สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบหน่วยที่ 3 วิจัย

ข้อสอบหน่วยที่ 3 วิจัย
1. ข้อใดเป็นนวัตกรรม
ก. แบบทดสอบ
ข. แบบสัมภาษณ์
ค. แบบสังเกต
ง. แบบฝึกทักษะ

2. ข้อใดไม่ใช่นวัตกรรม
ก. แบบฝึก
ข. แบบทดสอบ
ค. บทเรียนโปรแกรม
ง. วีดีทัศน์

3. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป “เรื่องสัตว์น่ารักสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อใดเป็นนวัตกรรม”
ก. บทเรียน
ข. สัตว์น่ารัก
ค. นักเรียนชั้น ป.1
ง. นักเรียนชั้นประถมศึกษา

4. ข้อใดเป็นชื่อปัญหาการวิจัยที่ถูกต้องสมบูรณ์
ก. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องการคูณสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ข. การพัฒนาบทเรียนการ์ตูนเรื่องสิ่งแวดล้อม
ค. การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปสำหรับนักเรียนชั้น ป.1
ง. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้น ป.5

5. ข้อใดเป็นการวิจัยเชิงพัฒนา
ก. สร้าง -> ประเมิน -> ใช้
ข. สร้าง -> ใช้ -> ประเมิน
ค. การพัฒนา -> ประเมิน -> แก้ไข
ง. การพัฒนา -> สร้าง- > ใช้6. ข้อใดไม่ใช่ความหมายของนวัตกรรม
ก. เครื่องมือแก้ปัญหา
ข. เทคนิคการแก้ปัญหา
ค. การประเมินการแก้ปัญหา
ง. วิธีการแก้ปัญหา

7. ข้อใดไม่ใช่โครงร่างของการวิจัย
ก. วัตถุประสงค์
ข. ขอบเขต
ค. วิธีดำเนินการ
ง. ผลการวิจัย

8. การเขียนเรียบเรียงเนื้อหาสาระใหญ่สู่เนื้อหาสาระเล็กลงเป็นหลักการข้อใด
ก. วัตถุประสงค์
ข. ความเป็นมา
ค. ขอบเขต
ง. นิยาม

9. ข้อใดเป็นความหมายการวิจัยเชิงพัฒนา
ก. การพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ข. การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ค. การพัฒนาแบบฝึก
ง. การพัฒนาคุณภาพผู้สอน

10. เหตุใดจึงใช้กลุ่มตัวอย่างอย่างน้อย 2 กลุ่ม
ก. เพื่อการทดลอง
ข. เพื่อการเปรียบเทียบ
ค. เพื่อการพัฒนา
ง. เพื่อการแก้ไขปรับปรุง

11. เหตุใดจึงกำหนดประชากรไม่ระบุโรงเรียน อำเภอ และจังหวัดใดๆ
ก. เพื่อกรอบการวิจัยกว้างๆ
ข. เพื่อการใช้นวัตกรรมทั่วไป
ค. เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ
ง. เพื่อทดลองกลับกลุ่มทั่วไป

12. เหตุใดจึงใช้กลุ่มตัวอย่างทดลองหลายๆ รอบ
ก. เพื่อการพัฒนา
ข. เพื่อการใช้นวัตกรรมทั่วไปได้
ค. เพื่อการอ้างอิงใช้ทั่วไปได้
ง. เพื่อประโยชน์การใช้ทั่วไป

13. การวิจัยเชิงพัฒนาตรงกับข้อใด
ก. ทดลองกลุ่มตัวอย่างหลายๆ กลุ่ม
ข. พัฒนานวัตกรรมหลายๆ รอบ
ค. เปรียบเทียบการทดลองหลายๆ กลุ่ม
ง. เพื่อการใช้ทั่วไปได้

14. การกำหนดกรอบแนวคิดด้านเนื้อหาระบุในส่วนใด
ก. วัตถุประสงค์
ข. ขอบเขต
ค. คำนิยาม
ง. กรอบแนวคิดการวิจัย

15. การกำหนดกรอบแนวคิด ประชากร/ กลุ่มตัวอย่าง ระบุในส่วนใด
ก. วัตถุประสงค์
ข. ขอบเขต
ค. คำนิยาม
ง. กรอบแนวคิดการวิจัย16. เหตุใดมักกำหนดเนื้อหาการวิจัยเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ก. สะดวกในวิธีการวิจัย
ข. เก็บข้อมูลได้ง่าย
ค. แก้ปัญหาเฉพาะด้าน
ง. กรอบการวิจัยชัดเจน

17. การกำหนดกรอบแนวคิดด้านเวลาระบุในส่วนใด
ก. นิยามคำศัพท์
ข. ขอบเขต
ค. วัตถุประสงค์
ง. กรอบแนวคิด

18. นิยามคำศัพท์คือนิยามใด
ก. การจำกัดความหมายเชิงปฎิบัติการ
ข. การกำหนดกรอบแนวคิด
ค. การนิยามศัพท์ตามพจนานุกรม
ง. การนิยามเพื่อความเข้าใจ

19. การอธิบายรายละเอียดลักษณะของนวัตกรรมระบุในส่วนใด
ก. ขอบเขต
ข. นิยามคำศัพท์
ค. กรอบแนวคิด
ง. วิธีดำเนินงาน

20. การอธิบายความหมายเชิงปฏิบัติการของเนื้อหาเรื่องหนึ่งเรื่องใดระบุในส่วนใด
ก. นิยามคำศัพท์
ข. ขอบเขต
ค. กรอบแนวคิด
ง. วัตถุประสงค์21. ข้อใดต่างจากพวก
ก. ความเป็นมา
ข. วัตถุประสงค์
ค. นิยามคำศัพท์
ง. วิธีดำเนินการ

22. ข้อใดเป็นนวัตกรรม
ก. วิธีการสอนแบบร่วมมือ
ข. แบบสังเกต
ค. แบบทดสอบ
ง. แบบสอบถาม

23. ข้อใดเป็นเครื่องมือวัดและประเมินผล
ก. แบบฝึกทักษะ
ข. แบบวัดทักษะ
ค. แบบเรียนโปรแกรม
ง. บทเรียนการ์ตูน

24. เครื่องมือใดช่วยตรวจสอบคุณภาพของนวัตกรรม
ก. แบบวัดทักษะ
ข. แบบฝึกปฏิบัติ
ค. การสาธิต
ง. การชี้แนะ

25. ใช้ t-test เพื่อจุดประสงค์ใด
ก. เพื่อความเชื่อมั่น
ข. เพื่อความเชื่อถือได้
ค. เพื่อการสรุปอ้างอิงใช้ทั่วไปได้
ง. เพื่อความตรง26. E1/E2 ใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
ก. เพื่อหาคุณภาพ
ข. เพื่อหาความเชื่อมั่น
ค. เพื่อหาประสิทธิภาพ
ง. เพื่อหาความเที่ยงตรง

27. ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องข้อใด
ก. ความตรง
ข. ความเชื่อถือ
ค. ความเชื่อมั่น
ง. ความถูกต้อง

28. คุณภาพของเครื่องมือเกี่ยวกับข้อใด
ก. IOC
ข. ความตรง
ค. E1/E2
ง. ถูกต้องทุกข้อ

29. เหตุใดจึงทดลองกลับกลุ่มตัวอย่าง เก่ง-ปานกลาง-อ่อน
ก. เพื่อการใช้นวัตกรรมทั่วไป
ข. เพื่อกรอบการวิจัย
ค. เพื่อความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
ง. เพื่อความถูกต้องของนวัตกรรม

30. การหา E1/E2 ใช้กับกลุ่มใด
ก. กลุ่มทดลอง
ข. กลุ่มใช้จริง
ค. กลุ่มทดลอง-จริง
ง. ใช้กับกลุ่มทั่วไป31. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. นวัตกรรมผ่านผู้เชี่ยวชาญแล้วหาค่า IOC
ข. ผ่านผู้เชี่ยวชาญก่อนทดลอง
ค. ผ่านทดลองแล้วหา E1/E2
ง. ทดลองใช้เพื่อหา E1/E2 เท่านั้น

32. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. E1/E2 ใช้กลับกลุ่มทดลอง
ข. t-test ใช้กลับกลุ่มใช้จริง
ค. IOC ใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ง. ร้อยละใช้คำนวณสถานภาพส่วนตัว

33. ข้อใดผิด
ก. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเท่านั้น
ข. กลุ่มตัวอย่างนักเรียนใช้ตรวจสอบความตรง
ค. กลุ่มนักเรียนใช้ตรวจสอบ E1/E2 เท่านั้น
ง. E1/E2 ใช้ตรวจสอบประสิทธิภาพเท่านั้น

34. t-test ใช้กับกลุ่มใด
ก. กลุ่มทดลอง
ข. กลุ่มใช้จริง
ค. กลุ่มทั่วไป
ง. กลุ่มควบคุม

34. แบบประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรม สอบถามกับกลุ่มใด
ก. นักเรียน
ข. ครู
ค. ผู้บริหาร
ง. ถูกทุกข้อ35. แบบประเมินความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะใช้เพื่อจุดประสงค์ใด
ก.ใช้พัฒนาแบบฝึก
ข. แก้ไขปรับปรุง
ค. ยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง
ง. รับรองนวัตกรรมจากผู้เกี่ยวข้อง

36. ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. E1/E2 ใช้กับกลุ่มทดลอง.t-test ใช้กับกลุ่มจริง
ข. ความตรงได้จาก IOC และความตรงเชิงประจักษ์
ค. กลุ่มตัวอย่างใช้ตรวจสอบ E1/E2 และความพึงพอใจ
ง. เพื่อความเชื่อมั่นรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญ

37. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. E1/E2 -> รับรองประสิทธิภาพจากการสร้าง
ข. t-test -> รับรองผลการใช้โดยทั่วไป
ค. แบบประเมินความพึงพอใจรับรองการยอมรับนวัตกรรม
ง. E1/E2, t-test, แบบประเมิน เป็นสถิติรับรองนวัตกรรม

38. กรอบแนวคิดการวิจัยข้อใดถูกต้อง
ก. สร้าง -> ทดลอง -> ประเมิน
ข. ยกร่างนวัตกรรม -> ศึกษาเอกสาร -> ทดลอง -> ประเมิน
ค. ศึกษาเอกสาร -> ทดลอง -> ประเมิน -> สร้าง
ง. ทดลอง -> ประเมิน -> ใช้

39. จุดประสงค์สำคัญของการศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องตรงกับข้อใด
ก. เป็นแนวทางการเขียนโครงร่าง
ข. เป็นแนวทางการยกร่างนวัตกรรม
ค. เป็นแนวทางการเขียนรายงานให้ถูกต้อง
ง. เพื่อการพัฒนางานวิจัยของเราเองให้ถูกต้อง40. ข้อใดเป็นความหมายของการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ก. สาระที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรม
ข. โครงสร้างของนวัตกรรม
ค. กระบวนการสร้าง
ง. ถูกทุกข้อ

41. ข้อใดเป็นความหมายการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ก. อาศัยความรู้นวัตกรรม
ข. ศึกษาปัญหานวัตกรรมเดียวกัน
ค. ศึกษาโครงสร้างของนวัตกรรม
ง. ศึกษาวิจัยในนวัตกรรมคล้ายกัน

42. การศึกษาเอกสารงานวิจัยมีประโยชน์ข้อใด
ก. กำหนดชื่อปัญหาได้
ข. เขียนโครงร่างได้
ค. สร้างนวัตกรรมได้
ง. เขียนรายงานได้

43. องค์ประกอบของรายงานการวิจัยตรงกับข้อใด
ก. บทที่ 1- 5
ข. ส่วนเนื้อหา – อ้างอิง
ค. ส่วนนำ – เนื้อหา – อ้างอิง
ง. เนื้อหา – อ้างอิง

44. การเขียนบทอภิปรายผลปรากฏในส่วนใด
ก. บทที่ 2
ข. บทที่ 3
ค. บทที่ 4
ง. บทที่ 545. ข้อใดเป็นบทสรุปผล
ก. ผลการวิเคราะห์
ข. ข้อเสนอแนะ
ค. บทอภิปรายผล
ง. ถูกทุกข้อ

46. ผลการสร้าง การใช้ และการประเมินปรากฏอยู่ในส่วนใด
ก. บทที่ 1
ข. บทที่ 4
ค. บทที่ 3
ง. บทที่ 2

47. นวัตกรรมปรากฏในส่วนใด
ก. บรรณานุกรม
ข. ภาคผนวก
ค. ส่วนอ้างอิง
ง. แยกเล่มแสดงผล


48. การแสดงภาคผนวกเพื่อจุดประสงค์ใด
ก. สร้างความเชื่อถือ
ข. สร้างความเชื่อมั่น
ค. แสดงความตรง
ง. เพื่อการอ้างอิงใช้ทั่วไป

49. ประวัติผู้วิจัยแสดงไว้เพื่อจุดประสงค์ใด
ก. สร้างความเชื่อมั่น
ข. เพื่อการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ค. เพื่อการใช้อ้างอิงทั่วไป
ง. เพื่อแสดงผลอย่างชัดเจน


50. เหตุใดจึงต้องเผยแพร่งานวิจัย
ก. เพื่อป้องกันการคัดลอก
ข. เพื่อการใช้ทั่วไป
ค. เพื่อสร้างเครดิต
ง. เพื่อการยอมรับ

……………………………Create Date : 16 ธันวาคม 2552
Last Update : 16 ธันวาคม 2552 16:49:45 น. 29 comments
Counter : 729 Pageviews.

 
ข้อสอบดีมากได้ฝึกทำ อยากดูเฉลย ไม่ทราบว่าจะผ่าน 60%ไหม


โดย: ฉลวย ถิ่นแก้ว IP: 113.53.103.9 วันที่: 16 ธันวาคม 2552 เวลา:18:54:43 น.  

 
ดีมากๆๆๆๆ


โดย: สมใจ สอนอ่านเขียน IP: 119.31.126.141 วันที่: 19 ธันวาคม 2552 เวลา:2:15:33 น.  

 
ดีมากๆคับ


โดย: วินัย IP: 110.49.139.158 วันที่: 19 ธันวาคม 2552 เวลา:16:13:19 น.  

 
อยากดู เฉลยครับ ถูกหรือผิด


โดย: bumphen IP: 110.49.97.167 วันที่: 19 ธันวาคม 2552 เวลา:17:48:01 น.  

 
ข้อสอบดีมาก


โดย: นายไสว สุขสม IP: 112.142.243.251 วันที่: 28 ธันวาคม 2552 เวลา:22:27:51 น.  

 
ขอบคุณมากๆๆสำหรับข้อสอบ


โดย: นายวิโรจน์ สันหมาน IP: 118.173.177.80 วันที่: 15 มกราคม 2553 เวลา:15:21:49 น.  

 
ทำแล้วไม่รู้หรือถูกหรือเปล่า อยากได้ได้เฉลยด้วยครับ


โดย: วิ1 IP: 118.173.177.80 วันที่: 15 มกราคม 2553 เวลา:15:24:30 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: phong IP: 113.53.202.95 วันที่: 16 มกราคม 2553 เวลา:13:02:23 น.  

 
ขอเฉลย ขอบคุณครับ


โดย: คำปอง IP: 192.168.7.149, 125.26.203.108 วันที่: 22 มกราคม 2553 เวลา:10:57:23 น.  

 
ขอเฉลยนะค่ะ


โดย: juree25@hotmai.lcom IP: 222.123.75.161 วันที่: 13 มีนาคม 2553 เวลา:20:43:05 น.  

 
ขอเฉลย


โดย: juree25@hotmai.lcom IP: 222.123.75.161 วันที่: 13 มีนาคม 2553 เวลา:20:44:36 น.  

 
1345


โดย: juree25@hotmai.lcom IP: 222.123.75.161 วันที่: 13 มีนาคม 2553 เวลา:20:45:52 น.  

 
1111111111111111111111111111111111111111


โดย: juree25@hotmai.lcom IP: 222.123.75.161 วันที่: 13 มีนาคม 2553 เวลา:20:47:21 น.  

 
ข้อสอบดีมากเลย


โดย: น. IP: 10.250.121.246, 203.172.199.254 วันที่: 24 พฤษภาคม 2553 เวลา:15:53:09 น.  

 
คัยมีเฉลยบ้างคะรบกวนขอหน่อยคะ ขอบพระคุณมากนะคะ


โดย: tona IP: 117.47.129.123 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:10:02 น.  

 
ลืมบอกเมลคะ tonna2520@yahoo.co.th


โดย: tona IP: 117.47.129.123 วันที่: 21 กรกฎาคม 2553 เวลา:19:11:10 น.  

 
ข้อสอบดีมาก
ดีครับ


โดย: กิ่งแก้ว IP: 182.93.209.75 วันที่: 30 กรกฎาคม 2553 เวลา:12:36:22 น.  

 
บอกเฉลยหน่อยนะ


โดย: may IP: 118.172.69.196 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:36:26 น.  

 
ขอเฉลยด้วยนะ

sakanwan_75@hotmail.com


โดย: เมย์ IP: 118.172.69.196 วันที่: 28 พฤศจิกายน 2553 เวลา:20:39:04 น.  

 
อยากรู้เฉลยคะ


โดย: ratreesu@gmailbcom IP: 192.168.9.68, 61.19.69.20 วันที่: 21 มกราคม 2554 เวลา:12:51:02 น.  

 
ลองทำแล้วอยากรู้เฉลยครับ โดย kampang25@hotmail.com


โดย: kampang IP: 58.11.34.58 วันที่: 25 มกราคม 2554 เวลา:17:40:33 น.  

 
ขอบคุณมากค่ะ


โดย: สุมาลี แท้สูงเนิน IP: 118.173.149.141 วันที่: 26 มกราคม 2554 เวลา:21:22:57 น.  

 
ข้อสอบที่ให้มา ดีมากๆ ค่ะ ขอเฉลยด้วยนะค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ


โดย: Wanpen IP: 182.93.153.14 วันที่: 4 มีนาคม 2554 เวลา:15:06:40 น.  

 
ลืมบอกเมลล์ค่ะ ts_2518@hotmail.com


โดย: Wanpen IP: 182.93.153.14 วันที่: 4 มีนาคม 2554 เวลา:15:10:06 น.  

 
ขอบคุณ


โดย: apicat IP: 125.26.234.211 วันที่: 14 มีนาคม 2554 เวลา:15:45:14 น.  

 
ขอเฉลยด้วยคะ som1932@hotmail.com
ขอบคุณค่ะ


โดย: romrawin IP: 223.205.92.43 วันที่: 22 มีนาคม 2554 เวลา:16:23:23 น.  

 
ดีมากๆๆๆๆๆๆ อยากดูเฉลย


โดย: เอ IP: 118.172.193.216 วันที่: 18 เมษายน 2554 เวลา:7:40:37 น.  

 
ขอเฉลย


โดย: นางสาวอุบล หนูฤกษ์ IP: 118.173.202.244 วันที่: 17 พฤษภาคม 2555 เวลา:19:09:23 น.  

 
ข้อสอบดีมากค่ะ ให้ความรู้ดี แต่ขอเฉลยด้วยนะค่ะ อยากรู้ว่าทำผิดหรือถูก schoolkai@hotmail.com


โดย: chanoknat IP: 58.9.46.158 วันที่: 19 สิงหาคม 2555 เวลา:0:14:14 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.