สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
แนวข้อสอบ กพ ชุด10

จงอ่านข้อความที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถามโดยพิจารณาเลือกตัวเลือก 1,2,3 หรือ 4 ที่ถูกต้องที่สุด
1. เสียงของคำ เพี้ยนและกลายได้ ความหมายก็เพี้ยนและกลายได้ทำนองเดียวกัน เพราะเสียงและความหมายเป็นของคู่กัน ถ้าแยกกันแต่ละส่วนก็ไม่เป็นคำพูดในภาษา เพราะมีแต่เสียงอย่างเดียวก็เป็นเสียงที่ปราศจากความหมาย ถ้ามีแต่ความหมายก็เป็นแต่ความในใจ เมื่อไม่เปล่งเสียงออกมาก็ไม่มีใครทราบ ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
1. ทั้งเสียงและความหมายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ 2. ความสัมพันธ์ของเสียงและความหมายอยู่ที่การสื่อสาร
3. การสื่อสารด้วยเสียงที่มีความหมายเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์ที่สุด 4. ในการสื่อสารต้องใช้เสียงและความหมายประกอบกันจึงจะเข้าใจกันได้
2. พินัยกรรมคือคำสั่งแสดงความตั้งใจครั้งสุดท้ายที่จะยกทรัพย์สินหรือวางข้อกำหนดใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของตน อันจะให้เกิดเป็นผลบังคับได้ตามกฎหมายเมื่อตนตายแล้ว ข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
1. พินัยกรรมคือเอกสารแสดงเจตนาในเรื่องทรัพย์สินซึ่งถูกต้องตามกฎหมาย
2. พินัยกรรมคือเอกสารแสดงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับทรัพย์สินของผู้ตายตามที่ระบุไว้
3. พินัยกรรมคือบรรดาทรัพย์สินทั้งปวงที่ผู้ตายได้มอบไว้แก่ผู้รับตามที่กำหนด
4. พินัยกรรมคือมรดกที่ผู้ตายได้มอบไว้ให้แก่ผู้รับตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ทุกประการ
3. ผงซักฟอกที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีผลทำให้พืชน้ำเจริญเติบโตเร็ว เพราะว่ามีสารอาหารที่เป็นปุ๋ยของพืช แต่จะมีผลทำให้น้ำเสียในระยะหลัง เพราะว่าพืชจะดึงออกซิเจนในน้ำมาใช้ในการหายใจ ข้อความนี้ตีความว่าอย่างไร
1. ผงซักฟอกมีส่วนทำให้น้ำเสีย 2. พืชน้ำเจริญเติบโตได้ดีในที่ ๆ น้ำเสีย
3. ผงซักฟอกให้ประโยชน์แก่มนุษย์ได้หลายอย่าง 4. พืชน้ำจะไม่ใช้ออกซิเจนในอากาศมาปรุงอาหาร
4. นิกายสงฆ์เกิดจากการตีความพระพุทธบัญญัติไม่ตรงกัน เลยเกิดการแตกแยกในทางปฏิบัติข้อความนี้สรุปว่าอย่างไร
1. นิกายสงฆ์ที่ต่างกันจะมีศีลต่างกัน 2. นิกายสงฆ์ที่ต่างกันจะมีศาสดาต่างกัน
3. นิกายสงฆ์ที่ต่างกันจะมีการปฏิบัติต่างกัน 4. นิกายสงฆ์ที่ต่างกันจะมีพุทธบัญญัติต่างกัน
5. ผู้เขียนตำราต้องเป็นผู้รู้ภาษาดี ถ้าผู้รู้ภาษาไม่ดีคนอ่านไม่เข้าใจก็ไม่มีประโยชน์ ข้อความข้างต้นตีความได้อย่างไร
1. ผู้เขียนตำราต้องเป็นผู้สื่อสารที่ดี 2. ผู้อ่านจะไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่านตำรา ถ้าผู้เขียนไม่มีความสามารถในการใช้ภาษา
2. ภาษาเป็นสื่อสำคัญในการทำความเข้าใจระหว่างมนุษย์ 3. คนอ่านจะได้รับประโยชน์ในด้านการใช้ภาษานอกเหนือจากความรู้ในตำรา
6. อาหารนมจำเป็นต้องมีคุณภาพสูง มีกระบวนการผลิต แปรรูป และจำหน่ายที่ถูกสุขลักษณะ เพราะจุลินทรีย์สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อมคุณภาพ หรือนำเชื้อโรคมาสู่คนได้ ทำนองเดียวกันจุลินทรีย์บางอย่างก็มีประโยชน์สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้ได้สี กลิ่น และรสที่ตลาดต้องการ และสร้างคุณประโยชน์แก่ร่างกายมนุษย์ ข้อความใดสรุปได้ถูกต้อง
1. อาหารนมที่มีคุณภาพสูงจะต้องไม่มีจุลินทรีย์ปะปนอยู่ 2. อาหารนมต่างจากอาหารประเภทอื่นเนื่องจากต้องมีกระบวนการกำจัดไม่ให้จุลินทรีย์ปะปน
3. จุลินทรีย์ในอาหารนมบางชนิดทำลายคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4. จุลินทรีย์ทุกชนิดในอาหารมักจะสร้างคุณประโยชน์แก่ร่างกายมนุษย์
7. คอมพิวเตอร์หรือสมองกลเป็นเครื่องมือที่มนุษย์สร้างขึ้น มีความสามารถเหมือนมนุษย์ มีประสิทธิภาพในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ได้ดีและมากกว่า แต่มนุษย์ก็ยังเป็นผู้ควบคุมและสั่งการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน ถ้ามนุษย์ไม่มีคุณภาพ คอมพิวเตอร์ก็ต้องไม่มีประสิทธิภาพเช่นกัน ข้อความนี้กล่าวสรุปได้อย่างไร
1. คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นแต่เก่งกว่ามนุษย์ 2. คอมพิวเตอร์ไม่สามารถและทำงานเองได้ต้องอาศัยมนุษย์
3. คอมพิวเตอร์จะไม่มีประสิทธิภาพถ้าผู้ควบคุมไม่มีคุณภาพ 4. คอมพิวเตอร์เป็นแค่เครื่องมือช่วยในการทำงานของมนุษย์
8. กระดาษที่ใช้ห่อหรือใส่อาหารโดยเฉพาะพวกกล้วยทอด มันทอด กล้วยปิ้งนั้น ไม่ควรเป็นกระดาษที่มีตัวหนังสือ ทั้งนี้เพราะหมึกพิมพ์นั้นจะมีโลหะหนักเช่น ตะกั่ว โคเมียม เป็นส่วนประกอบ ถ้าหมึกพิมพ์ไปติดกับอาหารที่รับประทานจะทำให้สารเคมีโลหะหนักเข้าไปสะสมในร่างกายทำให้เกิดเป็นโรคต่าง ๆ ได้ สำคัญที่สุดก็คือ โรคมะเร็ง ข้อความข้างต้นสรุปได้อย่างไร
1. ไม่ควรรับประทานกล้วยทอด มันทอด กล้วยปิ้งที่ใส่ถุงกระดาษที่มีน้ำหมึกติดอยู่
2. ไม่ควรรับประทานอาหารที่เปื้อนหมึกเพราะโลหะหนักจะเข้าไปสะสมในร่างกาย
3. ไม่ควรใช้กระดาษที่มีตัวหนังสือใส่หรือห่ออาหารเพราะสารเคมีมีโลหะหนักเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่าง ๆ
4. ไม่ควรใช้กระดาษที่มีตัวหนังสือใส่หรือห่ออาหารเพราะกระดาษเป็นต้นเหตุของการเกิดโรคที่สำคัญ
9. ตบะในพุทธศาสนาหมายถึงความเป็นอยู่อย่างง่าย ๆ ตัดความกังวลในการแสวงหาสิ่งปรนเปรอความสุขให้…………เท่าที่จำเป็นในการดำรงชีวิต
1. เหมาะสม 2. เพียงพอ 3. เหลือเพียง 4. พอประมาณ
10. การช่างของไทยได้………….มาตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม ดังจะเห็นได้จากการช่างในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น ได้รับเอารูปแบบของศิลปะและการช่างอย่างตะวันตกเข้ามา…………กับการช่างไทย
1. ก้าวหน้า ปะปน 2. เจริญ คลุกคลี 3. พัฒนา ผสมผสาน 4. รุ่งเรือง เกี่ยวข้อง
11. พุทธจริยธรรมบ่งถึงความประพฤติที่เรียกว่า “จาริตตะ” อันกลายมาเป็นจารีตในภาษาไทย………การควรเว้นที่เรียกว่า “วาริตตะ” …….”วิรัติ”
1. และ และ 2. และ หรือ 3. หรือ หรือ 4. หรือ และ
12. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. โดยยึดข่าวสาร ข้อมูลที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อมประกอบการนั้น ๆ 2. ถ้าหากไม่กระทำสิ่งเหล่านั้นก็เพราะไม่ทราบวัตถุประสงค์
3. ทฤษฎีสมองกลถือว่าคนเป็นสิ่งมีชีวิตซึ่งมักทำอะไรอย่างมีจุดหมาย 4. หรือไม่ทราบผลร้ายที่จะเกิดขึ้นตามมาภายหลัง
13. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 3
1. ในปัจจุบันคำว่า”สัญลักษณ์”เข้ามามีบทบาทในสังคมเป็นอย่างมาก 2. ตลอดจนยากต่อการปลอมแปลงของคู่แข่งทางการค้าอีกด้วย
3. ทั้งนี้เพื่อความสะดวก ง่ายต่อการจดจำ และการนำไปใช้ 4. เพราะเป็นเครื่องหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่กำหนดขึ้นมาแทนสิ่งนั้น ๆ
14. ข้อความใดเป็นลำดับที่ 4
1. ก็มักจะเป็นเวลาที่เราใกล้จะเสียหรือสูญสิ่งนั้นไปแล้ว
2. พยายามที่จะเรียกร้องป้องกันต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งนั้นกลับคืนมา
3. คนเรากว่าจะค้นพบว่าสิ่งใดมีคุณค่าต่อชีวิตของเรา
4. ความกลัวที่จะต้องสูญเสียมักจะเป็นตัวผลักดันให้คนเรา
ให้พิจารณาข้อใดที่ถูกต้องตามหลักภาษาและไวยากรณ์
15. 1. ข้อพิพาทระหว่างคูเวตและอิรักมีทั้งเรื่องปัญหาน้ำมันและปัญหาพรมแดน 2. วินัยข้าราชการกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ข้าราชการถือปฏิบัติ
3. นายปรีดี พนมยงค์ถูกยกย่องเป็นวีรบุรุษของชาติ 4. เทศนาโวหาร หมายถึงการเขียนข้อความหมายให้กว้างขวางออกไป
16. 1. การกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ชนบทเป็นลู่ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
2. ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ชายฉกรรจ์จะถูกเกณฑ์แรงงานโดยทางราชการ
3. การใช้พลังงานน้ำมันทำให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์กระจัดกระจายมากกว่าการใช้ถ่านหิน
4. ชาวเขาส่วนใหญ่ยังคงดำรงชีวิตตามรอยบรรพบุรุษ
17. เมื่อ 5 ปีก่อนอายุของแม่กับลูกเป็น 5 : 3 ปัจจุบันแม่อายุ 50 ปี อัตราส่วนอายุของแม่กับลูกจะเป็นเท่าใด
1. 5 : 3 2. 25 : 16 3. 27 : 17 4. 50 : 32
18. ในการสอบบรรจุครั้งหนึ่งวิชาความรู้ความสามารถทั่วไปคะแนนเต็ม 100 คะแนน สมศรีชนะสมบัติ 10 คะแนน และชนะสมศักดิ์ 19 คะแนน ถ้าสมบัติและกับสมศักดิ์แข่งขันกัน สมบัติจะชนะสมศักดิ์เท่าใด
1. 9 คะแนน 2. 10 คะแนน 3. 11 คะแนน 4. 12 คะแนน
19. ในการสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป มีผู้สอบผ่าน 27% และมีผู้สอบไม่ผ่านทั้งหมด 584 คน อยากทราบว่ามีผู้เข้าสอบทั้งสิ้นกี่คน
1. 600 คน 2. 700 คน 3. 800 คน 4. 900 คน
20. เชือกเส้นหนึ่งยาว 220 เมตร ถ้านำปลายเชือกมาชนกันเพื่อให้เชือกเป็นวงกลม อยากทราบว่าวงกลมดังกล่าวมีเส้นผ่าศูนย์กลาเท่าใด
1. 60 เมตร 2. 70 เมตร 3. 80 เมตร 4. 90 เมตร
21. ถังใบหนึ่งบรรจุน้ำเต็มถัง รั่วไป 1/3 ถัง และตักออก 4 ลิตร เหลือน้ำครึ่งถังพอดี ถังนี้จุน้ำได้กี่ลิตร
1. 20 ลิตร 2. 22 ลิตร 3. 23 ลิตร 4. 24 ลิตร
22. สมชายเดินทางจากเมือง ก. ลงมายังเมือง ข. ที่อยู่ทางทิศใต้ 3 กิโลเมตร และเดินทางไปเมือง ค. ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออก 4 กิโลเมตร อยากทราบว่าเมือง ก. และเมือง ค. ห่างกันกี่กิโลเมตร
1. 3 กม. 2. 4 กม. 3. 5 กม. 4. 6 กม.
23. จักรยานคันหนึ่งล้อหน้ามีเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 เซนติเมตร ล้อหลังมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 เซนติเมตร เมื่อปั่นจักรยานไป 10 กิโลเมตร อัตราส่วนระหว่างล้อหน้ากับล้อหลังจะเป็นเท่าใด
1. 1 : 2 2. 2 : 1 3. 1 : 1 4. 2 : 2
24. คนงาน 7 คน ช่วยกันขุดบ่อ 7 บ่อ เสร็จภายใน 7 วัน ถ้าคนงาน 3 คน ขุดบ่อ 3 บ่อ จะเสร็จภายในกี่วัน
1. 3 วัน 2. 5 วัน 3. 7 วัน 4. 9 วันCreate Date : 04 มิถุนายน 2553
Last Update : 4 มิถุนายน 2553 13:55:32 น. 0 comments
Counter : 847 Pageviews.

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.