สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
แนวข้อสอบบรรจุครู (ข้อสอบจริง 10-11 พ.ค. 2551)

แนวข้อสอบบรรจุครู (ข้อสอบจริง 10-11 พ.ค. 2551)

อ่านก่อนสักนิด
เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานแก่ผู้อยากได้แนวความรู้แนวข้อสอบเพื่อไปสอบบรรจุแข่งขันเข้ารับราชการครู สพฐ. ไม่หวงถ้าต้องการนำไปอ่าน แต่ถ้าผู้ใดหวังจะเอาแนวข้อสอบที่จัดทำขึ้นนี้ไปใช้ในทางที่มิชอบ หาผลประโยชน์ หรือคัดลอกเพื่อไปเป็นผลงานขอตน ขอให้ผู้นั้นอย่าได้ประสบความสำเร็จใดๆ ในชีวิต อยากให้แนวข้อสอบนี้ ผู้นำไปใช้เป็นผู้ที่อยากจะเป็นครู รักและศรัทธาในอาชีพครูอย่างแท้จริง มิใช่แค่อยากรับราชการ เพื่อความโก้เก๋ หรือเป็นอาชีพสุดท้ายที่จะเลือกทำ แนนจัดทำขึ้นเพื่อหวังอยากให้มีครูที่มีความสามารถและมีคุณธรรมมาช่วยกันพัฒนาเด็กที่ต่อไป จะช่วยพัฒนาประเทศเรา ให้เป็นคนที่มีความรู้และมีคุณธรรม ไม่ใช่เก่งแต่คดโกง

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณพี่จอย ที่คอยให้คำแนะนำในการเลือกหนังสืออ่านสอบบรรจุครู และคอยชี้แนะเรื่องแนวข้อสอบมาตลอด และตอนนี้แนนสอบได้ลำดับที่ 5 ติดขึ้นบัญชีไว้ลำดับที่ 3 และขอให้สิ่งดีๆ ที่พี่คอยให้แนนส่งผลให้พี่จอยได้บรรจุเร็วๆ

หนังสือที่ใช้อ่าน แนะนำของ อ.จีระ งอกศิลป์ค่ะ ทั้ง 4 เล่ม

การสอบจะมีทั้งภาค ก และภาค ข
ภาค ก จะมี 4 วิชา
1. ความรอบรู้
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป
3. วิชาการศึกษา
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
ภาค ข
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
- สัมภาษณ์

วิชาที่ 2-4 แนนไม่ได้ทำแนวไว้ให้ เพราะข้อสอบมันไม่ตายตัวค่ะ
เป็นแนนวิเคราะห์โดยส่วนมาก ต้องอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์ช้อยส์จากโจทย์
2. ความรู้ความสามารถทั่วไป ก็มีคณิต กับ ภาษาไทย ไม่ยากมาก แต่ก็ไม่ง่ายจนเกินไปต้องหมั่นฝึกทำบ่อยๆ จะได้เอง
3. วิชาการศึกษา นี่ก็ต้องวิเคราะห์เอาเองค่ะ ต่อให้จำโจทย์ได้ แต่คำตอบก็ต้องดูว่าข้อไหนจะถูกที่สุด
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง รู้แต่วิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ เนื้อหาจะออกค่อนข้างครอบคลุมมีทั้งง่ายและยาก แต่ก็ไม่ยากเกินนะคะ ต้องเตรียมตัวอ่านกว้างๆ
- พื้นฐานคอมพิวเตอร์
- โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม
- ภาษาซี
- flow chart
- เกตต์ ต่างๆ
- บวกลบ การแปลงเลขฐานต่างๆ
- การคูณ การ บวก ลบ เลขของคอมพิวเตอร์
- การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- ระบบเครือข่าย


วิชา ความรอบรู้
1. จังหวัด...(จังหวัดที่คุณไปสอบ) มีเขตพื้นที่การศึกษา กี่เขต

2. จะเป็นข่าวในปัจจุบัน ซึ่งที่แนนเจอคือ
- พายุที่ถล่มพม่าชื่อว่าอะไร (ไซโคลนนาร์กีส)
- ประเทศใดเป็นเจ้าภาพที่จัดแข่งขันฟุตบอลโลก ปี 2008

3. ค่าขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เท่าไร (500 บาท)

4. โรคร้ายแรงในข้อใดที่ไม่มีในประกาศ ก.ค.ศ. (ก. โรคเรื้อน)
ก. โรคเรื้อน ข. วัณโรคระยะติดต่อ ค. เท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ ง. โรคพิษณสุราเรื้อรัง

5. อ.ก.ค.ศ. ย่อมาจากอะไร

6. ครูในสถานศึกษา กรณีทำผิดวินัยไม่ร้ายแรง สามารถขออุทรณ์ต่อใคร

7. ลำตัดเป็นการละเล่นของภาคใด

8. กฐินมีความหมายว่าอย่างไร

9. การจัดตั้งสถานสงเคราะห์ในเขตจังหวัด... จะต้องขออนุญาตจากใคร (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

10. ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า "เด็ก"

11. ใครเป็นผู้แถลงนโยบายการศักษา ต่อที่ประชุมรัฐสภา

12. ข้อใดไม่เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง ก.ค.ศ.

13. ข้อใดไม่เป็นคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

14. ครูผู้ช่วยต้องทดลองปฏิบัติงานกี่ปี (2 ปี)

15. ถ้าท่านได้บรรจุ ใครจะเป็นผู้แต่งตั้ง

16. ถ้าท่านต้องการเลื่อนวิทนฐานะเป็นครูชำนาญการ จะต้องเป็นครูมาไม่น้อยกว่ากี่ปี (6 ปี สำหรับวุฒิ ป.ตรี และ 4 ปี สำหรับวุฒิ ป.โท)

17. ศศ.บ. เอกภาษาอังกฤษ ไม่มีสิทธิ์สมัครเพราะขาดเอกสารใด (ใบประกอบวิชาชีพครู)
ก. ใบรับรองคุณวุฒิ ข. สูติบัตร ค. ใบประกอบวิชาชีพครู ง. บัตรประจำตังประชาชน

18. ความผิดใด ไม่มี (ให้ออก)
ก. ปลดออก ข. ไล่ออก ค. ให้ออก ง. ภาคทัณฑ์

19. วิทยฐานะใดไม่มี (รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ)

20. ข้อใดคือความหมายของการศึกษาในระบบ

21. การลาที่ยังมีสิทธิ์ได้เลื่อนขั้นเงินเดือน (ขาดงาน 15 วัน)

22. ข้อใดเป็นความผิดปรากฏชัดแจ้งที่ร้ายแรง

23. อำนาจการลงโทษของ ผอ.สถานศึกษาคือ (ภาคทัณฑ์ หรือ ตัดเงินเดือนไม่เกิน 5% ไม่เกิน 1 เดือน)

24. ข้าราชการครูและบุคลาการทงการศึกษาเห็นว่าคำสั่งของผู้บังคับบัญชาจะทำให้เสียหายทางราชการจะต้องทำอย่างไร (เสนอผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งภายใน ๗ วัน)


ภาค ข ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู
1. ข้อใดคือ ธรรมะคุ้มครองโลก (หิริ โอตัปปะ)

2. ข้อใดคือความหมายของการจัดการเรียนรู้ (ง.ถูกทุกข้อ)
ก. การใช้ความรู้ ข.การสร้างความรู้ ค.การรวบรวมความรู้ ง.ถูกทุกข้อ

3. การประสานงาน ควรจะประสานสิ่งใดก่อน (ประสานคน)

4. หลักธรรมในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้ดีที่สุด (สังคหวัตถุ ๔)

5. กิริยาในข้อใดที่จะสามารถสร้างมนุษยสัมพันธ์ได้เป็นพิเศษ (ข. ยิ้ม)
ก. หัวเราะ ข. ยิ้ม ค. สบตา ง. ยักคิ้ว

6. ข้อใดเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง (ปลดออก ไล่ออก)

7. ข้อใดเป็นลักษณะความผิดเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ (ไม่มีอายุความ, ยอมความกันไม่ได้, ไม่อาจชดใช้ด้วยเงินเพื่อลบล้างความผิด)

8. หลักธรรมที่ทำให้เกิดความสำเร็จในการทำงาน เรียกว่าหลักธรรมในข้อใด (อิทธิบาท ๔)

9. ครูนิด จูงแขนคนแก่เดินข้ามถนน แสดงคว่าครูอาคมมีคุณธรรมตามข้อใด (กรุณา)
ก. เมตตา ข. กรุณา ค. มุฑิตา ง. อุเบกขา

10. ครูจา โมโหลูกศิษย์ที่ทำแบบฝึกหัดไม่ได้มากกำลังจะตี แต่คิดได้ว่าเราเป็นครูต้อสอนเขาให้รู้จึงไม่ตี แสดงความครูจามีคุณธรรมตามข้อใด (ทมะ)
ก. สัจจะ ข. ทมะ ค. ขันติ ง. จาคะ

11. คุณธรรมของครูสังเกตได้จากอะไร (การประพฤติปฏิบัติ)

12. ข้อใดไม่เป็นมาตรฐานวิชาชีพครู (มาตรฐานวิชาชีพมี 3 มาตรฐานคือ มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ,มาตรฐานการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติตน)

13. มาตรฐานวิชาชีพครูในข้อใดกำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ (มาตรฐานการปฏิบัติตน)

14. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด (ถูกทุกข้อ)
ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค. รักษาและส่งเสริมฐานะ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง. ถูกทุกข้อ

15. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู (แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ)

16. สถาบันวิชาชีพครู คือ ข้อใด (คุรุสภา)

17. ข้อใดแสดงว่าครูมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ (ก. ครู ก)
ก. ครู ก ใช้เวลาว่างเตรียมแผนการจัดการเรียนรู้
ข. ครู ข ใช้เวลาว่างตอนเย็นสอนพิเศษให้กับเด็ก โดยรับค่าตอบแทนเดือนละ 100 บาท
ค. ครู ค พยายามศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อจะได้เปลี่ยนสถานที่ไปสอนในมหาลัย
ง. ถูกทุกข้อ

18. อัตราค่าธรรมเนียมขอขึ้นทะเบียนขอใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ เท่าไร (500 บาท)

19. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ใช้ได้กี่ปี (5 ปี)

20. หน้าที่ของครู คือ (ก.)
ก. จัดประสบการณ์ให้นักเรียน
ข. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
ค. เป็นผู้นำชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชน
ง. พัฒนาโรงเรียน

21. ใครมีบทบาทต่อการเรียนการสอนมากที่สุดในโรงเรียน (ง.)
ก. นักเรียน
ข. ครูวิชาการ
ค. ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ง. ครูผู้สอน

22. ครูควรมีความรับผิดชอบต่อสิ่งใดมากที่สุด (ข.)
ก. โรงเรียน
ข. นักเรียน
ค. ผู้ร่วมงาน
ง. ชุมชน

23. ท่านชอบครูประเภทใดมากที่สุด (ข.)
ก. สอนเก่ง
ข. มีความรับผิดชอบสูง
ค. รักนักเรียน
ง. ชอบช่วยเหลือ

26 ต.ค. 2552 -- ฝากถึงผู้เยี่ยมชมทุกท่านนะคะ แนนไม่มีบริการส่งเมล์ให้นะคะ ข้อสอบมีเท่าที่ให้เท่านี้แหละค่ะ นี่เป็นข้อสอบจริงๆ ที่เจอในสนามสอบ ไม่ใช่แนวข้อสอบ จำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วค่ะ ส่วนแนวอื่นๆ หาอ่านได้ตามร้านหนังสือค่ะ เอามาแปะไว้เยอะ เจ้าของหนังสือเค้าจะได้ด่าเอา ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อก
Create Date : 05 พฤศจิกายน 2552
Last Update : 5 พฤศจิกายน 2552 9:28:50 น. 19 comments
Counter : 1298 Pageviews.

 
พี่คะ..คือหนูมีเรื่องอยากปรึกษาพี่เกี่ยวกับการเรียนต่อในสายการศึกษาแบบนี้อะคะ.. ถ้าสมมติพี่พอมีเวลาช่วยแอดมาให้คำปรึกษากับหนูหน่อยนะคะ


โดย: มะปราง IP: 119.31.126.141 วันที่: 22 พฤศจิกายน 2552 เวลา:19:38:21 น.  

 
ขอบคุณมากนะครับ
ขอให้พี่เจริญในหน้าที่การงานครับ


โดย: นายแสนดี IP: 192.168.212.113, 113.53.84.226 วันที่: 24 พฤศจิกายน 2552 เวลา:11:30:30 น.  

 
เปิดแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ 8 ชุดไม่ได้ค่ะ ต้องทำไงคะ


โดย: เมรี IP: 110.49.182.20 วันที่: 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา:13:27:47 น.  

 
ขอบคุณค่ะ


โดย: หฟั่ฟร IP: 118.173.7.235 วันที่: 21 ธันวาคม 2552 เวลา:12:46:29 น.  

 
ขอบคุณพี่มากนะค่ะ


โดย: tik IP: 192.168.12.53, 122.154.129.116 วันที่: 13 มกราคม 2553 เวลา:19:48:19 น.  

 
ขอบคุณมากมายนะค่ะ ถ้ายังไงขอถ่มพี่ภูมินะค่ะว่ากินอะไรถึงได้เก่งปานฉะนี้ ขอบคุณณณณณณณณณ


โดย: กิ๊ก IP: 192.168.212.203, 203.172.129.130 วันที่: 9 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:00:08 น.  

 
ขอบคุณมากครับ
ขอให้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ขอให้มีแฟนสวย ๆ หล่อ ๆ
ดูแลสุขภาพนะครับ
รักนะ จู บุ๊ จู บุ๊


โดย: กาฟิว IP: 192.168.212.222, 125.26.221.214 วันที่: 14 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:16:28:34 น.  

 
ขอบคุณมากกัฟ ขอบให้รวยๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนะ เป็นแนวทางกับชีวิตหนูมากเลย ถ้ามีอะไรเกี่ยวกับการสอบครูช่วยแอดมาหาหนูบ้างนะคะ ตอนนี้เป็นแค่อัตราจ้าง แล้วเรียนโทบริหารการศึกษารามด้วยค่ะ หนักมากเลย
สุดท้ายนี้หนูฝากเมลไว้หน่อยนะคะเผื่อพี่จะสงสารและช่วยเหลือหนู
lek_mio@hotmail.com


โดย: เล็ก IP: 114.128.36.34 วันที่: 17 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:23:04:16 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: ตี้ IP: 118.172.74.90 วันที่: 19 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:13:45:36 น.  

 
ขอบคุณค๊า


โดย: ก้อย IP: 222.123.161.124 วันที่: 26 มีนาคม 2553 เวลา:13:22:40 น.  

 
สุดยอดค่ะ ขอเฉลยด้วยค่ะ


โดย: ด๋า IP: 118.173.111.229 วันที่: 30 มีนาคม 2553 เวลา:13:12:22 น.  

 
มีประโยชน์มากค่ะ


โดย: เก๋ IP: 119.31.7.77 วันที่: 6 เมษายน 2553 เวลา:17:10:20 น.  

 
ขอบคุณครับ


โดย: คนสู้ชีวิต IP: 124.157.186.218 วันที่: 14 เมษายน 2553 เวลา:12:38:15 น.  

 
ขอบคุณสำหรับ แสงสว่างที่นำทาง เด็กสอบสนามแรก


โดย: nana IP: 223.207.167.236 วันที่: 16 เมษายน 2554 เวลา:12:21:24 น.  

 
ขอคุณมากครับขอให้เป็นคนดีของสังคมแบบนี้ตลอดไปและขอให้คุณเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน...ร่ำรวยเด้อครับ


โดย: satan602 IP: 113.53.201.101 วันที่: 17 เมษายน 2554 เวลา:16:27:26 น.  

 
ขอบคุณมากเลยค่ะ
เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
ขอให้พี่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านน่ะค่ะ
สุดท้ายนี้หนูฝากเมลไว้หน่อยนะคะ
ayumi_sovelyeel@hotmail.comโดย: ayu IP: 202.143.191.97 วันที่: 4 กรกฎาคม 2554 เวลา:13:33:21 น.  

 
ต้องการแนวข้อสอบดาวน์โหลดที่นี่ //www.sobtidsure.net
หรือดูได้ที่ //www.edikk.com/?edikk&MODULE=m_product&CATEGORY=1&CATEGORYSUB=34


โดย: pong86 IP: 182.53.124.160 วันที่: 12 ตุลาคม 2554 เวลา:23:56:39 น.  

 
ขอบคุณมากเลยค่ะ
เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
ขอให้พี่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านน่ะค่ะ


โดย: ศิริวรรณ บุญทศ IP: 171.4.106.213 วันที่: 10 มิถุนายน 2555 เวลา:20:51:41 น.  

 
ขอบคุณมากเลยค่ะ
เป็นประโยชน์มากเลยค่ะ
ขอให้พี่ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านน่ะค่ะ


โดย: ศิริวรรณ บุญทศ IP: 171.4.106.213 วันที่: 10 มิถุนายน 2555 เวลา:20:51:42 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.