สมาคมครูหนุ่มหล่อแห่งประเทศไทย
Group Blog
 
All Blogs
 
วิชาเอกวิทยาศาสตร์

วิชาเอกวิทยาศาสตร์
1. น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลในข้อต่อไปนี้ ข้อใดไม่เอื้อต่อการยังชีพของสิ่งมีชีวิตในน้ำมากที่สุด
ก. มีแบคทีเรียมาก ข. มีอุณหภูมิสูง
ค. มีออกซิเจนสูง ง. มีโลหะมาก
2. ไอออนหรืออะตอมในข้อใดที่มีการจัดอิเล็กตรอนเหมือนกับคลอไรด์ไอออน
ก. F- ข. Ne
ค. Al3+ ง. Ca2+
3. สมบัติในข้อใดไม่จัดว่าเป็นสมบัติของธาตุทั้งคู่
ก. ขนาดของอะตอม อิเล็กโทรเนกาติวิตี
ข. จุดเดือด – จุดหลอมเหลว สภาพขั้ว
ค. อิเล็กโทรเนกาติวิตี พลังงานไอออนไนเซชั่น
ง. สภาพขั้ว ความเป็นกรด – เบส
4. วิชาเคมีเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหญ่มาก สามารถแบ่งวิชาเคมีออกเป็นกี่สาขา
ก. 3 สาขา ข. 4 สาขา
ค. 5 สาขา ง. 6 สาขา
5. “Sn” เป็นสัญลักษณ์ของธาตุใด
ก. โปรแตสเซียม ข. ดีบุก
ค. เงิน ง. โซเดียม
6. “Biochemsistry” เป็นเคมีสาขาอะไร
ก. ชีวเคมี ข. เคมีอินทรีย์
ค. เคมีเชิงฟิสิกส์ ง. เคมีวิเคราะห์
7. ศูนย์องศาสมบูรณ์เป็นองศาที่
ก. น้ำกลายเป็นน้ำแข็ง
ข. ก๊าซทุกชนิดกลายเป็นของเหลว
ค. สารทุกชนิดกลายเป็นของแข็ง
ง. การเคลื่อนที่ของโมเลกุลในก๊าซมีค่าน้อยที่สุด
8. เคมียุคใหม่ Modern Chemsistry เริ่มต้นใน ค.ศ.ใด
ก. ค.ศ.ที่ 15 – 16 ข. ค.ศ.ที่ 17 – 18
ค. ค.ศ.ที่ 18 – 19 ง. ค.ศ.ที่ 19 –20
9. ในสมัยกลางประวัติศาสตร์ (Middle Ages) ความสนใจในวิชาเคมีเน้นในเรื่องใด
ก. การผลิตเหล้าองุ่น
ข. การผลิตโลหะจากสินแร่
ค. การเล่นแร่แปรธาตุ
ง. การทำแก้ว
10. นักปราชญ์ชาวกรีกเชื่อว่าในโลกนี้มีธาตุอยู่ด้วยกันกี่ธาตุ
ก. 3 ธาตุ ข. 4 ธาตุ
ค. 5 ธาตุ ง. 6 ธาตุ
11. การจัดลำดับมวลสสารแบ่งออกเป็นกี่อย่าง
ก. 3 ข. 4
ค. 5 ง. 6
12. “Liguid” หมายถึงข้อใด
ก. ของแข็ง ข. สารเนื้อเดียว
ค. สารประกอบ ง. ของเหลว
13. ก๊าซในธรรมชาติมีสมบัติเป็นก๊าซอุดมคติหรือเป็นไปตามแบบจำลองของก๊าซใด
ก. มีอุณหภูมิและความดันสูงพอสมควร
ข. มีความดันสูง
ค. มีความหนาแน่นน้อยมาก
ง. มีปริมาตรเล็ก
14. เป็นสัญลักษณ์ของธาตุใด
ก. ออกซิเจน ข. ไฮโดรเจน
ค. ไนโตรเจน ง. ทองแดง
สอบครูดอทคอม/แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย
15. “Ag” สัญลักษณ์ของธาตุใด
ก. Mucury ข. Potassium
ค. Silver ง. Sodium
16. สถานะของสารละลายมีกี่สถานะ
ก. 3 ข. 4
ค. 5 ง. 6
17. อากาศประกอบไปด้วยก๊าซไนโตรเจนกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 21 เปอร์เซ็นต์ ข. 58 เปอร์เซ็นต์
ค. 68 เปอร์เซ็นต์ ง. 78 เปอร์เซ็นต์
18. เหล็กกล้าปลอดสนิมประกอบไปด้วยเหล็กกี่เปอร์เซ็นต์
ก. 70 เปอร์เซ็นต์ ข. 71 เปอร์เซ็นต์
ค. 72 เปอร์เซ็นต์ ง. 73 เปอร์เซ็นต์
19. “Filtration” หมายถึงอะไร
ก. การกลั่น ข. การกรอง
ค. สารละลายอิ่มตัว ง. สารละลายเข้มข้น
20. สสารเป็นสิ่งที่มีตัวตน มีน้ำหนัก ต้องการที่อยู่ สัมผัสได้ เป็นคุณสมบัติทางใดของสสาร
ก. ทางเคมี
ข. ทางกายภาพ
ค. ทางเคมีและทางกายภาพ
ง. ทางเคมีและชีวภาพ
21. “จุดเทียนไข” เป็นการเปลี่ยนแปลงของสสารทางใด
ก. ทางเคมี ข. ทางกายภาพ
ค. ทางชีวภาพ ง. ถูกทุกข้อ
22. ระดับพลังงานในอิเล็กตรอนมีอยู่กี่ชนิด
ก. 3 ชนิด ข. 4 ชนิด
ค. 5 ชนิด ง. 6 ชนิด
23. “กรด” คือ
ก. สารละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H+
ข. สารละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ OH
ค. สารละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ HO
ง. สารละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ O
24. สิ่งที่บอกความเป็นกรดเป็นด่างของสารละลายเรียกว่าค่าอะไร
ก. HP ข. PH
ค. BH ง. CH
25. ก๊าซในวิชาเคมีแบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 5 ประเภท ข. 4 ประเภท
ค. 3 ประเภท ง. 2 ประเภท
26. ข้อใดที่ไม่ใช่ลักษณะการจัดตารางธาตุในปัจจุบัน
ก. ธาตุที่เป็นโลหะส่วนใหญ่อยู่ทางด้านซ้าย แต่อโลหะจะอยู่ทางด้านขวาของตารางธาตุ
ข. ธาตุที่อยู่ในคาบใดย่อมจะมีจำนวนระดับพลังงานเท่ากับเลขที่ของคาบนั้น
ค. ธาตุที่อยู่ในหมู่เดียวกันจะมีจำนวนอิเล็กตรอนในระดับพลังงานนอกสุดเท่ากัน
ง. โดยใช้การจัดอิเล็กตรอนในออร์บิตอลเป็นเกณฑ์ สามารถแบ่งธาตุในตารางธาตุได้เป็นสองพวกคือ ธาตุเรพรีเซนเตตีฟ และธาตุ ทรานซิชัน
27. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
ก. พันธะไอออนิก เป็นพันธะที่เกิดจากแรงดึงดูดระหว่างไอออนที่มีประจุต่างชนิดกัน
ข. อะตอมคู่สร้างพันธะที่มีค่าอิเล็กโทเนกาติวิตีไม่ต่างกันมาก มักจะเป็นโมเลกุลโควาเลนต์
ค. พันธะโควาเลนต์คือ พันธะที่เกิดจากอะตอมของธาตุเดียวกันหรือต่างชนิดกันมารวมกันโดยมีการใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน
ง. สารประกอบไอออนิกเป็นสารประกอบที่มีจุดเดือดและจุดหลอมเหลวต่ำ
28. NH3 หนัก 10 กรัม มี NH3 อยู่กี่โมล กี่โมเลกุล (กำหนดให้ น้ำหนักอะตอม N = 14, H = 1)
ก. 0.6 โมล 3.6 x 1023 โมเลกุล
ข. 0.06 โมล 3.6 x 1023 โมเลกุล
ค. 0.6 โมล 3.6 x 1022 โมเลกุล
ง. 0.06 โมล 3.6 x 1022 โมเลกุล
29. การเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ ข้อใดไม่มีผลต่อความเข้มข้นของ CO ในระบบสมดุล
ก. เพิ่มอุณหภูมิ ข. เติมไอน้ำ
ค. เติม H2 ง. เติมคะตะลิสต์
30. ข้อใดเปรียบเทียบองค์ประกอบของโครงสร้างของดีเอนเอ และอาร์เอนเอ ไม่ถูกต้อง
ก. เบสในดีเอนเอ (นอกจาก 3 ชนิดที่เหมือนกัน) คือ ยูราซิล เบสในอาร์เอนเอ คือ ไธมีน
ข. น้ำตาลในดีเอนเอ คือ 2 – ดีออกซี – D ข ไรโบส น้ำตาลในอาร์เอนเอ คือ ดี – ไร โบส
ค. ดีเอนเอ และอาร์เอนเอ ต่างก็เป็นโพลิเมอร์ของนิวคลีโอไลด์
ง. ดีเอนเอ และอาร์เอนเอ ต่างก็มีองค์ประกอบย่อยเป็นน้ำตาล เบส และฟอสเฟต เหมือนกัน
31. จงบอกลักษณะเฉพาะของโมเลกุลก๊าซในการถ่ายพลังงานจลน์แก่โมเลกุลข้างเคียงเมื่อเกิดการปะทะกัน
ก. มีการถ่ายทอดหรือสูญเสียพลังงานจลน์เนื่องจากการปะทะกัน
ข. ไม่มีการถ่ายทอดหรือสูญเสียพลังงานจลน์เนื่องจากการปะทะกันเลย
ค. ความเร็วของการเคลื่อนที่ของแต่ละโมเลกุลจะเท่ากันคงที่
ง. ขึ้นอยู่กับว่าก๊าซนั้นวิ่งไปชนกับโมเลกุลข้างเคียงบ่อยแค่ไหน
32. ข้อใดอธิบายเกี่ยวกับความดันไม่ถูกต้อง
ก. คือแรงกระทำต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่
ข. เกิดจากแรงชนของโมเลกุลก๊าซต่อผนังภาชนะ
ค. ความดันจะสูง เมื่อโมเลกุลมีความเร็วสูง
ง. เมื่อความเข้มข้นของก๊าซสูง จำนวนโมเลกุลที่จะวิ่งชนผนังภาชนะจะต่ำ
33. ความหนืดขึ้นอยู่กับปัจจัยใด
ก. ปริมาตร
ข. ความเร็วของโมเลกุล
ค. อุณหภูมิ
ง. ความดัน
34. ถ้าต้องการเปลี่ยนสารอัลดีไฮด์ให้เป็นแอลกอฮอล์ จะใช้ปฏิกิริยาอะไร
ก. ใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อเพิ่มออกซิเจน
ข. ใช้ปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อลดออกซิเจน
ค. ใช้ปฏิกิริยารีดักชันเพื่อเพิ่มไฮโดรเจน
ง. ใช้ปฏิกิริยารีดักชันเพื่อลดไฮโดรเจน
35. ให้เรียกชื่อสารที่มีโครงสร้างต่อไปนี้ตามระบบ IUPAC
CH3 – CH2 – CH – CH – CH3
| |
CH3 – CH3
ก. 2 – Methypentane
ข. 4 – Methypentane
ค. 2 – Methybutane
ง. 2, 3 – dimethypentane
36. เพราะเหตุใดในขณะที่เปิดขวดน้ำอัดลมจึงมีฟองอากาศวิ่งขึ้นมาที่ปากขวดมากมาย
ก. ก๊าซในขวดถูกอัดไว้ด้วยความดันที่สูงกว่าภายนอกขวด
ข. ก๊าซในขวดถูกอัดไว้ด้วยความดันที่ต่ำกว่าภายนอกขวด
ค. การละลายของก๊าซจะเพิ่มขึ้น
ง. ถูกเฉพาะข้อ ก. และข้อ ค.
37. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการออสโมซิส
ก. แพร่ผ่านเนื้อเยื่อ
ข. แพร่จากความเข้มข้นสูงไปยังความเข้มข้นต่ำ
ค. ขึ้นอยู่กับจำนวนของตัวถูกละลาย
ง. ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
38. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ แอมแปร์ และคูลอมบ์
ก. แอมแปร์คือหน่วยของกระแสไฟฟ้า
ข. คูลอมบ์เกิดจากการจับตัวของธาตุเงินจากสารละลายซิลเวอร์ไนเตรต
ค. คูลอมบ์คือปริมาณกระแสไฟฟ้า
ง. แอมแปร์ = คูลอมบ์/วินาที
39. ผลึกของแข็ง มีสมบัติสำคัญอะไรบ้างที่แตกต่างจากของเหลวและก๊าซทางสมบัติทางฟิสิกส์
ก. มีจุดหลอมเหลวไม่แน่นอน
ข. มีรูปทรงเรขาคณิตทุกชนิดเหมือนกัน
ค. ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับความกดดัน
ง. แรงยึดระหว่างอนุภาคหนาแน่นน้อยกว่าของเหลวและก๊าซ
40. ท่านนั่งอยู่ห้องข้างๆ ได้ยินเสียงเพื่อนคุยกัน เป็นคุณสมบัติของคลื่นข้อใด
ก. การแทรกสอด ข. การสะท้อน
ค. การหักเห ง. การเลี้ยวเบน
41. ข้อใดต่อไปนี้เขียนความสัมพันธ์ ไม่ถูกต้อง
ก. ความเร็ว มีหน่วยเป็นเมตร/วินาที
ข. ความเร่ง มีหน่วยเป็นเมตร/นาทียกกำลังสอง
ค. ระยะทางมีหน่วยเป็นเมตร
ง. ความหนาแน่นของวัตถุ มีหน่วยเป็นกิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
42. คำนวณหาค่าได้จากจุดตัดของเส้นมัธยฐานเป็นการหาค่าของข้อใด
ก. หาศูนย์กลางมวล
ข. หาศูนย์ถ่วงของวัตถุ
ค. หาจุดบัพ
ง. หาจุดปฏิบัพ
43. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถึงอัตราเร็วเป็นคาบได้ถูกต้อง
ก. ในเวลา 1 วินาที วัตถุเคลื่อนที่ได้ระยะทางกี่เมตร
ข. ในเวลา 1 วินาที วัตถุหมุนเป็นวงกลมกวาดพื้นที่ได้กี่เรเดียน
ค. ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1 รอบใช้เวลากี่วินาที
ง. ในการเคลื่อนที่ของวัตถุ 1 วินาทีเคลื่อนที่ได้กี่รอบ
44. การแกว่งตามธรรมชาติ แตกต่างจากการแกว่งแบบหน่วง อย่างไร
ก. การแกว่งตามธรรมชาติ ไม่มีแรงเสียดทาน การแกว่งแบบหน่วงมีความหนืดของตัวกลางเข้ามาเกี่ยวข้อง
ข. การแกว่งตามธรรมชาติ มีอัมปลิจูดลดลงตามเวลา การแกว่งแบบหน่วงมีอัมปลิจูดคงที่
ค. การแกว่งตามธรรมชาติ จะหยุดแกว่งในที่สุด การแกว่งแบบหน่วงจะไม่หยุดแกว่ง
ง. การแกว่งตามธรรมชาติ คาบยาวกว่า การแกว่งแบบหน่วง
45. ข้อใดกล่าวถึงรังสีเอกซ์และรังสีแกมม่าได้ถูกต้อง
ก. รังสีแกมม่าผลิตได้จากการทำให้อิเล็กตรอนความเร็วสูงหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง
ข. รังสีเอกซ์ผลิตได้จากการทำให้อิเล็กตรอนความเร็วสูงหยุดหรือเปลี่ยนทิศทาง
ค. รังสีเอกซ์ผลิตได้จากการแผ่รังสีจากนิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีที่ไม่เสถียร
ง. รังสีเอกซ์และรังสีแกมม่ามีช่วงคลื่นและความถี่ไม่คาบเกี่ยวกัน
46. ข้อใดกล่าวถึงคุณสมบัติของคลื่นเสียงไม่ถูกต้อง
ก. ความเร็วขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
ข. อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่
ค. เป็นคลื่นตามยาว
ง. จุดปฏิบัพจะทำให้ความเข้มเสียงเพิ่มขึ้น
47. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ได้ถูกต้องที่สุด
ก. รถไฟวิ่งผ่านสถานี – คลื่นนิ่ง
ข. เครื่องบินไอพ่นบินผ่านหลังคาบ้าน – เรโซแนนซ์
ค. ค้างคาวส่งสัญญาณเพื่อหาตำแหน่ง – การเลี้ยวเบนของเสียง
ง. ได้ยินเสียงเดินทางกลับถึงแหล่งกำเนิดใช้เวลาเกิน 0.1 วินาที – เสียงก้อง
48. ดาวเคราะห์โคจรรอบดวงอาทิตย์จะกวาดพื้นที่ได้เท่ากันในเวลาเท่ากัน เนื่องจาก
ก. ดาวเคราะห์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าอยู่ไกลดวงอาทิตย์
ข. ดาวเคราะห์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ได้ช้ากว่าอยู่ไกลดวงอาทิตย์
ค. กฎแห่งคาบ
ง. กฎแห่งทางโคจรรูปวงรี
49. อิมัลติฟรายเออร์ในระบบต่อไปนี้ ข้อใด ไม่ถูกต้อง
ระบบ
อิมัลติฟรายเออร์
ก.
การย่อยอาหารประเภทไขมัน
น้ำดี
ข.
น้ำนม
เคซีน
ค.
น้ำสลัดไข่
น้ำส้มสายชู
ง.
น้ำซักผ้าที่มีไขมัน
สบู่หรือผงซักฟอก
50. ข้อใดต่อไปนี้อธิบายเกี่ยวกับแบตเตอรี่ได้ถูกต้อง
ก. ขณะจ่ายไฟ ค่าศักย์ไฟฟ้าของแต่ละเซลล์ในแบตเตอรี่มีค่าคงที่
ข. ขณะจ่ายไฟ สารที่เข้าทำปฏิกิริยาเป็นสารชนิดเดียวกัน
ค. ตัวรีดิวซ์มีการเปลี่ยนแปลงค่าเลขออกซิเดชันเท่ากับ 4
ง. ระดับความเข้มข้นของกรดมีผลต่อศักย์ไฟฟ้าของเซลล์
51. รถยนต์มวล m กิโลกรัม วิ่งด้วยอัตราเร็ว v เมตร/วินาที บนทางโค้งที่มีรัศมีความโค้ง R เมตร อัตราเร็ว v ที่พอดีที่ทำให้รถยนต์เริ่มหลุดจากความโค้งเป็นไปตามสมการในข้อใด
ก. v = mRg
ข. v = Rg
ค. v = mRg
ง. v = mg
52. ในการทดลองเรื่องการหักเหของคลื่นผิวน้ำเมื่อคลื่นเคลื่อนที่ออกจากบริเวณน้ำลึกไปบริเวณน้ำตื้นความยาวคลื่น ความเร็ว และความถี่ของคลื่นเป็นอย่างไร
ก. ความยาวคลื่นและความเร็วน้อยลง ความถี่คงที่
ข. ความยาวคลื่นและความเร็วมากขึ้น ความถี่คงที่
ค. ความยาวคลื่นน้อยลง ความถี่มากขึ้น ความเร็วคงที่
ง. ความยาวคลื่นมากขึ้น ความถี่น้อยลง ความเร็วคงที่
53. แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในกระบอกสูบที่ความดัน P และอุณหภูมิ 273 K มีโมเลกุลเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย V ชนฝาลูกสูบจำนวน f ครั้ง/วินาที ถ้าเพิ่มปริมาตร กระบอกสูบเป็น 2 เท่า ด้วยการขยายลูกสูบโดยทำให้อุณหภูมิคงที่ ความถี่ในการชนฝาลูกสูบจะเป็นเท่าใด
ก. f/4 ข. f/2
ค. f ง. f
54. โปรตอนจากดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ลงหาผิวโลกในแนวดิ่งบริเวณศูนย์สูตรของโลกซึ่งมีสนามแม่เหล็กโลกขนานกับผิวของโลกโปรตอนจะเป็นไปในทิศทางใด
ก. ทิศเหนือ ข. ทิศใต้
ค. ทิศตะวันตก ง. ทิศตะวันออก
55. อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าหลายอนุภาควิ่งผ่านบริเวณสนามไฟฟ้าตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กโดยทิศที่วิ่งตั้งฉากกับสนามทั้งสองอนุภาคที่วิ่งไปโดยไม่เบนออกจากแนวเดิมจะมีปริมาณใดเท่ากัน
ก. ประจุ
ข. ความเร็ว
ค. มวล
ง. อัตราส่วนประจุต่อมวล
56. ถ้านำกระดาษทึบแสงมาปิดช่วงครึ่งซ้ายของเลนส์ที่ทให้เกิดภาพของวัตถุบนฉากข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ภาพของวัตถุจะหายไป
ข. ภาพซีกซ้ายของวัตถุจะหายไป
ค. ภาพซีกขวาของวัตถุจะหายไป
ง. ภาพของวัตถุจะครบทุกส่วน
57. ชายสองคนมีมวลเท่ากันนั่งอยู่บนหัวเรือและท้ายเรือ ของเรือพายขนาดเล็กซึ่งลอยนิ่งอยู่ในน้ำนิ่ง ถ้าชายที่อยู่หัวเรือเดินไปหาชายที่อยู่ท้ายเรือเรือนี้จะเคลื่อนที่อย่างไร
ก. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านท้ายเรือ
ข. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านหัวเรือ
ค. เรือจะอยู่นิ่งเหมือนเดิม
ง. เรือจะเคลื่อนที่ไปทางด้านท้ายเรือแล้วกลับที่เดิม
58. จากปฏิกิริยานิวเคลียร์
XNHN+→+15711147
X ตามสมการคือข้อใด
ก. นิวตรอน ข. อิเล็กตรอน
ค. โปรตอน ง. โพซิตรอน
59. ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. ภาพเสมือนจะเกิดขึ้นเสมอ หากวัตถุอยู่ด้านหน้ากระจกนูน
ข. ภาพที่เกิดจากกระจกเงาราบ เป็นภาพจริงเสมอ
ค. ภาพที่เกิดจากกระจกเว้ามีได้กรณีเดียว คือวัตถุจะต้องอยู่ห่างจากผิวกระจกน้อยกว่าความยาวโฟกัสของกระจก
ง. ภาพที่เกิดจากเลนส์เว้าเป็นได้ทั้งภาพจริงภาพเสมือน
60. อัตราเร็วของคลื่นเสียงในอากาศขึ้นอยู่กับปัจจัยในข้อใด
ก. ความถี่ของการสั่นแหล่งกำเนิด
ข. ความเข้มของแหล่งกำเนิดเสียง
ค. อุณหภูมิของอากาศ
ง. ความเร็วของแหล่งกำเนิดเสียง
61. A และ B เป็นลูกบอลชนิดเดียวกันลูกบอล A ถูกขว้างออกไปในแนวราบ และลูกบอล B ถูกปล่อยให้ตกลงในแนวดิ่งพร้อมกันที่ระดับความสูงเท่ากัน ข้อใดถูกต้อง
1) ลูกบอล A ตกถึงพื้นก่อนลูกบอล B
2) ลูกบอลทั้งสองตกถึงพื้นพร้อมกัน
3) ลูกบอล A จะมีอัตราเร็วสูงกว่าขณะตกถึงพื้น
4) ลูกบอล B จะมีอัตราเร็วสูงกว่าขณะตกถึงพื้น
ข้อความที่ถูกต้องคือ
ก. ข้อ 1 ถูก ข. ข้อ 1 และ 3 ถูก
ค. ข้อ 2 และ 3 ถูก ง. ข้อ 2 และ 4 ถูก
62. ในขณะที่มวลมีความเร่ง ความเร็วจะเป็นอย่างไร
ก. มีขนาดเพิ่มขึ้น และมีทิศทางเดียวกับความเร่ง
ข. มีขนาดเพิ่มขึ้น แต่มีทิศทางไม่จำเป็นต้องมีทิศทางเดียวกับความเร่ง
ค. ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเพิ่มขึ้น แต่ทิศทางเดียวกับความเร่ง
ง. ไม่จำเป็นต้องมีขนาดเพิ่มขึ้น และไม่จำเป็นต้องมีทิศทางเดียวกับความเร่ง
63. ในการขับขี่รถจักรยานยนต์บนถนนราบขณะเลี้ยงโค้งถ้าไม่ให้รถล้มผู้ขับขี่ต้องเอียงตัวและรถให้ทำมุมที่พอเหมาะกับแนวดิ่งเพื่ออะไร
ก. ให้แนวแรงลัพธ์ของคนและรถอยู่ในแนวดิ่ง
ข. ให้แนวแรงลัพธ์ของคนและรถผ่านจุดศูนย์กลางมวลของรถและคน
ค. ให้แนวแรงลัพธ์ที่พื้นกระทำต่อรถและคนกับแรงเสียดทานระหว่างยางรถกับถนนผ่านจุดศูนย์กลางมวลรวมของรถและคน
ง. ให้แนวแรงลัพธ์ของแรงสู่ศูนย์กลางและแรงที่โลกดึงดูดรถและคนผ่านจุดศูนย์กลางมวลรวมของรถและคน
64. มวลก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เป็นวงกลมรัศมี 1 หน่วย ในแนวราบ ข้อใดกล่าวผิด
ก. ขนาดของความเร็วเฉลี่ยของวัตถุมีค่าคงที่
ข. ขนาดของความเร็วที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีค่าคงที่
ค. ความเร็วเชิงมุมที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีค่าคงที่
ง. ความเร่งที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีค่าคงที่
65. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1) ความดันของของเหลวขึ้นกับความลึกของของเหลว
2) ความดันของของเหลวที่ผิวภาชนะมีทิศตั้งฉากกับผิวภาชนะ
3) ความดันของของเหลวไม่ขึ้นกับรูปร่างภาชนะแต่ขึ้นกับภาชนะ
4) ความดันของของเหลวขึ้นกับชนิดของของเหลว
ข้อความที่ถูกต้องคือ
ก. 1 เท่านั้น ข. 1 และ 2
ค. 1, 2 และ 3 ง. 1, 2 และ 4
66. ถ้าระดับน้ำในตู้ปลารูปสี่เหลี่ยมเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า แรงทั้งหมดที่น้ำกระทำต่อด้านข้างของตู้ปลา จะเพิ่มขึ้นเป็นกี่เท่า
ก. 2 เท่า ข. 4 เท่า
ค. 6 เท่า ง. 8 เท่า
67. แรงดันทั้งหมดของน้ำเหนือเขื่อนกั้นน้ำที่กระทำต่อเขื่อนจะเป็นตามข้อใด
ก. แปรผันตรงกับความสูงของระดับน้ำเหนือเขื่อน
ข. แปรผันตรงกับความยาวเขื่อนยกกำลังสอง
ค. แปรผันตรงกับความยาวเขื่อนและความสูงของระดับน้ำเหนือเขื่อน
ง. แปรผันตรงกับความสูงของระดับน้ำเหนือเขื่อนยกกำลังสองและความยาวเขื่อน
68. เมื่อนำหลอดแก้วคะปิลลารี่จุ่มลงในถ้วยน้ำร้อน พบว่าระดับน้ำในหลอดคะปิลลารี่สูงขึ้นเมื่อน้ำเย็นลงเพราะเหตุใด
ก. ความหนาแน่นของน้ำร้อนน้อยกว่าความหนาแน่นของน้ำเย็น
ข. ความหนืดของน้ำร้อนน้อยกว่าความหนืดของน้ำเย็น
ค. ความตึงผิวของน้ำร้อนน้อยกว่าความตึงผิวของน้ำเย็น
ง. หลอดคะปิลลารี่ที่จุ่มลงในน้ำมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิของน้ำ
69. เมื่อทดลองหย่อนลูกกลมเล็กๆ โลหะก้อนหนึ่งลงไปในของเหลวต่างชนิดกันจะพบว่า
ก. ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะในของเหลวทุกประเภทมีค่าเท่ากันหมด
ข. ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะในของเหลวที่มีความหนืดสูงมีค่าน้อยกว่าในของเหลวที่มีความหนืดต่ำ
ค. ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะแปรผันตรงกับความหนืดของของเหลวเท่านั้น
ง. ความเร็วสุดท้ายของลูกกลมโลหะขึ้นอยู่กับระดับความสูงของของเหลว
70. เส้นลวดที่ทำจากอะลูมิเนียมและเส้นลวดที่ทำจากเหล็กกล้ามีเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวตั้งต้นเท่ากันโดยมีค่ามอดูลัสของยังของเหล็กกล้า สูงกว่าของอะลูมิเนียม ถ้านำวัตถุ 2 ก้อน มวลเท่ากัน มาแขวนติดกับปลายเส้นลวดทั้งสองนี้ข้อใดกล่าวผิด
ก. ความเค้นของลวดทั้งสองเส้นเท่ากัน
ข. ความเครียดตามยาวของเส้นลวดที่ทำจากอะลูมิเนียมจะมีค่ามากกว่าเส้นลวดที่ทำจากเหล็กกล้า
ค. ลวดที่ทำจากอลูมิเนียมจะยืดออกมากกว่าเส้นลวดที่ทำจากเหล็กกล้า
ง. เส้นลวดที่ทำจากเหล็กกล้าจะยืดออกมากกว่าเส้นลวดที่ทำจากอลูมิเนียม
71. ในการใช้ปรอททำเทอร์โมมิเตอร์มีคุณสมบัติที่ไม่ดีอย่างไร
ก. ทำให้บริสุทธิ์ได้ยาก
ข. มองเห็นได้ยาก
ค. วัดอุณหภูมิต่ำกว่าปกติธรรมชาติได้ไม่ดี
ง. วัดอุณหภูมิต่ำกว่าปกติธรรมชาติได้ไม่ดี
72. ปริมาณความร้อนในวัตถุหนึ่งคืออะไร
ก. ระดับความร้อนในวัตถุ
ข. ค่าเฉลี่ยของพลังงานจลน์ของแต่ละโมเลกุลของวัตถุนั้น
ค. ผลบวกของพลังงานจลน์ของโมเลกุลทุกโมเลกุลของวัตถุนั้น
ง. พลังงานกลที่เปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนภายในวัตถุนั้น
73. วัตถุ A มีอุณหภูมิสูงกว่าวัตถุ B เมื่อนำวัตถุทั้งสองมาวางแตะกันความร้อนจะถ่ายเทจากวัตถุ A ไปสู่วัตถุ B………………
ก. ถ้าวัตถุทั้งสองอยู่ในสภาพของเหลว
ข. ถ้าวัตถุทั้งสองอยู่ในสภาพก๊าซ
ค. จนกระทั่งวัตถุทั้งสองเย็นลง
ง. จนกระทั่งวัตถุทั้งสองมีอุณหภูมิเท่ากัน
74. เมื่ออากาศหนาวเวลาที่พูดคุยกันจะเห็นไอน้ำออกจากปากเกิดจากปรากฏการณ์ความร้อนชนิดใด
ก. การนำ การพา และการแผ่รังสี
ข. การแผ่รังสี
ค. การนำ
ง. การพา
75. เมื่อนำกระป๋องนมข้นเปล่าซึ่งบนฝากระป๋องมีเพียงรูที่เจาะไว้สองรูมาเผาไฟให้ร้อนจัดแล้วราดด้วยน้ำเย็นทันทีจะพบว่ากระป๋องบุบบู้บี้ สาเหตุที่สำคัญคือ
ก. อุณหภูมิของก๊าซภายในกระป๋องลดลงอย่างรวดเร็ว
ข. ความดันของก๊าซภายในกระป๋องลดลงต่ำกว่าความดันภายนอก
ค. ปริมาตรของก๊าซภายในกระป๋องลดลง
ง. ปริมาณของก๊าซภายในกระป๋องที่เหลืออยู่มีน้อย
76. การทดลองเรื่องแสง การทดลองใดบ้างที่จำเป็นในการแสดงว่าแสงเป็นคลื่นตามขวาง
1) การหักเห 2) การเลี้ยวเบน 3) โพลาไรเซชัน
ก. 1, 2 และ 3 ข. 1 และ 2
ค. 2 และ 3 ง. 3 เท่านั้น
77. ริ้วแสงสีต่างๆ ที่เห็นบนฟองสบู่เกิดจากปรากฏการณ์ใดเป็นสำคัญ
ก. การสะท้อน ข. การหักเห
ค. การเลี้ยวเบน ง. การแทรกสอด
78. อุปกรณ์ใดไม่สามารถใช้ในการทดลองหาค่าความยาวคลื่นแสงได้
ก. ปริซึม ข. แผ่นโพลารอยด์
ค. สลิตคู่ ง. เกรตติ้ง
79. รังสีอินฟาเรดและคลื่นไมโครเวฟมีสิ่งใดที่เหมือนกัน
1) เป็นคลื่นประเภทเดียวกัน
2) มีประโยชน์ในการสื่อสารเหมือนกัน
3) ตรวจรับด้วยฟิล์มถ่ายรูปเหมือนกัน
ก. ข้อ 1 เท่านั้น ข. 1 และ 2
ค. 2 และ 3 ง. 1, 2 และ 3
80. ไอโซโทปเป็นชื่อเรียกนิวเคลียสของธาตุตามข้อใด
ก. มีจำนวนนิวคลีออนเท่ากัน
ข. มีจำนวนโปรตอนเท่ากับนิวตรอน
ค. มีจำนวนโปรตอนต่างกันแต่มีจำนวนนิวตรอนเท่ากัน
ง. มีจำนวนโปรตอนเท่ากันแต่มีจำนวนนิวตรอนต่างกัน
81. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
1) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูง
2) กลุ่มอิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในตัวนำ
3) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ด้วยความหน่วง
เหตุการณ์ที่ทำให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคือ
ก. 1 และ 2 ข. 2 และ 3
ค. 2 ง. 3
82. สิ่งมีชีวิตพวก “โปรติสตา” แบ่งตามลักษณะเซลล์ได้กี่กลุ่ม
ก. 1 กลุ่ม ข. 2 กลุ่ม
ค. 3 กลุ่ม ง. 4 กลุ่ม
83. “อาณาจักรเมตาซัว”เป็นการจำแนกสิ่งมีชีวิตในกลุ่มใด
ก. กลุ่มโปรคาริโอติกเซลล์
ข. กลุ่มยูคาคาริโอติกเซลล์
ค. กลุ่มพืช
ง. กลุ่มสัตว์
84. การศึกษาเกี่ยวกับ “ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องใด
ก. DNA ข. NAD
ค. NRA ง. DND
85. “ไมซีเลียม” ของเชื้อรามีหน้าที่อย่างไร
ก. สร้างอาหาร ข. ยึดเกาะวัตถุ
ค. สร้างสปอร์ ง. ให้หายใจ
86. โปรโตซัวเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว จัดอยู่ในกลุ่มใด
ก. ยูคาคาริโอติกเซลล์ ข. โปรคาริโอติกเซลล์
ค. กลุ่มพืช ง. กลุ่มสัตว์
87. “บัดสการ์” ในยีสต์ หมายถึงอะไร
ก. นิวเคลียสของยีสต์
ข. สปอร์ของยีสต์
ค. รอยแผลที่เป็นเซลล์ลูก
ง. รอยแผลเป็นที่เซลล์แม่
88. การจำแนกหมวดหมู่ของโปรโตรซัว แบ่งเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน Sarcodina จัดเป็นโปรโตรซัวในกลุ่มใด
ก. กลุ่มที่เคลื่อนที่โดยใช้แฟลกเจลลา
ข. กลุ่มที่เคลื่อนที่โดยใช้ขาเทียม
ค. กลุ่มที่เคลื่อนที่โดยใช้ซีเลีย
ง. กลุ่มไม่มีโครงสร้างในการเคลื่อนที่
89. สาหร่ายที่มีความสำคัญและนับว่าเป็นบรรพบุรุษของพืชได้แก่สาหร่ายในข้อใด
ก. สาหร่ายสีเขียว ข. สาหร่ายสีแดง
ค. สาหร่ายสีน้ำตาล ง. สาหร่ายสีน้ำเงิน
90. “Adventitious root” จัดเป็นรากชนิดของพืช
ก. รากเกิดจากเอมบริโอของเมล็ด
ข. รากเกิดจากรากแก้ว
ค. รากเกิดจากส่วนของลำต้นพืช
ง. รากเกิดจากรากแขนง
91. คำกล่าวที่ว่า “ไวรัสเป็นสิ่งมีชีวิตพวก Obligate intracellular parasites” หมายความว่าอย่างไร
ก. ไม่สามารถเพิ่มจำนวนเมื่ออยู่นอกเซลล์โฮสต์
ข. ไม่สามารถเพิ่มจำนวนเมื่ออยู่ในเซลล์โฮสต์
ค. ไวรัสสามารถเพิ่มจำนวนได้ทุกสภาพอากาศ
ง. ไวรัสสามารถเพิ่มจำนวนได้โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งมีชีวิตอื่น
92. โครงสร้างใดของแบคทีเรียที่เป็นพิษต่อแมลง
ก. Spore Body
ข. Exosporium
ค. Sporulation
ง. Parasporal Bodies
93. “Hypsophyll” เป็นใบพิเศษที่เกิดจากส่วนใดของพืช
ก. ส่วนของลำต้น ข. ส่วนของดอก
ค. ส่วนของผล ง. ส่วนของราก
94. การหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนอิสระของแบคทีเรียใช้สารอะไรเป็นตัวรับอิเลคตรอน
ก. สารไนโตรเจน
ข. สารคาร์บอนไดออกไซด์
ค. สารไนเตรต
ง. สารฟอสเฟต
95. การหมักน้ำตาลด้วยแบคทีเรียแลคติก กลุ่ม “โฮโมเฟอร์เมนเตทีฟ” จะได้สารใหม่ส่วนใหญ่เป็นสารใด
ก. กรดแลคติก ข. กรดอะซิตริก
ค. กรดฟอร์มิค ง. กรดซันฟิวลิค
96. ถ้าแบคทีเรียเริ่มต้นมีจำนวน 2.83 x 107 เซลล์/มิลลิลิตร แบคทีเรียสุดท้ายมีจำนวน 4.5 x 108 เซลล์/มิลลิลิตร ใช้เวลาในการแบ่งเซลล์ 135 นาที แบคทีเรียชนิดนี้ใช้เวลาในการแบ่งเซลล์เท่าใด
ก. 39.3 นาที ข. 93.3 นาที
ค. 33.9 นาที ง. 135 นาที
97. “สารละลายไฮเปอร์โทนิค” เกิดขึ้นได้อย่างไร
ก. สารละลายในเซลล์มีความเข้มข้นมากกว่านอกเซลล์
ข. สารละลายนอกเซลล์มีความเข้มข้นมากกว่าในเซลล์
ค. สารละลายนอกเซลล์และในเซลล์มีความเข้มข้นเท่ากัน
ง. ภายในเซลล์ไม่มีสารละลาย
98. คลื่นความถี่สูงสามารถทำลายแบคทีเรียได้เพราะอะไร
ก. ทำให้ผนังเซลล์แตก
ข. ทำให้ผนังเซลล์แข็งตัว
ค. ทำให้นิวเคลียสแตก
ง. ทำให้ของเหลวในเซลล์แข็งตัว
99. “Allerge” หมายถึงโรคที่เกิดกับสิ่งมีชีวิตชนิดใด
ก. โรคติดต่อ ข. โรคมะเร็ง
ค. โรคไขกระดูก ง. โรคภูมิแพ้
100. กระบวนการบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยากระทำโดยวิธีใด
ก. โดยการกรอง
ข. โดยใช้ปฏิกิริยาทางเคมี
ค. โดยใช้จุลินทรีย์
ง. โดยใช้วิธีแลกเปลี่ยนประจุ


Create Date : 01 พฤษภาคม 2552
Last Update : 1 พฤษภาคม 2552 14:31:40 น. 7 comments
Counter : 1217 Pageviews.

 
ขอบคุณมากค่ะสำหรับข้อสอบที่คุณได้อนุเคราะห์


โดย: ดารณี IP: 118.174.97.53 วันที่: 8 พฤษภาคม 2552 เวลา:1:37:27 น.  

 
เยี่ยมมากครับ ขอบคุณมาก ๆ ครับผม


โดย: รัตนะ IP: 125.26.138.158 วันที่: 11 พฤษภาคม 2552 เวลา:15:24:34 น.  

 
ขอดูเฉลยด้วยได้มั้ยค่ะ


โดย: โรส IP: 118.173.185.4 วันที่: 17 พฤษภาคม 2552 เวลา:11:43:17 น.  

 
ดีครับ ที่มีข้อสอบดีๆ แบบนี้

แล้ว มีบทเรียนของ เคมี สำหรับ วิศวกร มั้ยครับ


โดย: วิศวกรคอมพิวเตอร์ น้อย (Fight and ucsd ) วันที่: 2 มิถุนายน 2552 เวลา:21:30:58 น.  

 
ขอเฉลยด้ยวคะ


โดย: ไพรวรรณ์ อ้วนใหญ่ IP: 119.31.56.101 วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:23:02:25 น.  

 
ขอเฉลยด้วยคะ ด่วนหน่อยนะค่ะจะสอบวันศุกร์ที่ 9ตุลาคมนี้แล้ว


โดย: น้อง จอย IP: 119.31.56.101 วันที่: 7 ตุลาคม 2552 เวลา:23:09:01 น.  

 
ดีมากค่ะ


โดย: yaya IP: 222.123.151.111 วันที่: 7 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา:18:24:51 น.  

ชื่อ :
Comment :
  *ใช้ code html ตกแต่งข้อความได้เฉพาะสมาชิก
 
รหัสส่งข้อความ
กรุณายืนยันรหัสส่งข้อความ

hangclub
Location :


[Profile ทั้งหมด]

ให้ทิปเจ้าของ Blog [?]
ฝากข้อความหลังไมค์
Rss Feed
Smember
ผู้ติดตามบล็อก : 25 คน [?]
Friends' blogs
[Add hangclub's blog to your web]
Links
 
MY VIP Friend


 Pantip.com | PantipMarket.com | Pantown.com | © 2004 BlogGang.com allrights reserved.