเดือด 4) การระเหย
48. สารในข้อใดมีสภาพเป็นเบสทั้งหมด
1) น้ำดื่ม น้ำมันพืช 2) น้ำส้มสายชู น้ำยาล้างจาน
3) น้ำสบู่ ยาสีฟัน 4) น้ำยาล้างห้องน้ำ ยาสีฟัน
49. สารละลายใดเป็นกลางและนำไฟฟ้าได้
1) น้ำเชื่อม 2) น้ำยาล้างจาน
3) น้ำเกลือ 4) น้ำสบู่
50. สารละลายในข้อใดที่สามารถเปลี่ยนกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ำเงิน
1) น้ำมะนาว 2) น้ำส้มสายชู
3) น้ำอัดลม 4) น้ำขี้เถ้า51. โมเลกุลของ H2O คือข้อใด
1) ไฮโดรเจน 1 อะตอม ออกซิเจน 1 อะตอม
2) ไฮโดรเจน 2 อะตอม ออกซิเจน 1 อะตอม
3) ไฮโดรเจน 1 โมเลกุล ออกซิเจน 2 โมเลกุล
4) ไฮโดรเจน 2 โมเลกุล ออกซิเจน 2 โมเลกุล
52. ข้อใดคือกรดที่พบในน้ำอัดลม
1) กรดแอซิติก 2) กรดซัลฟิวริก
3) กรดคาร์บอนิก 4) กรดเกลือ
53. น้ำส้มสายชูปลอมมีส่วนผสมของกรดชนิดใด
1) กรดน้ำส้ม 2) กรดแอซิติก
3) กรดคาร์บอนิก 4) กรดซัลฟิวริก
54. ในการผลักวัตถุชนิดหนึ่งบนพื้นต่างชนิดกัน ซึ่งต้องใช้แรงต่างกันดังตาราง
ชนิดของผิวสัมผัส แรงผลักวัตถุ
A
B
C 0.5
2.8
5.2

จากข้อมูลในตารางจะสรุปว่าอย่างไร
1) พื้น A ได้รับแรงกดจากวัตถุน้อยกว่าพื้น B
2) พื้น A มีขนาดของพื้นที่มากที่สุด
3) พื้น C มีลักษณะผิวเรียบที่สุด
4) พื้น B ขรุขระมากกว่าพื้น A แต่ขรุขระน้อยกว่าพื้น C
55. แรงเสียดทานไม่เกิดขึ้นกรณีใด
1) รถวิ่ง 2) วางวัตถุบนพื้นเอียง
3) เรือแล่น 4) วางวัตถุไว้บนโต๊ะ


56. เราสามารถเพิ่มแรงเสียดทานได้อย่างไร
1) ใช้น้ำมันหล่อลื่น
2) เลือกใช้ผิวสัมผัสที่เรียบ
3) เลือกใช้ล้อรถที่มีดอกยาง
4) ลดแรงกดระหว่างผิวสัมผัส
57. เหตุใดปีกเครื่องบินส่วนบนจึงโค้งมากกว่าส่วนล่าง
1) เพื่อทำให้อากาศส่วนบนมีความดันสูงกว่าส่วนล่าง ทำให้เกิดแรงยกตัว
2) เพื่อทำให้อากาศส่วนบนรับอุณหภูมิสูงขึ้นจะได้ลอยตัว
3) เพื่อทำให้อากาศส่วนบนมีความเร็วสูงกว่าส่วนล่าง ทำให้เกิดแรงยก
4) เพื่อทำให้ส่วนล่างเกิดแรงยกตัว เมื่ออากาศส่วนบนมีความเร็วต่ำลง
58. โมเมนต์ มีความหมายว่าอย่างไร
1) ผลของแรงที่กระทำกับวัตถุที่อยู่นิ่ง
2) ผลคูณของแรงกับระยะตั้งฉากจากแรงถึงจุดหมุน
3) ผลคูณของแรงกับวัตถุ
4) ผลคูณของแรงกับทิศทางของแรง
59. เครื่องกลในข้อใดไม่ช่วยผ่อนแรงแต่อำนวยความสะดวก
1) แหนบ 2) ที่ตัดกระดาษ
3) รถเข็นดิน 4) ที่เปิดขวด
60.อุปกรณ์ใดใช้หลักโมเมนต์ดังรูป
1) เครื่องชั่งน้ำหนัก 2) เครื่องตัดกระดาษ
3) ตะเกียบ 4) กรรไกร61. นารีใช้แว่นขยายรวมแสงจากดวงอาทิตย์ โดยให้จุดรวมแสงอยู่ห่างจากแว่น
10 เซนติเมตร แว่นขยายมีความยาวโฟกัสกี่เซนติเมตร
1) 5 เซนติเมตร 2) 10 เซนติเมตร
3) 15 เซนติเมตร 4) 20 เซนติเมตร
62. สาเหตุใดจึงออกแบบรูปทรงรถแข่งให้มีลักษณะเพรียวลม
1) เพื่อความสวยงาม คล่องตัว
2) ลดต้นทุนในการผลิต
3) ลดแรงต้านการเคลื่อนที่ของอากาศ
4) ลดแรงดึงดูดของโลกที่กระทำต่อรถ
63. ในเดือนเมษายน อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียสจะตรงกับกี่องศาฟาเรนไฮต์
1) 95 2) 53
3) 63 4) 85
64. ในการปล่อยวัตถุที่มีมวล 10, 20, 30 กิโลกรัมตามลำดับ จากหอคอยแห่งหนึ่ง พร้อมๆ กัน ถ้าไม่มีแรงเสียดทานมาเกี่ยวข้อง ข้อใดกล่าวถูกต้อง
1) วัตถุมวล 10 กิโลกรัมตกถึงพื้นก่อน
2) วัตถุมวล 20 กิโลกรัมตกถึงพื้นก่อน
3) วัตถุมวล 30 กิโลกรัมตกถึงพื้นก่อน
4) วัตถุตกถึงพื้นพร้อมๆ กันทั้งหมด
65. การกระทำในข้อใดที่ไม่เกิดงาน
1) สมศรีถือกระเป๋าเดินไปตามถนน
2) สมปองหิ้วกระเป๋าขึ้นบันไดสูง 2 เมตร
3) สมชายแบกกระสอบข้าวขึ้นบนรถ
4) สมศักดิ์ยกกล่องวางบนโต๊ะ
66. ในการดูลายมือ หมอดูใช้แว่นขยายส่องดูเห็นมือโตเป็น 2 เท่า ถ้ามืออยู่ห่างจาก แว่นขยาย 3 เซนติเมตร แว่นขยายมีความยาวโฟกัสในข้อใด
1) 3 เซนติเมตร 2) 6 เซนติเมตร
3) 12 เซนติเมตร 4) 18 เซนติเมตร
67. ข้อใดไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเมื่อสารได้รับหรือคายความร้อน
1) ปริมาณความร้อน 2) เกิดกระแสไฟฟ้า
3) มีการขยายตัวหรือหดตัว 4) เปลี่ยนอุณหภูมิ
68. หลอดไฟหลอดหนึ่งมีความต้านทาน 60 โอห์ม ใช้กับแรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์
จะมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านหลอดในข้อใด
1) 5 แอมแปร์ 2) 0.27 แอมแปร์
3) 3.6 แอมแปร์ 4) 220 แอมแปร์
69. ในการทำให้น้ำแข็งมวล 7 กรัม เปลี่ยนสถานะเป็นไอน้ำเดือดจนหมด จะต้องใช้พลังงานความร้อนในข้อใด (มวล 1 กรัม มีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น 1 องศาเซลเซียส ใช้พลังงานความร้อน 1 แคลอรี)
1) 560 แคลอรี 2) 5,040 แคลอรี
3) 700 แคลอรี 4) 3,780 แคลอรี
70. นำลวด 5 เส้นซึ่งมีความต้านทาน 5, 10, 10, 20, 25 โอห์มตามลำดับมาต่อ
ดังรูป ค่าความต้านทานรวมระหว่างจุด A ถึงจุด D คือข้อใด

1) 70 โอห์ม 2) 65 โอห์ม
3) 45 โอห์ม 4) 34 โอห์ม
71. จากข้อ 70 ค่าความต้านทานระหว่างจุด A ถึงจุด C คือข้อใด
1) 4 โอห์ม 2) 9 โอห์ม
3) 40 โอห์ม 4) 45 โอห์ม
72. ข้อใดเป็นการถ่ายโอนพลังงานแบบการแผ่รังสี
1) ช้อนโลหะจุ่มน้ำร้อน 2) นั่งผิงไฟข้างกองไฟ
3) การเผาเส้นลวด 4) การย่างอาหาร
73. ข้อใดสำคัญที่สุดที่ทำให้เซลล์สุริยะใช้งานได้ดี
1) โบรอน 2) ฟอสฟอรัส
3) ทองแดง 4) ซิลิคอน
74. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบสำคัญในการได้ยินเสียงจากแหล่งกำเนิด
1) ความถี่ของเสียง 2) ความเข้มของเสียง
3) ระดับเสียง 4) การสะท้อนของเสียง
75. เครื่องใช้ไฟฟ้าในข้อใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
1) เตารีด ตู้เย็น เตาอบไฟฟ้า
2) พัดลม ตู้เย็น เครื่องดูดฝุ่น
3) เตาไฟฟ้า หม้อหุงข้าว พัดลม
4) กาต้มน้ำ ตู้เย็น หม้อหุงข้าว
76. หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใบหนึ่งใช้กำลังไฟฟ้า 600 วัตต์ เมื่อต่อเข้ากับความต่างศักย์ 220 โวลต์ มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านกี่แอมแปร์
1) 0.36 แอมแปร์ 2) 2.72 แอมแปร์
3) 3 แอมแปร์ 4) 42.72 แอมแปร์
77. สิ่งแรกที่ควรปฏิบัติเมื่อพบว่ามีผู้ถูกไฟฟ้าดูด คือข้อใด
1) แจ้งหน่วยงานราชการ
2) ยกสะพานไฟเพื่อตัดวงจรไฟฟ้า
3) ดึงตัวผู้ที่ถูกไฟฟ้าดูดออกจากที่เกิดเหตุ
4) หาผ้าแห้งคล้องตัวผู้ถูกไฟฟ้าดูดแล้วดึงตัวออก
78. ข้อเสียของหลอดฟลูออเรสเซนต์คอมแพค คือข้อใด
1) ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
2) มีอายุการใช้งานนานกว่าหลอดไส้
3) ถ้าเกิดการชำรุดต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งหมด
4) ขณะใช้งานหลอดจะมีความร้อนออกมาน้อยกว่าหลอดไส้


79. ความเร็วของเสียงจะเป็นอย่างไรเมื่อเสียงเดินทางผ่านอากาศ
1) ความเร็วจะแปรผันตามอุณหภูมิของอากาศ
2) ความเร็วขึ้นอยู่กับแอมพลิจูดของการสั่นสะเทือน
3) ความเร็วขึ้นอยู่กับความถี่ของเสียง
4) ความเร็วมีค่าคงที่เสมอ
80. ข้อใดกล่าวถึงเลเซอร์ได้ถูกต้อง
1) ลำแสงขนาดเล็กและมีความเข้มสูง
2) มีความยาวคลื่นหลายความถี่
3) ลำแสงมีสีสวยงาม
4) ลำแสงมีขนาดเล็กกระจายออกจากกัน
81. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของเลเซอร์
1) มีลำแสงสีสวยงาม 2) ใช้ในการเชื่อม การเจาะ
3) ใช้ในด้านเครื่องมือวัด 4) ใช้ในด้านการทหาร
82. ถ้าใช้กระดาษกรอง กรองน้ำที่ได้จากการต้มแล้ว ปรากฏว่ามีตะกอนชนิดหนึ่ง
ติดอยู่ในน้ำนั้น ควรเป็นน้ำในข้อใด
1) น้ำอ่อน 2) น้ำกระด้างชั่วคราว
3) น้ำกระด้างถาวร 4) ข้อ 2) และ ข้อ 3) ถูก
83. จากข้อ 82 ตะกอนที่ติดอยู่นั้นควรเป็นสารในข้อใด
1) แคลเซียมคลอไรด์ 2) แมกนีเซียมคลอไรด์
3) แคลเซียมคาร์บอเนต 4) แคลเซียมซัลเฟต
84. สารในข้อใดไม่จัดเป็นสารแม่เหล็ก
1) แพลทินัม แมงกานีส 2) ออกซิเจน โคบอลต์
3) ทองคำ สังกะสี 4) เหล็ก อะลูมิเนียม
85. แผ่นเปลือกโลกในข้อใดที่รองรับพื้นน้ำอย่างเดียว
1) แผ่นยูเรเชีย 2) แผ่นแปซิฟิก
3) แผ่นแอนตาร์กติก 4) แผ่นอินเดีย

86. เอาน้ำแข็งใส่ลงในแก้วทิ้งไว้สักครู่จะมีหยดน้ำมาเกาะรอบๆ แก้ว เพราะเหตุใด
1) น้ำซึมออกจากแก้ว
2) ในอากาศมีไอน้ำ
3) น้ำแข็งละลายมาเกาะที่ข้างแก้ว
4) ข้อ 1) และ ข้อ 3) ถูก
87. ในการทำน้ำประปาเหตุใดจึงต้องเติมปูนขาว
1) ช่วยดูดสี กลิ่น ที่เจือปนอยู่ในน้ำ
2) ช่วยให้สิ่งเจือปนในน้ำตกตะกอน
3) ลดความเป็นกรดและแก้ความเป็นด่างของน้ำ
4) ช่วยฆ่าเชื้อโรคที่อยู่ในน้ำ
88. อุณหภูมิสูงสุดอยู่ในชั้นใดของโลก
1) เปลือกโลกชั้นนอก 2) แก่นโลก
3) เปลือกโลกชั้นใน 4) แมนเทิล
89. ก๊าซชีวภาพ หรือ biogas หมายถึงข้อใด
1) บิวเทน 2) อีเทน
3) มีเทน 4) โพรเทน
90. ข้อใดคือลักษณะของกาแล็กซีทางช้างเผือก
1) มีรูปร่างคล้ายจักรหรือไข่ดาว 2) มีรูปร่างแบบก้นหอยคาน
3) ไร้รูปร่าง 4) มีรูปร่างกลมรี
91. ดวงดาวที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นคือข้อใด
1) ดาวพุธ 2) ดาวพฤหัส
3) ดาวอังคาร 4) ดาวพลูโต
92. ดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดคือข้อใด
1) ดาวพุธ 2) ดาวศุกร์
3) ดาวอังคาร 4) ดาวเสาร์

93. การที่เรามองเห็นดาวฤกษ์กะพริบแสงอยู่ตลอดเวลานั้น เพราะเหตุใด
1) เกิดการหักเหของแสงไม่คงที่ เมื่อผ่านบรรยากาศของโลก
2) แสงจากดาวฤกษ์มีลักษณะเป็นเส้นเดี่ยวๆ จึงกะพริบ
3) เกิดปฏิกิริยาภายในดาวฤกษ์
4) มีอุณหภูมิสูงๆ ต่ำๆ ภายในดาวฤกษ์
94. ข้อใดคือความหมายของปีแสง
1) ระยะทางที่แสงเดินได้ใน 1 ปี
2) ระยะทางจากจุดศูนย์กลางของดวงอาทิตย์และโลก
3) ระยะทางการหมุนของกาแล็กซี
4) แสงของเนบิวลาที่มีพลังงานสูง
95. ดาวเคราะห์ขนาดเล็กโคจรอยู่รอบดวงอาทิตย์ และอยู่ระหว่างดาวอังคารกับ
ดาวพฤหัส คือข้อใด
1) ดาวหาง 2) ดาวตก
3) ดาวเคราะห์น้อย 4) ดาวฤกษ์
96. ดาวเคราะห์น้อยเป็นกลุ่มดาวที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ซึ่งอยู่ระหว่างดาวดวงใด
1) ดาวพุธ - ดาวศุกร์ 2) ดาวอังคาร - ดาวพฤหัส
3) ดาวศุกร์ - โลก 4) ดาวพุธ - ดาวอังคาร
97. วัตถุที่เคลื่อนที่เป็นแนววิถีโค้งรอบโลกโดยไม่ตกลงสู่พื้นโลก เนื่องมาจากสาเหตุใด
1) ความเร็วหลุดพ้น
2) มีความเร็วเท่ากับการหมุนของโลก
3) ความเร็วผละหนี
4) ข้อ 1) และ ข้อ 3) ถูก
98. สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ที่เปลือกโลก เหตุใดจึงไม่หลุดไปจากโลก
1) โลกมีพลังงาน 2) มีน้ำหนักมาก
3) มีความหนาแน่น 4) โลกมีแรงโน้มถ่วง


99. ส่วนประกอบในระบบสุริยะคือข้อใด
1) ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ อุกกาบาต ดาวหาง
2) ดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง ดวงจันทร์
3) ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวฤกษ์ ดาวเคราะห์ ดาวหาง
4) ดวงอาทิตย์ ดาวหาง ดาวเคราะห์ อุกกาบาต ฝุ่นละออง
100. ตามทฤษฎีกำเนิดจักรวาล ทฤษฎีที่ยอมรับกันมากที่สุดในปัจจุบันคือข้อใด
1) ทฤษฎีของคานท์และลาพลาส
2) ทฤษฎีของเจมส์ ยีนส์
3) ทฤษฎีของบิกแบง
4) ทฤษฎีของเฟรด ฮอยด์และฮานส์ อัลเฟนCreate Date : 17 กุมภาพันธ์ 2552
Last Update : 17 กุมภาพันธ์ 2552 21:11:18 น. 11 comments
Counter : 1811 Pageviews.

 
เว็บนี้ดีมากคะ มีแนวข้อสอบมากมาย แต่ขอเฉลยข้อสอบด้วยนะคะ


โดย: บังอร IP: 202.143.160.162 วันที่: 7 มีนาคม 2552 เวลา:19:31:41 น.  

 
เว็บนี้น่าสนใจแต่ทำไมไม่มีเฉลยด้วยละค่ะ ขอเฉลยด้วยค้าๆๆๆๆๆๆๆๆๆขอบคุณมากค่ะ


โดย: sky IP: 222.123.60.79 วันที่: 2 เมษายน 2552 เวลา:16:12:51 น.  

 
อยากให้ทุกคนช่วยกันเฉลย


โดย: green IP: 114.128.153.90 วันที่: 30 เมษายน 2552 เวลา:16:25:05 น.  

 
อยากได้ข้อสอบประเภทแบบวิเคราห์ค่ะเพราะเดี๋ยวจะเจอข้อสอบวิเคราะห์มากกว่า พอจะมีบ้างไหมค่ะอยากได้จั'


โดย: ice IP: 115.67.65.111 วันที่: 4 ธันวาคม 2552 เวลา:20:57:38 น.  

 
ขอเฉลยหน่อยครับ


โดย: a2 IP: 125.26.179.196 วันที่: 23 ธันวาคม 2552 เวลา:9:34:28 น.  

 
ขอเฉลยหน่อยได้มั้ยค่ะ


โดย: nuchja1512@hotmail.com IP: 125.26.234.44 วันที่: 14 มีนาคม 2553 เวลา:21:42:11 น.  

 
7415


โดย: อนงค์ IP: 192.168.2.43, 222.123.139.97 วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:14:24:44 น.  

 
ขอเฉลยหน่อยค่ะ(ขอบคุณมาก)


โดย: ซุน IP: 192.168.2.43, 222.123.139.97 วันที่: 19 มีนาคม 2553 เวลา:14:26:25 น.  

 
ขอเฉลยด้วยนะคะ ขอบพระคุณอย่างสูง


โดย: กัญจนพร IP: 125.26.65.0 วันที่: 10 เมษายน 2553 เวลา:17:36:58 น.  

 
เว็บนี้ดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะที่รวบรวมข้อสอบไว้ให้ ขอให้ได้บุญได้กุศลเยอะนะคะ


โดย: อุมาพร IP: 182.232.36.32 วันที่: 27 เมษายน 2555 เวลา:20:58:48 น.  

 
ดีมาก


โดย: นรา IP: 115.67.160.159 วันที่: 16 สิงหาคม 2555 เวลา:16:49:34 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 24 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.