สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542

Q.1) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เกิดจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตราใด
A. 80
B. 81 (correct answer)
C. 82
D. 83
Q.2) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ประกาศใช้เมื่อใด
A. 19 สิงหาคม 2542 (correct answer)
B. 20 สิงหาคม 2542
C. 21 สิงหาคม 2542
D. 22 สิงหาคม 2542
Q.3) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉ.2 พ.ศ.2545 บังคับใช้เมื่อใด
A. 19 ธันวาคม 2545
B. 20 ธันวาคม 2545 (correct answer)
C. 21 ธันวาคม 2545
D. 22 ธันวาคม 2545

Q.4) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีทั้งหมดกี่หมวดกี่มาตร
A. 8 หมวด 78 มาตรา
B. 8 หมวด 87 มาตรา
C. 9 หมวด 78 มาตรา
D. 9 หมวด 87 มาตรา
Q.5) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ฉ.2 ยกเลิก ฉบับเดิมกี่มาตรา
A. 11
B. 12
C. 13 (correct answer)
D. 14
Q.6) ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 คือใคร
A. นายชวน หลีกภัย (your answer)
B. พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร
C. รมต.ศธ.
D. ผู้ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
Q.7) พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 หมวดใด ว่าด้วย บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุรภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
A. หมวด 1
B. หมวด 2 (correct answer)
C. หมวด 3
D. หมวด 4
Q.8) ข้อใด ไม่ใช่ ระบบการจัดการศึกษาตามมาตรา 15
A. การศึกษาในระบบ
B. การศึกษานอกระบบ
C. การศึกษาตามอัธยมศัย
D. การศึกษาตลอดชีวิต (your answer)
Q.9) การศึกษาในระบบมีกี่ระดับ
A. 2 (your answer)
B. 3
C. 4
D. ตามความเหมาะสมและศักยภาพ
Q.10) เด็กในข้อใดต้องเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ
A. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 - เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 14
B. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 7 - เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16 (your answer)
C. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 - เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 14
D. เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 8 - เด็กที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 16
Q.11) ข้อใด ไม่ใช่ สถานศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
A. สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
B. โรงเรียน
C. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (correct answer)
D. วิทยาลัย
Q.12) ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ที่พึงประสงค์และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้เป็นหลักเทียบเคียงในการส่งเสริมกำกับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพทางการศึกษา คือความหมายของข้อใด
A. ตัวบ่งชี้
B. คุณภาพการศึกษา
C. มาตรฐานการศึกษา (your answer)
D. เกณฑ์คุณภาพประเมินภายใน
Q.13) มาตราใดสำคัญที่สุดใน พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
A. 21
B. 22 (your answer)
C. 26
D. 27
Q.14) ยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถและพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด อยู่ในมาตราใด
A. 21
B. 22 (your answer)
C. 23
D. 24
Q.15) ข้อใด ไม่เกี่ยวข้อง ในการประเมินผู้เรียนตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
A. ประเมินจากพัฒนาการของผู้เรียน
B. ประเมินความประพฤติ
C. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน
D. เวลาการร่วมกิจกรรมและการทดสอบ (correct answer)
Q.16) ลักษณะของหลักสูตรการศึกษาในระดับต่าง ๆ ต้องมีลักษณะอย่างไร
A. จัดตามความพร้อมและความต้องการ
B. จัดตามจุดมุ่งหมายของแต่ละระดับเป็นสำคัญ
C. หลากหลาย (correct answer)
D. บูรณาการ
Q.17) ข้อใด ไม่ใช่ คณะบุคคลในรูปของสภา ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
A. สภาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ
B. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
C. คณะกรรมการการอุดมศึกษา
D. คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (correct answer)
Q.18) การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญาให้ยึดอะไร
A. ปริมาณสถานศึกษา
B. จำนวนประชากร
C. เขตพื้นที่การศึกษา (correct answer)
D. ความเหมาะสมด้านอื่น
Q.19) ข้อใด ไม่ใช่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
A. ผู้แทนครู
B. ผู้แทนผู้ปกครอง
C. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
D. ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ (correct answer)
Q.20) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิในการจัดการศึกษาในระดับใด
A. ในระบบ
B. นอกระบบ
C. ตามอัธยาศัย
D. ระดับหนึ่งหรือทุกระดับก็ได้ (your answer)
Q.21) ผู้ใด ไม่ใช่ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเอกชน
A. ผู้บริหารสถานศึกษา
B. ผู้รับใบอนุญาต
C. ผู้แทนครู
D. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (correct answer)
Q.22) หมวดใด พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
A. 4
B. 5
C. 6 (correct answer)
D. 7
Q.23) สมศ.ย่อมาจากอะไร
A. สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (correct answer)
B. สำนักงานรับรองคุณภาพมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา
C. สำนักงานรับรองมาตรฐาน คุณภาพ ประเมินคุณภาพการศึกษา
D. สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพสถานการศึกษา
Q.24) มาตราใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ทำให้เกิดสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา
A. 53 (your answer)
B. 54
C. 55
D. 56
Q.25) หมวดใดว่าด้วยเรื่องทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
A. 6
B. 7
C. 8 (correct answer)
D. 9
Q.26) หมวดใดว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
A. 6
B. 7
C. 8
D. 9 (correct answer)
Q.27) หมวดใดของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ ทำให้เกิด พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
A. 3
B. 5 (correct answer)
C. 7
D. 9
Q.28) ผู้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศ เพื่อเป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ คือใคร
A. นายกรัฐมนตรี
B. รัฐมนตรี (correct answer)
C. ปลัดกระทรวง
D. เลขาธิการ
Q.29) ข้อใดคือความหมายของคำว่าครู
A. บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
B. บุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
C. บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน (correct answer)
D. บุคลากรวิชาชีพที่ทำหน้าที่ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน
Q.30) ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้กำหนดให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล
A. สพฐ
B. สพท (correct answer)
C. สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
D. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา


Create Date : 07 เมษายน 2554
Last Update : 7 เมษายน 2554 0:06:08 น. 0 comments
Counter : 3061 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.