สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
ข้อสอบเยียวยาวิชาสังคม (6)

1) ข้อใดเป็นลักษณะของผู้เรียนที่แสดงว่ามีความเข้าใจที่คงทน
ก จดจำบทเรียนได้นานกว่านักเรียนคนอื่น
ข บอกเล่าหรืออธิบายเรื่องที่เรียนได้คล่อง
//ค นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้
ง มีเจตคติค่านิยมตามวัฒนธรรมของชุมชน2) ครูต้องวิเคราะห์ผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนรู้เปรียบเหมือนการกระทำของใครต่อไปนี้มากที่สุด
ก นักอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ
ข หมอดูทำนายดวงชะตาคน
//ค แพทย์วินิจฉัยอาการผู้ป่วย
ง ตำรวจสอบสวนผู้ร้าย3) ข้อใดเป็นตัวชี้วัด .... สถานศึกษามีการปฎิรูปการศึกษา
ก มีหลักสูตรสถานศึกษาที่มีคุณภาพ
ข พัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
//ค จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพผู้เรียน
ง จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้4) ข้อใดเป็นบทบาทของครูที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
//ก การวิเคราะห์และออกแบบการจัดการเรียนรู้
ข การจัดทำหน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการในกลุ่มสาระฯ
ค การวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง
ง การอำนวยความสะดวกเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้5) การจัดกิจกรรมในขั้นตอนใดเป็นจุดอ่อนของการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับ
ก พฤติกรรมการสืบค้น
ข พฤติกรรมการทำงานร่วมกัน
ค พฤติกรรมเอื้ออำนวยให้เกิดการเสริมความรู้
//ง พฤติกรรมการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน6) การวัดและประเมินผลของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญควรเป็นอย่างไร
ก สอบให้บ่อยๆ
ข ต้องหาคนเก่งที่สุดให้ได้
ค ประเมินเพื่อจัดอันดับผู้เรียน
//ง ให้นักเรียนประเมินตนเอง7) การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสมารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ... คำกล่าวข้างต้นเป็นส่วนหนึ่งของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตราเม่าไร
//ก มาตรา 22
ข มาตรา 23
ค มาตรา 24
ง มาตรา 308) แผนการจัดการเรียนคือสิ่งที่บ่งบอกคุณภาพความเป็นครู.... ข้อใดสอดคล้องกับคำกล่าวข้างต้น
ก เป็นงานของครูโดยตรง
//ข เป็นกระบวนงานที่เป็นระบบ
ค เป็นเข็มทิศในการจัดการเรียนรู้
ง เป็นตัวกำหนดการวัดผลการเรียนรู้9) ถ้าท่านคาดหวังว่าท่านจะอบรมนักเรียนให้เป็นคนประหยัดและอดออมท่านจะเริ่มต้นด้วยกิจกรรมใด จึงจะสอดคล้องกับเส้นพัฒนาการด้านจิตพิสัย
//ก ให้ตัวอย่างคนที่ประสบผลสำเร็จจากการออม
ข ให้ความรู้เรื่องคุณค่าของการออม
ค จัดทำโครงการ ...... ออมวันละบาท
ง ทำบัญชีรายจ่ายในชีวิตประจำวันของตน10) ข้อใดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่แสดงว่าหน่วยการเรียนนั้นเป็น หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการกับวิถีชีวิตของผู้เรียน
ก นักเรียนสามารถบอกแนวคิดการพัฒนาตนเองได้
ข นักเรียนสามารถใช้ความรู้แก้โจทย์ปัญหาได้
ค นักเรียนสามารถเขียนแผนภาพแสดงมโนมติของ บทเรียนได้
//ง นักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุท้องถิ่นได้11) ผู้วิจัยควรสรุปผลการวิจัยให้สอดคล้องกับหัวข้อใด
//ก วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
ข ขอบเขตของงานวิจัย
ค ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ง สถิติที่ใช้ในงานวิจัย12) ถ้าครูให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่นักเรียนสนใจจากนั้นครูให้นักเรียนคิดและลงมือปฏิบัตินักเรียนหาความรู้ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย จนได้ข้อค้นพบและสรุปจนสามารถจัดแสดงผลงาน แสดงว่าครูจัดการเรียนรู้ในแบบใด
ก แบบใช้แหล่งเรียนรู้
ข แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ค แบบที่เน้นการปฏิบัติ
//ง แบบโครงงาน13) การนำเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยไปให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบ เป็นการหาคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบใด
ก ความเชื่อมั่น
//ข ความตรง
ค ความยากง่าย
ง ความแปรปรวน14) การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยจัดให้ผู้เรียนแสดงความสามารถในลักษณะต่างๆ เป็นการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบใด
ก การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา
ข การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
//ค การจัดการเรียนรู้แบบบูรณการสู่พหุปัญญา
ง การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นการปฏิบัติ15). ในการเขียนกลุ่มตัวอย่าง ต้องระบุเรื่องใดบ้าง
ก ประชากร ขนาดตัวอย่าง
//ข ขนาดตัวอย่าง และวิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง
ค ประชากร ขนาดตัวอย่าง
ง วิธีการได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่าง ประชากร16) ข้อใดไม่ใช่การประเมินกระบวนการกลุ่ม
ก บทบาทของหัวหน้ากลุ่ม
ข ขั้นตอนของกระบวนการกลุ่ม
//ค คุณภาพชิ้นงานตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้
ง ปฏิสัมพันธ์ของสมาชิกภายใยกลุ่ม17) ตัวบงชี้ที่จะบอกถึงลักษณะการเรียนรู้ผู้เรียนตามเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คือข้อใด
ก การเรียนรู้ทุกรูปแบบทั้งสุขและทุกข์พอๆกัน
ข นักเรียนปฎิบัติด้วยตนเองมากที่สุดแทบไม่ต้องอาศัยครู
ค ได้รับความสะดวกสบายจากการตกแต่งห้องเรียนให้สวยงาม
//ง ได้รับการเรียนรู้ที่ผสมผสานสาระความรู้ต่างๆได้สัดส่วนกัน18) ประเด็นสำคัญที่ควรเขียนในขอบเขตการวิจัยคือข้อใด
ก ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร
ข กลุ่มตัวอย่าง ตัวแปร ระยะเวลาในการวิจัย
//ค ตัวแปร ประชากร ระยะเวลาในการวิจัย
ง กลุ่มตัวอย่าง ระยะเวลาในการวิจัย ประชากร19) ในการวิจัย ...การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้น ป.3 ... ควรนิยามศัพท์เฉพาะคำใด
//ก หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ข สาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค การพัฒนา
ง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 320) ครูคนหนึ่งใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปบบปูรณาการประเภทสอดแทรกพบว่านักเรียนมีพัฒนาการดีขึ้น ครูอีกคนหนึ่งจึงนำไปใช้กับนักเรียนอีกกลุ่มในโรงเรียนเดียวกัน ปรากฏว่าพํมนาการของนักเรียนไม่ดีขึ้น น่าจะเกิดจากสาเหตุจากใครมากที่สุด
//ก ครู
ข นักเรียน
ค ผู้บริหาร
ง ผู้ปกครอง21) ผู้วิจัยควรหาคุณภาพเครื่องมือของ..แบบสอบถาม.. อย่างไร
ก หาค่าความยากง่าย
ข หาค่าอำนาจจำแนก
//ค หาค่าความเชื่อมั่น
ง หาค่า E1/E222) ข้อดีของการฝึกให้ผู้เรียนใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงานคืออะไร
ก ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสได้เป็นผู้นำ
ข ผู้เรียนมีสมาธิดีขึ้น ท่ามกลางเสียงดัง
//ค ผู้เรียนจะได้รู้บทบาทของตนเองในการทำงานร่วมกับคนอื่น
ง นักเรียนมีเพื่อนมากขึ้น23) ข้อใดเป็นเหตุผลความจำเป็นในการวิจัยในชั้นเรียน
ก เพื่อฝึกประสบการณ์ในการวิจัย
//ข เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนของนักเรียน
ค เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร
ง เพื่อหาข้อมูลในการกำหนดนโยบายของโรงเรียน24) การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระสอดคล้องกับการประเมินผลในข้อใด
ก การประเมินพัฒนาการของผู้เรียน
ข การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
//ค การเลื่อนช่วงชั้นและการจบการศึกษา
ง การประเมินคุณภาพของสถานศึกษา25) ข้อใดเป็นการเขียนสมมุติฐานการวิจัยที่ถูกต้อง
ก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ 75
ข ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
//ค ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05
ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนไม่แตกต่างกับก่อนเรียน26) พฤติกรรมครูข้อใดที่ทำให้คุณภาพผู้เรียนไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษามากที่สุด
ก ครูไม่สร้างหน่วยการเรียนด้วยตนเอง
//ข ครูไม่ศึกษาทำความเข้าใจหลักสูตรให้ถ่องแท้
ค ครูไม่ใช้ผลการประเมินมาพัฒนาผู้เรียน
ง ครูไม่ส่งเสริมการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน27) สถิติใดนำเสนอคู่กับ X~
ก P
//ข SD
ค X
ง t28) ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ไม่ถูกต้อง
ก หลักสูตรแกนกลางเป็นกรอบทิศทางการทำหลักสูตรสถานศึกษา
ข ใช้สาระการเรียนรู้แกนกลางเพื่อเทียบเคียงและปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้
ค หลักสูตรสถานศึกษาต้องสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและสังคม
//ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังคือองค์ความรู้ ทักษะกระบวนการและค่านิยม29) ในการวิจัยเรื่อง ...การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3... ผู้วิจัยควรดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบใด
//ก การวิจัยปฏิบัติการ
ข การวิจัยเชิงพรรณนา
ค การวิจัยเชิงสำรวจ
ง การวิจัยสถาบัน30) ข้อใดเป็นการเขียนชื่อเรื่องการวิจัยที่สมบูรณ์ที่สุด
ก การพัฒนาชุดฝึกทักษะเรื่อง การบวก โรงเรียนเมืองใหม่
ข การพัฒนาหนังสือการ์ตูนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
//ค การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการหารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ง การพัฒนารูปแบบการสอนแบบซิปปา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 431) งานวิจัยใดควรเป็นงานวิจัยของครู
ก การประเมินคุณภาพของโรงเรียนนำร่องสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1
ข การประเมินผลโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่
//ค การพัฒนาการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้โครงงาน
ง การนิเทศการสอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาในจังหวัดน่าน32) ครูควรจัดการเรียนรู้อย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้ว่าการเรียนรู้เป็นงานต่อเนื่องตลอดชีวิต
ก กระตุ้นให้ผู้เรียนใช้กระบวนการคิดทำความเข้าใจสิ่งต่างๆ
ข เปิโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับบุคคลอื่น
ค กระตุ้นให้ผู้เรียนอยากรู้และค้นหาคำตอบในเรื่องที่ชอบ
//ง สร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนสืบค้นแสวงหาความรู้33) ข้อใดเป็นการเขียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ถูกต้อง
//ก เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง การคูณ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ข เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ค เพื่อรวบรวมข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ง เพื่อปรับปรุงแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง34) ข้อใดเป็นขั้นเตรียมการสอนของครู
ก กระตุ้นให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรม
//ข วิเคราะห์ผู้เรียน
ค สร้างบรรยากาศ
ง การประเมินผลการเรียน35) ข้อใดเป็นคุณค่าที่สำคัญที่สุดของการประเมินผลก่อนเรียน
ก ช่วยให้ทราบความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
//ข ช่วยในการจัดกระบวนการเรียนรู้
ค ช่วยในการปรับปรุงข้อบกพร่องของนักเรียน
ง ช่วยสะท้อนผลการจัดการเรียนการสอน36) วิจัยควรหาค่า Item – Objective Congruency index
ก แบบสัมภาษณ์
ข แบบสอบถาม
//ค แบบทดสอบ
ง แบบบันทึก37) ข้อใดเป็นหัวข้อในโครงร่างการวิจัยที่จำเป็นต้องเขียนทุกงานวิจัย
//ก วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ข ข้อจำกัดในการวิจัย
ค ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
ง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย38) ข้อใดเป็นความหมายของคำว่า คำอธิบายรายวิชา
ก สิ่งที่กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
//ข ภาพรวมของคุณภาพผู้เรียน
ค แนวทางการจัดกระบวนการเรียนรู้
ง เกณฑ์การวัดผลประเมินผล39) ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพสื่อ
ก ต้องทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
//ข สัดส่วนของ Process efficiency กับ Product efficiency
ค ต้องทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
ง หาค่า IOC40) ครูคนใดต่อไปนี้คือครูที่ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก ครูเอก สอนแยกเนื้อหาวิชา
ข ครูโท ทดสอบนักเรียนสม่ำเสมอเป็นระยะๆ
//ค ครูตรี ประเมินกระบวนการเรียนของ ผู้เรียน
ง ครูจัตวา มุ่งเน้นการแข่งขันระหว่างผู้เรียน41) ข้อใดเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพจริงมากที่สุด
ก ความสามารถในการวิเคราะห์มาตรฐานหลักสูตรของผู้สอน
//ข ความครบถ้วนสมบูรณ์ข้อข้อมูล การบันทึกผลหลังการใช้แผน
ค ทักษะและความสามารถของผู้สอนด้านพฤติกรรมความเป็นครู
ง การส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ของสถานศึกษา42) ครูจัดการเรียนรู้โดยให้ความสำคัญกับความรู้เดิมของผู้เรียนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมผนวกกับความรู้ใหม่จนค้นพบความรู้และรู้จักสิ่งที่ค้นพบ... ครูจัดการเรียนรู้ในรูปแบบใด
ก การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้
//ข การจัดการความรู้แบบสร้างองค์ความรู้
ค การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน
ง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นเหตุ43) นักเรียนคนใดมีระดับความสามารถในการเรียนรู้สูงสุด
ก แดงอธิบายเรื่องการหารเศษส่วนให้เพื่อนฟังได้
//ข เด่นรวบรวมข้อมูลข่าวสารของนาธานแล้วสรุปว่า นาธานมีพฤติกรรมผิดปกติ
ค ต้อยเลือกจัดเมนูอาหารได้เหมาะสมตามหลักการของโภชนาการที่ดี
ง แดงใช้วัสดุสร้างชิ้นงานได้ตามข้อกำหนดทุกเงื่อนไข44) สมรศรี ถักไหมพรมเป็นข้าวของเครื่องใช้ได้หลายอย่างตามความพึงพอใจของตน แสดงว่าสมรศรีมีทักษะพิสัยในระดับใค
ก การทำอย่างมีคุณภาพ
ข ความสามารถในการผสมผสาน
//ค เป็นการทำโดยอัตโนมัติ
ง การเลือกทำตามข้อกำหนด45) ข้อใดเป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด
//ก แผนการจัดการเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนเป็นกระบวนการจัดลำดับขั้นการเรียนรู้
ข การสร้างหน่วยการเรียนรู้เป็นการรวบรวมสาระที่คล้ายกันมารวมกัน
ค การตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้เน้นการใช้คำที่หวือหวาน่าสนใจ
ง จุดประสงค์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียนคือตัวชี้วัดคุณลักษณะของผู้เรียน46) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด หมายถึงอย่างไร
ก ครูลดบทบาทหรือลดความสำคัญของตนเองให้มากที่สุด
ข ครูจัดการเรียนรู้โดยยึดวิชาเป็นตัวตั้ง
ค ครูต้องหาวิธีการให้ผู้เรียนได้ความรู้ให้มากที่สุด
//ง ครูให้โอกาสผู้เรียนมีส่วนร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้47) ข้อใดเป็นผลจากการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ก ผู้เรียนสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น
ข ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถพิเศษเท่าเทียมกัน
ค ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเท่าเทียมกัน
//ง ผู้เรียนนำวิธีการเรียนรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้48) จงจิตเป็นผู้ที่ไม่ใช้วัสดุโฟมใส่อาหารเลยพฤติกรรมของจงจิต สอดคล้องกับจิตพิสัยข้อใด
ก การรับรู้
ข การตอบสนอง
//ค การสร้างค่านิยม
ง การสร้างลักษณะนิสัย49) เหตุใดการจัดการเรียนรู้ปัจจุบันมุ่งให้ผู้เรียนคิดแบบองค์รวมโดยการจัดการเรียนแบบบูรณาการ
//ก เพราะชีวิตคนมีเรื่องราวสัมพันธ์กันไม่แยกจากกัน
ข เพราะผู้เรียนทุกคนมีทักษะการคิดสูง
ค เพราะผู้เรียนทุกคนมีความสมารถพิเศษหลายด้านในตัวเท่ากัน
ง เพราะช่วยให้ผู้เรียนบูรณาการกับชีวิตจริงได้ทุกเรื่อง50) ข้อใดเป็นการวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
//ก การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6
ข การศึกษาผลการใช้บทเรียนโปรแกรมเรื่องการอ่านหนังสือและวารสารภาษาอังกฤษของนักเรียนประถมศึกษาปีที่5
ค การประเมินการจัดกิจกรรมโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 251) ข้อใดมีความสำคัญและจำเป็นมากที่สุดต่อ... การประเมินผลการเรียนจากการปฎิบัติ...
ก จุดประสงค์การเรียนรู้กับสาระการเรียนรู้
//ข การออกแบบชิ้นงานและเกณฑ์การให้คะแนน
ค เกณฑ์การให้คะแนนกับการออกแบบชิ้นงาน
ง สาระการเรียนรู้กับการออกแบบชิ้นงาน52) ข้อใดคือกระบวนการที่ไม่ใช่ลักษณะที่พึงประสงค์ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
//ก เป็นกระบวนการพัฒนาวิชาการ
ข เป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ค เป็นกระบวนการที่พัฒนาคนอย่างต่อเนื่อง
ง เป็นกระบวนการเรียนรู้อย่างมีความสุข53) วันหนึ่งฝนตกเปียกแฉะ นักเรียนต่างถอดรองเท้าก่อนขึ้นห้องเรียน ยกเว้นเดชคนเดียวเท่านั้น เมื่อครูถามว่า เพราะอะไรจึงไม่ถอดรองเท้า ... เดชตอบว่า ...ครูไม่ได้สั่ง...แสดงว่าเดชมีพฤติกรรมสอดคล้องกับข้อใด
ก เป็นตัวของตัวเอง
//ข ไม่พินิจพิจารณา
ค ทำตามข้อกำหนด
ง ไม่ปรับตัว54) การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ หลักการข้อใดสำคัญที่สุด
//ก หลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้
ข วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา
ค คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
ง สาระการเรียนรู้และการวัดประเมินผล55) ผู้เรียนมีคุณภาพผ่านมาตรฐานของหลักสูตร... ข้อความนี้หมายความว่าอย่างไร
ก ผู้เรียนผ่านการประเมินในแต่ละกลุ่มสาระ
ข ผู้เรียนผ่านการประเมินทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
ค ผู้เรียนผ่านการประเมินก่อนระหว่างและหลังการเรียน
//ง ผู้เรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์การผ่านช่วงขั้น56) เป็นข้อกำหนดคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการและเจตคติค่านิยมเพื่อใช้เป็นตัวกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียน.. ข้อความข้างต้นนี้เป็นความหมายของข้อความใด
ก หลักสูตรสถานศึกษา
//ข มาตรฐานการเรียนรู้
ค สาระและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ง คำอธิบายรายวิชา57) การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเป็นการจัดการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดสิ่งใดโดยตรง
//ก ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการ
ข ผู้เรียนทำได้ตามที่ผู้ปกครองต้องการ
ค ผู้เรียนได้รักการพัฒนาตามฐานะ
ง ผู้เรียนมีทักษะในการต่อสู้ชีวิต58) เครื่องมือหรือวิธีการข้อใดที่ช่วยให้การประเมินผลตามสภาพจริงมีความถูกต้องสมบูรณ์มากที่สุด
ก การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
ข การประเมินผลงานการปฏิบัติ
//ค การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน
ง การกำหนดเกณฑ์การประเมินที่เหมาะสม59) ข้อใดเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างมโนมติของบทเรียนได้มากที่สุด
ก การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้เรียน
ข การสรุปสร้างองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม
//ค การมีปฏิสัมพันธ์กันของกิจกรรมการเรียนรู้
ง การที่ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมการเรียน60) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยข้อใดเหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ก แบบสอบถาม Rate scale 5 ระดับ
ข แบบสอบถามอัตนัย
//ค แบบบันทึกพฤติกรรมการเรียน
ง แบบประเมินคนเอง61) ข้อใดเป็นผลสะท้อนจากการประเมินคุณภาพระดับชาติที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษามากที่สุด
//ก เป็นแนวทางปรับปรุงการเรียนการสอน
ข ใช้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
ค ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษา
ง แสดงถึงศักยภาพในการบริหารสถานศึกษา62) ข้อใดเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติที่สำคัญมากที่สุด
//ก การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แบบกลุ่มสัมพันธ์
ข การเรียนรู้ตามที่ผู้สอนได้จัดเตรียมให้ศึกษาค้นคว้า
ค การเรียนรู้ตามความสนใจ ตามความถนัด ตามศักยภาพของตนเอง
ง การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและซึมซับสิ่งที่ดีงามไว้ในตนเอง63) ข้อใดเป็นเครื่องมือขณะจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู
//ก กระบวนการกลุ่ม
ข กระบวนการออกข้อสอบ
ค กระบวนการประเมินผล
ง กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียน64) ข้อใดเป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหน่วยการเรียนรู้ แผนเรียนรู้ ผลการเรียนที่คาดหวัง เพื่อศึกษาพัฒนาการของผู้เรียน
ก การประเมินผลก่อนการเรียน
//ข การประเมินผลระหว่างเรียน
ค การประเมินผลหลังการเรียน
ง การประเมินผลก่อน ระหว่าง และหลังการเรียน65) การวิจัยในข้อใดที่ต้องกำหนดทั้งตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ก การศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการใช้ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังเวียนวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ข การสำรวจปัญหาในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสังเวียนวิทยา จังหวัดร้อยเอ็ด
//ค การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องสิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 166) ข้อใดเป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานของนักเรียน
ก ใช้สื่อ/คำถามกับผู้เรียน
ข จัดกลุ่มระดมสมอง
//ค ช่วยกันปฏิบัติงาน
ง ช่วยกันสรุปผลงาน67) ข้อใดเป็นวิธีสุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากร
//ก Simple random sampiing
ข Purposive sampling
ค Accidental sampling
ง Population sampling68) ข้อใดสำคัญที่สุดของของการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการจัดการเรียนรู้แบบการสร้างองค์ความรู้
ก ทฤษฎีและคำจำกัดความของเรื่องที่เรียน
ข แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง
ค ความรู้ใหม่ และการแสดงออกด้านพฤติกรรม
//ง ความสัมพันธ์ของความรู้เดิม และการค้นคว้าความรู้ใหม่69) ข้อใดเป็นเป้าหมายสำคัญของการเรียนแบบร่วมมือที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
//ก ทักษะการทำงานร่วมกัน
ข ทักษะการแข่งขันกันเป็นทีม
ค ความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน
ง การรู้จักตนเองและตระหนักในคุณค่าของตนเอง70) การจัดการเรียนรู้ของครูอยู่บนพื้นฐานความเชื่อเรื่องใด
//ก ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้
ข การเรียนรู้เกิดได้เฉพาะที่
ค นักเรียนเก่งจะพัฒนาได้ดี
ง ปัญญาของคนปรับเปลี่ยนไม่ได้


Create Date : 04 กุมภาพันธ์ 2554
Last Update : 4 กุมภาพันธ์ 2554 17:20:39 น. 0 comments
Counter : 409 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.