สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบครูชำนาญการพิเศษ1
1. ปัญหาอุปสรรคในการบริหารงานวิชาการที่ควรได้รับการปรับปรุงโดยด่วนคือ
ก. ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางปฎิรูปได้
ข. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานทำให้ครูยุงยากใจเลยทำอะไรไม่ได้
ค. ขาดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนรู้
ง. นักเรียนมีอิสระมากขึ้นสอนยากสอนเย็น
2. ท่านเข้าใจคำว่าวิทยากรท้องถิ่นว่าอย่างไร
ก. ครูที่อยู่ในชุมชนท้องถิ่นไกล้โรงเรียน
ข. ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่น
ค. ผู้ที่ก่อตั้งเป็นเครือข่ายวิชาการในท้องถิ่น
ง. ผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในท้องถิ่น
3. ท่านจะพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนตามนโยบาย สพฐ.ท่านจะให้ความสำคัญกับใคร
ก. ครู ศึกษานิเทศก์ ตัวท่านเอง
ข. ครู นักวิชาการ นักการศึกษา
ค. ครู ตัวท่านเอง นักเรียน
ง. ครู ผู้ปกครอง ชุมชน
4. ไม่ได้กล่าวไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. สาระการเรียนรู้
ข. หน่วยกิต
ค. การบูรณาการคู่ขนาน
ง. CAI ช่วยสอน
5. ท่านคิดว่าสาเหตุใดสำคัญสุดที่ทำให้ครูไม่นำสื่อมาประกอบการเรียนการสอนเท่าที่ควร
ก. ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้
ข.ขาดสื่อการเรียนการสอน
ค. ขาดขวัญ กำลังใจ ไม่สอนก็ได้ 1.5 ขั้น
ง. ไม่มีครูคนใดใช้เราก็ไม่ใช้
6.หากพิจารณาตามหลักการจัดสื่อการเรียนการสอนสื่อหรือประสบการณ์ใดทีทำให้เกิด
การเรียนรู้มากที่สุด
ก. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากภาพยนตร์
ข. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้การศึกษานอกสถานที่
ค. สื่อและประสบการณ์เรียนรู้จากการแสดงละคร
ง. สื่อและประสบการณ์จากการสาธิต
7. ตำแหน่งข้าราชการครูเมื่อแรกบรรจุ
ก. ครูผู้ช่วย
ข. ผู้ช่วยครู
ค. อาจารย์ 1 ระดับ 3
ง. ข้อ ก และ ค ถูก
8. ผู้ที่ลงนามในคำสั่งบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูที่บรรจุใหม่
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ข. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษาในนามเลขาธิการ กพฐ.
ง. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในนามเลขาธิการ กพฐ.
9. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิทยฐานะขั้นสูงสุดของข้าราชการครู
ก. ชำนาญการ
ข. ชำนาญการพิเศษ
ค. เชี่ยวชาญ
ง. เชี่ยวชาญพิเศษ
10. เมื่อข้าราชการครูถูกลงโทษควรดำเนินการตามข้อใดก่อน
ก. ร้องเรียน
ข. ร้องทุกข์
ค. อุทธรณ์
ง. ฟ้องศาลปกครอง
11. จากข้อ 10 ต้องดำเนินการภายในกี่วัน
ก. 15 วัน
ข. 30 วัน
ค. 60 วัน
ง. 90 วัน
12. สถานศึกษาจัดอยู่ในส่วนราชการใดของกระทรวงศึกษาธิการ
ก. ส่วนกลาง
ข. ส่วนภูมิภาค
ค. ส่วนเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ส่วนสถานศึกษานิติบุคคล
13. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)เป็นหน่วยงานตามข้อใด
ก. เป็นสถานศึกษา
ข. เป็นหน่วยงานทางการศึกษา
ค. เป็นส่วนราชการ
ง. ถูกทุกข้อ
14. ใครเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครู
ก. ก.ค.
ข. ก.ค.ศ.
ค. อ.ก.ค.
ง. สพฐ.
15. พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตราใด
ก. มาตรา 43
ข. มาตรา 81
ค. มาตรา 289
ง. มาตรา 336
16. การกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป กระจายให้กับใคร
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ข. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ค. สถานศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
17. กระบวนการนิเทศการศึกษามีขั้นตอนที่แตกต่างจากกระบวนการบริหารตามข้อใด
ก. การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหา
ข. การวางแผนและกำหนดทางเลือก
ค. การสร้างสื่อและพัฒนาวิธีการ
ง. การประเมินผลและการรายงานผล
18. เป็นเครื่องมือการนิเทศ
ก. บทเรียนสำเร็จรูป เทป วีดีโอเทป
ข. วิทยุ สไลด์ เครื่องฉายสไลด์
ค. เครื่องฉายข้ามศรีษะ แผนภูมิ
ง. แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบสังเกตุ
19. รู้ได้อย่างไรว่าโรงเรียนนี้ให้ความสำคัญกับงานวิชาการเป็นพิเศษ
ก. วิชาการเป็นเลิศ ประเสริฐคุณธรรม นำหน้าด้านกีฬา นำพาสังคม
ข. เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณะรรม เลิศล้ำกิจการ
ค. กีฬาดี กีฬาเด่น เน้นกีฬา ก้าวหน้ากีฬาเลิศ
ง. ผลการทดสอบระดับชาติได้ลำดับต้นๆ
20. หากท่านเป็นผู้บริหารบรรจุใหม่ท่านควรให้ครู ชุมชน นักเรียนคาดหวังด้านใดจากตัวท่าน
ก. งานวิชาการ
ข. งานอาคารสถานที่
ค. งานด้านการประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ง. ด้านวินัยนักเรียนและการปกครอง
21.ข้อใดเป็นบทบาทหน้าที่ผู้บริหารด้านงานบุคลากรของโรงเรียน
ก. จัดสรรงบประมาณเงินรายหัวให้ครูผู้สอนอย่างยุติธรรม
ข. ประเมินผลงานวิชาการของครูผู้สอนบบยืดหยุ่น อะลุ่มอล่วย
ค. มอบงานให้เป็นผู้ดูแลสวนหย่อมเพราะไม่มีภารโรง
ง. งานรายงานเอกสารต่อ สปอ.ช้ามากเพราะประนอมพึ่งบรรจุใหม่
22. การบริหารงานบุคคลข้อใดที่อยู่นอกเหนือหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียน
ก. การสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวครูรายเดือน
ข. การปฐมนิเทศอาจารย์ 3ที่ย้ายมาใหม่
ค. การอนุญาตให้ครูไปศึกษาต่อ
ง. การลงโทษทางวินัยผู่ช่วยอาจารย์ใหญ่
23. การบริหารงานบุคคลของ สพท.อยู่ในรูปคณะกรรมการ
ก. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา.
ข. อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา
ค. คณะกรรมการนิเเทศ ติดตาม ประเมินผลเขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
24. ไม่ใช่หลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล
ก. หลักความรู้ความสามารถ
ข. หลักความสามารถ
ค. หลักแห่งสายกลาง
ง. หลักความมั่นคง
25. "อาจารย์นิดหน่อยท่านเป็นคนพูดเพราะ นักเรียนชื่นชอบ หากทำอย่างนี้ได้ตลอดไปโดย
เฉพาะกับเพื่อนครูจะดีมากเลย" อาจารย์ใหญ่ที่พูดเป็นคนมีทักษะใด
ก. ทักษะความคิดรวบยอด
ข. ทักษะมนุษย์สัมพันธ์
ค. ทักษะการทำงาน
ง. ทักษะการยกย่อง
26." อาจารย์แดงครับ ขอให้อาจารย์สอนประจำชั้นป.6 นะครับ และก็ให้ช่วยคุณทองแดง
ทำงานพัสดุด้วยนะครับ"ท่านควรพูดข้อความนี้เมื่อใด
ก. ก่อนเปิดเทอมใหม่
ข. ขณะอยู่ระหว่างภาคเรียน
ค. เมื่อ สปอ.จะมานิเทศ
ง. เมื่อไหร่ที่ยากจะพูด
27. ท่านจะมอบหมายงานให้ครูคนใดคนหนึ่งท่านควรคำนึงถึงสิ่งใดสำคัญที่สุด
ก. ลักษณะงานที่มอบ
ข. ความรู้ความสามารถความถนัด ความพอใจ คนรับมอบ
ค. ดูตามวุฒิ วิชาเอกที่เรียนจบมา
ง. มอบให้เพราะว่าเป็นหลาน หน.ปอ.
28. ท่านคิดว่าคุณครูของท่านคนใดที่พัฒนาแล้ว
ก. เทิดทูนมุ่งอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบครูใหญ่ทั้งวันทั้งคืน
ข. ประสงค์นำวัวน้อยมาให้ผู้อำนวยการ่เมื่อไกล้เมษา และตุลาทุกปี
ค. สไกรใจซื่อสัตย์มาโรงเรียนผลิตสื่อเพื่อใช้ในการสอนตั้งแต่เช้าทุกวัน
ง. มารศรีประหยัดอดออมและอยู่แบบพอเพียง
29.องค์กรกลางบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก. ก.ค.
ข. ก.ค.ศ.
ค. อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา
ง. ถูกทุกข้อ
30. ตำแหน่งข้าราชการครูในโรงเรียนท่านตำแหน่งใดต่อไปนี้ ได้รับเงินวิทยฐานะแล้ว
ก. ผู้อำนวยการสถานศึกษา ค.ศ.2
ข. ครูชำนาญการ ค.ศ2
ข. ครูชำนาญการพิเศษ ค.ศ3
ง. ถูกทุกข้อ
Create Date : 12 เมษายน 2552
Last Update : 12 เมษายน 2552 14:28:09 น. 6 comments
Counter : 724 Pageviews.

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: da IP: 114.128.72.109 วันที่: 21 เมษายน 2552 เวลา:13:20:59 น.  

 
ขอบคุณมากมายสำหรับแนวข้อสอบ
ป.ล. อยากทำBlogg แบบนี้บ้างจังแต่ว่าทำไม่เป็นอะ ถ้าเป็นไปได้อยากให้สอนวิธีทำด้วยนะคะ sawitee_2@hotmail.com


โดย: กุ๊กกิ๊ก IP: 117.47.160.6 วันที่: 26 เมษายน 2552 เวลา:9:29:04 น.  

 
ฉันชื่อะไร


โดย: สมชาย ขาวดี IP: 118.173.33.124 วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:8:38:58 น.  

 
ฉันชื่ออะไร


โดย: สมชาย ขาวดี IP: 118.173.33.124 วันที่: 2 สิงหาคม 2552 เวลา:8:41:15 น.  

 
-ขาดเฉลยเสร็จเลย จะเรียนลัดสักหน่อย


โดย: kruNu IP: 118.172.212.12 วันที่: 14 มีนาคม 2553 เวลา:12:41:43 น.  

 
ขอบคุณสำหรับหรับแนวข้อสอบครู กำลังติวอยู่เหมือนกัน แต่ไม่รู้ว่าจะสอบได้หรือเปล่า


โดย: ปีศาจเว็บ วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา:22:22:53 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.