สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
นโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ

นโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมผู้บริหารองค์กรหลัก ครั้งที่ 23/2553 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.กล่าวถึงจุดเน้นของ ศธ.ในการดำเนินงานตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตามนโยบาย 6 เดือน 6 คุณภาพ ดังนี้

1)เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จะมีการนำเงินงบประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554 ดำเนินการให้ลงไปสู่สถานศึกษาอย่างแท้จริง โดยให้กรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ประชุมได้มอบหมายให้ สพฐ. จัดวางระบบ เพื่อให้ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษาเข้ามาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ในการพิจารณากรอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2)การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ศธ.จะประกาศชัดเจนว่าผู้เรียนในแต่ละระดับ ควรมีจุดเน้นในการพัฒนาอย่างไร เพื่อให้เป็นเป้าหมายที่ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจนและมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนต่อไป โดย
การศึกษาในระดับปฐมวัยก็จะเน้นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพสมองเด็กไทยให้ได้รับสารไอโอดีน และมีคุณลักษณะใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมีการเน้นเป็นช่วงชั้นอย่างชัดเจน เช่น
ป.1-ป.3 จะเน้นให้มีการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ใฝ่ดี มีวินัย มีความรับผิดชอบ,
ป.4-ป.6 จะเน้นที่การอ่านคล่องเขียนคล่อง มีทักษะในการคิดขั้นพื้นฐาน มีทักษะชีวิตเพื่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ มีจิตสาธารณะ,
ม.1-ม.3 มีทักษะในการคิดชั้นสูง มีทักษะชีวิต รู้จักการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และอยู่อย่างพอเพียง,
ม.4-ม.6 มีทักษะในการคิดชั้นสูง ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี การรักการเรียนรู้ การค้นพบตัวเอง การแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของระดับนี้คือ มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีความมุ่งมั่น มีความเป็นพลเมืองดี
ระดับอาชีวศึกษาจะมุ่งเน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ มีทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ มีความสามารถทางด้านเศรษฐกิจ
ระดับมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ และส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขัน มุ่งเน้นเรื่องสหกิจศึกษา โดยจะให้มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกับภาคเอกชน ให้มหาวิทยาลัยสนองตอบต่อการช่วยเหลือสังคมโดยมี 1 มหาวิทยาลัย 1 จังหวัด
โดยจุดเน้นดังกล่าวจะมีการประกาศจุดเน้นและจัดกิจกรรมในวันที่ 22 ตุลาคม 2553
3)คุณภาพการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน ให้
กศน.ตำบลเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตลอดชีวิต
กศน. ตำบลเป็นการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ที่เป็นการเรียนฟรี สำหรับประชาชนวัยทำงาน 30 ล้านคน
กศน.เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชนของประชาชนนอกระบบทั้งหมด สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ส่งเสริมเรื่องทักษะชีวิต และความเป็นพลเมือง
โดยจะมีการประกาศในวันที่ 12 ตุลาคม 2553


2
4)คุณภาพสถานศึกษายุคใหม่ จะมุ่งเน้นเรื่องโรงเรียนดีประจำตำบล ด้านคุณภาพ ความเสมอภาค และความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน โดยใช้ยุทธศาสตร์ 777 ซึ่งจะประกาศในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553 ดังนี้
- 7 แรก ในการดำเนินการแรก คือ การพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลใน 4 เดือนแรก มีเป้าหมายในการดำเนินการ 7ประการ ได้แก่ 1.มีแผนงานในการพัฒนาที่ชัดเจน 2.มีเป้าหมายในการพัฒนาที่ชัดเจน 3.โรงเรียนมีความสะอาด 4.มีบริเวณโดยรอบร่มรื่น 5.มีบรรยากาศอบอุ่น 6.มีความปลอดภัย 7.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ
- 7 ที่สอง คือ การพัฒนาใน 4 เดือนต่อมา ที่จะมีการพัฒนา 7 ประการ ได้แก่ 1.มีห้องสมุด 3 ดี 2.มีห้องปฏิบัติการ 3.มีศูนย์การเรียนรู้อาชีพ 4.มีศูนย์กีฬาชุมชน 5.มีห้องสุขาที่ถูกสุขลักษณะ 6.มีครูที่ใช้แหล่งเรียนรู้และใช้ไอซีที 7.มีการบริหารที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลง
- 7 ประการสุดท้าย จะเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ 1.มี ร.ร.ที่มีชื่อเสียงดี มีความพร้อมที่จะเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน 2.มีนักเรียนที่ใฝ่รู้ 3.มีนักเรียนใฝ่เรียน 4.มีนักเรียนใฝ่ดี 5.มีความเป็นไทย 6.มีสุขภาพดี และ 7.รักการอ่าน
5)เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ศธ.จะมีการจัดต้องกองทุนเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษา เพื่อดำเนินการให้ไปเป็นไปตามนโยบายของ ศธ. โดยในครั้งแรกรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้จำนวน 5 ล้านบาท กทช.สนับสนุนให้อีก 75 ล้านบาท ขณะนี้ได้ดำเนินการเปิดบัญชีกองทุนแล้ว โดยในการประชุมคณะกรรมการกองทุน รมว.ศธ ได้มอบหมายทั้งหมด 4 เรื่อง คือ
- เรื่องกฎหมายในการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
- การดำเนินการกองทุนให้มีสำนักงานกองทุนที่ชัดเจน
- บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้มาทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
- จัดกิจกรรมเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา พัฒนาการศึกษาตามเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยยึดหลัก 3N ได้แก่
Ned Net โครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
NEIS ศูนย์กลางรวบรวม จัดเก็บ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา
NLC ศูนย์เรียนรู้แห่งชาติ เพื่อสนองตอบต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน พัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
6)คุณภาพครู จะมีการพัฒนาคุณภาพครูทั้งระบบ ทั้งการผลิต การพัฒนาการใช้ การพัฒนาค่าตอบแทน การแก้ไขปัญหาหนี้สินครู การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู โดยในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ถือว่ามีการพัฒนาไปมากพอสมควร ทั้งเรื่องการปรับฐานเงินเดือน การแก้ไขกฎ ก.ค.ศ.เพื่อให้ครูชั้นผู้น้อยได้มีค่าตอบแทนเพียงพอและเหมาะสมกับวิชาชีพ การแก้ไขกระบวนการในการดูแลเรื่องวิทยฐานะของครู โดยในปีงบประมาณ 2554 จะมีการพัฒนาครูอย่างเข้มข้น เช่น การคืนครูให้นักเรียน การพัฒนาครูแนวใหม่ การประเมินวิทยฐานะแบบเน้นผลงาน
รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า ได้มอบหมายให้องค์กรหลักทั้งหมดรับไปปฏิบัติ โดยบูรณาการให้มีความเชื่อมโยงกันตามอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละองค์กรหลัก ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 6 เดือน 6 คุณภาพ
ที่มา //www.moe.go.th/websm/2010/oct/333.htmlCreate Date : 02 เมษายน 2554
Last Update : 2 เมษายน 2554 2:10:51 น. 0 comments
Counter : 540 Pageviews.

ชื่อ : * blog นี้ comment ได้เฉพาะสมาชิก
Comment :
  *ส่วน comment ไม่สามารถใช้ javascript และ style sheet
 

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.